Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

SDH je dne 17. marca 2021 v čistopisu sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Tako kot doslej, je tudi noveliran Kodeks naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države, ki naj ga uporabljajo tudi odvisne družbe teh družb. Kodeks je akt upravljanja, ki vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države.
Informacije s sej NS SDH
18. 3. 2021
Informacija s korespondenčne seje NS SDH
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je na korespondenčni seji podal soglasje k spremembam Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, prav tako pa je potrdil tudi Poslovno-finančni načrt SDH za leto 2021.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

22. 4. Petrol d. d.
Celotni koledar