Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska, d. d. in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, d. o. o. ki je v 100 % lasti družbe Elektro Gorenjska. Skupina kot povezane osebe obravnava še družbo GEK Vzdrževanje, d. o. o. v kateri ima družba Gorenjske elektrarne 100 % lastniški delež, in družbo Soenergetika, v kateri imajo Gorenjske elektrarne 25 % lastniški delež.

 

Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

 

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Povprečno število zaposlenih: 306
Lastniški delež RS: 79,48 %
Lastniški delež SDH: 0,31 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. junija 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,48
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
BAU 1, D. O. O. 1,93
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,57

 

Komentar poslovanja v 2022

Poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2022 lahko ocenimo kot uspešno, vendar zaradi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki je bil sprejet kot odgovor na vpliv visokih cen energentov, precej slabše od prvotno zastavljenih nivojev. Zaradi ZUOPVCE so se prihodki družbe Elektro Gorenjska znižali za 9,9 mio EUR, kar je približno četrtina celoletnih prihodkov. Nenačrtovan ukrep je korenito spremenil  finančne in naložbene načrte ter pomembno posegel v zmožnosti priključevanja novih uporabnikov v distribucijsko omrežje. Skupaj z ostalimi elektrodistribucijskimi družbami si že od sprejetja zakona prizadevajo za povračilo izpada prihodkov.

 

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2022 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini so 34,6 mio EUR, ki so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 5,2 mio EUR. Večino čistih prihodkov od prodaje skupine, (76 %) predstavljajo prihodki obvladujoče družbe. V primerjavi z letom 2021 se je odjem električne energije malenkost povečal (za 0,26 %).

 

Stroški blaga, materiala in storitev  skupine so v letu 2022 znašali 11,9 mio EUR in so 3,0 mio višji kot v letu 2021. Največji strošek predstavljajo višji stroški materiala, pretežno zaradi višjih nabavnih cen in stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem elektroenergetske infrastrukture in ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.

 

Stroški dela v skupini so znašali 14,9 mio EUR so za 1,0 mio EUR višji kot leto prej,  predvsem zaradi uskladitve plač (skladno s PKP), zaradi rasti življenjskih stroškov, večjega števila zaposlenih, višjih stroškov odpravnin in višjih stroškov prevoza na delo. Na 31. december 2022 je bilo v skupini Elektro Gorenjska 319 zaposlenih, kar je 8 zaposlenih več kot na 31. december 2021.

 

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2022 poslovala s čistim poslovnim izidom 248 tisoč EUR, družba Elektro Gorenjska pa  je v letu 2022 poslovala z izgubo v višini 1,9 mio EUR. Čisti poslovni izid družbe in skupine je v primerjavi z doseženim v letu 2021 nižji predvsem zaradi nižjih prihodkov po pogodbi s SODO,  kot posledica interventnega zakona (ZUOPVCE).

 

Prvotni investicijski načrt družbe Elektro Gorenjska, ki je znašal 21 mio EUR, so znižali za 9 mio EUR. Zmanjšanje razpoložljivih investicijskih sredstev so uspeli delno nadomestiti s sredstvi od prodaje preostanka naložbe v družbi ECE. Končna vrednost investicij v družbi Elektro Gorenjska je tako v letu 2022 znašala 14,8 mio EUR, kar je za 1,3 mio EUR oz. 8,1 %  nižje kot v letu 2021.Investicije Skupine Elektro Gorenjska so v letu 2023 znašale 18,5 mio EUR in so za 1,1 mio EUR oz. 6,3 % višje kot   v predhodnem letu. Konec leta 2022 je bilo v podzemni kabelski izvedbi 68,6 % celotnega SN-omrežja ter 87,3 % celotnega NN-omrežja. V primerjavi s koncem leta 2021 se je delež VN- in SN-omrežja v podzemni kabelski izvedbi povečal za 0,7 odstotne točke, delež NN-omrežja pa za 0,3 odstotne točke.

 

Ekonomsko-finančni cilji družbe, zastavljeni z LNU 2022, niso bili doseženi. Izjema je le merilo CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, saj je bilo znižanje investicij manjše kot znižanje čistih prihodkov od prodaje.

 

Na strani strateških kazalnikov družba v letu 2022, z izjemo kazalnika OPEX na distribuirano električno energijo, dosega boljše rezultate kot v predhodnem letu in presega pričakovanja iz LNU za leto 2022. Kazalec delež izgub je v primerjavi  s planom oz. z letom 2021 boljši zaradi dodatnih ojačitev omrežja, zaradi vgradnje novih pametnih števcev in s tem povezanih odprav napak na prevzemno-predajnih mestih ter zaradi višanja deleža prejema električne energije iz proizvodnih naprav za samooskrbo. Kazalnik OPEX na distribuirano EE je v primerjavi z načrtovanim oz. LNU 2022 malenkost slabši, ker je bila količina distribuirane EE za 1,7 % nižja od prvotno načrtovane, v primerjavi z doseženim v letu 2021 pa je zaradi višjih stroškov slabši za 5 %.

 Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 0,14 4,60 3,20
ROA (v %) 0,10 3,17 2,19
EBITDA MARŽA (v %) 31,54 48,48 46,64
EBIT MARŽA (v %) -1,40 20,00 17,09
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 3,95 1,91 2,15
FINANČNI VZVOD 1,48 1,44 1,46


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.006.962 4.006.962 3.011.605
DENARNA SREDSTVA 5.610.431 5.996.468 5.920.503
SREDSTVA 257.963.568 252.115.035 246.247.361
KAPITAL 173.886.767 174.624.768 168.642.937
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 47.199.615 43.477.539 45.327.984
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 17.040.640 16.368.379 13.553.133


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 34.691.112 39.766.295 37.114.917
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 39.836.718 45.292.033 43.671.329
EBIT -556.559 9.060.263 7.461.483
EBITDA 12.563.706 21.958.770 20.369.731
ČISTI DOBIČEK 247.838 7.897.717 5.349.080

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROA (v %) -0,77 2,79
EBITDA marža (v %) 28,83 45,64
Neto finančni dolg/EBITDA 5,92 2,83
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 56,69 59,39
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 79.097 109.711
ROE skupine (v %) 0,14 3,98

 

Strateški tip REALIZACIJA 2022 LNU 2022
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 11,57 26,50
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,54 4,04
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 22,72 21,90
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,44 0,79
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 2,32 7,10

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij je Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2023–2032. Investicijska vlaganja  družbe za obdobje 2023–2032, so načrtovana v višini 515,9 mio EUR, za leto 2023 v višini 31,0 mio EUR ter leto 2024 v višini 36,1 mio EUR.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

  • razvoj novih inovativnih in donosnih poslovnih modelov;
  • prepoznavanje potreb strank in vzpostavljanje zaupanja.

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • Rast prihodkov, donosnosti, visoka dodana vrednost na zaposlenega.
  • Optimalna ponudba naprednih rešitev za trg z višjo dodano vrednostjo, kakovostna izvedba produktov in storitev, visoko zaupanje in zadovoljstvo strank,  prepoznavnost blagovne znamke »Inženiring«, ugled v širši skupnosti.
  • Razvoj novih storitev in produktov, kakovostno obvladovanje projektov, ustrezna organiziranost, selektivno sodelovanje v evropskih razvojnih projektih, stroškovna učinkovitost.
  • Ustrezna kadrovska struktura za dejavnost Inženiring, zavzeti in ustvarjalni zaposleni, agilna kultura in vključevalno vodenje.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS