Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji, ki se osredotoča na izbrane strateške trge v jugovzhodni Evropi (JVE). Pokriva tržišča s populacijo okoli 17 mio prebivalcev. NLB Skupino sestavljajo (i) matična banka NLB, d. d., v Ljubljani, (ii) šest hčerinskih bank na območju nekdanje Jugoslavije, (iii) več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, zavarovalništvo, upravljanje nepremičnin ipd.) in (iv) manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja/prodaje. Glavna dejavnost NLB, d. d., je bančništvo, ki ga dopolnjujejo vzajemno priznane in dodatne finančne storitve. Banka in njene bančne članice v skupini so sistemsko pomembne institucije v petih državah.

Pomembnejši poudarki o NLB Skupini:

 • več kot 1,8 mio dejavnih strank,
 • razširjena poslovna mreža s 327 poslovalnicami,
 • največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji, njen tržni delež znaša 23,00 %,
 • vodilni položaj na izbranih trgih JVE s pomembnim potencialom rasti,
 • preverjeno stabilno in dobičkonosno poslovanje,
 • samofinancirano in dobro kapitalizirano poslovanje,
 • izkazan napredek pri kakovosti naložbenega portfelja,
 • znižan obseg slabih posojil.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.887 (Brez družb Bankart, NLB Vita in Prvi Faktor)
Lastniški delež RS: 25,00%, plus 1 delnica (Na dan 31. 12. 2018 je bila RS imetnica 35 % lastniškega deleža NLB)

Poslovodstvo

Blaž Brodnjak
Predsednik uprave
Mandat: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Andreas P. Burkhardt
Član uprave
Mandat: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Archibald Kremser
Član uprave
Mandat: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Peter Brunclik
Član uprave
Mandat: 13. 5. 2020 - 13. 5. 2025

Nadzorni svet

Primož Karpe
Predsednik
Mandat: 11. 2. 2016 - 14. 6. 2020
Andreas Klingen
Namestnik predsednika
Mandat: 22. 6. 2015 - 10. 6. 2023**
Laszlo Urban
Član
Mandat: 11. 2. 2016 - 14. 6. 2020
Alexander Bayr
Član
Mandat: 4. 8. 2016 - 14. 6. 2020
Simon David Eric
Član
Mandat: 4. 8. 2016 - 15. 6. 2020
Peter Groznik
Član
Mandat: 8. 9. 2017 - 8. 9. 2021
Gregor Rok
Član
Mandat: 10. 6. 2019 - 10. 6. 2023**
Mark William Richards Lane
Član
Mandat: 10. 6. 2019 - 10. 6. 2023**

* Sporazumna predčasna prekinitev mandata.

** Mandat traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil posamezni član imenovan.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik

Delež las. (%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN*

63,37

REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
DRUGI DELNIČARJI 11,63

*Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. Med največjimi posamičnimi imetniki GDR je Brandes Investment Partners, L.P., ki ima v lasti več kot 5- in manj kot 10-odstotni lastniški delež NLB, ter EBRD, ki ima v lasti 7,125-odstotni lastniški delež NLB (informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava).

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Leto 2018 je bilo za NLB Skupino zgodovinsko prelomno. Izvedena je bila prva faze privatizacije, v kateri je bil v postopku javne ponudbe delnic prodan 65-odstotni lastniški delež RS v NLB, d. d. Banka je postala javna delniška družba, delnice pa so bile uvrščene v trgovanje na Ljubljanski in Londonski borzi vrednostnih papirjev. Naši novi delničarji so postali nekateri od najuglednejših globalnih finančnih vlagateljev. Pred zaključkom prve faze privatizacije je NLB, d. d., RS izplačala dividende v višini 270,6 mio EUR.

NLB Skupina je v letu 2018 nadaljevala trend stabilnega in dobičkonosnega poslovanja. Ustvarila je 203,6 mio EUR neto dobička in 11,8-odstotni donos na kapital. Redni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je zvišal za 1 % in je dosegel 204,6 mio EUR, kar je zgodovinsko najvišja vrednost. Na trgih JV Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in k dobičku NLB Skupine pred davki prispevale 37 % oz. 75,8 mio EUR.

Čisti prihodki NLB Skupine so se v letu 2018 zvišali zaradi rasti čistih obresti ter zaradi prejetih čistih opravnin in provizij. Stroški so znašali 288,7 mio EUR, kar je za 1 % oz. za 3,9 mio EUR več kot leto prej, pri čemer je bila največja rast zabeležena pri stroških trženja in svetovalnih stroških, ki so bili povezani tudi z izvedbo javne ponudbe delnic NLB v letu 2018. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) se je posledično zvišal za 0,1 odstotne točke.

 

Bilančna vsota Skupine NLB je konec leta 2018 znašala 12,7 mrd EUR, kar je za dobre 4 odstotne točke več, kot je znašala konec leta 2017. Skupina je nadaljevala trend izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja, ki se je odrazil v znižanju deleža slabih posojil z 9,2 na 6,9 %. Doseženi kazalniki likvidnosti in kapitalske ustreznosti so stabilni in služijo kot trdna podlaga za nadaljnjo rast.

Strateški cilj NLB Skupine je postati inovativna regionalna banka s preprostimi, stranki prilagojenimi in podatkovno usmerjenimi rešitvami, z uporabo digitalnih in mobilnih tehnologij. Skupina NLB je strateško usmerjena na trge JVE in je trdno zavezana doseganju svojih srednjeročnih ciljev:

 • neto obrestna marža > 2,7 %,
 • LTD < 95 %,
 • količnik skupnega kapitala okoli 17 %,
 • razmerje med stroški in prihodki (CIR) okoli 50 %,
 • strošek tveganja < 90 b.t.,
 • delež nedonosnih izpostavljenosti < 4 %,
 • ROE > 12 %,
 • izplačilo dividend (kot odstotek dobička Skupine) ~ 70 %.

 

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PO OBDAVČITVI 11,80 14,40 7,40
ROA PO OBDAVČITVI 1,60 1,90 0,90
CIR 58,50 58,40 60,90
LTD 68,30 70,80 74,20
FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) - 9,70 -


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KREDITI BANKAM 118.696.000 510.107.000 435.537.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 7.124.633.000 6.912.333.000 6.912.067.000
SKUPAJ SREDSTVA 12.740.029.000 12.237.745.000 12.039.011.000
KAPITAL 1.657.444.000 1.688.163.000 1.525.660.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 10.464.017.000 9.878.378.000 9.437.147.000
KREDITI BANK 258.423.000 279.616.000 371.769.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTE OBRESTI 312.910.000 309.316.000 317.305.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 160.615.000 155.418.000 145.665.000
STROŠKI -288.656.000 -284.709.000 289.505.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 210.059.000 207.781.000 186.200.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 23.277.000 29.530.000 60.645.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA* 203.647.000 225.069.000 165.299.000

*Čisti dobiček lastnikov obvladujoče banke.


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 11,8 7,20
CIR 58,5 60,00
LTD 68,30 77,40
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 6,90 10,00
Kapitalska ustreznost (v %) 16,90 16,80
Obrestna marža (v %) 2,50 2,50

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilj NLB Skupine je postati inovativna regionalna banka s preprostimi, stranki prilagojenimi in podatkovno usmerjenimi rešitvami, z uporabo digitalnih in mobilnih tehnologij. 

Skupina NLB je strateško usmerjena na trge JVE in je trdno zavezana doseganju svojih srednjeročnih ciljev:

 • neto obrestna marža > 2,7 %,
 • LTD < 95 %,
 • količnik skupnega kapitala okoli 17 %,
 • razmerje med stroški in prihodki (CIR) okoli 50 %,
 • strošek tveganja < 90 b.t.,
 • delež nedonosnih izpostavljenosti < 4 %,
 • ROE > 12 %,
 • izplačilo dividend (kot odstotek dobička Skupine) ~ 70 %.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Matična družba NLB je pri svojem delu in poslovanju v letu 2018 sledila priporočenim standardom:

 • Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, oktober 2016, ki je objavljen na http://www.ljse.si;
 • Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, maj 2017, ki je objavljen na http://www.sdh.si – do 14. 11. 2018;
 • Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, december 2014, februar 2016 in marec 2018, ki so objavljena na http://www.sdh.si – do 14. 11. 2018.

NLB je v delu, ki se nanaša na korporativno upravljanje, v letu 2018 spoštovala tudi Katalog zavez, ki ga je Republika Slovenija dala Evropski komisiji v zvezi s postopkom državne pomoči za NLB.

NLB je pri korporativnem upravljanju sledila tudi Politiki upravljanja NLB, november 2017, ter Politiki upravljanja in nadzora NLB Skupine, december 2015. Sistem korporativnega upravljanja je objavljen in obrazložen na spletni strani http://www.nlb.si/korporativno-upravljanje.

Politika upravljanja NLB in izjava o upravljanju sta javno objavljeni na http://www.nlb.si.

NLB je tudi v odvisnih družbah NLB Skupine do 14. 11. 2018 v veliki meri (in v odvisnosti od lokalne zakonodaje in organizacijskih možnosti v družbah) sledila načelom in priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države preko Politike upravljanja in nadzora NLB Skupine in drugih aktov (minimalni standardi po posameznih poslovnih področjih).

Razširjena Izjava o upravljanju NLB v letu 2018, s pojasnili o posameznem odstopanju od določb aktov, je javno objavljena na spletni strani https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/o-banki/vlagatelji/izjava-o-upravljanju-2018.pdf

 

Vir: NLB

Predstavitev 20 največjih družb v RS