Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Slovenske železnice je izvajalec obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, in sicer v obsegu, ki ga določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Tovorni promet pa je tržna dejavnost Slovenskih železnic. Slovenske železnice ponujajo prevoz tovora doma in v tujini, in sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport, ki omogoča enostavno in konkurenčno uporabo optimalnega načina prevoza. V okviru skupine Slovenske železnice se kot strateške dejavnosti izvajajo tudi storitve vleke tovornih in potniških vlakov ter vzdrževanje voznih sredstev, kar omogoča zanesljive in kakovostne storitve, ter trženje storitev inženiringa, obnov in novogradenj železniške infrastrukture.


Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – Tovorni promet, d. o. o., SŽ – VIT, d. o. o., SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut, d. o. o., SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ – Železniška tiskarna, d. d., in Fersped, d. o. o., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., 100-odstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe 100-odstotni ali večinski delež.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 6.925
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Skupina SŽ je v letu 2020 realizirala nižje poslovne prihodke, kot je načrtovala. Doseženi rezultati poslovanja so nižji od planiranih in so tudi nižji od rezultatov leta 2019. Glavni vzrok je epidemija covida-19, zaradi katere so se znižali prihodki na področju tovornega prometa, še posebej pa na področju potniškega prometa, saj je v prvem valu epidemije v spomladanskem obdobju promet dva meseca popolnoma stal. Dodaten negativen vpliv na obseg tovornega in potniškega prometa so povzročila obsežna vzdrževalna in investicijska dela na železniški infrastrukturi z daljšimi zaporami odsekov. Na slabši končni rezultat skupine so imeli pomemben vpliv stroški dela, ki so bili povečani za izplačane odpravnine zaradi pospešitve izvedbe kadrovskega prestrukturiranja v višini 32 mio EUR, kar bo imelo vpliv na nižje stroške dela v prihodnjih letih, v tekočem letu pa je poslabšalo kazalnike poslovanja (EBIT, EBITDA, čisti dobiček).

 

Kljub oteženim pogojem poslovanja je skupina dosegla pozitivni čisti poslovni izid, in sicer v višini 10,9 mio EUR, in ROE v višini 2,0 %, kar je bistveno nižje od postavljenega cilja v LNU (5,10). Zaradi razlogov, opisanih v prejšnjem odstavku, večina ekonomskih in strateških meril iz LNU ni dosežena.

 

V letu 2020 so potekale aktivnosti za modernizacijo voznih sredstev in prestrukturiranje skupine. Dobavljene so bile že prve garniture iz pogodbenega števila 52 potniških garnitur. Pomemben mejnik v letu 2020 je odločitev o projektu strateškega partnerstva v tovornem prometu, h kateremu je SDH podal soglasje 30. novembra 2020. Z izbranim strateškim partnerjem EP Logistic International bo SŽ ustanovila skupno joint venture družbo predvidoma v drugi polovici leta 2021. Projekt nakupa avtobusnega podjetja je bil zaradi novih razmer prestavljen, a ostaja med strateškimi načrti in bo predvidoma izveden v letu 2021.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 2,55 9,04 9,15
ROA PRED DAVKI 1,39 4,31 4,27
EBITDA MARŽA 11,79 15,32 13,34
EBIT MARŽA 2,94 7,01 6,45
NETO DOLG/EBITDA 1,08 1,44 0,54
FINANČNI VZVOD 1,84 1,82 2,51


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 63.909.002 6.715.601 60.271.385
DENARNA SREDSTVA 42.467.907 17.808.111 181.522.305
SKUPAJ SREDSTVA 1.008.213.484 984.548.113 895.348.983
KAPITAL 548.275.424 541.144.770 356.023.566
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 263.219.044 248.052.733 175.161.108
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 165.071.180 161.950.906 331.053.768


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 407.210.561 443.472.213 422.888.080
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 537.240.856 601.009.374 561.945.256
ODPISI VREDNOSTI 47.556.749 49.970.820 38.689.848
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 10.919.467 35.030.125 29.312.868


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                     

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 2,00 5,10
EBITDA marža (v %) 11,79 14,40
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 47.885,15 46.000,00
Neto finančni dolg/EBITDA 1,08 2,10
Finančni vzvod 1,84 1,80

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Prepeljani tovor/potniki    
Tovor (v tisoč tonah) 18.666,00 20.300,00
Tovor (v mio NTKM) 4.644,00 5.000,00
Potniki (v tisoč potnikih) 8.151,00 15.000,00
Potniki (v mio PKM) 397,00 720,00
Izredni dodogdki    
Število izrednih dogodkov* 18,00 zmanjšanje
Učinkovita izraba infrastrukture – zmanjšanje zamud/izkoriščenost prog    
Tovorni promet (v min/100km) 72,60 106,00
Potniški promet (v min/100km) 2,70 3,10
Izkoriščenost prog (vlkm/km proge) 6,60 9,10

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji in usmeritve

Strateški cilji, ki jih zasleduje skupina:

  • rast obsega prevoza tovora na evropskih koridorjih se bo uresničevala z ustanovitvijo in aktiviranjem družbe skupnega podviga s strateškim partnerjem EPH;
  • postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza, kar bo omogočila tudi planirana razširitev dejavnosti na avtobusni potniški promet, in tudi s tem prispevati k večji okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja;
  • vzpostaviti nov potniški center Ljubljana, ki bo združeval infrastrukturo vseh oblik in tako predstavljal multimodalni potniški terminal, skupaj z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in centralno poslovno stavbo;
  • zagotavljati učinkovito in zanesljivo vzdrževanje in upravljanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa na njej ter zanesljivo in učinkovito vzdrževanje železniških vozil in izvajanje vleke vlakov;
  • digitalizirati strateške dejavnosti in poslovne procese ter kadrovska prenova;
  • vzpostaviti delovanje skupine v petih stebrih: logistika, mobilnost potnikov, upravljanje javne železniške infrastrukture, gradbeništvo in podporne dejavnosti.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

 

Opomba: Odstopanja od spoštovanja kodeksa so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2020 (strani 25–27).

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS