Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Telekom Slovenije sodi med najbolj celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji jugovzhodne Evrope, ki poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji preko odvisnih družb deluje tudi na trgih jugovzhodne Evrope (JVE), in sicer na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji. Družba Telekom Slovenije, d. d., ima največje, najbolj kakovostno in najbolj zanesljivo telekomunikacijsko omrežje v Sloveniji, skupina Telekom Slovenije pa upravlja ključno omrežje v regiji JVE. Dejavnost skupine Telekom Slovenije obsega fiksne in mobilne komunikacije ter IKT rešitve (informacijsko-komunikacijske tehnologije), digitalne in multimedijske vsebine in storitve, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, kibernetsko varnost in internet stvari, druge storitve, kot so finančne storitve, e-oskrba, zavarovanja in električna energija, pametna mesta in domovi, ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije, d. d., in odvisne družbe GVO, d. o. o., Avtenta, d. o. o., TS media, Soline, d. o. o., invalidsko podjetje TSinpo, d. o. o., IPKO Telecommunications LLC Kosovo (IPKO) ter ostale odvisne družbe (6) na trgih JVE, ki so bile ustanovljene z namenom upravljanja ali izgradnje regionalnega optičnega omrežja. Strategija delovanja skupine Telekom Slovenije zajema enotno upravljanje podjetij v skupini, saj s tem optimizira delovanje družb, zagotavlja boljši pretok informacij in dosega sinergije na ravni skupine.

 

Tržni delež družbe Telekom Slovenije, d. d., se zaradi močne konkurence na trgu znižuje, vendar družba še vedno ohranja vodilni tržni delež mobilnih storitev v Sloveniji: tržni delež v segmentu mobilne telefonije je znašal 37,9 %, na trgu fiksnih storitev in v segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta 28,9 % in v segmentu televizije prek internetnega protokola IPTV 44,4 % (podatki za četrto četrtletje 2020).

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.392
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – FIDUCIARNI RAČUN 1,75

 

Poslovanje skupine Telekom Slovenije v letu 2020

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2020 ustvarila 647,2 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 4,3 % manj, kot je bilo planirano, in za 2,7 % manj kot v preteklem letu. V računovodskih izkazih za leti 2020 in 2019 je upoštevana prilagoditev iz ustavljenega poslovanja za odvisno družbo Planet TV, d. o. o., ki je bila prodana 30. septembra 2020. Na prihodke so vplivali ukrepi, povezani z razglasitvijo dveh valov epidemije covida-19 na ravni države, in sicer nižji prihodki iz gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v mobilnih omrežjih družbe Telekom Slovenije, d. d., ter nižji prihodki odvisnih družb izven telekomunikacijske dejavnosti. Prihodki se zmanjšujejo tudi zaradi optimizacije naročnikov in zniževanja prihodkov klasične fiksne telefonije. V primerjavi z letom 2019 se povečuje delež novih virov prihodkov na področjih e-zdravja, energetike in zavarovanja, za 55 % so se povečali tudi prihodki spletne prodaje.

Skupina Telekom Slovenije je ob razglasitvi epidemije covida-19 sprejela številne ukrepe za omilitev negativnih vplivov na prihodkovni, stroškovni in investicijski strani. V letu 2020 je tako skupina Telekom Slovenije realizirala 42,6 mio EUR dobička iz poslovanja, kar je za 3,4 % več kot leto prej, in 209,9 mio EUR EBITDA, kar je na nivoju plana za leto 2020 oziroma za 2,4 % manj kot v letu 2019. EBITDA marža se je povečala na 32,0 %, medtem ko je v letu 2020 znašala 30,1 %. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2020 realizirala čisti dobiček v višini 24,9 mio EUR; rezultat je bil nižji za 9,2 mio EUR na račun negativnega učinka prodaje odvisne družbe Planet TV, d. o. o., čisti dobiček iz delujočega poslovanja je namreč znašal 34,1 mio EUR. Na poslovni izid preteklega leta je pomembno vplivala negativna odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice v zvezi z nakupom 34 % deleža v družbi Antena TV SL, brez tega bi skupina Telekom Slovenije v letu 2019 dosegla 28,5 mio EUR čistega dobička.

 

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2020 za naložbe namenila 173 mio EUR, kar je manj od plana investicij za leto 2020, ki je znašal 209,7 mio EUR. Večji del naložb je namenila širitvi dostopovnega optičnega omrežja, nadaljnji modernizaciji mobilnega omrežja in vzpostavitvi prvega nacionalnega omrežja pete mobilne generacije (5G) ter za razvoj novih storitev in nadaljnjo optimizacijo poslovanja.

V letu 2020 se vrednost lastniškega kapitala skupine Telekom Slovenije ni bistveno spremenila. Neto finančni dolg skupine se je v letu 2020 znižal, prav tako se je znižal kazalnik neto finančni dolg/EBITDA. Ob koncu leta 2020 je bilo v skupini Telekom Slovenije 3392 zaposlenih oziroma pet oseb več kot leto prej. Z vidika spremljanja ekonomskih meril uspešnosti je skupina Telekom Slovenije v letu 2020 dosegla višjo EBITDA maržo in dodano vrednost na zaposlenega kot leto prej in presegla merila iz LNU 2020. Kazalnik ROE je bil sicer višji kot leto prej, vendar pa je zaostajal za merilom iz LNU 2020, med drugim tudi zaradi negativnega učinka prodaje Planet TV, d. o. o., na poslovni izid skupine Telekom Slovenije.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 4,30 0,49 5,21
ROA PRED DAVKI 2,06 0,24 2,62
EBITDA MARŽA* 32,05 30,13 25,37
EBIT MARŽA* 6,51 4,56 2,45
NETO DOLG/EBITDA 1,52 1,67 1,90
FINANČNI VZVOD 2,08 2,09 1,99

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 512.000 679.000 91.000
DENARNA SREDSTVA 8.167.000 13.219.000 10.684.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.227.839.000 1.232.860.000 1.232.719.000
KAPITAL 590.484.000 590.588.000 619.628.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 320.195.000 457.640.000 326.721.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 317.160.000 201.983.000 198.632.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 647.177.000 664.892.000 715.051.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 654.871.000 670.830.000 731.220.000
ODPISI VREDNOSTI 167.279.000 173.791.000 167.592.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 24.865.000 941.000 33.322.000

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 4,20 8,00
EBITDA marža (v %) 32,00 30,50
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 94.699,00 94.000,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji Skupine Telekom Slovenije in usmeritve v prihodnje

Ključni strateški cilji skupine Telekom Slovenije v obdobju 2021–2025 so zagotavljanje vodilne uporabniške izkušnje s ciljem ostati prva izbira uporabnikov, digitalizacija poslovanja s ciljem izboljšanja učinkovitosti poslovanja, rast IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) storitev in rešitev, kar bo omogočilo digitalizacijo različnih vertikal (energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje), ohranjanje ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji, konsolidacija na posameznih trgih z osredotočenostjo na pridobivanje novih kompetenc ter vstop na nove trge in nova področja, optimalna kadrovska struktura, finančna stabilnost ter družbena odgovornost in trajnostni razvoj. Ključni cilji skupine Telekom Slovenije za leto 2021 so poslovni prihodki v višini 653 mio EUR, EBITDA v višini 210,6 mio EUR, čisti poslovni izid v višini 30,8 mio EUR in investicije v vrednosti do 203,7 mio EUR.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS