Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Celje sestavljajo obvladujoča družba Elektro Celje ter odvisni družbi ECE, d. o. o. (poslovni delež: 74,3256 %), in MHE-ELPRO (poslovni delež: 100 %). Odvisna družba ECE, d. o. o., je nastala z združitvijo hčerinske družbe Elektra Celje, d. d. – Elektro Celje Energija s hčerinsko družbo Elektra Gorenjska, d. d. – Elektro Gorenjska Prodaja ter opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter storitve svetovanja. Odvisna družba MHE-Elpro, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne energije. Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Število zaposlenih: 711
Lastniški delež RS: 79,50 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
AMPELUS HOLDING LIMITED 3,74
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARNI RAČUN 1,77
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65
ELEKTRO CELJE, D.D. 1,38

Informacija o poslovanju skupine Elektro Celje

Decembra 2020 je bila podpisana transakcijska dokumentacija o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi ECE, d. o. o., na HSE, d. o. o. Po izpolnitvi pogojev iz transakcijske dokumentacije se bo poslovni delež družbe Elektro Celje, d. d., v družbi ECE, d. o. o., zmanjšal s 74,3 na 36,4 %. Vzpostavljena je tudi nakupna in prodajna opcija za prodajo preostalega deleža v obdobju od 1. januarja do 31. maja 2025.

 

Konsolidirani izkazi v revidiranem Letnem poročilu skupine Elektro Celje za leto 2020, skladno z MSRP 5, so sestavljeni z upoštevanjem ustavljenega poslovanja odvisne družbe ECE, d. o. o., in pripojitve družbe Solar plus, d. o. o., k odvisni družbi Elektro Celje OVI, d. o. o.

 

Čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja je v letu 2020 znašal 5,2 mio EUR, kar je za 64,4 % doseženega v predhodnem letu in za 49,5 % načrtovanega za leto 2020. Slabši poslovni izid skupine je posledica epidemije in spremenjene zakonske regulacije. Z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP, ZIUZEOP-A) je zakonodajalec Agenciji za energijo naložil, naj zniža priznani donos na sredstva za leto 2020. Sprememba omrežninskega akta je prinesla znižanje priznanega donosa s 5,26 na 4,13 %, kar je rezultiralo v znižanih prihodkov skupine za 2,8 mio EUR. Hkrati so spremembe določile še, da se državne pomoči obravnavajo kot drugi prihodki, kar pomeni, da pomoč države po ZIUZEOP znižuje prihodke po pogodbi s SODO. Vpliv na slabši poslovni izid skupine je tudi posledica manjšega izplačila iz udeležbe na dobičku odvisne družbe ECE, ki je v letu 2020 znašal le 49 tisoč EUR (1,0 mio EUR v letu 2019).

V letu 2020 so poslovni prihodki skupine Elektro Celje znašali 67,3 mio EUR, kar je za 0,2 % manj od doseženih v letu 2019.

Poslovni odhodki Skupine Elektro Celje so znašali 61,2 mio EUR, kar je več od načrtovanih (za 9,2 %) in več od doseženih v letu 2019 (za 5,1 %). Višji so predvsem zaradi večjega obsega investicij v lastni režiji.

 

Bilančna vsota skupine Elektro Celje je 31. decembra 2020 znašala 337,3 mio EUR in je bila v primerjavi z letom 2019 višja za 1,6 %. Na rast bilančne vsote je vplivala predvsem večja vrednost opredmetenih in neopredmetenih sredstev kot posledica intenzivnega investiranja.

 

Kapital skupine, ki predstavlja 70,2 % obveznosti do virov sredstev, je 31.decembra 2020 znašal 236,5 mio EUR, kar je za 1,4 % več od stanja na dan 31. decembra 2019, predvsem na račun povečanja osnovnega kapitala obvladujoče družbe.

 

Skupina Elektro Celje je v letu 2020 investirala 26,2 mio EUR, kar je za 0,8 mio EUR več kot v letu 2019.

 

Družba oz. skupina Elektro Celje v letu 2020 ni dosegla ekonomskih meril, načrtovanih z LNU. Glavni razlog za slabše vrednosti preostalih kazalnikov so nižji prihodki po pogodbi s SODO kot posledica znižanja donosa na sredstva. Kazalniki LNU 2020 so bili namreč sprejeti še pred epidemijo koronavirusne bolezni ter ukrepi ter spremembami, povezanimi z njo.

 

Kazalnik ROA v višini 1,89 % je nižji od načrtovanih vrednosti (načrtovana vrednost v LNU 3,10 %), pretežno zaradi nižjega celotnega dobička družbe. Glede na vrednost kazalnika neto finančni dolg/EBITDA bi lahko, z ustvarjenim denarnim tokom v letu 2020, vse finančne obveznosti odplačali v 1,6 leta (brez investiranja v tem obdobju), kar je v okviru pričakovanj.

Bruto dodana vrednost na zaposlenega znaša 79.832 EUR in je le za 468 EUR nižja glede na pričakovanja po LNU. Nižji prihodki SODO vplivajo tudi na EBITDA maržo, ki je bila v letu 2020 dosežena v višini 36,79 %, kar je 90,6 % načrtovane vrednosti.

Ker je bil načrt investicij v letu 2020 presežen za 986 tisoč EUR, je tudi CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (55,20 %) skoraj enak načrtovanemu z LNU 2020 (50,30 %).

 

Dosežene vrednosti kazalnikov zanesljivosti napajanja (SAIFI 0,65 in MAIFI 3,26) za leto 2020 so ugodnejše od načrtovanih vrednosti in vrednosti v predhodnem obdobju, razen kazalnika SAIDI (30,67), in tudi vrednosti, ki jih je z aktom določila Agencija za energijo. Tudi strateški cilj delež izgub na preneseno električno energijo je bil v letu 2020 dosežen; ob distribuiranih 1.952.512 MWh električne energije je znašal 4,30 %, kolikor znašajo načrtovane izgube po LNU, in ugodnejši za 2,3 % glede na načrtovano vrednost. Zaradi manjšega obsega distribuirane električne energije kazalnik OPEX na distribuirano električno energijo presega načrtovano vrednost.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 2,99 4,13 6,59
ROA PRED DAVKI 2,10 2,91 4,60
EBITDA MARŽA 36,19 11,54 16,57
EBIT MARŽA 9,06 3,84 7,46
NETO DOLG/EBITDA 1,60 1,38 0,97
FINANČNI VZVOD 1,43 1,42 1,4


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 665.036 1.799.728 5.584.107
SKUPAJ SREDSTVA 337.297.991 332.064.289 323.636.596
KAPITAL 236.545.580 236.545.580 228.621.568
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 51.387.375 49.359.128 26.893.324
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 49.365.036 49.401.492 46.744.384

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 47.688.885 50.890.572 180.987.203
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 67.290.629 67.447.638 199.251.788
ODPISI VREDNOSTI 18.255.701 18.236.681 18.214.630
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 6.237.847 8.595.312 12.550.115

Opomba: Podatki izkaza finančnega položaja in izkaza uspeha vključujejo ustavljeno poslovanje ECE, d. o. o., v letu 2020 in primerjalno v letu 2019.

 

Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROA (v %) 1,89 3,10
EBITDA marža (v %) 36,79 41,30
Neto finančni dolg/EBITDA 1,58 1,50
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 55,20 50,30
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 79.832,00 80.300,00
ROE skupine (v %) 2,66 4,00

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 30,67 30,50
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,30 4,30
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 20,98 19,70
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,65 0,70
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto)     3,26 3,70

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Načrtovani dobiček pred obdavčitvijo za leto 2021 znaša 9,4 mio, kar je za 3,9 mio EUR več, kot je bilo realizirano v letu 2020. Na distribucijskem območju, ki ga pokriva družba Elektro Celje, bodo v letu 2021 za investicijska vlaganja namenili 26,0 mio EUR. Predvidena investicijska sredstva so višja, kot jih predvideva Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od 2019 do 2028, ki za leto 2021 predvideva investicijska vlaganja v višini 22,1 EUR.

 

 

Strateške usmeritve

Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:

 • zagotavljanje kakovostnih storitev za odjemalce s krepitvijo distribucijske mreže, uvajanjem novih tehnologij in storitev,
 • optimizacija in povečanje učinkovitosti poslovnih procesov in zagotavljanje donosnosti lastnikom,
 • trajnostni razvoj.

 

Strateški cilji

 • Poslovna uspešnost,
 • kakovost in zanesljivost oskrbe,
 • nove storitve za odjemalce,
 • digitalizacija poslovanja,
 • razvoj sodobnega zmogljivega omrežja,
 • razvoj storitev,
 • učinkovita organizacija,
 • razvoj organizacijske kulture in voditeljstva.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    DA 

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS