Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Luka Koper je sodobno, večnamensko mednarodno pristanišče, ki sodi med najpomembnejše pristaniške in logistične sisteme na severnem Jadranu. Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga, Luka Koper pa se ukvarja tudi z vrsto dopolnilnih storitev, kar skupaj zagotavlja celovito logistično storitev. Leta 2008 je Luka Koper za obdobje 35 let z državo sklenila koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča. Za izvajanje osnovne pristaniške dejavnosti pretovora in skladiščenja je v Luki Koper namenjenih dvanajst specializiranih terminalov. To so kontejnerski terminal, terminal za avtomobile in RO-RO terminal ter terminali za generalne tovore, za les, za hlajene tovore, za živino, za tekoče tovore, za razsute tovore, za sipke tovore, za glinico ter terminal silos in potniški terminal.

V Skupini Luka Koper so povezane družbe, ki z različnimi storitvami zaokrožajo celovito ponudbo pristanišča, in sicer odvisne družbe: Luka Koper INPO, d. o. o., Adria Terminali, d. o. o., Luka Koper Pristan, d. o. o., Logis-Nova, d. o. o., Adria Investicije, d. o. o., in TOC, d. o. o. ter pridružene družbe Adria Transport, d. o. o., Adria-Tow, d. o. o., Adriafin, d. o. o. in Avtoservis, d. o. o. Pristanišče je mejna vstopna točka za Evropsko unijo in ima status proste cone tipa I. Od leta 2013 je koprsko pristanišče umeščeno v mediteranski in baltsko-jadranski evropski TEN-T koridor, kar povečuje strateški pomen transportne poti skozi Koper.


Luka Koper ima status največjega kontejnerskega terminala na Jadranu in se uvršča med največja tri pristanišča za pretovor avtomobilov v Sredozemlju. Povečuje se tržni delež Luke Koper na domačem trgu, predvsem pa na zalednih trgih Avstrije, Madžarske, Slovaške, Češke, Italije, Poljske, Nemčije, zahodne Romunije in Srbije. Prepoznavnost pristanišča pa se krepi tudi na čezmorskih trgih Sredozemlja (Izrael, Egipt) ter trgih Bližnjega in Daljnega vzhoda.

LUKA KOPER, D. D.

Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Število zaposlenih: 1.242
Lastniški delež RS: 51,00 %
Lastniški delež SDH: 11,13 %

Poslovodstvo

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave
Mandat od do: 29. 12. 2017 - 29. 12. 2022
Irma Gubanec
Članica uprave
Mandat od do: 29. 12. 2017 - 29. 12. 2022
Metod Podkrižnik
Član uprave
Mandat od do: 29. 12. 2017 - 29. 12. 2022
Vojko Rotar
Član uprave, delavski direktor
Mandat od do: 16. 2. 2018 - 16. 2. 2023

Nadzorni svet

Uroš Ilić
Predsednik
Mandat od do: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
Andraž Lipolt
Namestnik predsednika
Mandat od do: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
Rado Antolovič
Član
Mandat od do: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
Milan Jelenc
Član
Mandat od do: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
Tamara Kozlovič
Članica
Mandat: 23. 8. 2019 - 23. 8. 2023
Barbara Nose
Članica
Mandat od do: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
Marko Grabljevec
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 18. 1. 2016 - 18. 1. 2020
Mladen Jovičič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 8. 4. 2017 - 8. 4. 2021
Rok Parovel
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 12. 9. 2016 - 12. 9. 2020

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 51,00
SDH, d. d. 11,13
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 4,98
MESTNA OBČINA KOPER 3,14
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,78

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2018 je bilo uspešno. Ladijski pretovor se je glede na leto 2017 povečal za 3 %, na 24 mio t blaga, in predstavlja rekorden letni pretovor v zgodovini pristanišča. Rast pretovora glede na preteklo leto je Skupina Luka Koper dosegla pri vseh blagovnih skupinah, razen pri tekočih tovorih. Pretovor kontejnerjev je v letu 2018 znašal 988 tisoč TEU in je za 8 % presegel količine iz leta 2017. Luka Koper ohranja status največjega kontejnerskega terminala v Jadranu. Potniški terminal je v letu 2018 zabeležil 101.415 potnikov, kar je za 41 % več kot leta 2017.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so dosegli novo rekordno višino 226 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2017 večji za 7 % oziroma 15 mio EUR. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper pa je v letu 2018 znašal 70 mio EUR. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 mio EUR, izkazane med drugimi prihodki, in brez v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 mio EUR, izkazanih med drugimi odhodki, bi poslovni izid iz poslovanja Skupine Luka Koper v letu 2018 znašal 60,2 mio EUR. Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v letu 2018 znašali 173,6 mio EUR, kar je za 3 % oziroma za 5,6 mio EUR manj kot v letu 2017. V okviru poslovnih odhodkov so se v primerjavi z letom 2017 povečale vse vrste stroškov razen drugih odhodkov. Na 15 % povišanje stroškov dela je vplivalo predvsem večje število zaposlenih, višji pa so bili tudi stroški nadur in stroški iz naslova pozaposlitvenega zaslužka. Število zaposlenih se je v letu 2018 glede na leto 2017 povečalo za 12 % oziroma za 134 oseb, saj je Skupina že začela izvajati akcijski načrt implementacije strategije izvajanja pristaniških storitev. Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je tako v letu 2018 znašal 60 mio EUR, to je za 25 mio EUR več kot v letu 2018. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 mio EUR in brez v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 mio EUR pa bi čisti poslovni izid Skupine Luka Koper v letu 2018 znašal 51,8 mio EUR.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2018 znašala 16,1 % in presega tako realizacijo v letu 2017 kot tudi pričakovanje LNU.

Leto 2018 je bilo za Skupino Luka Koper pomembno tudi zaradi premikov na področju investicij. V letu 2018 je Luka Koper pridobila gradbena dovoljenja za podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala na prvem pomolu, za izgradnjo dodatnih tirov v zaledju tretjega bazena in za izgradnjo novega priveza RO-RO v tretjem bazenu za potrebe avtomobilskega terminala. V letu 2018 se je pričela gradnja serminskega vhoda, katerega otvoritev je bila v maju 2019. Nov vhod deluje predvsem kot vstopna točka za drugi pomol, s čimer je izboljšana interna logistika, mestne vpadnice pa so delno razbremenjene kamionskega prometa. Skupina je sicer v letu 2018 za naložbe namenila 16,4 mio EUR. Te so zaostajale tako za načrtom Skupine kot tudi za pričakovanjem iz LNU, in sicer predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj ter zaradi pritožb v postopih javnega naročanja, ki podaljšujejo čas izvedbe nekaterih strateških projektov. 

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 19,34 11,12 15,91
ROA PRED DAVKI 12,99 7,39 10,61
EBITDA MARŽA 40,72 30,16 37,14
EBIT MARŽA 28,65 16,98 24,17
NETO DOLG/EBITDA 0,12 1,30 1,38
FINANČNI VZVOD 1,45 1,53 1,48


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 79.802 79.541 105.489
DENARNA SREDSTVA 79.583.293 32.374.215 5.826.536
SKUPAJ SREDSTVA 572.242.060 536.478.688 489.991.097
KAPITAL 393.878.805 350.437.387 331.978.921
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 78.812.027 101.727.517 99.092.698
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 49.608.638 43.340.558 37.477.011


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 226.305.538 211.438.377 199.543.696
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 243.316.331 215.818.605 204.089.116
ODPISI VREDNOSTI 29.367.175 28.447.776 26.468.688
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 59.760.203 34.982.789 44.375.981


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložno države             

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 16,06 15,00
EBITDA marža (v %) 40,72 38,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 7,27 27,00
Finančni vzvod 1,45 1,40
Dodana vrednost na zaposlenega 137.992 127.000

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Razvoj pristaniške infrastrukture (v mio EUR) 16.442.606 65.000.000
Ladijski pretovor (v tonah) 24.048.618 24.000.000
Ladijski pretovor vozil (število avtomobilov) 754.409 782.500
Ladijski pretovor zabojnikov (TEU) 988.499 984.000

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina Luka Koper je pred pomembnim razvojnim ciklom. S pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za podaljšanje prvega pomola je dosegla pomemben premik pri izvajanju ključnih strateških naložb. S povečanjem kapacitete kontejnerskega terminala bo Luka Koper sledila svetovnim trendom pretovora kontejnerjev in ohranila konkurenčnost v primerjavi z drugimi pristanišči, ki prav tako investirajo v povečanje svojih zmogljivosti. Za leto 2019 Skupina načrtuje izvedbo naložb v višini 71,7 mio EUR. Cilj Luke Koper je, da bo svojo strateško pozicijo še okrepila. Do leta 2021 bo podaljšala operativno obalo za 100 m, zgradila nove skladiščne površine, uredila obstoječe in nabavila nova obalna dvigala.

Družba si bo v letu 2019 prizadevala realizirati večji pretovor in povečati čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, vendar bodo imeli višji stroški dela zaradi implementacije strategije izvajanja pristaniških storitev in predvideni stroški takse na pretovor pomemben vpliv na finančne kazalnike. Na drugi strani pa bosta prav urejeno delovno okolje in zanesljiva železniška povezava omogočila dolgoročno stabilno, vzdržno in konkurenčno poslovanje. Leto 2019 bo tako prelomno z vidika dokončne vzpostavitve novega poslovnega modela sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev, kar pomeni spremembo več kot 20-letne prakse na tem področju. Skupina Luka Koper bo v letu 2019 pripravila nov Strateški poslovni načrt za obdobje 2020–2025, za katerega se pričakuje, da bo odgovoril na strateške izzive globalne logistike.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Luka Koper, d. d., pri upravljanju spoštuje določila zgoraj navedenega kodeksa in priporočil, pri čemer so odstopanja navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu za leto 2018. Za družbo dodatno velja tudi Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016, ki sta ga sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije.


Vir: Letno poročilo Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2018.

Predstavitev 20 največjih družb v RS