Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba DARS, d. d., je bila ustanovljena z Zakonom o DARS leta 1993 kot koncesionar, upravljavec in vzdrževalec slovenskega avtocestnega omrežja in omrežja hitrih cest. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem zemljišč za potrebe gradnje avtocest, v svojem imenu in za svoj račun pa izvaja naloge v zvezi z gradnjo avtocest. Družba je v skladu s koncesijsko pogodbo pristojna za kakovostno upravljanje in vzdrževanje ter obnavljanje sistema cestninskih cest v Sloveniji. Edini ustanovitelj DARS je Republika Slovenija.

DARS, D. D.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Povprečno število zaposlenih: 1.240
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik  Delež lastn. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Informacija o poslovanju družbe v letu 2021

Ob koncu leta 2021 je družba DARS v Republiki Sloveniji upravljala 625 kilometrov avtocest in hitrih
cest, 143 kilometrov priključkov, 22 kilometrov razcepov, 41 kilometrov drugih cest, preko 1200 premostitvenih objektov in 23 predorov. Če je še v letu 2020 vpliv epidemije covida-19 močno zaznamoval poslovanje družbe, so se razmere v letu 2021 precej izboljšale.

 

Družba DARS je v letu 2021 ustvarila kosmati donos v višini 487,3 mio EUR, ki je bil za 17 % višji kot v letu 2020. Najpomembnejši vir prihodkov so prihodki od cestnin, ki so se v letu 2021 glede na leto 2020 povečali za 18 %, na 456,2 mio EUR, pri čemer je bilo 262,8 mio EUR ustvarjenih iz naslova tovornega prometa, 179,5 mio EUR iz naslova vinjet in 14 mio EUR iz naslova predornine za predor Karavanke. Za tako dobre rezultate so zaslužni predvsem poletni meseci, saj je turistična sezona doživela pravi razcvet in se je zaradi ugodnih vremenskih razmer podaljšala še v september.

 

Zaradi dobrega obvladovanja vseh vrst stroškov, ki so se v letu 2021 glede na leto 2020 zvišali le za 4 %, se je čisti poslovni izid družbe DARS okrepil za 89 % na 112,7 mio EUR. Vrednost EBITDA se je pri tem zvišala za 21 %, na 390,1 mio EUR. Med največjimi stroški so bili odpisi vrednosti, ki so znašali 221 mio EUR (+ 4 %), stroški dela 47,9 mio EUR (+ 2 %) in stroški storitev v višini 38,9 mio EUR (+ 10 %). Še naprej so se zniževali tudi finančni odhodki, ki so upadli za 11 %, na 34 mio EUR, zaradi nizkih obrestnih mer in uspešnega zniževanja dolga družbe.

 

Kapital družbe DARS je ob koncu leta 2021 znašal 3,04 mrd EUR (+ 4 %), skupna vrednost aktive pa se je znižala za skoraj 2 %, na 5,09 mrd EUR. Stanje dolga ob koncu leta 2021 je znašalo 1,71 mrd EUR (– 10 %). Število zaposlenih je ob koncu leta 2021 znašalo 1233, kar je za 30 oseb manj kot ob koncu leta 2020.

 

V letu 2021 je družba za investicije v imenu in za račun DARS namenila 123,9 mio EUR ter v imenu in za račun Republike Slovenije, med katere sodijo naložbe v pridobivanje nepremičnin in prostorsko načrtovanje, 9,7 mio EUR. Največji del sredstev je bil v letu 2021 namenjen za obnovo 71 km vozišč na obstoječem avtocestnem križu. Med večjimi projekti je treba omeniti uvedbo elektronske vinjete, prav tako pa so se nadaljevali večji infrastrukturni projekti, kot sta gradnja vzhodne cevi predora Karavanke in gradnja severnega dela tretje razvojne osi. Na hitrost izvajanja načrtovanih investicij, med drugim tudi na južnem delu tretje razvojne osi, pa so negativno vplivali pritožbe civilne iniciative na pridobitev gradbenega dovoljenja in dolgotrajni postopki v zvezi s pridobivanji različnih dovoljenj, na kar družba sama nima neposrednega vpliva.

 

Družbi je v letu 2021 uspelo doseči in preseči ekonomska merila, določena v letnem načrtu upravljanja (LNU). Nekoliko slabša od pričakovanj sta bila kazalnika pri oviranem prometu ali zaprtem pasu zaradi prometnih nesreč (v minutah) ter številu prometnih nesreč, kar je v veliki meri posledica povečanega obsega prometa.Osnovni finančni kazalniki

V % 2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI 3,78 2,06 4,79
ROA PRED DAVKI 2,20 1,14 2,55
EBITDA MARŽA 80,06 77,32 80,84
EBIT MARŽA 34,71 26,18 40,42
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 3,88 5,15 4,23
FINANČNI VZVOD 1,67 1,77 1,85


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 168.000.000 208.000.000 268.000.000
DENARNA SREDSTVA 52.577.322 62.307.559 35.385.398
SREDSTVA 5.092.759.905 5.175.871.112 5.307.039.906
KAPITAL 3.041.652.197 2.922.963.531 2.863.136.409
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.611.634.596 1.782.570.540 1.917.205.405
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 267.600.721 295.278.784 341.377.547


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

(EUR) 2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 469.535.406 398.581.556 480.750.876
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 487.309.052 416.199.166 522.055.234
EBIT 169.167.087 108.954.947 210.990.007
EBITDA 390.145.355 321.804.934 422.009.627
ČISTI DOBIČEK 112.703.369 59.526.614 139.611.455

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 3,78 3,10
EBITDA marža (v %) 80,06 80,30
Neto finančni dolg/EBITDA 3,88 4,44
Finančni vzvod 1,67 1,82
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 353.291,46 335.000,00

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Dolžina obnovljenih vozišč (v km) 71,19 55,00
Vrednost izvedenih gradbenih del pri obnavljanju AC (v mio EUR) 62,15 67,00
Zaprta cesta zaradi prometne nesreče (v min) 104,60 117,00
Oviran promet ali zaprt pas zaradi prometne nesreče (v min) 71,12 65,90
Prometne nesreče 1.578,00 zmanjšanje
Opremljenost potencialno nevarnih odsekov AC/HC z ITS (v %) 66,60 70,00
Skupni indeks zadovoljstva s slovenskimi AC 77,10 78,00
Povprečna ponderirana obrestna mera 1,71 1,80
Stopnja lastniškosti financiranja 59,73 55,00
Delež obresti v EBITDA 0,08 0,10
Obrestno kritje (EBITDA/obresti) 12,08 9,72

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve in cilji

Družba DARS je v marcu 2021 sprejela novo strategijo družbe za obdobje 2021–2025 in v njej opredelila tri ključne strateške smernice:

  1. zagotavljanje varnosti, pretočnosti ter zanesljivih in pravočasnih storitev za uporabnike avtocestnega omrežja,
  2. dolgoročna poslovna stabilnost in trajnostna naravnanost ter
  3. zavzetost in kompetentnost zaposlenih.

 

V skladu z novo strategijo si bo družba prizadevala zagotavljati večjo varnost in pretočnost prometa, povečati indeks zadovoljstva uporabnikov, zagotavljati stabilno poslovanje in izvajati ključne strateške projekte. V letu 2021 je pričela delovati prva enota avtocestne policije s ciljem razširitve po celotnem avtocestnem omrežju in s tem zagotavljanja večje prometne varnosti. Za zagotavljanje večje varnosti namerava DARS v prihodnje na več nevarnih odsekih avtocest uvesti tudi sekcijsko merjenje hitrosti. Družba bo nadaljevala modernizacijo obstoječih cestišč ter gradnjo novih odsekov avtocest in hitrih cest, med katere sodijo izgradnja druge cevi predora Karavanke, izgradnja tretje razvojne osi ter vzpostavitev tretjega pasu na vpadnicah v Ljubljano. Prav tako si bo družba prizadevala za digitalno preobrazbo. V zvezi s tem družba med drugim načrtuje tudi uvedbo ponudnikov Evropske elektronske cestninske storitve (EETS – European Electronic Toll Service) v sistem DARSgo. S področja trajnostnega poslovanja bodo izvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije in zmanjšanje deleža izpustov toplogrednih plinov, družba pa namerava investirati tudi v pridobivanje zelene energije. Za uspešno izvedbo vseh načrtovanih investicijskih projektov bo za dolgoročno stabilnost poslovanja družbe ključno tudi zagotavljanje ustreznih virov financiranja. Družba za leto 2022 načrtuje 475,8 mio EUR celotnih prihodkov in 87,5 mio EUR čistega poslovnega izida.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenih kodeksov so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu družbe za leto 2021 (strani 19–21).

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS