Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Petrol, d. d., je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Petrol, d. d., trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja skoraj 20 % prihodka. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost. Družba Petrol, d. d., s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti na slovenskem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 4.054
Lastniški delež RS: 10,82 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
CLEARSTREAM BANKING SA – FIDUCIARNI RAČUN 13,69
SDH, D. D. 12,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,82
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 6,81

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

V skupini Petrol so v letu 2020 ustvarili 3,079 mrd EUR prihodkov od prodaje, prilagojeni kosmati poslovni izid od prodaje je znašal 426,9 mio EUR, kar je za 10 % manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid leta 2020 je znašal 72,3 mio EUR, kar je za 30 % manj od leta 2019. ROE v letu 2020 je znašal 8,83 %, kar je manj kot pričakovano z letnim načrtom upravljanja in slabše od rezultatov leta 2019. V letu 2020 pa je skupina Petrol dosegla boljšo bruto maržo kot pričakovano z letnim načrtom upravljanja, in sicer je ta višja za 35 % in znaša 13,86 %, prav tako je višja dodana vrednost na zaposlenega.

 

V letu 2020 je skupina Petrol prodala 3,0 mio ton proizvodov iz nafte, kar je za 19 % manj kot v letu 2019 in za 13 % manj od načrtovanega, kar je v največji meri posledica epidemije. Od tega je skupina Petrol v Sloveniji ustvarila 44 % prodaje, na trgih EU 30 % in na trgih JV Evrope 26 %. Skupina Petrol je v maloprodaji prodala 39 % proizvodov iz nafte, 61 % pa v veleprodaji. V letu 2020 je realizirala 446,9 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga, kar je za 3 % manj kot v letu 2019 in za 4 % manj od načrtovanega. V letu 2020 je skupina Petrol prodala 148,8 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je za 16 % manj kot v letu 2019 in za 25 % manj od načrtovanega, prodanih je bilo tudi 27,2 TWh zemeljskega plina, kar je za 26 % več kot leta 2019 in za 41 % več od načrtovanega. Skupina Petrol je v letu 2020 prodala tudi 19,9 TWh električne energije (od tega 1,7 TWh končnim odjemalcem), kar je za 12 % manj kot leta 2019 in za 16 % manj kot načrtovano.

 

Nižji dobiček in razmeroma slabši poslovni rezultati glede na poslovno leto 2019 so predvsem posledica nižjih cen nafte in nižje prodaje proizvodov iz nafte zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo.

 

Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, še vedno sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije skupine. Uprava družbe Petrol, d. d., zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend, kar tudi najbolj ustreza dolgoročnim razvojnim ciljem skupine Petrol. V letu 2020 je Petrol, d. d., kljub pandemiji izplačal najvišjo dividendo do zdaj, in sicer 22,0 EUR bruto na delnico.

 

Bonitetna hiša Standard & Poor’s Ratings Services je 24. junija 2020 družbi Petrol, d. d., potrdila dolgoročno bonitetno oceno BBB– in kratkoročno A–3 ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene stabilno.

 

Družba Petrol, d. d., je 5. januarja 2021 po izpolnitvi odložnih pogojev s prodajalcem Elektro Primorska, d. d., zaključila transakcijo nakupa 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi E 3, d. o. o. Družba Petrol, d. d., je 12. januarja 2021 s prodajalcem Ivanom Čermakom podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Crodux Derivati Dva, d. o. o. Zaključek transakcije bo sledil po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 10,44 16,31 15,40
ROA PRED DAVKI 4,68 7,08 6,59
EBITDA MARŽA 5,27 4,47 4,24
EBIT MARŽA 2,88 2,89 2,93
NETO DOLG/EBITDA 1,87 1,79 1,54
FINANČNI VZVOD 2,17 2,29 2,32


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 14.171.509 8.231.539 11.323.986
DENARNA SREDSTVA 88.674.952 41.730.269 58.740.743
SKUPAJ SREDSTVA 1.792.078.451 1.859.593.929 1.730.815.692
KAPITAL 826.669.437 811.252.257 747.478.064
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 362.541.053 354.436.252 146.879.101
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 511.038.903 618.018.928 748.992.362


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.079.432.607 4.375.884.019 4.318.128.849
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 3.185.218.793 4.375.884.019 4.385.590.788
ODPISI VREDNOSTI 76.350.398 68.886.670 57.281.752
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 72.330.042 105.217.623 91.563.780


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 8,83 12,80
Bruto marža (v %) 13,86 10,20
Neto finančni dolg/EBITDA (v EUR) 1,87 1,90
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)* 66.807,49 65.000,00
CIR (v %) 85,76  72,00
CAPEX v čistih prih. od prodaje (v %) 2,77**  2,20
ROCE (v %) 7,36 10,10

* Po metodologiji SDH se v izračunu dodane vrednosti na zaposlenega ne vključujejo stroški dela najemnikov.

** Neto CAPEX v čistih prihodkih od prodaje.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

Nadzorni svet družbe Petrol, d. d., je 28. januarja 2021 potrdili Strategijo skupine Petrol za obdobje 2021–2025. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

V tem strateškem obdobju skupina ostaja prisotna na vseh trgih s fokusom na:

 • Slovenijo, kjer bo utrdila vodilni položaj energetske družbe in vodilnega partnerja v energetski tranziciji,
 • Hrvaško, kjer bo s prodajno mrežo širila portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije ter investirala v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ter
 • Srbijo, kjer bo povečevala tržni delež v prodaji energentov.

 

Glavni cilji za leto 2025 so:

 • prihodki od prodaje v višini 4,7 mrd EUR (prihodki od prodaje za leto 2025 so pripravljeni ob predpostavki, da bodo cene energentov na enakem nivoju kot pri pripravi plana za leto 2021),
 • EBITDA v višini 336 mio EUR,
 • neto dolg/EBITDA < 1,
 • čisti poslovni izid v višini 180 mio EUR,
 • naložbe v stalna sredstva v obdobju 2021−2025 v skupni višini 698 mio EUR, od tega 35 % v energetsko transformacijo,
 • proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 160 MW proizvodne moči,
 • maloprodajna mreža 627 bencinskih servisov,
 • število polnilnic za električna vozila 1575,
 • prihranki energije pri končnih kupcih 73 GWh v obdobju 2021−2025.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS