Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v domači regiji – jugovzhodni Evropi. Pokriva tržišča z okoli 17 milijoni prebivalcev. Skupino poleg matične NLB, d. d., (NLB), ki je javna delniška družba, sestavlja še sedem hčerinskih bank v jugovzhodni Evropi, več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, lizing itd.) in manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja. NLB Skupina zagotavlja univerzalni bančni model ter stranke podpira s storitvami za prebivalstvo in podjetja ter storitvami investicijskega bančništva. Na šestih trgih od sedmih, na katerih posluje, tržni delež bančnih članic NLB Skupine presega 10 % (merjeno glede na bilančno vsoto).

Pomembnejši poudarki o NLB Skupini:

 – več kot 1,8 mio aktivnih strank,

 – razvejana poslovna mreža poslovalnic na vseh trgih, kjer deluje,

 – največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji, njen tržni delež na dan 31. decembra 2021 znaša 26,3 %,

 – vodilni položaj na izbranih trgih jugovzhodne Evrope z nadaljnjim potencialom rasti,

 – dobra kakovost in razpršenost kreditnega portfelja,

 – kapitalski položaj nad regulatornimi zahtevami in trden likvidnostni položaj,

 – dobičkonosno poslovanje.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 8.185
Lastniški delež RS: 25,00 %, plus 1 delnica


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik

Delež las. (%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN*

55,27

REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,63
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 1,85
GLOBAL VALUE INVESTING FUND 1,40

*Bank of New York Mellon ima navadne delnice v vlogi depozitarja za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. Med največjimi posamičnimi imetniki GDR sta Brandes Investment Partners, L.P., in EBRD; od katerih ima vsak v lasti več kot 5- in manj kot 10-odstotni lastniški delež NLB (informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava).

 

Komentar poslovanja v letu 2021

NLB Skupina je v letu 2021 dosegla več pomembnih poslovnih mejnikov:

  • izvedla je prevzem preostanka delnic Komercijalne Banke, s katerim je NLB povečala lastniški delež na 88,28 %;
  • izvedla je konsolidacijo poslovanja v Črni gori, z združitvijo bank NLB Banka, Podgorica, in Komercijalna Banka, Podgorica;
  • izvedla je prodajo 100 % navadnih delnic Komercijalne Banke Banja Luka;
  • začela je širiti dejavnost poslovanja na področju lizinga v Srbiji in Severni Makedoniji;
  • prvič v zgodovini je uvedla mesečna nadomestila za povprečna mesečna stanja sredstev fizičnih oseb nad določenim zneskom. 

Poslovanje NLB Skupine je bilo v letu 2021 zelo uspešno, saj je ustvarila rekordno visok dobiček po davkih v višini 236,4 mio EUR, kar je za 67,3 % oz. za 95,1 mio EUR več kot v prejšnjem letu (141,3 mio EUR, ob izključitvi pozitivnega vpliva nakupa Komercijalne Banke). V spodbudnem poslovnem okolju je dosegla izjemno rast čistih opravnin in rast kreditov, na dosežene rezultate pa so pozitivno vplivali tudi negativni strošek tveganja in nekateri enkratni učinki. NLB Skupina je povečala tržne deleže v vseh segmentih poslovanja, pri čemer so vse bančne članice, ki poslujejo v jugovzhodni Evropi, poročale o solidnem neto dobičku in k rezultatu NLB Skupine po davkih prispevale 39 %.

Čisti obrestni prihodki so se glede na enako obdobje lani povečali za 109,8 mio EUR, predvsem zaradi prispevka skupine Komercijalne Banke, tudi brez tega učinka pa bi bili za 4 % višji kot leta 2020. Čisti obrestni prihodki so kljub padanju donosov porasli predvsem zaradi večjega obsega vrednostnih papirjev in kreditov, delno pa so jih nižali večji obseg denarnih sredstev in stanj pri centralni banki (negativne obresti). Čiste opravnine so se povečale za 39 %, za 14 % brez prispevka skupine Komercijalne Banke. Rast je bila dosežena v vseh bankah v skupini, najvišja pa v NLB zaradi porasta čistih provizij za upravljanje premoženja, prilagajanja cenovne politike paketov, višjih čistih provizij bančnega zavarovalništva, višjih provizij za organizacijo sindiciranih posojil in uvedbe nadomestil za visoka stanja depozitov. Oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja so bile sproščene v neto višini 35,8 mio EUR, večinoma zaradi uspešnega poplačila bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti ter spremenjenih parametrov zaradi ugodnejših makroekonomskih napovedi, druge oslabitve in rezervacije pa so bile oblikovane v višini 27,1 mio EUR, večinoma zaradi rezervacij za prestrukturiranje in rezervacij za pravna tveganja, predvsem v zvezi s Komercijalno Banko.

Kakovost kreditnega portfelja je dobra. Delež nedonosnih izpostavljenosti NPE se je v letu 2021 znižal in dosega nizko vrednost (1,7 %). Kapitalski položaj NLB Skupine presega regulatorne zahteve. Tudi likvidnostni položaj NLB Skupine ostaja zelo močan, z visokim obsegom razpoložljivih likvidnostnih rezerv.

NLB je v letu 2021 izvedla dve skupščini delničarjev in delničarjem izplačala dividende v skupni višini 92,2 mio EUR.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PO OBDAVČITVI*** 11,4 8,1 11,7
ROA PO OBDAVČITVI** 1,1 1,0 1,5
CIR 62,3 58,3 59,0
LTD 60,0 58,8 65,5

 

  2021 2020 2019
KREDITI BANKAM 140.683.000 197.005.000 93.403.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 10.587.121.000 9.619.860.000 7.589.724.000
SKUPAJ SREDSTVA 21.577.496.000 19.565.855.000 14.174.088.000
KAPITAL 2.216.123.000 2.123.040.000 1.730.897.000
DEPOZITI STRANK, KI NISO BANKE 17.640.809.000 16.397.167.000 11.612.317.000
KREDITI BANK 858.531.000 158.225.000 170.385.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTE OBRESTI 409.360.000 299.573.000 318.487.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 237.176.000 170.280.000 170.339.000
STROŠKI –415.379.000 –293.941.000 –304.978.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 252.648.000 211.417.000 230.675.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 8.758.000 –71.354.000 –994.000
ČISTI DOBIČEK 247.868.000 272.756.000 201.818.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA, KI PRIPADA VEČINSKEMU LASTNIKU 236.404.000 269.707.000 193.576.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 11,42 6,00
CIR (v %) 62,28 60,00
LTD (v %) 60,01 70,00
NPE (v %) 1,71 4,00
Kapitalska ustreznost (v %) 17,78 15,75
Neto obrestna marža (v %)***** 2,07 2,00

NLB Skupina je v letu 2021 večinoma dosegla oz. presegla ciljne vrednosti meril iz Letnega načrta upravljanja za leto 2021 (LNU). Anualizirana čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je bila v letu 2021 za več kot 5 odstotnih točk višja od ciljne vrednosti. Vrednost kazalnika CIR je zaostala za ciljno vrednostjo iz LNU, saj ta ni upoštevala stroškov integracije Komercijalne Banke. Kapitalska ustreznost se je še izboljšala in presegla pričakovanja iz LNU, enako velja za kakovost kreditnega portfelja, merjeno s kazalnikom NPE. Ciljno razmerje LTD ni bilo doseženo, čeprav je NLB v letu 2021 uvedla nadomestila za visoka stanja depozitov ter s tem omejila priliv depozitov in preusmerila likvidnost v druge finančne produkte, kar se je odrazilo v dvigu vrednosti kazalnika. Neto obrestna marža, katere trend padanja se je nadaljeval tudi v letu 2021, je presegla pričakovanja iz LNU.

 

***Izračun za leto 2020 ne upošteva pozitivnih učinkov negativnega dobrega imena, ki je nastal ob zaključku postopka nakupa Komercijalne Banke a.d. Beograd (Komercijalna Banka). Upoštevajoč navedene učinke je ROE za leto 2020 znašal 15,4 % in ROA 1,8 %.

****Podatki za leto 2019 so prilagojeni spremenjenim shemam, ki jih je predpisala Banka Slovenije (prestavitev nekaterih postavk iz čistih drugih prihodkov v splošne in administrativne stroške). Več podrobnosti se nahaja v Letnem poročilu 2020 v pojasnilu 2.3. v Revidiranih računovodskih izkazih NLB Skupine in NLB.

*****Izračunano na podlagi povprečnih obrestonosnih sredstev. Skupina Komercijalne Banke vključena od leta 2021..

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 

  • Postati regionalni prvak, okrepiti svojo vlogo sistemsko pomembne finančne institucije v jugovzhodni Evropi ter postati vodilna skupina na vseh ključnih trgih in pomembno prispevati k razvoju regije.
  • Postaviti stranke na prvo mesto: približati se strankam s ključnimi produkti ter personaliziranimi in dostopnimi digitalnimi storitvami.
  • Izkoristiti priložnosti in poslovne sinergije, tako z vidika stroškov kot z vidika učinkovitosti poslovanja. NLB Skupina si prizadeva za horizontalno širjenje svojih storitev in hkrati spremlja dodatne priložnosti za združitve in prevzeme v okviru procesa konsolidacije bančnega sektorja v jugovzhodni Evropi, ki bi lahko prinesle dodano vrednost za delničarje NLB.
  • Digitalizacija: NLB Skupina bo še naprej veliko vlagala v svojo IT infrastrukturo in zmogljivosti. Osredotočila se bo na izboljšanje hitrosti, ponujanje najboljše spletne izkušnje za stranke v jugovzhodni Evropi ter povečanje zmogljivosti na področjih obdelave podatkov in modeliranja.
  • Vizija trajnostnega razvoja: NLB Skupina si prizadeva za popolno vključitev elementov korporativne trajnosti v svoje poslovanje. K bolj uravnoteženemu in vključujočemu ekonomskemu in družbenemu sistemu prispeva z delovanjem v treh stebrih: s trajnostnim financiranjem, trajnostnim poslovanjem in družbeno odgovornostjo. NLB Skupina je poleg trajnostnih zavez do leta 2025 (v celoti uskladiti poslovanje z načeli OZN za odgovorno bančništvo, razvoj brezpapirnega poslovanja, ki temelji na digitalnih rešitvah, zmanjševanje ogljičnega odtisa z delom od doma, izvajanje donacij in sponzorstva v skladu s cilji OZN za trajnostni razvoj, omejevanje poslovanja s premogom in financiranje nizkoogljičnega gospodarstva, ozaveščanje s trajnostjo celotne regije NLB Skupine ter poročanje o okoljskih in družbenih tveganjih ter priložnostih) skladno z načeli odgovornega bančništva (UN PRB) v letu 2021 javno objavila tudi štiri merljive cilje trajnostnega razvoja NLB Skupine do leta 2025 oziroma do leta 2030.

 

Srednjeročni strateški in finančni cilji NLB Skupine za leti 2022 in 2023 

 

 

2021

2023

Čisti prihodki

~ 730 mio EUR

> 800 mio EUR

stroški

pod 460 mio EUR

v razponu leta 2022

roe

~ 10 %

> 10 %

rast bruto kreditov

visoko enomestno število

visoko enomestno število

strošek tveganja*****

pod 30 b. t.

30–50 b. t.

Dividende 100 mio eur 110 mio eur

Vir: Medletno poročilo NLB Skupine, prvo polletje 2022

 

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb                      

DA     

Predstavitev 20 največjih družb v RS