Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah jugovzhodne Evrope. Je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zaradi partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in zastopanje ter pozavarovanja pa posluje tudi v širšem mednarodnem okolju.

Skupino Triglav je 31. decembra 2020 sestavljalo 43 družb. Poleg matične družbe (Zavarovalnica Triglav, d. d.) je obsegala še 28 odvisnih in 14 pridruženih družb. Ključna dejavnost Skupine Triglav je zavarovalništvo, pomembne pa so tudi dejavnost upravljanja premoženja ter servisne in druge storitve.

Zavarovalništvo je najobsežnejša strateška dejavnost Skupine Triglav, ki obsega premoženjska, zdravstvena, življenjska, pokojninska zavarovanja in pozavarovanja. Zavarovalniški del Skupine Triglav sestavljajo:
– v Sloveniji: Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., in Triglav, pokojninska družba, d. d.,
– zunaj Slovenije: osem zavarovalnic na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji.

Dejavnost upravljanja premoženja v Skupini Triglav izvajajo: Zavarovalnica Triglav, življenjske zavarovalnice in pokojninske družbe ter Triglav Skladi, d. o. o., Triglav, Upravljanje nepremičnin, d. o. o., in Trigal, d. o. o. Ta dejavnost obsega varčevanje prek zavarovalnih storitev skupine in vlaganje v vzajemne in pokojninske sklade in sklade zasebnega kapitala.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.299
Lastniški delež RS: 34,47 %
Lastniški delež SDH: 28,09 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,47
SDH, d. d. 28,09
ADDIKO BANK, D. D. - PENSION FUND 1 – FIDUCIARNI RAČUN 6,71
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – FIDUCIARNI RAČUN 2,62
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,43

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Leto 2020 je zaznamovala epidemija covida-19, ki je vplivala na krčenje večine zavarovalnih trgov (izjemi sta slovenski in srbski zavarovalni trg) in na padec BDP držav, v katerih posluje Skupina Triglav. Kljub epidemiji in nizkim obrestnim meram sta Skupina Triglav in njena matična družba v letu 2020 poslovali dobičkonosno in uspešno. Skupina je obdržala visoko bonitetno oceno A, s stabilno srednjeročno napovedjo bonitetnih agencij.

 

Skupina je okrepila svoj tržni delež v regiji Adria, kjer je vodilna zavarovalna skupina, dosegla je rast premije na večini zavarovalnih trgov in povečala vrednost premoženja v upravljanju. Vodilni tržni položaj je ohranila v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Tržni delež je izboljšala v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

 

Delničarji Zavarovalnice Triglav so v letu 2020 skladno s stališči slovenskega zavarovalnega regulatorja potrdili predlog uprave in nadzornega sveta zavarovalnice, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Dividendna politika je pri tem ostala nespremenjena.

 

Obseg kosmatih zavarovalnih premij se je v letu 2020 povečal za 4 %, na 1.233,8 mio EUR. Obseg premije se je povečal v segmentu premoženjskih (4 %) in zdravstvenih zavarovanj (11 %), medtem ko je premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj ostala na ravni leta 2019.

 

Konsolidirani kosmati zneski škod so se znižali za 3 %, kombinirani količnik (91,2 %) je bil v spodnjem delu območja povprečne ciljne strateške vrednosti, v primerjavi z letom prej je nižji za 0,3 odstotne točke, zaradi izboljšanja tako škodnega kot odhodkovnega količnika, skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški skupine so ostali na ravni leta prej. Leto 2020 je bilo sicer glede množičnih škodnih dogodkov manj ugodno kot leto prej.

 

Skupina Triglav je leto zaključila s poslovnim izidom pred obdavčitvijo, ki je znašal 90,9 mio EUR, kar je nekoliko nižje, kot je načrtovala, in s 73,7 mio EUR čistega dobička (–12 % glede na leto 2019), predvsem zaradi nekoliko nižje donosnosti finančnih naložb.

 

Finančne naložbe Skupine Triglav, vključno z naložbenimi nepremičninami in naložbami v pridružene družbe, so ob koncu leta 2020 dosegle 3.496,4 mio EUR in so bile za 5 % višje kot ob koncu leta 2019. Njihov delež v sestavi vseh sredstev skupine se je povišal za 0,3 odstotne točke, na 84,5 %. Največji delež v portfelju finančnih naložb predstavljajo obveznice. Finančni trgi so se na epidemijo hitro odzvali, in sicer zlasti po tem, ko so države pričele sprejemati omejevalne ukrepe za širjenje virusa, kar pa je vplivalo na gospodarsko aktivnost. Zato je skupina v tekočem letu poleg rednega procesa lastne ocene tveganj in solventnosti izvedla tudi več analiz ocene učinka epidemije na poslovanje, vključno z izredno lastno oceno tveganj in solventnosti tako za matično družbo kot tudi za skupino. V tem izrednem procesu je ocenila, da se njen profil tveganj ni pomembno spremenil, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj ostala dovolj odporna in je kapitalska pozicija ustrezna, da se skupina lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer epidemije covida-19.

 

Skupina je dosegla visoko raven finančne stabilnosti, kar izražajo višina celotnega kapitala (870,2 mio EUR) in kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (2.523 mio EUR). Obe kategoriji sta se v letu 2020 povečali. Kapitalska ustreznost skupine se je glede na preteklo leto povečala za 17 odstotnih točk, predvsem zaradi povečanja lastnih virov sredstev, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 75,6 mio EUR (k temu je prispevalo tudi neizplačilo dividend v letu 2020, ki so v zadnjih letih znašale 56,8 mio EUR). Osnovni finančni kazalniki

V % 2020 2019 2018
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 8,90 10,90 10,80
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 63,10 63,20 62,50
KAPITALSKA USTREZNOST (RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL/MINIMALNI ZAHTEVANI KAPITAL) 240,00 223,00 -
KOMBINIRANI KOLIČNIK 91,20 91,50 91,80
ODHODKOVNI KOLIČNIK 28,10 28,30 29,30


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2020 2019 2018
FINANČNE NALOŽBE 2.887.380.559 2.740.030.952 2.588.904.297
SKUPAJ SREDSTVA 4.139.441.072 3.936.999.820 3.645.277.487
KAPITAL 870.151.947 791.951.788 746.862.805
PODREJENE OBVEZNOSTI 49.423.693 64.847.293 15.462.711
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 2.523.229.144 2.393.927.336 2.310.503.061

ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

509.984.710 484.942.835 402.598.039


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

(EUR) 2020 2019 2018
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 1.233.775.365 1.184.174.107 1.068.394.407
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 683.631.775 684.147.828 626.560.398
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 73.664.698 83.864.429 80.826.245
OBRATOVALNI STROŠKI 240.912.735 244.452.851 233.637.425
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 123.516.059 188.065.532 89.910.236
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ 62.636.590 59.308.590 39.860.373


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE 8,90 10,50
Kombinirani količnik 91,20 95,00
Donosnost naložb 2,60 0,50
Kapitalska ustreznost 240,00 225,00
Odhodkovni količnik 28,10

29,50

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu 36,50 35,60
Širitev na regionalne trge 18,20 18,00

 

V letu 2020 so bile dosežene oziroma presežene vrednosti večine ekonomskih kazalnikov, le ROE je bil za 15 % nižji od vrednosti v LNU 2020. Skupina Triglav je strateško usmerjena v ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu, ta cilj je v letu 2020 dosežen, vrednost kazalnika je višja od zapisanega v LNU 2020. Strateški cilj Skupine Triglav je tudi širitev na regionalne trge. Tudi vrednost tega kazalnika iz LNU 2020 je skupina v letu 2020 dosegla oziroma nekoliko presegla.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

  • dolgoročna stabilna donosnost poslovanja in povečanje vrednosti Skupine Triglav,
  • osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev,
  • sprememba organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno.

Načrtovani kazalniki za leto 2022:

  • ROE v obdobju 2019–2022 nad 10 %,
  • povprečni kombinirani količnik okoli 95 %,
  • povečan obseg poslovanja,
  • tržni vodja,
  • povečanje premije izven Slovenije,
  • ohranitev visokih bonitetnih ocen.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Vir: Zavarovalnica Triglav, letno poročilo 2020.

Predstavitev 20 največjih družb v RS