Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljata obvladujoča družba Elektro Gorenjska, d. d., in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska, d. d. Skupina kot povezani osebi obravnava še družbo ECE, d. o. o., v kateri ima družba Elektro Gorenjska, d. d., 25,67-odstotni delež, in družbo Soenergetika, d. o. o., v kateri imajo Gorenjske elektrarne, d. o. o., 25-odstotni lastniški delež. Družba ECE, d. o. o., opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter izvaja storitve svetovanja. Postopek povezovanja HSE, d. o. o., in ECE, d. o. o., je v zaključni fazi. Družba Gorenjske elektrarne, d. o. o., pa opravlja dejavnost pridobivanja električne energije iz malih hidroelektrarn.

Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe (GJS) distribucijskega operaterja.

 

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Število zaposlenih: 309
Lastniški delež RS: 79,48 %
Lastniški delež SDH: 0,31 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,48
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
BAU 1, D. O. O. 1,67
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,57

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Gorenjska

Poslovanje družbe v letu 2020 je zaznamovala epidemija covida-19. Z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, ZIUZEOP-A) je zakonodajalec Agenciji za energijo naložil, naj zniža donos na sredstva za leto 2020. Zaradi sprememb omrežninskega akta na tej podlagi, se je priznani regulirani donos na sredstva za leto 2020 znižal s 5,26 na 4,13 %, kar je pomenilo znižanje prihodkov družbe za 2,2 mio EUR. Hkrati so spremembe omrežninskega akta določile še, da se državne pomoči obravnavajo kot drugi prihodki, kar pomeni, da pomoč države po ZIUZEOP znižuje prihodke po pogodbi s SODO. Zaradi pomembnega vpliva sprememb zakonodaje na poslovanje družbe oziroma skupine je družba pripravila rebalans plana poslovanja za leto 2020, v katerem je upoštevala tudi znižanje stroškov na osnovi akcijskega načrta.

 

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2020 znašali 37,1 mio EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 0,7 mio EUR oz. za 1,9 %. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 8,7 mio EUR in so za 0,2 mio EUR višji kot predhodno leto. Stroški dela v višini 14,2 mio EUR so za 0,6 mio EUR višji kot leto prej.

 

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2020 dosegla čisti poslovni izid v višini 5,3 mio EUR, kar je za 1,9 mio EUR manj kot v preteklem letu. K slabšemu poslovnemu izidu so prispevali predvsem nižji prihodki po pogodbi s SODO (znižanje priznanega donosa – regulatorno tveganje), višji poslovni odhodki (predvsem material in storitve) ter slabši rezultat poslovanja pridružene družbe ECE.

 

Sredstva skupine Elektro Gorenjska so na zadnji dan leta 2020 znašala 245,4 mio EUR, kar je za 2,2 mio EUR več kot v letu 2019, in so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2019 povečala za 0,9 %. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 89 % bilančne vsote skupine. Na dan 31. decembra 2020 je kapital znašal 168,6 mio EUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31. decembra 2019 višji za 2,7 mio EUR oziroma za 1,6 %. Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2019 investirala 17,1 mio EUR, kar je za 0,2 mio EUR več kot v letu 2019.

 

Skupina Elektro Gorenjska je imela na dan 31. decembra 2020 zaposlenih 309 delavcev, kar je za šest zaposlenih manj kot na dan 31. decembra 2019.

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je pri ekonomskem merilu CAPEX v čistih prihodkih od prodaje presegla načrtovane vrednosti z LNU 2020, pri vseh ostalih ekonomskih merilih (ROA, EBITDA marža, neto finančni dolg/EBITDA, dodana vrednost na zaposlenega in ROE skupine) pa so realizirane vrednosti slabše od načrtovanih z LNU 2020. Kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je bil boljši tako zaradi višje vrednosti investicij kot tudi zaradi nižjih čistih prihodkov od prodaje. Glavni razlog za slabše vrednosti preostalih kazalnikov so predvsem nižji prihodki po pogodbi s SODO zaradi znižanja donosa na sredstva. Kazalniki LNU 2020 so bili namreč sprejeti še pred epidemijo koronavirusne bolezni ter ukrepi in spremembami, povezanimi z njo.

 

Vsi strateški in ekonomski kazalniki so bili boljši v primerjavi z načrtovanimi v rebalansu. Družba je v rebalansu plana poslovanja prvotno načrtovane strateške vrednosti kazalnikov zaradi izbruha epidemije nekoliko zvišala. Izkazalo se je, da je bilo leto 2020 kljub epidemiji z vidika obratovanja omrežja Elektro Gorenjska mirno, vremenski vplivi so bili ugodni, kazalniki SAIDI, SAIFI in MAIFI pa so bili posledično boljši od načrtovanih. Zaradi nižje distribucije električne energije je nekoliko višja vrednost OPEX na distribuirano električno energijo.

 

Postopek povezovanja HSE in ECE (povezana družba z Elektro Gorenjska, d. d.) je v zaključni fazi, s HSE so bili 1. decembra 2020 podpisani transakcijski dokumenti. V decembru 2020 je bila poslana vloga na Javno agencijo za varstvo konkurence (AVK), saj mora ta h koncentraciji podati soglasje, da je priglašena koncentracija skladna s pravili konkurence oziroma da ne krši določb Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Soglasje AVK še ni izdano.

 

 Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 3,73 5,20 6,29
ROA PRED DAVKI 2,55 3,53 4,23
EBITDA MARŽA 46,64 48,63 49,11
EBIT MARŽA 17,09 20,29 22,32
NETO DOLG/EBITDA 2,30 2,60 2,18
FINANČNI VZVOD 1,46 1,47 1,48


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.011.605 988.631 1.800.835
DENARNA SREDSTVA 5.920.503 7.895.236 6.365.442
SKUPAJ SREDSTVA 245.367.283 243.184.405 238.792.693
KAPITAL 168.642.937 165.914.359 161.338.484
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 45.327.984 47.426.246 48.590.100
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 13.553.133 12.841.422 13.496.601


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 37.114.917 37.853.514 37.316.975
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 43.671.329 43.856.345 43.753.970
ODPISI VREDNOSTI 12.908.248 12.428.932 11.720.804
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 5.349.080 7.260.202 8.796.285

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROA (v %) 2,54 3,12
EBITDA marža (v %) 45,37 48,00
Neto finančni dolg/EBITDA 2,80 2,63
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 48,26 43,09
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 106.306,87 110.030,00
ROE skupine (v %) 3,20 4,50

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 19,83 24,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,99 4,25
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 21,99 20,30
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,66 0,70
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 3,91 6,60

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji 

Družba Elektro Gorenjska, d. d., načrtuje, da bo leto 2021 zaključila s celotnim dobičkom (poslovni izid pred obdavčitvijo) v znesku 8,0 mio EUR oziroma s čistim dobičkom v znesku 7,1 mio EUR.

Za nove investicije in rekonstrukcijo elektroenergetske infrastrukture in ostalih sredstev bo v letu 2021 namenila 13,2 mio EUR, v letih 2022 in 2023 pa po 14,2 mio EUR. Izhodišče za pripravo načrta investicij regulirane dejavnosti za leto 2021 je desetletni Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za obdobje 2019–2028. V predstavljenih vrednostih investicij niso v celoti upoštevane investicije na osnovi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

Strateške usmeritve

 • Opolnomočenje za delovanje na trgu storitev prožnosti (pridobitev lastne koncesije za GJS DO, ohranitev skupine Elektro Gorenjska);
 • biti najboljši operater po tehničnih in ekonomskih kazalnikih za distribucijo električne energije v Sloveniji in primerljiv z najboljšimi v EU;
 • inovativen razvoj tistih tržnih dejavnosti v okviru skupine Elektro Gorenjska, ki so sprejemljive z vidika regulative in zagotavljajo celovitost rešitve uporabnikom;
 • povečanje proizvodnje ekološko čiste energije in zagotavljanje sistemskih storitev oziroma storitev na trgu prožnosti.

Strateški cilji

 • Kompetentni zaposleni na vseh ravneh,
 • zavzeti in ustvarjalni zaposleni,
 • agilna kultura in vključevalno vodenje,
 • zadovoljstvo uporabnikov in ključnih poslovnih partnerjev v verigi vrednosti,
 • optimalen odnos z vsemi lokalnimi skupnostmi in interesnimi skupinami,
 • ponudba novih produktov oz. storitev ob transparentni ločitvi tržnih od netržnih dejavnosti,
 • odprt, učinkovit inovacijski sistem in razvoj novih tržnih storitev,
 • stroškovna učinkovitost in vitka organiziranost,
 • integriran sistem vodenja kakovosti na ravni skupine,
 • kakovostno projektno vodenje na ravni skupine,
 • večja donosnost,
 • rast dodane vrednosti na zaposlenega,
 • rast prihodkov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Vir: Elektro Gorenjska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS