Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Slovenske železnice je izvajalec obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, in sicer v obsegu, ki ga določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Skupina izvaja tudi tržno dejavnost na področju železniškega tovornega prometa s ponudbo prevoza tovora doma in v tujini, in sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport, ki omogoča enostavno in konkurenčno uporabo optimalnega načina prevoza. V okviru skupine Slovenske železnice se kot strateške dejavnosti izvajajo tudi storitve vleke tovornih in potniških vlakov ter vzdrževanje voznih sredstev, kar omogoča zanesljive in kakovostne storitve ter trženje storitev inženiringa, obnov in novogradenj železniške infrastrukture.


Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, so na dan 31. decembra 2021 sestavljale tudi odvisne družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – EP, d. o. o., SŽ – VIT, d. o. o., SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut, d. o. o., SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d. d., in SŽ – Železniška tiskarna, d. d., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., 100-odstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe 100-odstotni ali večinski delež.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 6.428
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Informacije o poslovanju v letu 2021

Skupina SŽ je v letu 2021 uspešno poslovala, realizirala je čiste prihodke od prodaje v višini 413,9 mio EUR ter za 2 % presegla realizacijo v letu 2020. Čeprav so bili ustvarjeni čisti prihodki višji od načrtovanih, so še vedno zaostajali za čistimi prihodki v (predcovidnem) letu 2019 za 7 %. Doseženi čisti poslovni izid v višini 29,3 mio EUR je sicer nižji od planiranega za 7 % in zaostaja za rezultatom leta 2019 za 14 %, vendar za 169 % presega čisti poslovni izid leta 2020. Glavni razlog je, da je rast poslovnih odhodkov skupine presegala rast poslovnih prihodkov. Načrt presegajo predvsem stroški energije za 1,7 mio EUR (večji obseg opravljenih prevozov vlakov z elektrovleko, višje cene od načrtovanih), drugi poslovni odhodki za 5,5 mio EUR (slabitev terjatev in zalog) in stroški dela za 0,8 mio EUR. Načrta ne dosegajo stroški amortizacije (za 3,6 mio. evrov, osnovi razlog je zamik dobave potniških garnitur Stadler) in stroški storitev (za 0,9 mio. evrov). 

 

Ekonomska merila iz LNU v večini sicer niso bila dosežena, vendar odstopanja niso velika. Kazalnik dodana vrednost na zaposlenega je celo presegel vrednost, postavljeno v LNU. Na izrazito izboljšanje kazalnika neto finančni dolg/EBITDA je vplival porast EBITDA in predvsem nižji neto finančni dolg.

 

V letu 2021 se je skupina soočala s številnimi infrastrukturnimi omejitvami na področju potniškega in tovornega prometa. Po zaključku del v karavanškem predoru (konec julija 2021) so se začela dela na nekaterih drugih odsekih prog, najbolj obsežna in dolgotrajna dela bodo potekala po odsekih na progi Ljubljana–Divača in bodo s krajšimi ali daljšimi prekinitvami trajala vse do leta 2025. SŽ so uvedle ukrepe za povečanje prepustnosti proge: izboljšanje proizvodne tehnologije, najem dodatnih lokomotiv, preusmeritev nekaterih prevozov.

 

V letu 2021 je skupina nadaljevala aktivnosti za modernizacijo voznih sredstev in prestrukturiranje skupine. Prevzete so bile dodatne potniške garniture od pogodbenih 52, ki bodo v celoti dobavljene v letu 2022. Izvedene so bile že zaključne priprave za izvedbo 3. faze nabav potniških vlakov za nakup dodatnih 20 potniških garnitur.

 

SŽ je s strateškim partnerjem EP Logistics International, a. s., ustanovil skupno joint venture družbo na področju tovornega prometa SŽ – EP Logistika, d. o. o. Projekt se je zaključil z denarnim vložkom strateškega partnerja v januarju 2022. Konec leta 2021 se je to odrazilo v sestavi skupine Slovenske železnice. Dodatno je v skupino vključena nova družba SŽ – EP, d. o. o. (začasno, na zaključni dan leta 2021, do vplačila deleža strateškega partnerja še v 100-odstotni lasti SŽ, d. o. o., na dan pisanja letnega poročila o upravljanju pa je strateški partner že 49-odstotni družbenik), dve odvisni družbi (SŽ – Tovorni promet, d. o. o., in Feršped, d. o. o.) pa sta bili kot stvarni vložek preneseni v SŽ – EP, d. o. o.

 

V projektu nakupa avtobusnega podjetja so bila v letu 2021 zaključena pogajanja z uskladitvijo transakcijske dokumentacije in postavljena osnova za odločanje nadzornega sveta SŽ in podajo soglasja ustanovitelja; na tej podlagi je nakup načrtovan v letu 2022.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 5,21 2,00 7,81
ROA PRED DAVKI (v %) 2,94 1,10 3,73
EBITDA MARŽA (v %) 16,53 11,79 15,32
EBIT MARŽA (v %) 6,28 2,94 7,01
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 0,20 1,08 1,44
FINANČNI VZVOD 1,72 1,84 1,82


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.238 63.909.002 6.715.601
DENARNA SREDSTVA 127.193.686 42.467.907 17.808.111
SREDSTVA 988.974.187 1.008.213.484 984.548.113
KAPITAL 576.332.485 548.275.424 541.144.770
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 222.022.250 267.788.469 248.052.733
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 155.596.642 160.501.755 161.950.906


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 413.991.511 407.210.561 443.472.213
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 542.798.011 537.269.133 601.009.374
EBIT 34.098.732 15.796.597 42.130.888
EBITDA 89.745.766 63.353.346 92.101.708
ČISTI DOBIČEK 29.320.538 10.919.467 35.030.125


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                                 

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 5,21 5,90
EBITDA marža (v %) 16,53 17,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 50.763,39 50.300,00
Neto finančni dolg/EBITDA 0,20 1,90
Finančni vzvod 1,72 1,80

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Tovor (v tisoč tonah) 18.925,00 19.100,00
Tovor (v mio NTKM) 4.756,00 4.600,00
Potniki (v tisoč potnikih) 11.860,00 14.000,00
Potniki (v mio PKM) 542,00 660,00
Število izrednih dogodkov 18,00 zmanjšanje
Tovorni promet (v min/100km) 95,40 82,00
Potniški promet (v min/100km) 3,90 2,20
Izkoriščenost prog (vlkm/km proge) 8,60 povečanje

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji in usmeritve v prihodnje

Skupina bo nadaljevala uresničevanje ciljev, postavljenih v Strateškem poslovnem načrtu 2021–2025. Glavni strateški cilji, ki jih zasleduje skupina, so:

  • rast obsega prevoza tovora na evropskih koridorjih; ta cilj se bo uresničeval z ustanovljeno družbo SŽ – EP, d. o. o.; 
  • postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza – z dodatnim nakupom 20 železniških potniških garnitur in nakupom avtobusnega podjetja Nomago, d. o. o., kar bo z večjim številom prepeljanih potnikov po železnici in širitvijo dejavnosti na avtobusni potniški promet prispevalo k večji okoljski in trajnostni naravnanosti transportnega sektorja;
  • vzpostavitev novega potniškega centra Ljubljana, ki bo združeval infrastrukturo vseh oblik prevoza potnikov in bo multimodalni potniški terminal, skupaj z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in centralno poslovno stavbo;
  • zagotavljanje učinkovitega in zanesljivega vzdrževanja in upravljanja železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa na njej ter zanesljivega in učinkovitega vzdrževanja železniških vozil in izvajanja vleke vlakov;
  • digitalizacija strateških dejavnosti in poslovnih procesov ter kadrovska prenova;
  • vzpostavitev delovanja skupine v petih stebrih: logistika, mobilnost potnikov, upravljanje javne železniške infrastrukture, gradbeništvo in podporne dejavnosti.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

Opomba: Odstopanja od spoštovanja kodeksa so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2021 (strani 120–122)

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS