Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem v jugovzhodni Evropi (JVE) in je osredotočena izključno na te trge. Pokriva trge s približno 17 milijoni prebivalcev. Poleg (i) matične javne delniške družbe NLB, d. d., NLB Skupino sestavlja še (ii) devet hčerinskih bank in (iii) več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.). Glavna dejavnost NLB Skupine je bančništvo, ki ga dopolnjujejo druge finančne dejavnosti, kot so upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin ipd.

Pomembnejši poudarki o NLB Skupini:

– je edina finančna institucija, ki se osredotoča zgolj na trge JVE,

– ima približno 2,6 mio aktivnih strank,

– ima vodilni položaj na izbranih trgih JVE s pomembnim potencialom rasti,

– ima razširjeno poslovno mrežo z več kot 540 poslovalnicami na vseh trgih, kjer deluje,

– je največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji (njen tržni delež glede na bilančno vsoto na dan 31. decembra 2020 znaša 24,7 %), z okrepljenim tržnim položajem v Srbiji,

– posluje dobičkonosno,

– ima kapitalski položaj nad regulatornimi zahtevami,

– ima močan likvidnostni položaj.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 8.792 (NLB skupina)
Lastniški delež RS: 25,00 %, plus 1 delnica


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik

Delež las. (%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN*

57,11

REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,36
GLOBAL VALUE INVESTING FUND 1,40
ADDIKO BANK D.D. – PENSION FUND 1 – FIDUCIARNI RAČUN 0,85

*Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. Med največjimi posamičnimi imetniki GDR so Brandes Investment Partners, L.P., EBRD in Schroeders plc; vsak ima v lasti več kot 5-odstotni in manj kot 10-odstotni lastniški delež NLB (informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava).

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Leto 2020 je bilo za NLB Skupino pomembno predvsem zaradi uspešno zaključenega postopka nakupa KBB, s katerim skupina udejanja strategijo postati vodilna finančna institucija s sedežem in fokusom v domači JVE regiji. Z nakupom je NLB Skupina dobila štiri nove članice, in sicer banke v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni gori ter družbo za upravljanje investicijskih skladov v Srbiji. S tem je NLB Skupina postala tretja največja bančna skupina v Srbiji, njen tržni delež po bilančni vsoti v Srbiji pa se je pomembno zvišal. Skupina je pridobila več kot 800.000 aktivnih strank na področju poslovanja s fizičnimi osebami in največjo poslovno mrežo v Srbiji s kar 203 poslovalnicami. Z nakupom bank v Bosni in Hercegovini in Črni gori, ki sta v lasti KBB, pa se je njen položaj dodatno okrepil tudi na teh dveh trgih. Z nakupom se je bilančna vsota NLB zvišala za skoraj 40 %, na slabih 20 milijard EUR. Zaključek transakcije se je odrazil tudi v visokih enkratnih pozitivnih učinkih na rezultate poslovanja NLB Skupine v letu 2020 iz naslova negativnega dobrega imena, v višini 137,9 mio EUR.

Kljub zahtevnim razmeram je NLB Skupina v letu 2020 nadaljevala trend dobičkonosnega poslovanja. Uspelo ji je ohraniti stabilno raven dobička pred oslabitvami in rezervacijami ter ustvariti skoraj 270 mio EUR neto dobička. Donos na kapital je znašal 15,4 % oziroma 8,1 %, če iz izračuna izvzamemo omenjene učinke iz naslova nakupa KBB. Na trgih JVE so vse bančne članice poslovale dobičkonosno.

Čisti obrestni prihodki so se znižali za 6 %, medtem ko so čisti prihodki od opravnin nespremenjeni. Zaradi izbruha pandemije je prišlo do negativnih učinkov pri kartičnem poslovanju in plačilnem prometu, kar pa je bilo nadomeščeno z zvišanjem nadomestil za pakete za upravljanje sredstev in za storitve bančnega zavarovalništva ter z nižjimi odhodki na področju kartičnega poslovanja. Epidemija je povzročila tudi dodatno oblikovanje oslabitev in rezervacij v vrednosti 71,4 mio EUR, kar je bistveno več kot preteklo leto, ko so te znašale le 1 mio EUR. Strošek tveganja je ob koncu leta dosegel 62 b. t., kar pa je bistveno manj, kot je izhajalo iz medletnih napovedi banke. Izpad dobička iz zgoraj navedenih razlogov je NLB Skupina delno nadomestila z izrednimi prihodki, v letu 2020 pa se je izboljšala tudi stroškovna učinkovitost. Na letni ravni so se stroški NLB Skupine znižali za 11,0 mio EUR oz. za 4 %, za 0,7 odstotne točke pa se je znižal tudi CIR.

 

Kapitalski položaj NLB Skupine precej presega regulatorne zahteve. Tudi likvidnostni položaj NLB Skupine ostaja zelo močan, z visokim obsegom razpoložljivih likvidnostnih rezerv.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PO OBDAVČITVI** 8,11 11,70 11,80
ROA PO OBDAVČITVI 1,8 1,50 1,60
CIR*** 58,3 59,0 58,8
LTD 58,82 65,50 68,30

 

  2020 2019 2018
KREDITI BANKAM 197.005.000 93.403.000 118.696.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 9.619.860.000 7.589.724.000 7.124.633.000
SKUPAJ SREDSTVA 19.565.855.000 14.174.088.000 12.740.029.000
KAPITAL 2.123.040.000 1.730.897.000 1.657.444.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 16.397.167.000 11.612.317.000 10.464.017.000
KREDITI BANK 158.225.000 170.385.000 258.423.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTE OBRESTI 299.573.000 318.487.000 312.910.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 170.280.000 170.339.000 160.615.000
STROŠKI** –293.941.000 –304.978.000 –288.656.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 210.543.000 212.194.000 204.613.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE –71.354.000 -994.000 23.277.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 269.707.000 201.818.000 211.577.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 8,11 11,00
CIR (v %) 58,30 57,00
LTD (v %) 58,82 70,00
NPE**** (v %) 2,60 3,70
Kapitalska ustreznost (v %) 16,61 16,25
Obrestna marža (v %) 2,11 2,52

**Izračun za leto 2020 ne upošteva pozitivnih učinkov negativnega dobrega imena, ki je nastal ob zaključku postopka nakupa Komercijalne Banke a.d. Beograd (KBB). Upoštevajoč navedene učinke, ROE za leto 2020 znaša 15,4 %.

***Podatki za leti 2019 in 2018 so prilagojeni spremenjenim shemam, ki jih je predpisala BS (prestavitev nekaterih postavk iz čistih drugih prihodkov v splošne in administrativne stroške). Podrobnejša pojasnila so razvidna v Letnem poročilu NLB Skupine za leto 2020.
Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja.

****Podatek brez skupine KBB.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 

  • Postati regionalni prvak; okrepiti svojo vlogo kot sistemsko pomembna finančna institucija v regiji JVE ter postati vodilna finančna institucija na vseh svojih ključnih trgih. NLB Skupina si prizadeva zaščititi in okrepiti svoj tržni položaj kot sistemska banka v domači regiji. Trudi se tudi aktivno sodelovati v pričakovani rasti in konsolidaciji trga, pri čemer se osredotoča na povečevanje dobičkonosnosti na podlagi pristopa, usmerjenega k strankam, in digitalizacije.
  • Postaviti stranke na prvo mesto; približati se strankam s ključnimi produkti in personaliziranimi, dostopnimi digitalnimi storitvami, ki ustrezajo življenjskemu slogu posameznika.
  • Izkoristiti priložnosti in sinergije; NLB zasleduje rast z vstopom v izbrane sorodne segmente oz. krepitvijo svoje prisotnosti v njih (npr. lizing) ter s horizontalnim širjenjem svojih storitev. Obenem spremlja dodatne priložnosti za prevzem ali pripojitev (znotraj procesa konsolidacije v bančnih sektorjih JVE), ki pa niso del kratkoročnega strateškega načrta. Z namenom izkoristka sinergij poteka vključitev skupine KBB v NLB Skupino.
  • Nadaljevanje preobrazbe; NLB Skupina izvaja podroben načrt, da bi lahko dosegla finančne cilje. Program preobrazbe je namenjen povečanju učinkovitosti poslovanja in upravljanja stroškov ter izboljšanju uporabe kapitala NLB Skupine.
  • Digitalizacija; NLB Skupina bo še naprej veliko vlagala v svojo IT infrastrukturo in zmogljivosti. Osredotočila se bo na izboljšanje hitrosti, ponujanje najboljše spletne izkušnje za stranke v JVE ter povečanje zmogljivosti na področjih obdelave podatkov in modeliranja.
  • Vizija trajnostnega razvoja; trajnost je postala pobuda, ki se širi po vsej NLB Skupini. V letu 2020 je NLB Skupina razvila osnovo za intenzivno vključitev ESG meril v svoj poslovni model. Poleg tega je NLB prva banka v Sloveniji, ki se je zavezala trajnosti s podpisom Načel OZN za odgovorno bančništvo. Z izpolnjevanjem potreb in pričakovanj deležnikov ter ustvarjanjem poslovne vrednosti s trajnostnim poslovanjem bo NLB okrepila svoja prizadevanja za uresničitev strategije do leta 2025.

 

 

2021

2023

Čisti prihodki

> 600 mio EUR

> 700 mio EUR

stroški

≈ 430 mio EUR

< 400 mio EUR

roe

visoko enomestno število

> 10 %

rast bruto kreditov

srednje enomestno število

visok enomestni CAGR 2021–2023

strošek tveganja*****

20–40 b. t.

40–60 b. t.

 

*****Napoved je objavljena v medletnem poročilu NLB Skupine – junij 2021, dne 12. avgusta 2021.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS