Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Celje so v letu 2021 sestavljali obvladujoča družba Elektro Celje, odvisna družba Elektro Celje OVI, d. o. o. (100-odstotni poslovni delež), in odvisna družba ECE, d. o. o. (do konca oktobra 2021, ko se je s podpisom prodajne pogodbe lastniški delež znižal s 74,33 % na 36,42 %). Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Celje OVI je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, izvajanje storitev inženiringa na področju energetike in nudenje storitev e-mobilnosti.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Povprečno število zaposlenih: 632
Lastniški delež RS: 79,50 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. junija 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
KALANTIA LIMITED 3,74
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARNI RAČUN 1,69
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65
ELEKTRO CELJE, D.D. 1,38

 

Informacija o poslovanju družbe Elektro Celje v letu 2021

Poslovanje skupine Elektro Celje sta v poslovnem letu 2021 zaznamovala epidemija covida-19 in hitro spreminjajoče se tehnološko okolje. Družba je organizacijo dela uspešno prilagodila novim pogojem zahtevnega poslovanja, predvsem tistim, ki so povezani z implementacijo digitalnih tehnologij. V letu 2021 je sodelovala v več razvojnih in evropskih projektih, kot so X-FLEX, i-Flex, OneNet in BD4OPEM, med drugim je bila tudi vodilni partner v razvojnih projektih Uporabljaj pametno in Lambda. Aktivno je sodelovala tudi v konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike, s ciljem razogljičenja Slovenije do leta 2050, v okviru katerega je v pripravi razpisna dokumentacija za evropski projekt GreenSwitch.

 

Oktobra 2021 je bila zaključena prodaja 37,91 % poslovnega deleža v družbi ECE, d. o. o., družbi HSE, d. o. o. Poslovni delež družbe Elektro Celje, d. d., v družbi ECE, d. o. o., se je tako zmanjšal s 74,32 % na 36,42 %. Ker od 1. novembra 2021 družba ECE ne posluje kot pridružena družba družbe Elektro Celje, se v konsolidiranih izkazih izkazuje le poslovanje družbe ECE v prvih desetih mesecih. 

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja skupine Elektro Celje, d. d., je v letu 2021 znašal 9,74 mio EUR, kar je za 56,12 % več kot v predhodnem letu. Boljši poslovni rezultat je deloma posledica prodaje 37,91 % poslovnega deleža v družbi ECE, s kupnino v višini 8,26 mio EUR, z vplivom pred davki v višini 5,46 mio EUR. Na dober poslovni rezultat je vplival tudi večji celotni prevzem električne energije v distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki je v letu 2021 znašal 2.058.664 MWh, kar je za 1,1 % več kot v letu 2020. Končnim odjemalcem je bilo distribuirano 1.975.237 MWh električne energije (za 1,2 % več kot v predhodnem letu). V letu 2021 je čisti poslovni izid v primerjavi z doseženim v letu 2020 višji tudi zaradi normaliziranega priznanega donosa na sredstva, ki se je s 4,13 % (interventno znižanje v letu 2021) povrnil na 5,26 %. 

 

V letu 2021 so čisti prihodki skupine Elektro Celje znašali 53,22 mio EUR, kar je za 75,74 % manj od doseženih v letu 2020. Upad čistih prihodkov od prodaje je posledica prodaje deleža v družbi ECE, d. o. o. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 19,02 mio EUR in so bili od predhodnega leta nižji za 89,77 %; tudi to je posledica prodaje deleža v družbi ECE.

 

Skupina Elektro Celje je v letu 2021 investirala 27,71 mio EUR, kar je za 6,63 % več kot v letu 2020 in za 1,7 mio EUR več od načrtovanega (26 mio EUR). V lastni režiji je izvedla 17,49 mio EUR investicij, kar je za 4,5 % več kot v predhodnem letu. Ker je bil načrt investicij leta 2021 presežen, je tudi CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (52,91 %) višji od načrtovanega za leto 2021 (za 50,55 %).

 

Družba Elektro Celje je v letu 2021 dosegla vsa ekonomsko-finančna merila, načrtovana z LNU, razen EBITDA marže, ki je od načrtovane nižja za 3,52 %. Bruto dodana vrednost na zaposlenega znaša 84.730 EUR in je v skladu s pričakovanji po LNU (84.200 EUR). Število zaposlenih se je glede na predhodno leto znižalo s 628 (31.12.2021) na 623. (31.12.2021). V povprečju (glede na število ur) je bilo v letu 2021 v skupini 622 zaposlenih. Kazalnik neto finančni dolg/EBITDA znaša 1,28 in je boljši od pričakovanj in rezultata predhodnega leta za 21,47 % in za 18,99 %.

 

Doseženi strateški cilji, merjeni z vrednostjo kazalnikov zanesljivosti napajanja (SAIDI, SAIFI, MAIFI, OPEX na distribuirano EE in delež izgub na distribuirano EE), so ugodnejši od rezultatov predhodnega leta in tudi od pričakovanj po LNU, razen kazalnika OPEX na distribuirano EE, ki je od načrtovanih vrednosti slabši za 6,53 %. Kazalniki SAIDI, SAIFI in MAIFI so bili od načrtovanih vrednosti ugodnejši za 13,64 %, za 9 % in za 47,3 %.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE (v %) 4,09 2,66 3,72
ROA (v %) 3,01 1,86 2,62
EBITDA MARŽA (v %) 39,34 10,89 11,50
EBIT MARŽA (v %) 13,35 3,07 3,80
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,28 1,33 1,38
FINANČNI VZVOD 1,30 1,43 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 1.435.354 597.812 414.494
SREDSTVA 305.377.920 293.952.609 290.471.682
KAPITAL 234.602.568 222.482.388 219.909.447
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 29.337.059 31.297.203 29.024.849
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 21.760.123 18.723.115 21.880.727

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 52.368.583 47.072.367 50.831.032
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 71.959.696 66.632.315 67.324.012
EBIT 9.874.586 6.463.861 9.478.479
EBITDA 28.582.243 24.511.297 27.536.024
ČISTI DOBIČEK 13.983.238 5.535.289 9.252.820

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKI TIP REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROA (v %) 4,67 2,82
EBITDA marža (v %) 39,72 41,17
Neto finančni dolg/EBITDA 1,27 1,63
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 52,91 50,55
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 84.776,93 83.152,00
ROE skupine Elektro Celje (v %) 4,09 4,35

 

STRATEŠKI TIP REALIZACIJA 2021 LNU 2021
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 26,34 30,50
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,22 4,37
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 21,37 20,06
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,63 0,70
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto)     1,95 3,70

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

V letu 2022 bo na poslovanje družbe močno vplival Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki določa, da se v obdobju od 1. februarja do 30. aprila 2022 tarifne postavke za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič. Družba ocenjuje, da bo sprejeti zakon znižal prihodke za 12,12 mio EUR, kar bo pomembno vplivalo na investicijski potencial družbe

 

 

Strateške usmeritve

Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:

  • razvoj novih storitev,
  • digitalizacija poslovanja,
  • kakovost in zanesljivost oskrbe,
  • zagotavljanje kakovostnih storitev za odjemalce s krepitvijo distribucijske mreže, uvajanje novih tehnologij in storitev,
  • optimizacija in povečevanje učinkovitosti poslovnih procesov in zagotavljanje donosnosti lastnikom,
  • trajnostni razvoj.

 

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • povečanje vlaganja v novogradnje in rekonstrukcijo omrežja, do leta 2025 povečati delež pokablitev SN omrežja na 48 % in NN omrežja na 63 %,
  • SAIDI lastni vzrok 0,7 in SAIFI 30,1 ter načrtovani SAIDI 145 in SAIFI 0,98,
  • zagotavljati pričakovan donos na kapital v letu 2025 (4,86 %),
  • vpeljati vitko in učinkovito organiziranost.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Predstavitev 20 največjih družb v RS