Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Dr. Janez Žlak, predsednik uprave
Več

Dr. Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. (TET) kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. Trenutno je zaposlen na Petrolu, d. d. kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima bogate izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov (strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, pedagoško-andragoški izpit, borzni posrednik za prodajo el. energije) in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Eles, d. o. o.

Funkcijo predsednika uprave je začel opravljati 7. oktobra 2020.

Vanessa Grmek, članica uprave
Več

Vanessa Grmek (1975), univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru z opravljenim pravosodnim izpitom in EMBA študijem, ima vodstvene izkušnje tako iz gospodarstva kot tudi iz korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb države.

Pred imenovanjem za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) je bila svetovalka uprave.

Od leta 2011 je zaposlena v institucijah upravljanja kapitalskih naložb države, večino časa na vodstvenih funkcijah. V tem času je na podlagi opravljanja različnih funkcij in dodatnih delovnih zadolžitev pridobila bogate izkušnje na raznolikih področij korporativnega upravljanja oziroma delovanja SDH (prej AUKN ter SOD), predvsem: vodenje pravnega področja, vodenje področja energetike, prometa, prestrukturiranj ter kontrolinga, koordinacija vseh oddelkov upravljanja v funkciji pomočnice uprave, začasna članica uprave na podlagi sodnega imenovanja jeseni 2018.

Pred tem je delala v zasebnem sektorju na področju poslovnih storitev, gospodarskega in delovnega prava ter managementa in bila več let zaposlena v Drogi Kolinski d. d., štiri leta tudi kot svetovalka predsednika uprave.

Poleg tega ima izkušnje s področja nadzora gospodarskih družb (nadzornih svetov Pošte Slovenije, Gen energije, Hotelov Bernardin ter UO Save) ter ima veljaven certifikat ZNS.

Mandat je nastopila s sodnim imenovanjem z dnem 1. 2. 2021.

Izjave v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Samo Roš, predsednik
  • Urška Podpečan, namestnica predsednika
  • Vlasta Lenardič, članica 

 

Več o članih KK pod zavihkom nadzorniki.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Zdenko Lorber – Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik
  • Saška Kiara Kumer – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnica predsednika
  • Damjan Volf – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
  • Albert Pavlič – Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost,
  • Branimir Štrukelj – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,
  • Miroslav Garb – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost,
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Pergam.