Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 % vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 % prihodka.

Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu. Razpolaga z uveljavljeno krovno blagovno znamko in drugimi prepoznavnimi izdelčnimi oziroma storitvenimi blagovnimi znamkami (npr. Petrol klub, Fresh, Hip-Shop, Tip Stop, Petrol travel, eShop). Družbo odlikujeta tudi močan tržni in finančni položaj. Razvejana in sodobna maloprodajna mreža je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 4.333
Lastniški delež RS: 10,0987 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %

Poslovodstvo

Nada Drobne Popovič
Predsednica uprave
Mandat: 11. 2. 2020 - 11. 2. 2024
Matija Bitenc
Član uprave
Mandat: 11. 3. 2020 - 11. 3. 2024
Jože Bajuk
Član uprave
Mandat: 11. 3. 2020 - 11. 3. 2024
Ika Krevzel Panić
Članica uprave, delavska direktorica
Mandat: 11. 12. 2015 - 11. 12. 2020

Nadzorni svet

Sašo Berger
Namestnik predsednika
Mandat: 11. 4. 2017 - 11. 4. 2021
Sergej Goriup
Član
Mandat: 11. 4. 2017 - 11. 4. 2021
Igo Gruden
Član
Mandat: 11. 4. 2017 - 11. 4. 2021
Metod Podkrižnik
Član
Mandat: 11. 4. 2017 - 11. 4. 2021
Mladen Kaliterna
Član
Mandat: 16. 7. 2017 - 16. 7. 2021
Zoran Gračner
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 22. 2. 2017 - 22. 2. 2021
Alen Mihelčič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 22. 2. 2017 - 22. 2. 2021
Robert Ravnikar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 22. 2. 2017 - 22. 2. 2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. – FIDUCIARNI RAČUN 12,78
SDH, D. D. 12,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,10
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
OTP BANKA – FIDUCIARNI RAČUN 5,26

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

V skupini Petrol so v letu 2018 ustvarili 5,4 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je za 20 % več kot v letu 2017, tako zaradi višjih cen nafte kot zaradi višje prodaje. V letu 2018 je skupina Petrol prodala 3,5 mio t proizvodov iz nafte, kar je za 4 % več kot v letu 2017 in za 11 % več od načrtovanega. Od tega so v Sloveniji ustvarili 50 % prodaje, na trgih EU 28 % in na trgih JV Evrope 22 %. V maloprodaji so prodali 39 % proizvodov iz nafte, v veleprodaji pa 61 %. Prodaja na slovenskem trgu je bila za 4 % višja kot v letu 2017, prodaja na trgih EU je bila za 7 % višja kot v letu 2017, na trgih JV Evrope pa za 1 % višja kot v letu 2017. V skupini Petrol so v primerjavi z letom 2017 prodali za 8 % več pogonskih goriv.

Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 449,5 mio EUR, za 4 % več kot v letu 2017, predvsem zaradi višje prodaje proizvodov iz nafte, utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina ter prihodkov energetskih in okoljskih rešitev.

EBITDA se je v letu 2018 povečal na 175.661.823, kar je za 19 mio EUR več kot v letu 2017, EBITDA marža se je nekoliko znižala, in sicer s 3,48  v letu 2017 na 3,24 % v letu 2018. ROE se je dvignil za 13 odstotnih točk na 12,64 %.

Stroški iz poslovanja skupine Petrol so v letu 2018 znašali 340,0 mio EUR, kar je za 15,2 mio EUR oziroma za 5 % več kot v letu 2017.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 15,40 15,34 15,68
ROA PRED DAVKI 6,59 6,30 6,02
EBITDA MARŽA 3,24 3,48 3,63
EBIT MARŽA 2,20 2,40 2,45
NETO DOLG/EBITDA 1,63 2,19 2,70
FINANČNI VZVOD 2,32 2,36 2,52


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 11.323.986,00 31.416.316,00 1.836.062,00
DENARNA SREDSTVA 58.740.743,00 45.492.821,00 26.987.969,00
SKUPAJ SREDSTVA 1.730.815.692,00 1.656.273.259,00 1.502.791.936,00
KAPITAL 747.478.064,00 701.867.154,00 595.669.693,00
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 146.879.101,00 362.503.953,00 310.439.102,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 144.529.723,00 357.485.819,00 304.928.488,00


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.416.944.514,00 4.496.736.350,00 3.856.702.626,00
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 5.427.372.449,00 4.496.736.350,00 3.856.702.626,00
ODPISI VREDNOSTI 56.257.394,00 48.662.030,00 45.580.525,00
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 91.837.108,00 81.128.886,00 72.660.907,00


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 12,67 13,40
Bruto marža (v %) 8,30 10,10
Neto finančni dolg/EBITDA 1,63 2,00
CIR (v %) 75,6 72,0
CAPEX v čistih prih. od prodaje (v %) 1,70 2,20
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 63.800 55.000

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strategija skupine Petrol za obdobje do leta 2022 predvideva, da bodo prihodki od prodaje presegli 5 mrd EUR, EBITDA je predviden v višini 233 mio EUR, čisti poslovni izid pa v višini 116 mio EUR, kar je za 33 % več glede na plan 2018. Kazalnik neto dolg – EBITDA se bo znižal na raven 1,6, število bencinskih servisov je predvideno na ravni 548 (50 več kot konec leta 2018). Količinska prodaja proizvodov iz nafte je predvidena v višini 3,34 mio ton (+10 % glede na plan 2018), prihodki od prodaje trgovskega blaga so predvideni v višini 700 mio EUR (+27 % glede na plan 2018). Naložbe v stalna sredstva so v obdobju 2018–2022 predvidene v skupni višini 521 mio EUR, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Za družbo je za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki sta ga oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije 27. 10. 2016 in se je začel uporabljati 1. 1. 2017. Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenega Kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili vsakokrat veljavnega kodeksa oblikovala Politiko upravljanja družbe Petrol, d. d., Ljubljana. Na seji 23. 11. 2010 jo je nadzorni svet sprejel. Politika upravljanja družbe Petrol, d. d., Ljubljana, je bila 28. 12. 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Na sejah nadzornega sveta 12. 12. 2013, 11. 12. 2014, 15. 12. 2016, 14. 12. 2017 in 13. 12. 2018 pa je bila Politika posodobljena ter 23. 12. 2013, 13. 1. 2015, 23. 12. 2016, 29. 12. 2017 in 31. 12. 2018 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze (zadnja veljavna različica na http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=PUBLIC_ANNOUNCEMENTS_BY_PRIME_MARKET_ ISSUERS&doc_id=67155. V slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe Petrol, d. d., Ljubljana, (www. petrol.si).

Predstavitev 20 največjih družb v RS