Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Petrol, d. d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, ena največjih slovenskih trgovskih družb ter vodilni ponudnik naftnih derivatov, plina in ostalih energentov v Sloveniji ter pomemben regijski partner na trgih JVE.

 

Skupino Petrol poleg matične družbe Petrol, d. d., Ljubljana sestavlja še 38 odvisnih družb in 6 skupaj obvladovanih in pridruženih družb, med njimi je največja Petrol, d. o. o., Zagreb. Osrednje dejavnosti skupine Petrol so goriva in derivati, trgovsko blago in storitve ter energija in rešitve.

 

Osrednja razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Matična družba in nekatere odvisne družbe pokrivajo več spektrov poslovanja, od prodaje goriv in derivatov do prodaje energije in rešitev, druge pa so usmerjene na ožji krog poslovnih področij. Ponudba celovitih energetskih rešitev je konkurenčna prednost skupine Petrol.


Skupina   Petrol   s   svojo   poslovno   dejavnostjo   trgovanja   z   naftnimi   derivati,   plinom   in   ostalimi   energenti   na   slovenskem   in hrvaškem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 6.224
Lastniški delež RS: 10,82 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
CLEARSTREAM BANKING SA – FIDUCIARNI RAČUN 15,47
SDH, D. D. 12,70
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,82
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 6,88

 

 

Informacije o poslovanju družbe Petrol d.d. v letu 2022

Ključni vplivi na poslovanje v letu 2022 so bili (i) geopolitična napetost, povezana z ukrajinsko krizo, (ii) nestabilnost energetskih trgov ter (iii) vladna regulacija cen goriv, električne energije in zemeljskega plina na vseh trgih, kjer skupina posluje. Samo v Sloveniji je bilo v ta namen v letu 2022 sprejetih kar 37 regulatornih predpisov. Vse navedeno je vplivalo na (ne)doseganje poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022. Pomemben negativen vpliv je na poslovno uspešnost skupine Petrol imelo tudi poslovanje družbe Geoplin, d. o. o., Ljubljana, ki je bila izpostavljena nedobavam ruskega zemeljskega plina in visoki volatilnosti cen zemeljskega plina.

 

Skupina Petrol je v letu 2022 dosegla prihodke od prodaje v višini 9,5 mrd EUR, kar je 91 % več kot v letu 2021 in 161 % nad načrtovanimi 5,9 mrd EUR prihodkov. Na rast prihodkov, sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi (i) z nizkimi cenami spodbujena povečana količinska prodaja goriv in derivatov ter (ii) priključitev družbe Crodux derivati dva, d. o. o., v skupino Petrol.

 

EBITDA skupine Petrol je v letu 2022 dosegel 96,3 mio EUR, kar je 60 % manj kot leta 2021. Največji negativni vpliv na to je imela regulacija cen pogonskih goriv na vseh trgih, in sicer v višini 188,9 mio EUR, regulacija cen ostalih energentov pa 8,3 mio EUR. Pomemben vpliv na rezultat skupine je tudi škoda v višini 140,3 mio EUR, ki so jo družbi Geoplin, d. o. o., Ljubljana povzročile nedobave zemeljskega plina iz Ruske federacije.

V letu 2022 je bila začeta gradnja treh velikih sončnih elektrarn na območju Knina, ki bodo imele pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh in bodo začele obratovati v letu 2023. Ob koncu leta 2022 je maloprodajna mreža skupine Petrol obsegala 594 prodajnih mest, od tega jih je bila skoraj polovica izven Slovenije. Število polnilnic za električna vozila v upravljanju skupine Petrol so povečali za 121, in sicer z 296 konec leta 2021 na 417 ob koncu leta 2022.

 

Skupina je poslovno leto 2022 zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 2,69 mio EUR.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) -0,30 14,35 8,83
ROA (v %) -0,10 5,96 3,96
EBITDA MARŽA (v %) 0,96 4,57 5,27
EBIT MARŽA (v %) -0,08 3,04 2,88
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 4,89 1,89 1,87
FINANČNI VZVOD 3,19 2,62 2,17


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 42.359.538 52.612.384 14.171.509
DENARNA SREDSTVA 100.962.531 100.226.890 88.674.952
SREDSTVA 2.740.604.417 2.383.451.431 1.792.078.451
KAPITAL 860.166.621 908.698.005 826.669.437
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 525.992.051 534.050.068 362.541.053
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.247.213.330 801.022.872 511.038.903


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                            

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 9.456.733.497 4.960.125.965 3.079.432.607
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 10.082.249.378 5.237.474.598 3.185.218.793
EBIT -7.912.872 159.042.888 91.630.609
EBITDA 96.836.004 239.456.411 167.981.007
ČISTI DOBIČEK -2.685.806 124.481.361 72.330.042


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) -0,30 13,90
Bruto marža (v %) 4,16 10,50
Neto finančni dolg/EBITDA (v EUR) 4,89 1,65
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)* 37.339 67.000
CIR (v %) 119 73,00
CAPEX v čistih prih. od prodaje (v %) 0,63 2,20
ROCE (v %) -0,53 10,30

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strateški cilji skupine Petrol za obdobje 2021–2025

Strateški cilji so:

 

  • EBITDA v višini 336 mio EUR,
  • neto dolg/EBITDA < 1,
  • čisti poslovni izid v višini 180 mio EUR,
  • naložbe v stalna sredstva v obdobju 2021 – 2025 v skupni višini 698 mio EUR, od tega 35 % v energetsko transformacijo,
  • proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 160 MW proizvodne moči,
  • maloprodajna mreža 627 bencinskih servisov,
  • število polnilnic za električna vozila 1.575,
  • prihranki energije pri končnih kupcih v obdobju 2021 – 2025 73 GWh.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS