Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna   skupina   Sava   (Skupina)   je   ena   večjih   zavarovalnih   skupin   v   JV   Evropi, ki posluje v segmentih
pozavarovanje, zavarovanje  Slovenija, zavarovanje tujina,  pokojninska    zavarovanja,    asistenčne    storitve    ter  upravljanje premoženja. Zavarovalniški del Skupine sestavlja 8 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah regije Adria (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija) in 6 nezavarovalnih družb. Sava Re, d. d., je v Skupini obvladujoča družba in svojo dejavnost pozavarovanja opravlja v več kot 100 državah sveta ter je največja pozavarovalnica s sedežem v centralni in vzhodni Evropi.  S prevzemom Vite v letu 2020 je Skupina izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvršča na drugo mesto.

SAVA RE, D. D.

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 2.702
Lastniški delež RS: 13,89 %
Lastniški delež SDH: 17,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
SDH, D. D. 17,68
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. – FIDUCIARNI RAČUN 14,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 13,89
SAVA RE, D. D. 10,00
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND D. 6,22

 

 

Komentar poslovanja v letu 2022

Skupina je v letu 2022 v okolju zaostrenih geopolitičnih in gospodarskih razmer ustvarila 68,2 mio EUR čistega dobička. Ta je bil za 13,7 % višji od načrtovanega in 10,4 % nižji od dobička iz leta 2021. Z dobičkom so poslovali vsi poslovni odseki. Nižji rezultat je bil sicer pričakovan in je posledica naraščajoče škodne pogostosti, potem ko so vplivi pandemije popustili, dodaten vpliv na rezultat pa so imeli škodna inflacija oziroma povečana vrednost škod, višji stroški dela in informacijske tehnologije ter drugi stroški, na kar so se zavarovalnice odzvale s prilagoditvijo cenovne politike. Poslovni prihodki Skupine so za 7,7 % presegli načrtovane, kosmate premije pa so se povečale za 6,1 %, na 774,1 mio EUR. Premijo so povečali vsi odseki, z izjemo življenjskih zavarovanj. Čisti odhodki za škode so zrastli na 419,7 mio EUR (leta 2021 so znašali 408,9 mio EUR) predvsem zaradi normalizacije škodne pogostosti in vpliva škodne inflacije. Zaradi povečanja škod se je pričakovano zvišal tudi kombinirani količnik, ki pa je bil z 90,7 % še vedno zelo ugoden in mnogo boljši od načrtovanega (< 95 %). K temu je pomembno prispevala stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo premije. K razmeroma nizkemu 2,7 % skupnemu povečanju odhodkov za škode na ravni Skupine je pripomogel predvsem razvoj življenjskih zavarovanj, in sicer zaradi nižjega obsega dospelosti polic in nižjih odkupov življenjskih zavarovanj v Sloveniji.

 

Naložbeni portfelj se je v primerjavi s koncem leta 2021 znižal za 161,4 mio EUR (-6,3 %) predvsem zaradi negativne spremembe rezerve za pošteno vrednost obvezniškega dela naložbenega portfelja, kot posledice dviga zahtevanih donosnosti zaradi razmer na finančnih trgih.

 

Skupina je v letu 2022 beležila padec višine sredstev za 4,7 %, kapital se je znižal za 18,3 %, zavarovalno tehnične rezervacije za 1,2 %, knjigovodska vrednost delnice pa je bila nižja za 18,3 %. Padec vrednosti postavk je predvsem posledica neugodnega gibanja finančnih trgov. Dvig obrestnih mer je vplival na znižanje stanja finančnih naložb in na negativen presežek iz prevrednotenja znotraj kapitala, znižanje vrednosti delniških trgov pa je najbolj vplivalo na stanje naložb in zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje. Na znižanje kapitala je vplivalo tudi relativno visoko izplačilo dividend v letu 2022, kot posledica omejitev izplačil predhodnih let. Kljub neugodnim makroekonomskim in geopolitičnim razmeram, Zavarovalna skupina Sava in Sava Re v letu 2022 nista imeli težav z likvidnostjo.

 

Kapitalska ustreznost Skupine je bila v skladu s standardno formulo Solventnosti II v letu 2022 ves čas v območju optimalne višine, definirane v strategiji prevzemanja tveganj  in znatno nad regulatornimi zahtevami. Vrednost solventnostnega količnika na dan 31. 12. 2022 je znašala 183 %  in je bila znotraj ciljnega strateškega razpona (180 – 220 %). Obe bonitetni agenciji (S&P in AM Best) sta v letu 2022 potrdili bonitetno oceno A, s stabilno srednjeročno napovedjo.

 

Redna letna skupščina je bila izvedena 23. junija 2022 in je izglasovala vse sklepe v vsebini, kot je bila predlagana v sklicu skupščine, z izjemo politike prejemkov organov vodenja in nadzora.

 

 Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) (v %) 14,90 15,80 13,30
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK (v %) 58,30 55,60 61,60
KOMBINIRANI KOLIČNIK (v %) 90,70 88,30 93,90
ODHODKOVNI KOLIČNIK (v %) 29,30 29,00 29,50


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
FINANČNE NALOŽBE 1.297.012.771 1.472.688.443 1.430.149.336
SREDSTVA 2.534.002.659 2.658.322.359 2.467.251.303
KAPITAL 411.951.369 504.077.018 460.214.488
PODREJENE OBVEZNOSTI 74.924.356 74.863.524 74.804.974
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 1.249.942.508 1.237.500.117 1.233.312.054
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 499.351.605 524.183.338 409.604.428


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                         

  2022 2021 2020
OBRAČUNANE KOSMATE PREMIJE 774.134.291 729.898.408 679.749.305
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE -419.716.183 -408.814.273 -426.695.412
ČISTI DOBIČEK 68.242.586 76.167.178 56.386.299
OBRATOVALNI STROŠKI -228.329.299 -219.931.765 -203.216.146
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 30.290.641 103.549.259 49.634.816
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ 18.514.205 23.872.769 40.613.572


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA (v%) REALIZACIJA 2022
ROE (v %) 14,90
Čisti kombinirani količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 90,70
Donosnost naložb (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 1,30
Kapitalska ustreznost (razp.kap./min.kap.) (v %) 183
Čisti stroškovni količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 29,30

Skupina je v letu 2022 dosegla večino ekonomskih ciljev iz Letnega načrta upravljanja za leto 2022 (LNU). Donosnost lastniškega kapitala ROE v višini 14,9 % je presegla ciljno donosnost iz strategije Skupine za obdobje 2020 – 2022 za skoraj četrtino, vrednost določeno v LNU pa za 2,9 o.t. Prav tako so postavljene cilje iz LNU dosegli drugi ekonomski kazalci, z izjemo donosnosti naložb, ki se je nahajala v spodnjem delu ciljnega razpona Skupine (180 – 220 %).

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Skupina je 22. 12. 2022 objavila strategijo za novo strateško obdobje 2023 – 2027. Ključne strateške usmeritve, ki jih bo zasledovala so naslednje:

 • osredotočenost na stranko;
 • optimizacija poslovnih procesov;
 • trajnostno delovanje;
 • posodobitev IT opreme;
 • zadovoljni in motivirani zaposleni;
 • rast s prevzemi;
 • izplačilo dividende med 35 % in 45 % čistega poslovnega izida Skupine.

 

Ključni vrednostni cilji skupine so:

 • Poslovni prihodki: rast povprečno > 4 % letno, v 2027 > 900 mio EUR,
 • ROE: 9,5 % – 10,5 %,
 • solventnostni količnik: 170 % – 210 %,
 • kombinirani količnik: < 95 %,
 • donosnost naložbenega portfelja: rastoče do 2,2 % v 2027.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeks:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb                      

DA     

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS