Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Gabrijel Škof, predsednik uprave
Več

Univerzitetni diplomirani pravnik, z opravljenim pravosodnim izpitom. Je menedžer z dolgoletnimi izkušnjami v zavarovalništvu in dobro pozna portfeljsko upravljanje. 

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je delal v zavarovalništvu od leta 1986, ko se je zaposlil v Zavarovalnici Triglav, kjer je zasedal različna vodstvena mesta, med drugim je bil član uprave, izvršni direkotr za premoženjska zavarovanja in direktor območne enote Ljubljana. Novembra 2006 je bil v zavarovalnici Adiatic Slovenica imenovan za člana uprave, od oktobra 2007 pa do 30 septembra 2019 pa je opravljal funkcijo predsednika uprave.V svoji poslovni karieri je bil tudi član različnih oraganov upravljanja in nadzora gospodarskih družb in gospodarsko interesnih združenj, tako v Slovenij kot v tujini. Trenutno je član nadzornega sveta Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti, GIZ.

Funkcijo člana uprave je nastopil 1. 10. 2019 za mandatno obdobje 4 let.

Boštjan Koler, član uprave
Več

Boštjan Koler je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. V svoji poslovni karieri je pridobil ogromno izkušenj v finančnem sektorju. V času vodenja in nadzora v bankah in podjetjih bančnih skupin je bil v začetnem obdobju sanacije Ljubljanske banke imenovan za svetovalca uprave NLB, nato za direktorja kreditiranja malega gospodarstva in direktorja projekta zavarovalnice za življenjska zavarovanja. Vodil je tudi prenovo procesov v poslovni mreži LB banke Zagreb.  

Kasneje je svojo poslovno pot nadaljeval v banki SKB, kjer je bil izvršni direktor poslovne mreže in po vključitvi banke v Societe Generale Group direktor podjetja, ki je v tem obdobju izvajalo procesiranje kartičnega poslovanja v Sloveniji in Srbiji. Bil je tudi član upravnega odbora Tehnološkega parka Ljubljana. V letu 2002 je bil povabljen v prenovljeno upravo SIB banke, kjer je bil odgovoren za poslovanje s komitenti, pravno in kadrovsko ter področje informacijske tehnologije. 

Od leta 2004 dalje je preko 10 let deloval kot član in predsednik uprav podjetij v Skupini NLB v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori. V tem obdobju je vodil nadzorne organe hčerinskih družb Skupine NLB v Sloveniji in na Balkanu.  

Deloval je tudi kot mentor, predavatelj in član izpitnih komisij Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.  

Funkcijo člana uprave je nastopil 1. 12. 2018 za mandatno obdobje 4 let.

Andrej Božič, član uprave
Več

Andrej Božič, univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljenim podiplomskim študijem Specializacija Marketing in finance – Cleveland State Univeristy, ZDA, ima bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva.

Pred imenovanjem za člana uprave SDH je bil sedemindvajset let na vodstvenih funkcijah generalnega direktorja družb tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Je strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Če  omenimo le zadnje tri: kot generalni direktor je osem let vodil Steklarno Hrastnik, pred tem je deloval v skupini Mondi na položaju generalnega direktorja Mondi Frohnleiten Gmbh, Frohnleiten, Avstrija; del skupine Mondi ter generalnega direktorja Mondi Raubling GmbH, Raubling, Nemčija; del skupine Mondi.

Tekoče se sporazumeva v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku, pasivno v italijanskem jeziku. Dodatno se je usposabljal na Oxford Academy for Quantum Leadership Danah Zohar, Združeno Kraljestvo, Swedish Institute of Management Sitguna, Švedska, idr.

Andrej Božič je prejemnik mnogih nagrad. Med drugim je leta 2017 prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, leta 2016 Priznanje Združenja manager: Manager leta 2016 in leta 2015 Evropsko poslovno nagrado (European Business Award – EBA), London.

V Združenju manager je član upravnega odbora, prav tako je član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije ter je član in nekdanji predsednik Rotary International – RC Emona.

Funkcijo člana uprave je nastopil 21. 1. 2019 za mandatno obdobje 4 let.

Izjavi v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Samo Roš, predsednik
  • Urška Podpečan, namestnica predsednika
  • Brigita Vončina, članica 

 

Več o članih KK pod zavihkom nadzorniki.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Lidija Jerkič - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; predsednica
  • Zdenko Lorber - Slovenska zveza sindikatov Alternativa; namestnik predsednice
  • Miroslav Garb - Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
  • mag. Branimir Štrukelj - Konfederacija sindikatov javnega sektorja
  • Nevija Pečar - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Franc Zupanc, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost