Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska. Skupina kot povezani osebi obravnava še družbo ECE, v kateri ima družba Elektro Gorenjska 25,7-odstotni delež, in družbo Soenergetika, v kateri imajo Gorenjske elektrarne 25-odstotni lastniški delež. Družba ECE opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter izvaja storitve svetovanja. Hčerinska družba Gorenjske elektrarne pa opravlja dejavnost pridobivanje EE iz mHE. Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Število zaposlenih: 311
Lastniški delež RS: 79,48 %
Lastniški delež SDH: 0,31 %

Poslovodstvo

Ivan Šmon
Predsednik uprave
Mandat od do: 15. 6. 2018 - 14. 6. 2022

Nadzorni svet

Samo Logar
Predsednik
Mandat od do: 28. 8. 2017 - 28. 8. 2021
Tedo Djekanović
Namestnik predsednika
Mandat od do: 28. 8. 2017 - 28. 8. 2021
Andrej Koprivec
Član
Mandat od do: 28. 8. 2017 - 28. 8. 2021
Franjo Curanović
Član
Mandat od do: 28. 8. 2017 - 28. 8. 2021
Borut Jereb
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 8. 8. 2019 - 8. 8. 2023
Iztok Štular
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 8. 8. 2019 - 8. 8. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,48
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,57
BAU 1, d. o. o. 1,63

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2017 dosegla čisti poslovni izid v višini 8,8 mio EUR, kar je za 1,8 mio EUR več kot v preteklem letu. K boljšemu poslovnemu izidu so prispevali predvsem višji prihodki po pogodbi s SODO in boljša hidrologija ter posledično višja proizvodnja in prodaja električne energije. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2018 znašali 37,3 mio EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 1,2 mio EUR oz. za 3,3 %. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2018 znašali 8,5 mio EUR, v letu 2017 pa 8,3 mio EUR. V letu so se 2018 realno znižali, kar je predvsem rezultat nižjih stroškov storitev v zvezi z vzdrževanjem elektroenergetske infrastrukture in ostalih opredmetenih osnovnih sredstev ter nižjih stroškov informacijskih storitev. Stroški dela v višini 13,1 mio EUR so za 0,15 mio EUR višji kot leto prej. Sredstva skupine Elektro Gorenjska so na zadnji dan leta 2018 znašala 238,8 mio EUR, kar je za 6,7 mio EUR več kot v letu 2017, in so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2017 povečala za 2,9 %. Dolgoročna sredstva so se v letu 2018 povečala za 3,3 %, kratkoročna pa znižala za 1,3 %.

 

Na dan 31. 12. 2018 je bil kapital v višini 161,3 mio EUR, razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom 2 : 1, kar je podobno kot konec leta 2017. Kapital skupine na dan 31. 12. 2018 je v primerjavi s stanjem kapitala na dan 31. 12. 2017 višji za 6,3 mio EUR oziroma za 4,1 %. Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2018 investirala 18,5 mio EUR, kar je za 1,5 mio EUR več kot v letu 2017. Skupina Elektro Gorenjska je imela na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 311 delavcev, kar je za tri zaposlene več kot na dan 31. 12. 2017. Iz primerjave ocenjenih vrednosti kazalnikov za leto 2018 in kazalnikov, določenih z LNU 2018, je razvidno, da je družba skoraj v vseh segmentih poslovanja dosegla boljše rezultate od načrtovanih z LNU 2018. Iz primerjave je razvidno, da družba v okviru strateških kazalnikov povsod presega ciljne vrednosti po LNU 2018, izjema so nekoliko slabši kazalniki SAIDI, SAIFI, in MAIFI, na kar so vlivale vremenske ujme, vendar so vrednosti teh kazalnikov v družbi Elektro Gorenjska najboljše med vsemi petimi distribucijskimi družbami. V okviru ekonomskih kazalnikov za družbo je višja vrednost vseh kazalnikov, predvsem pa EBIT, EBITDA in dodana vrednost. Kot rezultat višje vrednosti EBITDA je boljši tudi kazalnik neto finančni dolg/EBITDA. Boljši rezultat poslovanja in ostanek finančnih sredstev iz naslova odkupa lastnih delnic je omogočil višjo vrednost investicij in s tem boljši kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje. Kazalnik ROE skupine je boljši zaradi boljšega rezultata poslovanja matične družbe, dodatno pa so k njegovi višji vrednosti pripomogle tudi pridružene družbe, katerih rezultat poslovanja je bil boljši od načrtovanega oz. upoštevanega.

 

Ključni poslovni dogodki

 • Agencija za energijo je na osnovi novega omrežninskega akta decembra 2018 izdala Odločbo o novem regulativnem okvirju za obdobje 2019–2021. S tem je določila vrednostni okvir upravičenih stroškov regulirane dejavnosti družbe. Eden izmed največjih negativnih vplivov novega omrežninskega akta je poleg (ne)priznavanja upravičenih stroškov znižanje priznanega donosa na sredstva zaradi spornosti izračuna WACC.
 • V Elektru Gorenjska je začela delovati nova organizacijska enota Storitve informatike.
 • Elektro Gorenjska je prejel priznanje informacijskega pooblaščenca za pridobitev certifikata po standardu za sistem vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in za s tem povezana prizadevanja za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Nadzorni svet Elektra Gorenjska je na 9. redni seji imenoval novega predsednika uprave Elektro Gorenjska, dr. Ivana Šmona, MBA, s štiriletnim mandatom od 15. 6. 2018 do 14. 6. 2022.
 • V maju so neurja povzročila večjo škodo na elektroenergetskem omrežju Elektro Gorenjska in energetskih objektih Gorenjskih elektrarn.
 • Z uvedbo GDPR je Skupina Elektro Gorenjska tehnično in organizacijsko uskladila vse segmente delovanja organizacije ter poskrbela za pripravo nove informacijske varnostne politike.
 • V distribucijski sistem Elektra Gorenjska je bila uspešno vključena razdelilna transformatorska postaja Radovljica.
 • Elektro Gorenjska sodeluje v različnih razvojnih projektih. V okviru projekta Story je bil uspešno nameščen hranilnik električne energije na lokaciji TP Suha pri Predosljah.
 • Elektro Gorenjska je na 110- in 20-kilovoltni daljnovodni povezavi RTP Labore–RTP Primskovo zaključil zamenjavo vodnikov in obesne opreme.
 • V Elektru Gorenjska potekata zunanja presoja sistemov vodenja kakovosti: redna presoja ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013 ter obnovitvena presoja ISO 14001:2015.
 • Elektro Gorenjska je uradno predal namenu energetski objekt RTP Radovljica z novim 110-kilovoltnim GIS-stikališčem.
 • Gorenjske elektrarne so s podjetjem Gajles, d. o. o., podpisale pogodbo za nakup 80-odstotnega deleža v kotlovnici na lesno biomaso v Tržiču. Z novo investicijo podjetje širi portfelj proizvodnih virov.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 6,29 5,25 5,53
ROA PRED DAVKI 4,23 3,52 3,74
EBITDA MARŽA 49,11 47,76 46,66
EBIT MARŽA 22,32 20,01 20,46
NETO DOLG/EBITDA 2,18 2,20 2,26
FINANČNI VZVOD 1,48 1,50 1,48


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.800.835 1.100.480 1.544.144
DENARNA SREDSTVA 6.365.442 8.689.779 4.338.181
SKUPAJ SREDSTVA 238.792.693 232.040.144 222.130.774
KAPITAL 161.338.484 155.011.257 149.634.034
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 48.590.100 47.663.742 44.157.002
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 13.496.601 14.364.205 12.949.913


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 37.316.975 36.104.833 35.323.241
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 43.753.970 41.907.924 42.028.665
ODPISI VREDNOSTI 11.720.804 11.631.647 11.010.022
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.796.285 6.974.762 7.194.476

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROA (v %) 3,56 3,50
EBITDA marža (v %) 49,19 47,16
Neto finančni dolg/EBITDA 2,59 2,89
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 52,43 47,70
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 112.330,01 104.740,00
ROE skupine (v %) 5,34 4,90

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
SAIDI 25,65 13,95
Delež izgub na distribuirano EE 4,05 4,70
OPEX na distribuirano EE 20,19 21,72
SAIFI 0,89 0,49
MAIFI 5,76 4,50

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • biti sodoben, inovativen in v javnosti pozitivno prepoznan osrednji akter razvoja trga storitev prožnosti;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • strankam zagotavljati sodobno in celovito uporabniško izkušnjo,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • ustvarjanje čiste energije za trajnostni razvoj,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba   Elektro Gorenjska izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Elektro Gorenjska spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

V letu 2018 družbe v skupini pri poslovanju niso bistveno odstopale od načel, postopkov in meril, ki jih predpisujejo navedeni dokumenti SDH. Matična družba izjavlja, da ne ravna dosledno po tistih določbah kodeksov oziroma priporočil, ki so za družbo urejene že z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami statuta na drugačen način, kot je to določeno s kodeksi, oziroma v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja niso določena kot zakonska obveznost.

Mnenje matične družbe je, da so člani nadzornega organa strokovni, odgovorni in neodvisni pri opravljanju svojih nalog in delujejo v skladu z določili navedenih aktov SDH. Matična družba člane nadzornega sveta in komisij tudi obvešča o spremembah in dopolnitvah aktov SDH ter o izobraževanjih, ki jih brezplačno organizira SDH.

Vir: Elektro Gorenjska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS