Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi (JVE). Posluje na sedmih trgih v šestih državah regije. Ključna stebra njenega delovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja.

Skupino Triglav na dan 30. 6. 2019 sestavlja 41 družb, poleg matične družbe Zavarovalnice Triglav, d. d., še 34 odvisnih in 6 pridruženih družb. 

Skupina Triglav je v letu 2018 v Sloveniji dosegla najvišji tržni delež, ta znaša 35,4 %. V regiji Adria dosega 20,0-odstotni tržni delež.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.166
Lastniški delež RS: 0,013 %
Lastniški delež SDH: 28,091 %

Poslovodstvo

Andrej Slapar
Predsednik uprave
Mandat: 12. 11. 2019 - 12. 11. 2024
David Benedek
Član uprave
Mandat: 29. 8. 2019 - 29. 8. 2024
Tadej Čaroli
Član uprave
Mandat: 30.7.2019 - 30.7.2024
Uroš Ivanc
Član uprave
Mandat: 15.7.2019 - 15.7.2024
Barbara Smolnikar
Članica uprave
Mandat: 17.10.2017 - 17.10.2022
Marica Makoter
Članica uprave in delavska direktorica
Mandat: 22.12.2016 - 22.12.2021

Nadzorni svet

Igor Stebernak
Član
Mandat: 3.6.2020 - 3.6.2024
Andrej Andoljšek
Namestnik predsednika
Mandat: 13.6.2017 - 13.6.2021
Milan Tomaževič
Član
Mandat: 13.6.2017 - 13.6.2021
Žiga Škerjanec
Član
Mandat: 13.6.2017 - 13.6.2021
Nataša Damjanovič
Članica
Mandat: 13.6.2017 - 13.6.2021
Mario Gobbo
Član
Mandat: 13.6.2017 - 13.6.2021
Peter Celar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 1.6.2019 - 1.6.2023
Branko Gorjan
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 1.6.2019 - 1.6.2023
Igor Zupan
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 31. 5. 2019 - 31. 5. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,469
SDH, d. d. 28,091
ADDIKO BANK, D. D. – FIDUCIARNI RAČUN 6,572
UNICREDIT BANK AUSTRIJA – FIDUCIARNI RAČUN 2,735
CITIBANK – FIDUCIARNI RAČUN 1,332
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, D. D. – FIDUCIARNI RAČUN 1,021

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Triglav je v letu 2018 povečala čisti dobiček za skoraj 16 %, ta znaša 80,8 mio EUR. Matični družbi Zavarovalnici Triglav se je dobiček povečal za 4,8 % in znaša 65,5 mio EUR.

Obračunana kosmata zavarovalna premija v znesku 1,1 mrd EUR se je v primerjavi z letom prej povečala za slabih 7 %. Rast je bila dosežena v vseh segmentih zavarovalne dejavnosti in na trgih vseh šestih držav JVE, na katerih Skupina Triglav posluje z dvanajstimi zavarovalnicami. S tem je že četrto leto zapored dosegla premijsko rast in obenem tudi načrtovano ciljno vrednost za leto 2018.

Znotraj obračunane kosmate zavarovalne premije je bilo s premoženjskimi zavarovanji zbranih 702,2 mio EUR (rast 8 %) premij, z življenjskimi zavarovanji 222,2 mio EUR (rast 2 %) in z zdravstvenimi zavarovanji 144,0 mio EUR (rast 11 %). Skupina Triglav je lani za 0,2 % povečala delež zavarovalne premije, obračunane na trgih izven Slovenije. Na slovenskem zavarovalnem trgu je zbrala 76,7 % konsolidirane kosmate zavarovalne premije, na trgih zunaj Slovenije pa 17,9 %. Dodatno je 5,4 % znašala premija mednarodnega pozavarovanja. Izboljšane makroekonomske razmere v regiji Adria so pozitivno vplivale na zavarovalne trge in s tem tudi na poslovanje Skupine Triglav. Posamezne zavarovalnice iz Skupine Triglav so krepile prodajne dejavnosti, pri čemer so izkoristile močne konkurenčne prednosti in izboljševale storitve v skladu s potrebami strank. Povprečna stopnja rasti premije Skupine Triglav izven Slovenije je znašala 8 % in je višja od dosežene rasti v Sloveniji (7 %).

Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav so leta 2018 dosegli višino 679,6 mio EUR in so se povečevali počasneje kot kosmate zavarovalne premije. Največji, 58-odstotni delež škod predstavljajo škode premoženjskih zavarovanj, na obseg katerih je vplival povečan obseg poslovanja v zadnjih nekaj letih. Delni vpliv so imele tudi množične škode iz leta 2017, ki so bile izplačane v letu 2018. Škodno dogajanje je bilo v letu 2018 manj izrazito kot leto pred tem tako po obsegu kot tudi po intenzivnosti.

Doseženi donosi od finančnih naložb Skupine Triglav so bili v letu 2018 za 29 % nižji kot v letu 2017. Na manjši donos so vplivali predvsem nižji neto dobički od prodaje finančnih sredstev, manjši neto prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti, nižje prejete dividende in nižji neto obrestni prihodki. Nizke obrestne mere so še vedno vplivale na kontinuirano zniževanje obrestnih prihodkov.

Skupina Triglav je v letu 2018 ohranila nadzor nad stroški, njihova rast je zaostala za rastjo premije.

Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 97,5 mio EUR je za več kot 15 % višji od rezultata iz leta 2017 in tudi pomembno višji od načrtovanega za leto 2018.

Skupina Triglav razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami A obeh bonitetnih agencij, ocene imajo stabilno srednjeročno napoved. Dobičkonosnost kapitala leta 2018 je dosegla višino 10,8 % in je za 1,5 odstotne točke višja kot leto pred tem. Kombinirani količnik, ki meri uspešnost Skupine Triglav v osnovni dejavnosti premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj (brez upoštevanja donosov iz naložb), je dosegel vrednost 91,8 % in je v primerjavi z letom 2017 dosegel kvalitativni premik. Njegovo izboljšanje glede na leto pred tem je posledica izboljšanja škodnega količnika oziroma hitrejše rasti čistih zavarovalnih premij v primerjavi z rastjo čistih odhodkov za škode. Kapitalska ustreznost se je gibala znotraj postavljenega razpona med 200 in 250 %. Le donosnost naložb je bila manjša kot leto pred tem, kar je že obrazloženo.

 

Glavni dogodki v letu 2018

Poleg organske rasti obsega poslovanja se je Skupina Triglav lani širila tudi s prevzemi. Sklenila je pogodbo o nakupu hrvaške družbe za pokojninska zavarovanja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajoče društvo, s čimer vstopa na hrvaški trg pokojninskih zavarovanj. Podpisala je pogodbo o nakupu slovenske družbe za upravljanje Alta Skladi, kar je v skladu s ciljem krepitve dejavnosti upravljanja premoženja. Dokupila je delež do 100-odstotnega lastništva slovenske družbe Skupna pokojninska družba, s čimer je nadaljevala postopke konsolidiranja tega segmenta znotraj Skupine Triglav. Z ustanovitvijo družbe za upravljanje obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladov Triglav penzisko društvo AD Skopje je vstopila tudi na makedonski trg pokojninskih zavarovanj, na katerem ima sicer s premoženjskimi in življenjskimi zavarovanji skupaj vodilni, 14,5-odstotni tržni delež.

Osnovni finančni kazalniki

V % 2018 2017 2016
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 10,8 9,3 11,4
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 62,5 64,0 62,0
KOMBINIRANI KOLIČNIK 91,8 93,1 92,9
ODHODKOVNI KOLIČNIK 29,3 29,0 30,9
DONOSNOST NALOŽB 2,0 2,9 3,3
KAPITALSKA USTREZNOST (PO SOLVENTNOSTI II) 216 222 242


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

V 1.000 EUR 2018 2017 2016
FINANČNE NALOŽBE 2.588.904 2.587.851 2.514.320
SKUPAJ SREDSTVA 3.645.277 3.674.676 3.574.885
KAPITAL 746.863 756.646 744.350
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 2.310.503 2.282.701 2.203.105

ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

402.598 449.545 457.683


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

V 1.000 EUR 2018 2017 2016
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 1.068.394 999.917 936.004
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 626.560 619.959 577.102
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 80.826 69.708 82.332
OBRATOVALNI STROŠKI 233.637 220.763 208.676
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 89.910 133.169 146.017
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ 39.860 60.281 47.211


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 10,8 11,0
Kombinirani količnik 91,8 94,0
Donosnost naložb 2,0 2,5
Kapitalska ustreznost 218 251
Odhodkovni količnik 29,3 29,5

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Prevladujoč delež na domačem trgu 35,3 37,0
Širitev na regionalne trge 17,9 19,0

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Ključne strateške usmeritve Skupine Triglav za obdobje 2019–2022:

  • dolgoročna stabilna donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav,
  • osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev,
  • sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno.

Nekateri načrtovani finančni kazalniki Skupine Triglav za celotno strateško obdobje 2019–2022:

  • ROE nad 10 % v celotnem strateškem obdobju,
  • povprečni kombinirani količnik okoli 95 %.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Zavarovalnica Triglav, d. d., pri svojem poslovanju sledi Slovenskemu kodeksu upravljanja javnih delniških družb, pri čemer vsa odstopanja od navedenega kodeksa vsebinsko utemelji, kar je javno objavljeno na spletni strani družbe in Ljubljanske borze. Prav tako ima družba na spletni strani objavljeno Opredelitev Zavarovalnice Triglav, d. d., do Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa in lastnemu kodeksu.

Vir: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS