Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Dr. Janez Žlak, predsednik uprave
Več

Dr. Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. (TET) kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. Trenutno je zaposlen na Petrolu, d. d. kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima bogate izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov (strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, pedagoško-andragoški izpit, borzni posrednik za prodajo el. energije) in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Eles, d. o. o.

Funkcijo predsednika uprave je začel opravljati 7. oktobra 2020.

Boštjan Koler, član uprave
Več

Boštjan Koler je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. V svoji poslovni karieri je pridobil ogromno izkušenj v finančnem sektorju. V času vodenja in nadzora v bankah in podjetjih bančnih skupin je bil v začetnem obdobju sanacije Ljubljanske banke imenovan za svetovalca uprave NLB, nato za direktorja kreditiranja malega gospodarstva in direktorja projekta zavarovalnice za življenjska zavarovanja. Vodil je tudi prenovo procesov v poslovni mreži LB banke Zagreb.  

Kasneje je svojo poslovno pot nadaljeval v banki SKB, kjer je bil izvršni direktor poslovne mreže in po vključitvi banke v Societe Generale Group direktor podjetja, ki je v tem obdobju izvajalo procesiranje kartičnega poslovanja v Sloveniji in Srbiji. Bil je tudi član upravnega odbora Tehnološkega parka Ljubljana. V letu 2002 je bil povabljen v prenovljeno upravo SIB banke, kjer je bil odgovoren za poslovanje s komitenti, pravno in kadrovsko ter področje informacijske tehnologije. 

Od leta 2004 dalje je preko 10 let deloval kot član in predsednik uprav podjetij v Skupini NLB v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori. V tem obdobju je vodil nadzorne organe hčerinskih družb Skupine NLB v Sloveniji in na Balkanu.  

Deloval je tudi kot mentor, predavatelj in član izpitnih komisij Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.  

Funkcijo člana uprave je nastopil 1. 12. 2018 za mandatno obdobje 4 let.

Boris Medica, član uprave
Več

Gospod Boris Medica je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike s končanim MBA. Je strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami pri vodenju in upravljanju velikih poslovnih sistemov.

Preko 19 let je deloval v medicinski in farmacevtski panogi v mednarodnem podjetju Johnson in Johnson, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. V tem času je opravljal vodilne funkcije na različnih poslovnih področjih, tudi kot direktor več podjetij v skupini. Večinoma je deloval na finančnem področju, nazadnje kot finančni direktor skupine za centralno in vzhodno Evropo. V zadnjem delu kariere je vodil projekte prenove poslovnih modelov ter poslovno-finančna prestrukturiranja hčerinskih družb v mednarodnem podjetju Johnson in Johnson v centralni in vzhodni Evropi in v Turčiji.

Leta 2015 se je pridružil zavarovalni skupini Sava Re, kjer je uspešno operativno vodil izvedbo projekta združitve štirih zavarovalnic v skupini v enotno Zavarovalnico Sava. Od sredine 2016 do konca 2017 je opravljal funkcijo člana uprave Zavarovalnice Sava. Poleg nadzora nad združitvenimi procesi je bil zadolžen za področja financ, tako naložbenega dela kot finančnega poslovanja zavarovalnice, računovodstva in pa informacijske tehnologije.

Je nosilec certifikata ZNS za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

Funkcijo člana uprave je nastopil 1. 12. 2019 za mandatno obdobje 4 let.

Izjave v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Samo Roš, predsednik
  • Urška Podpečan, namestnica predsednika
  • Vlasta Lenardič, članica 

 

Več o članih KK pod zavihkom nadzorniki.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Zdenko Lorber – Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik
  • Saška Kiara Kumer – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnica predsednika
  • Damjan Volf – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
  • Albert Pavlič – Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost,
  • Branimir Štrukelj – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,
  • Miroslav Garb – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost,
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Pergam.