Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Dr. Janez Žlak, predsednik uprave
Več

Dr. Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. (TET) kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. Pred nastopom funkcije predsednika uprave SDH je bil zaposlen na Petrolu, d. d. kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima bogate izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov (strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, pedagoško-andragoški izpit, borzni posrednik za prodajo el. energije) in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Petrol, d. d.

Funkcijo predsednika uprave je začel opravljati 7. oktobra 2020.

Janez Tomšič, član uprave
Več

Janez Tomšič (1979) je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb. Večino poslovne poti je posvetil delovanju v državni D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d. o. o., kjer je prevzemal odgovornosti na različnih vodstvenih funkcijah, med drugim je bil eden od dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine d. o. o. ter v letih 2015 - 2019 član poslovodstva D.S.U., prvenstveno odgovoren za investiranje in upravljanje nepremičnin. Od leta 2007 pridobiva nadzorniške izkušnje v nadzornih svetih gospodarskih družb in drugih organizacij javnega sektorja (npr. Stanovanjski sklad RS), trenutno je namestnik predsednika nadzornega sveta SID banke, d. d. Večletne izkušnje z vodenjem in nadzorom družb, strateškim načrtovanjem, upravljanjem naložb v podjetja in nepremičnine, vodenjem ljudi ter načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov nadgrajuje s stalnim izobraževanjem, zlasti s področja korporativnega upravljanja, prava, finančnega managementa in bančništva. Je imetnik potrdila ZNS o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

Funkcijo člana uprave SDH je začel opravljati 23. aprila 2021.

Peter Drobež, član uprave
Več

Peter Drobež (1974) je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru z več kot dvajsetimi leti delovnih izkušenj v mednarodnem korporativnem okolju. Večji del poslovne poti je deloval v Etolu, d. d., kjer je vrsto let zasedal različne vodstvene in vodilne položaje: na začetku kot vodja prodaje za Poljsko, Slovaško in Češko, v nadaljevanju pa kot pomočnik uprave za trženje in prodajo ter na koncu kot generalni direktor Frutarom Etol, d. o. o. Podjetje je v zadnjih dvajsetih letih preraslo iz manjše družbe v veliko mednarodno podjetje, ki je bilo prevzeto in tako postalo del ene izmed največjih korporacij na področju proizvodnje prehranskih komponent na svetu.

Bogate mednarodne izkušnje in znanja, ki jih prinaša v upravo SDH, so predvsem s področja korporativnega upravljanja, vodenja procesov ter upravljanja financ.

Funkcijo člana uprave SDH je začel opravljati 1. aprila 2022.

Izjave v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Samo Roš, predsednik
  • Urška Podpečan, namestnica predsednika
  • Vlasta Lenardič, članica 

 

Več o članih KK pod zavihkom nadzorniki.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Zdenko Lorber – Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik
  • Saška Kiara Kumer – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnica predsednika
  • Damjan Volf – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
  • Albert Pavlič – Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost,
  • Branimir Štrukelj – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,
  • Evelin Vesenjak – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost,
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Pergam.