Telekomunikacije

Izvajamo postopke vračila sredstev.

Telekomunikacije

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so fizične osebe, organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so pred sprejemom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju ZVVJTO) vlagale sredstva in delo za pridobitev telefonskega priključka. ZVVJTO daje podlago za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v gotovini.

SDH v imenu in za račun zavezanke, Republike Slovenije, vrši vračilo vlaganj ter opravlja administrativne naloge za komisijo iz 5. člena zakona.

Način izplačila: gotovina

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se vrši na podlagi prejetih izvršilnih naslovov v gotovini.

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Slovenski državni holding, d.d.,(SDH) v imenu in za račun Republike Slovenije vrši vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

SDH je od uveljavitve zakona do 31.12.2013 prejela in plačala 13.929 izvršilnih naslovov (pisne poravnave in pravnomočne odločbe sodišča).

Državno pravobranilstvo RS mora pisno poravnavo v 30 dneh po njeni sklenitvi, pravnomočno odločbo sodišča, izdano v nepravdnem postopku, pa v 30 dneh po njeni pravnomočnosti, dostaviti SDH, skupaj z vsemi podatki o upravičencu, ki so potrebni za izvedbo vračila. V ta namen SDH potrebuje naslednje podatke:

  • ime in priimek ter naslov upravičenca
  • EMŠO upravičenca oz. matično številko
  • davčno številko
  • številko transakcijskega računa in ime banke

SDH obveznosti na podlagi teh izvršilnih naslovov upravičencem poravna v 60 dneh od prejema le teh.

 

Informacije

Dodatne informacije v zvezi z izplačilom vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje lahko dobite vsak ponedeljek in torek od 10. do 12. ure na telefonski številki (01) 300 91 42.