Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 25. oktober 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Poročilo izkazuje, da so se dobri rezultati upravljanja ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018.
SDH je kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. Informacijo o prenehanju mandata uprave družbe Petrol d. d. sta uprava in nadzorni svet družbe, ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

17. 12. Inkos d. o. o.
12. 12. Petrol d. d.
28. 11. Elektro Gorenjska, d. d.
27. 11. CSS d. o. o.
26. 11. Adria Turistično podjetje d. o. o.
Celotni koledar