Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Triglav (Skupina) posluje na sedmih trgih v šestih državah jugovzhodne Evrope. Je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zaradi partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in zastopanje ter pozavarovanja pa posluje tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupino je 31. decembra 2021 sestavljalo 45 družb; poleg matične družbe, Zavarovalnice Triglav, d. d., še 28 odvisnih in 16 pridruženih družb.

Ključna strateška dejavnost Skupine je zavarovalništvo (odseki: premoženje, življenje, pokojnine, zdravje, pozavarovanje), pomembne pa so tudi dejavnost upravljanja premoženja ter servisne in druge storitve.

Zavarovalniški del Skupine sestavljajo:

 • v Sloveniji: Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., in Triglav, pokojninska družba, d. d.,
 • zunaj Slovenije: osem zavarovalnic na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji.

Dejavnost upravljanja premoženja v Sloveniji izvajajo: Triglav Skladi, d. o. o., Triglav, Upravljanje nepremičnin, d. o. o., in Trigal, d. o. o. Ta dejavnost obsega varčevanje prek zavarovalnih storitev Skupine in vlaganje v vzajemne in pokojninske sklade in sklade zasebnega kapitala.

Zavarovalnica Triglav, d. d., je obvladujoča družba Skupine.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 5.299
Lastniški delež RS: 34,47 %
Lastniški delež SDH: 28,09 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,46
SDH, d. d. 28,09
ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 6,71
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – FIDUCIARNI RAČUN 2,60
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,26

 

 

Komentar poslovanja v letu 2021

Leto 2021 je bilo, kljub še vedno trajajoči epidemiji covida-19, za Skupino zelo uspešno, doseženi rezultati so bili nad pričakovanimi. Dobri so bili zlasti rezultati zavarovalno-tehničnega dela zaradi rasti obsega poslovanja, ugodnega škodnega dogajanja, ugodnega razvoja škodnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih, ter oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij v letu 2021.

Skupina je v letu 2021 ustvarila 1,46 mrd EUR poslovnih prihodkov (za 10 % več kot leto prej) in obračunala 1.353 mio EUR kosmatih zavarovalnih premij, kar je prav tako za 10 % več kot leta 2020. Premijsko rast je dosegla na vseh trgih (v Sloveniji je rast znašala 4 %, na trgih zunaj Slovenije pa 15 %) in v vseh segmentih zavarovanj (premija premoženjskih zavarovanj je zrasla za 12 %, premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 8 % in premija zdravstvenih zavarovanj za 1 %), na večini trgov je svoj položaj tudi okrepila.

Leto 2021 je potekalo v znamenju manjše škodne pogostosti in pod vplivom epidemije covida-19. Ta je na eni strani vplivala na nižjo škodno pogostost pri določenih zavarovalnih vrstah in povzročila škode zaradi izpada nekaterih storitev pri drugih zavarovalnih vrstah. Čisti odhodki za škode so dosegli 715 mio EUR (za 5 % več kot leta 2020). Obratovalni stroški Skupine, med katere sodijo stroški pridobivanja zavarovanj in drugi obratovalni stroški, so znašali 266,9 mio EUR, kar je za 11 % več kot leto prej in je posledica rasti obsega poslovanja (zavarovalnih premij). Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški Skupine pa so dosegli 333,4 mio EUR (9-odstotna rast), kar izvira predvsem iz rasti stroškov pridobivanja zavarovanj, digitalizacije, investicij v informacijsko tehnologijo, stroškov reprezentance, reklam, sejmov in stroškov dela (zvišanje števila zaposlenih v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, Triglav Osiguranju, Zagreb, in Triglav Osiguruvanju Život, Skopje, ter višjih stroškov dela v Zavarovalnici Triglav, v matični družbi pa je dvig posledica zvišanja osnovnih plač zaposlenim ter višjih izplačil zavarovalnim zastopnikom).

Čisti škodni količnik je znašal 61,4 %, kar je bolje od leta 2020 (63,1 %), odhodkovni količnik pa je dosegel 27,5 % (leta 2020 28,1 %). Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je dosegel ugodnih 88,9 % (leto prej 91,2 %), kar je posledica izboljšanja tako škodnega kot odhodkovnega količnika. Na izboljšanje so pozitivno vplivali tudi višja rast čistih premijskih prihodkov od rasti čistih odhodkov za škode ter povišanje zavarovalnih prihodkov in znižanje čistih odhodkov za bonuse in popuste.

Vrednost naložbenega portfelja se je zaradi nizkih obrestnih mer v letu 2021 povečala za 5 %, na 3.668,5 mio EUR, njegova sestava je ostala konservativna. Poslovanje upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih in individualnem upravljanju je bilo uspešno, obseg premoženja strank se je povečal za kar 33 %, na 1.539,3 mio EUR.

Skupina je leto 2021 zaključila s 132,6 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar predstavlja 46-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, in s 113 mio EUR čistega dobička (leta 2020 73,7 mio EUR). Dosegla je 12,5-odstotno donosnost lastniškega kapitala (ROE), kar je za 3,6 odstotne točke več kot leto prej.

Redna letna skupščina je bila izvedena dne 25. maja 2021 in je izglasovala vse sklepe v vsebini, kot je bila predlagana v sklicu skupščine.

Obe bonitetni agenciji (S&P in AM Best) sta v letu 2021 potrdili bonitetno oceno A, s stabilno srednjeročno napovedjo.

Na dan 31. decembra 2021 je Zavarovalnica Triglav, d. d., kapitalsko ustrezna in izkazuje solventnostni količnik v višini 273 %, solventnostni količnik Skupine na dan 31. decembra 2021 pa znaša 219 %.Osnovni finančni kazalniki

V % 2021 2020 2019
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 12,50 8,90 10,90
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 61,40 63,20 63,20
KAPITALSKA USTREZNOST (RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL/MINIMALNI ZAHTEVANI KAPITAL) 219,00 240,00 223,00
KOMBINIRANI KOLIČNIK 88,90 91,20 91,50
ODHODKOVNI KOLIČNIK 27,50 28,10 28,30


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2021 2020 2019
FINANČNE NALOŽBE 2.937.700.150 2.887.380.559 2.740.030.952
SKUPAJ SREDSTVA 4.374.353.616 4.139.441.072 3.936.999.820
KAPITAL 932.986.869 870.151.947 791.951.788
PODREJENE OBVEZNOSTI 49.471.831 49.423.693 64.847.293
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 2.576.368.384 2.523.229.144 2.393.927.336

ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

622.303.399 509.984.710 484.942.835


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

(EUR) 2021 2020 2019
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 1.352.975.550 1.233.775.365 1.184.174.107
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 715.028.788 683.631.775 684.147.828
ČISTI DOBIČEK 112.965.693 73.664.698 83.864.429
OBRATOVALNI STROŠKI 266.857.908 240.912.735 244.452.851
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 156.783.225 123.516.059 188.065.532
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ –2.113.408 62.636.590 59.308.590


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 12,50 9,00
Kombinirani količnik (v %) 88,90 95,00
Donosnost naložb (v %) 1,80 0,50
Kapitalska ustreznost (v %) 219,00 225,00
Odhodkovni količnik (v %) 27,50

29,00

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu (v %) 38,60 36,00
Širitev na regionalne trge (v %) 19,00 18,10

 

Skupina je v letu 2021 dosegla oziroma presegla večino ekonomskih meril uspešnosti, določenih v LNU 2021, le kapitalska ustreznost je bila nekoliko nižja, vendar še vedno na zelo visoki ravni. Prav tako sta bila v letu 2021 dosežena oba strateška cilja Skupine (ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu in širitev na regionalne trge).

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

Cilji in usmeritve Zavarovalnice Triglav, d. d., so:

 1. varno in dobičkonosno poslovanje
 • doseganje visoke donosnosti poslovanja z dobičkonosno rastjo,
 • ohranitev visokih bonitetnih ocen,
 • povečanje obsega poslovanja,
 • ohranitev položaja tržnega vodje;
 1. izjemna uporabniška izkušnja strank (osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev);
 2. digitalna transformacija (postati vodilna digitalizirana zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria);
 3. razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov (postopen prehod iz zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela v pretežno storitveni poslovni model in ekosistem, ki obravnava številne medsebojno povezane potrebe strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev);
 4. sprememba organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno;
 5. trajnostni cilj: vodilna vloga pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in prepoznavanje priložnosti in tveganj trajnostnega razvoja.

Načrtovani kazalniki v obdobju 2022–2025

Družba načrtuje:

 • dobiček pred obdavčitvijo v letu 2022 med 120 in 130 mio EUR,
 • kosmato zavarovalno premijo v letu 2022 več kot 1,4 mrd EUR,
 • kombinirani količnik v letu 2022 pod 93 %,
 • celotne prihodke Skupine do leta 2025 nad 1,6 mrd EUR,
 • ROE 10 %,
 • ohranitev kapitalske ustreznosti v višini med 200 in 250 %.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države          

DA       

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Vir: Zavarovalnica Triglav, letno poročilo 2021.

Predstavitev 20 največjih družb v RS