Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Celje sestavljajo obvladujoča družba Elektro Celje ter odvisni družbi ECE, d. o. o. (poslovni delež: 74,3256 %), in MHE-ELPRO (poslovni delež: 100 %). Odvisna družba ECE, d. o. o., je nastala z združitvijo hčerinske družbe Elektra Celje, d. d. – Elektro Celje Energija s hčerinsko družbo Elektra Gorenjska, d. d. – Elektro Gorenjska Prodaja ter opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter storitve svetovanja. Odvisna družba MHE-Elpro, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne energije. Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Število zaposlenih: 702
Lastniški delež RS: 79,50 %

Poslovodstvo

Boris Kupec
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2024

Nadzorni svet

Rosana Dražnik
Predsednica
Mandat od do: 27. 8. 2017 - 27. 8. 2021
Mirjan Trampuž
Namestnik predsednice
Mandat od do: 27. 8. 2017 - 27. 8. 2021
Drago Štefe
Član
Mandat od do: 30. 8. 2017 - 30. 8. 2021
Miha Kerin
Član
Mandat od do: 1. 9. 2016 - 1. 9. 2020
Miran Ajdnik
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022
Janko Čas
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GLOBAL BROKER - DILER A.D. – FIDUCIARNI RAČUN 2,01
AMPELUS HOLDING LIMITED 1,91
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,84
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Elektro Celje je v letu 2018 poslovala s čistim dobičkom v višini 12,5 mio EUR, kar je za 27,5 % več od doseženega v enakem obdobju lani in za 19,1 % več od načrtovanega za leto 2018. Čisti prihodki od prodaje se večinoma nanašajo na prihodke od trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom, najema in vzdrževanja infrastrukture ter izvajanja storitev za SODO, pa tudi na prihodke od izvajanja storitev strankam. Od načrtovanih za leto 2018 so višji za 6,9 %, predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje električne energije (za 9 % več, kot je bilo predvideno v načrtu poslovanja za leto 2018), in višjih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev (za 28 % več od načrtovanih). Poslovni odhodki Skupine Elektro Celje so znašali 185,0 mio EUR in v strukturi odhodkov predstavljajo 99,8-odstotni delež. Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški nakupa električne energije, ki so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2018 višji za 6,5 %. Vrednost sredstev Skupine Elektro Celje se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 1,7 % in je na dan 31. 12. 2018 znašala 323,6 mio EUR. Kapital skupine je na dan 31. 12. 2018 znašal 228,6 mio EUR in predstavlja 70,6 % obveznosti do virov sredstev. V primerjavi z letom 2017 je višji za 4 %.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v skupini Elektro Celje zaposlenih 709 oseb.

 

Odstopanje doseženih vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI in MAIFI od načrtovanih vrednosti je bilo mogoče zaznati pretežno v februarju in juliju; glavni razlogi odstopanj pa so vremenske ujme, napake na kablovodih, predvsem povečano število prebojev KB glav in izolacije, prebojev prenapetostnih odvodnikov in težave s snetimi tokovodniki, kar je posledica staranja in obrabe.

Kazalnik ROA v višini 3,70 %, ki izkazuje uspešnost upravljanja sredstev družbe, presega načrtovano vrednost za 0,2 odstotne točke, pretežno zaradi višjega čistega dobička iz poslovanja (za 6,2 % več od načrtovanega za leto 2018).

EBITDA marža (razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, zmanjšanimi za amortizacijo, ter kosmatim donosom iz poslovanja) je v letu 2018 znašala 42,75 %, kar je za 4 % več kot v letu 2017.

Vrednost investicij za leto 2018 znaša 23,7 mio EUR, kar je za 7,6 % več od načrtovanih in za 6,9 % več od doseženih v letu 2017. Tako je tudi kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje višji od načrtovanega.

 

Ključni poslovni dogodki

 • Agencija za energijo je na osnovi novega omrežninskega akta decembra 2018 izdala Odločbo o novem regulativnem okvirju za obdobje 2019–2021. S tem je določila vrednostni okvir upravičenih stroškov regulirane dejavnosti družbe. Eden izmed največjih negativnih vplivov novega omrežninskega akta je poleg (ne)priznavanja upravičenih stroškov znižanje priznanega donosa na sredstva zaradi spornosti izračuna WACC.
 • Družba Elektro Celje je uvedla informacijska sistema Microsoft Dynamics AX (vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za podporo poslovanju) in EAM IBM Maximo (upravljanje sredstev v njihovem celotnem življenjskem ciklu).
 • Družba Elektro Celje je podpisala pismo o nameri za sodelovanje v novem evropskem projektu Compile.
 • V letu 2018 se je zaključil projekt Flex4Grid iz evropskega programa za razvoj in raziskave Horizon 2020. Doseženi rezultati so bili skladni s pričakovanji Evropske komisije, družbi Elektro Celje je za sodelovanje v projektu uspelo pridobiti več kot 1000 gospodinjstev, hkrati je ob podpori AE v projekt vključila dinamično tarifiranje električne energije.
 • Družba Elektro Celje je s podjetjem Schneider Electric podpisala pogodbo za nadgradnjo DMS programske opreme za distribucijski sistem vodenja.
 • Opravljeni sta bili kontrolna presoja sistemov vodenja ter certifikacijska presoja sistema upravljanja informacijske varnosti. Pri presoji delovanja podjetja po uveljavljenih ISO standardih ni bilo ugotovljenih neskladnosti.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 6,59 5,28 5,09
ROA PRED DAVKI 4,60 3,61 3,42
EDITDA MARŽA 16,62 15,53 15,52
EBIT MARŽA 7,48 5,83 5,58
NETO DOLG/EBITDA 0,97 1,19 1,38
FINANČNI VZVOD 1,42 1,45 1,47


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 5.584.107 3.806.022 2.581.007
SKUPAJ SREDSTVA 323.636.596 318.122.910 314.273.205
KAPITAL 228.621.568 219.770.154 213.314.562
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 26.893.324 28.640.239 34.195.719
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 46.744.384 48.874.050 46.350.277

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 180.987.203 178.141.232 182.114.244
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 199.251.788 194.785.268 197.956.773
ODPISI VREDNOSTI 18.214.630 18.903.046 19.675.556
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 12.550.115 9.843.544 10.747.578

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROA (po davkih) 3,70 3,60
EBITDA marža 42,75 43,28
Neto finančni dolg/EBITDA 1,28 1,50
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 46,86 47,45
Dodana vrednost na zaposlenega 82.262,10 79.630,00
ROE skupine (v %) 5,60 4,89

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
SAIDI 33,84 27,78
Delež izgub na distribuirano EE 4,55 4,71
OPEX na distribuirano EE 19,55 20,00
SAIFI 0,80 0,71
MAIFI     3,49 3,46

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje ter vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

 

Strateški cilji

 • vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding

Družba   Elektro Celje izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Elektro Celje spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

V letu 2018 družba pri poslovanju ni odstopala od načel, postopkov in meril, ki jih predpisuje navedeni kodeks, ter Priporočil in pričakovanj družbe SDH. Družba izjavlja, da v celoti in dosledno ne ravna po tistih določbah kodeksa oz. Priporočil in pričakovanj, ki so za družbo urejena že z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami statuta kako drugače, kot je to določeno s kodeksom, oz. v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja niso določena kot zakonska obveznost.

Družba je odstopala od naslednjih načel, postopkov in meril:

 • Politika raznolikosti – točka 3.6.

Uprava in nadzorni svet sta v letu 2018 sprejela politiko raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe glede vidikov, kot so spol, starost in strokovni profil v okviru novelacije Politike upravljanja, in ne v obliki posebnega akta; objavljena je na spletni strani družbe. S politiko raznolikosti v sestavi nadzornega sveta se dosegajo večja učinkovitost organa kot celote in njegovo optimalno delovanje ter dopolnjevanje pri delu organa, kar je na tem nivoju ključno za ohranjanje uspešnosti poslovanja in razvojnega potenciala družbe. Kadrovska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet to politiko upoštevata predvsem s postopkom nabora in selekcije kandidatov ter pri predlaganju kandidatov za nadzorni svet skupščini delničarjev družbe in ob izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki vključuje tudi oceno sestave. Uprava v družbi Elektro Celje je enočlanska, zato ni mogoče govoriti o raznolikosti.

 • Javne obveznosti in naloge – točka 5.1.2:

Družba Elektro Celje nima javno objavljenih obveznosti in nalog, ki jih opravlja po pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja.

 • Nadzorni svet – Postopek izbire kandidatov za člana nadzornega sveta in oblikovanje predlogov za skupščino – točki 6.8.1 in 6.8.2:

Nadzorni svet v letu 2018 ni izvedel postopka izbire kandidatov za člane NS, saj članom NS, ki so predstavniki delničarjev, ni potekel mandat. Nadzorni svet pri določanju prejemkov predsednika uprave spoštuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za določitev osnovnih plačil ter višine spremenljivih prejemkov (Uradni list št. RS, 34/10 in 52/11).

 

Vir: Elektro Celje, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS