Rezultati upravljanja

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

Ključni poudarki poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH

Preglednica ključnih podatkov skupnega portfelja RS in SDH

RS+SDH 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev 10.297.516.393** 10.118.341.076 10.888.669.481 10.448.176.817 11.591.255.402 11.602.905.272
Dividende* n.p.** 250.368.327 487.308.566 259.660.107 185.983.252 173.184.399
Dividendnost kapitala* n.p.** 2,5 % 4,5 % 2,5 % 1,6 % 1,5 %
ROE portfelja 6,8 %** 6,2 % 6,5 % 6,0 % 4,7 % 1,8 %

Opomba: V letu 2015 niso bili upoštevani enkratni odpisi vrednosti HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi vrednosti HSE, bi ROE portfelja RS + SDH v letu 2015 znašal 1,4 %.

* Podatek pri dividendah in dividendnosti kapitala za leto 2017 vključuje vse zbrane dividende, tako "dodatne" dividende Telekoma Slovenije d. d., ki so bile prejete kot razlika med nasprotnim in osnovnim skupščinskim predlogom o izplačilu dividend kot tudi "dodatne" dividende NLB (kot razlika med izglasovano in načrtovano). Brez »dodatnih« dividend, ki jih SDH šteje za izredne dogodke, bi bil znesek 266.785.302 EUR. V tem primeru bi tudi dividendnost kapitala znašala 2,5 %.

** Končni podatki za leto 2019 na podlagi revidiranih konsolidiranih izkazov skupin bodo znani oktobra 2020 ob izdaji Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019.

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ​

 

Dividendna izplačila ​

Opomba: Vsi zneski dividend za RS vključujejo tudi dividende, ki jih je izplačala Zavarovalnica Triglav, d. d., katere 34,47-odstotni delež, ki ga za RS upravlja SDH, je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ). V prikaz so vključene tudi dividende, ki so bile nakazane na podlagi enkratnih dejavnikov (za poslovno leto 2017).