Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Telekom Slovenije s svojimi odvisnimi družbami sodi med celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji jugovzhodne Evrope – v Sloveniji in na Kosovu, deluje pa tudi v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. Dejavnost skupine obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne in televizijske vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in odnosov ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, druge storitve, kot so električna energija, finančne storitve, e-oskrba, zavarovanje (razen življenjskih) ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Delnice družbe Telekom Slovenije, d. d., so uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.530 (31. 12. 2018)
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %

Poslovodstvo

Tomaž Seljak
Predsednik uprave
Mandat: 10. 12. 2019 - 10. 12. 2023
Matjaž Beričič
Član uprave
Mandat: 10. 12. 2019 - 10. 12. 2023
Vida Žurga
Članica uprave
Mandat: 1. 2. 2019 - 1. 2. 2023
Špela Fortin
članica uprave, delavska direktorica
Mandat: 14. 9. 2019 - 14. 9. 2023

Nadzorni svet

Aleš Šabeder
Predsednik NS
Mandat: 5. 6. 2020 - 5. 6. 2024
Barbara Gorjup
Namestnica predsednika NS
Mandat: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Barbara Kuerner Čad
Članica
Mandat: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Bernarda Babič
Članica
Mandat: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Barbara Cerovšek Zupančič
Članica
Mandat: 30. 8. 2019 - 30. 8. 2023
Igor Rozman
Član
Mandat: 30. 8. 2019 - 30. 8. 2023
Drago Kijevčanin
Član, predstavnik zaposlenih, namestnik predsednice
Mandat: 19. 9. 2018 - 14. 11. 2021
Jana Žižek Kuhar
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat: 19. 9. 2018 -14. 11. 2021
Dušan Pišek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 19. 9. 2018 - 14. 11. 2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 1,97
PERSPEKTIVA FT, D. O. O. 1,22

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 ustvarila 715,1 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je na ravni doseženega v letu 2017, kosmati donos iz poslovanja pa se je predvsem na račun prevrednotovalnih poslovnih prihodkov, ki so znašali 9,5 mio EUR, povečal za 1 % in je znašal 731,2 mio EUR. V primerjavi z letom 2017 je Skupina Telekom Slovenije za 8 % povečala prihodke fiksnih in IT-storitev, prav tako so se povečali prihodki na področjih energetike ter zavarovalniških in finančnih storitev. S prihodki iz novih virov se nadomeščajo nižji prihodki mobilnih naročnikov, ki prehajajo na nove, ugodnejše pakete, ter pričakovano zniževanje prihodkov klasične, fiksne govorne telefonije.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 ustvarila 33,3 mio EUR čistega poslovnega izida (leto prej 9,0 mio EUR) in 17,9 mio EUR dobička iz poslovanja ter dosegla EBITDA v višini 185,5 mio EUR, kar je 10 % nad doseženim v letu 2017. EBITDA marža kot odstotek v kosmatem donosu je znašala 25,37 %, kar je za 2,13 odstotne točke več kot v predhodnem letu. V letu 2018 je družba Telekom Slovenije, d. d., s sklenitvijo sodne poravnave z družbo T-2, d. o. o., pomembno zmanjšala izpostavljenost do tožbenih zahtevkov. Ob koncu leta 2018 je višina tožbenih zahtevkov proti družbam Skupine Telekom Slovenije znašala 83,9 mio EUR, leto prej pa 268,4 mio EUR. Navedena poravnava je negativno vplivala na izkazani EBITDA, EBIT in čisti poslovni izid skupine.Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 za naložbe namenila 133,9 mio EUR, od tega je bil največji delež namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, modernizaciji mobilnega omrežja in razvoju storitev. S širitvijo dostopovnega optičnega omrežja, ki ga Telekom Slovenije, d. d., omogoča že več kot 282.000 slovenskim gospodinjstvom, družba postavlja infrastrukturne temelje za prihodnje telekomunikacijske dejavnosti, uporabnikom pa omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin. V okviru priprav na peto generacijo mobilnih omrežij Telekom Slovenije, d. d., skrbi za nenehna posodabljanja in nadgrajevanje omrežja.

V letu 2018 se je vrednost lastniškega kapitala Skupine Telekom Slovenije znižala zaradi izplačila visokega zneska dividend za leto 2017 na podlagi na skupščini potrjenega nasprotnega predloga SDH o izplačilu dividend v višini 93,03 mio EUR (14,30 EUR na delnico). Neto finančni dolg skupine se je v letu 2018 povečal za 25 %, kazalnik neto finančni dolg/EBITDA se je povečal za 14 % in je ob koncu leta znašal 1,9, leto prej pa 1,7.

Ob koncu leta 2018 je bilo v Skupini Telekom Slovenije 3530 zaposlenih oziroma za 4 % manj kot leto prej.

Z vidika spremljanja ekonomskih meril uspešnosti poslovanja je Skupina Telekom Slovenije v letu 2018 zaostala za merili iz LNU 2018. Ključni razlog za nedoseganje rezultatov je sodna poravnava z družbo T-2, d. o. o. Skupina Telekom Slovenije je sicer za dosego zastavljenih ciljev v letu 2018 izvajala ukrepe skladno s pričakovanji in zahtevami SDH.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 5,21 0,25 4,82
ROA PRED DAVKI 2,62 0,13 2,52
EBITDA MARŽA 25,37 23,24 28,02
EBIT MARŽA 2,45 0,63 5,08
NETO DOLG/EBITDA 1,90 1,67 1,24
FINANČNI VZVOD 1,99 1,99 1,94

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja*

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 91.000 77.967.000 119.670.000
DENARNA SREDSTVA 10.684.000 29.245.000 42.554.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.232.719.000 1.351.994.000 1.367.419.000
KAPITAL 619.628.000 680.865.000 705.862.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 364.649.000 358.454.000 162.249.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 248.442.000 312.675.000 499.308.000

* Telekom Slovenije, d. d., uporablja Mednarodne standarde poročanja (MSRP).

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 715.051.000 716.174.000 701.748.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 731.220.000 726.041.000 711.181.000
ODPISI VREDNOSTI 167.592.000 164.179.000 163.142.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 33.322.000 9.023.000 39.940.000

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 5,12 6,05
EBITDA marža (v % od kosmatega donosa)* 25,37 29,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 88.731,12 92.500,00

 * Telekom Slovenije, d. d., računa EBITDA maržo v čistih prihodkih od poslovanja.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina Telekom Slovenije je ključne strateške usmeritve opredelila v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2016–2020 in temeljijo na strategiji transformacije. Družba strategijo vsako leto nadgradi za naslednje petletno obdobje, tako sta bila v letu 2018 sprejeta strategija in plan za leto 2019 s projekcijami za obdobje 2020–2023. Ključne strateške smernice v obdobju 2019–2023 so ohranjanje tržnega položaja ne trgu mobilnih storitev in povečevanje tržnega deleža fiksnih storitev, pridobivanje novih virov prihodkov, ohranjanje vrhunskega omrežja, konsolidacija na posameznih trgih, poenostavitev procesov, produktov in platform, optimiziranje kadrovske strukture, finančna stabilnost ter skrb za kakovost in družbeno odgovornost.

Ključni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2019 so poslovni prihodki v višini 711,9 mio EUR, EBITDA v višini 216,0 mio EUR, čisti poslovni izid v višini 30,3 mio EUR ter naložbe v vrednosti do 211,9 mio EUR.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri poslovanju v največji možni meri spoštuje navedeni kodeks in priporočila. Ob tem spoštuje tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Priporočila javnim družbam za obveščanje, saj so njene delnice uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze. Prav tako upošteva usmeritve iz lastnega Etičnega kodeksa Skupine Telekom Slovenije z dne 1. 2. 2017. Delna odstopanja od izpolnjevanja Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga v letu 2018 je družba pojasnila v izjavi o upravljanju, ki je sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. V letu 2018 je imela revizijska komisija nadzornega sveta glede na aktualnost in zahtevnost posameznih zadev večje število sej od priporočenega števila, in sicer v povprečju eno na mesec, družba v letnem poročilu ne razkriva prejemkov iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, saj za to nima njihovega soglasja. Družba javno objavlja povzetek letnega in strateškega poslovnega načrta, vendar zaradi konkurenčne občutljivosti dokumentov v celoti ne objavlja. Družba delno odstopa od priporočila glede periodičnega poročanja, saj tako o poslovanju matične družbe kot Skupine Telekom Slovenije poroča skladno z veljavno zakonodajo, ki jo zavezuje kot javno delniško družbo. Prav tako delno odstopa od priporočila glede transparentnosti postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe, saj v skladu s poslovnimi interesi ter zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo poslovno škodo, na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o izbranem ponudniku, vrstah poslov in vrednosti sklenjenega posla, objavlja pa informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sklenjene donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve. Družba prav tako odstopa od priporočila glede javne objave podatkov o realizaciji plačil, saj podatke o stroških dela razkriva v letnih poročilih, prav tako ne objavlja kolektivne pogodbe niti dogovorov s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačila delavcev, saj za objavo nima soglasja predstavnikov delavcev. Družba delno odstopa tudi od priporočila glede doseganja kakovosti in odličnosti poslovanja družb, saj je v letu 2016 izvedla samooceno poslovne odličnosti po modelu EFQM za matično družbo, samoocena za družbe v skupini pa še ni bila opravljena.

Vir: Letno poročilo 2018 Skupina Telekom Slovenije in Telekom Slovenije, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS