Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba DARS, d. d., je bila ustanovljena z Zakonom o DARS leta 1993 kot koncesionar, upravljavec in vzdrževalec slovenskega avtocestnega omrežja in omrežja hitrih cest. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem avtocest v prostor in pridobivanjem zemljišč za potrebe gradnje avtocest, v svojem imenu in za svoj račun pa naloge v zvezi z gradnjo avtocest. Družba je v skladu s koncesijsko pogodbo pristojna za kakovostno upravljanje in vzdrževanje ter obnavljanje sistema cestninskih cest v Sloveniji. Edini ustanovitelj DARS je Republika Slovenija.

DARS, D. D.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Število zaposlenih: 1.269
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik  Delež lastn. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Informacija o poslovanju družbe v letu 2020

Ob koncu leta 2020 je družba DARS v Republiki Sloveniji upravljala 623 kilometrov avtocest, 141 kilometrov priključkov nanje, 22 kilometrov razcepov in 38 kilometrov drugih cest. Na poslovanje družbe v letu 2020 je negativno vplivala epidemija covida-19, kar se je najbolj odrazilo pri prodaji vinjet, saj se je v času prvega in drugega vala epidemije zmanjšalo število dnevnih migracij, skoraj povsem pa so se ustavile turistične dejavnosti in s tem tudi potovanja oz. migracije ljudi po vsem svetu. Slednje je imelo velik vpliv na prodajo kratkoročnih vinjet. Manj prizadet je bil tovorni promet, ki je potekal večino časa nemoteno, a je zaradi padca gospodarske aktivnosti po vsej Evropi tudi beležil upad. Zaradi tega je bila družba primorana izdelati rebalans poslovnega načrta za leto 2020.

 

Skupni prihodki družbe DARS so v poslovnem letu 2020 znašali 416,8 mio EUR, kar je bilo za 20 % manj kot v letu 2019. Najpomembnejši segment prihodkov družbe so cestninski prihodki, ki so v letu 2020 dosegli 387,0 mio EUR oz. 92,8 % vseh prihodkov in so v primerjavi z letom 2019 beležili znaten upad v višini 17 %. Med njimi so prihodki od vinjet znašali 144,4 mio EUR (–26 %), prihodki od tovornega prometa 231,5 mio EUR (–9 %) ter prihodki od predora Karavanke 11,1 mio EUR (–29 %). Družba je dodatno ustvarila še 16,2 mio EUR drugih poslovnih prihodkov, pretežno iz naslova evropskih sredstev in državnih pomoči, kar je bilo za 59 % manj kot v letu 2019. Odhodki družbe DARS so v letu 2020 znašali 344,1 mio EUR in so bili glede na leto 2019 nižji za 2 %. V strukturi odhodkov so imeli največji delež (61,8 %) odpisi vrednosti, ki so se v letu 2020 glede na leto prej zvišali za 1 %, na 212,8 mio EUR. V okviru odpisov vrednosti so 26,7 mio EUR predstavljali prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, ki so negativno vplivali na čisti poslovni izid družbe in se v veliki meri nanašajo na izločitve sestavnih delov avtocest (npr. obnove zgornjega ustroja cestišč). Za 4 % so se zvišali stroški dela, ki so dosegli 46,8 mio EUR in so predstavljali 13,6 % vseh odhodkov družbe. Stroški blaga, materiala in storitev so se znižali za 12 %, na 44,4 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe DARS je v letu 2020 znašal 59,5 mio EUR in je bil v primerjavi z letom 2019 nižji za 57 %.

 

V letu 2020 je družba namenila za investicije »v imenu in za račun DARS« 118,9 mio EUR ter »v imenu in za račun Republike Slovenije«, kamor sodijo naložbe v pridobivanje nepremičnin in prostorsko načrtovanje, 13,8 mio EUR. Med večjimi projekti velja omeniti pričetek gradnje vzhodne cevi predora Karavanke, obnovo zahodne cevi predora Golovec in pričetek gradnje na odseku severnega dela tretje razvojne osi.

 

Družbi v letu 2020 zaradi posledic epidemije covida-19 ni uspelo doseči ekonomskih meril, določenih v letnem načrtu upravljanja, medtem ko pri strateških merilih ni bilo bistvenih odstopanj, razen pri številu zastojev glede na število vseh obnov, saj do zastojev ni prihajalo. ROE v višini 2,06 % je za 2,54 odstotne točke zaostal za cilji iz LNU. Nižja od pričakovanj je bila dosežena EBITDA marža, ki je znašala 77,32 %, prav tako slabši od pričakovanj je bil kazalnik neto finančni dolg v primerjavi z EBITDA, ki se je namesto pričakovanih 4,50 poslabšal na 5,15. Glavni razlog za to je občutno zmanjšanje EBITDA, ki se je v letu 2020 znižal za 24 % oz. za 100,2 mio EUR, na 321,8 mio EUR.Osnovni finančni kazalniki

V % 2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 2,51 5,92 6,48
ROA PRED DAVKI 1,39 3,14 3,28
EBITDA MARŽA 77,32 80,84 81,22
EBIT MARŽA 26,18 40,42 45,44
NETO DOLG/EBITDA 5,15 4,23 4,81
FINANČNI VZVOD 1,77 1,85 1,91


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 208.000.000 268.000.000 331.264.113
DENARNA SREDSTVA 62.307.559 35.385.398 48.994.859
SKUPAJ SREDSTVA 5.175.871.112 5.307.039.906 5.656.311.816
KAPITAL 2.922.963.531 2.863.136.409 2.963.264.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.782.570.540 1.917.205.405 2.176.955.565
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 295.278.784 341.377.547 295.438.931


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

(EUR) 2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 398.581.556 480.750.876 465.605.859
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 416.199.166 522.055.234 489.380.078
ODPISI VREDNOSTI 212.849.987 211.019.620 175.081.720
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 59.526.614 139.611.455 154.421.963

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 2,06 4,60
EBITDA marža (v %) 77,32 80,00
Neto finančni dolg/EBITDA 5,15 4,50
Finančni vzvod 1,77 1,80
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 292.337,54 350.000,00

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Dolžina obnovljenih vozišč (v km) 52,80 60,00
Vrednost izvedenih gradbenih del pri obnavljanju AC (v mio EUR) 56,37 60,00
Število zastojev/število vseh obnov 0 0,56 
Število prometnih nesreč 1045 zmanjšanje
Opremljenost potencialno nevarnih odsekov AC/HC z ITS (v %) 66,60 60,00
Skupni indeks zadovoljstva s slovenskimi AC 78,70 78,00
Povprečna ponderirana obrestna mera 1,63 1,70
Stopnja lastniškosti financiranja 56,47 55,00
Delež obresti v EBITDA 0,11 0,10

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve in cilji

Družba DARS je v marcu 2021 sprejela novo strategijo za obdobje 2021–2025 in v njej opredelila tri ključne strateške smernice:

  1. zagotavljanje varnosti, pretočnosti ter zanesljivih in pravočasnih storitev za uporabnike avtocestnega omrežja,
  2. dolgoročna poslovna stabilnost in trajnostna naravnanost ter
  3. zavzetost in kompetentnost zaposlenih.

 

V skladu z novo strategijo si bo družba prizadevala zmanjšati število prometnih nesreč in tako zagotavljati večjo pretočnost prometa ter povečati indeks zadovoljstva uporabnikov. V letu 2021 je bila ustanovljena avtocestna policija, ki bo izvajala okrepljen nadzor prometa na celotnem avtocestnem križu. Družba bo nadaljevala modernizacijo obstoječih cestišč in gradnjo novih odsekov avtocest in hitrih cest, kamor sodi izgradnja druge cevi predora Karavanke in tretje razvojne osi. Prav tako si bo družba prizadevala za digitalno preobrazbo, npr. uvedbo elektronskih vinjet, ki bodo nadomestile dosedanje samolepljive vinjete. S področja trajnostnega poslovanja bodo izvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije in zmanjšanje deleža izpustov toplogrednih plinov.

 

Družba vstopa v obdobje visokih letnih obveznosti iz naslova odplačila dolga in v obdobje povečanih investicij. V letih 2021–2025 zapade v plačilo za 905 mio EUR glavnic kreditov, medtem ko je za investicije do leta 2025 predvidenih preko 1,7 mrd EUR. V tem obdobju bodo letne obveznosti iz naslova odplačila dolga porabile bistveni del denarnega toka iz poslovanja, zato bo del dolga ob izvajanju investicijskih načrtov treba refinancirati. Skupni dolg družbe DARS je ob koncu leta 2020 znašal 1,90 mrd EUR in se je v zadnjih petih letih znižal za 672 mio EUR. Zaradi obsežnih novih investicijskih projektov družba v naslednjih letih pričakuje ponovni dvig skupnega dolga. Za dolgoročno stabilnost poslovanja družbe bo ključno tudi zagotavljanje ustrezne višine cestninskih prihodkov.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenih kodeksov so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu družbe za leto 2020 (strani 17–21).

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS