Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Slovenske železnice je izvajalec obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov  v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, in sicer v obsegu, ki jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Tovorni promet pa je tržna dejavnost Slovenskih železnic. Slovenske železnice ponujajo prevoz tovora doma in v tujini, in sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport, ki omogoča enostavno in konkurenčno uporabo optimalnega načina prevoza. V okviru skupine Slovenske železnice se kot strateške dejavnosti izvajajo tudi storitve vleke tovornih in potniških vlakov ter vzdrževanje voznih sredstev, kar omogoča zanesljivo in kakovostno raven storitev, ter tržijo storitve inženiringa, obnov ter novogradenj železniške infrastrukture.  

Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – Tovorni promet, d. o. o., SŽ – VIT, d. o. o., SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut, d. o. o., SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ – Železniška tiskarna, d. d., in Fersped, d. o. o., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., 100-odstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe 100-odstotni ali večinski delež.
 

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 7.540
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Dušan Mes
Generalni direktor
Mandat: 24. 3. 2020 - 24. 3. 2024
Tomaž Kraškovic
Član poslovodstva - direktor
Mandat: 2. 4. 2020 - 2. 4. 2024
Nina Avbelj Lekić
Delavska direktorica
Mandat: 21. 3. 2018 - 21. 3. 2022

Nadzorni svet

Aleksander Nagode
Namestnik predsednika
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Tanja Bolte
Članica
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Aleksander Mervar
Član
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Adam Vengušt
Član
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Silvo Berdajs
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Jože Pavšek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Zlatko Ratej
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina SŽ je v poslovnem letu 2018 kljub situaciji na trgu tovornega prometa in gradbeništva, ki je zelo zahtevna zaradi konkurence, in kljub obsežnim vzdrževalnim in investicijskim delom na železniški infrastrukturi, ki negativno vplivajo na razpoložljivost infrastrukture ter učinkovito delovanje in poslovanje tovornega in potniškega prevoznika, poslovala uspešno. Doseženi EBIT skupine SŽ je višji od planiranega za leto 2018, za 17 % pa presega tudi realizacijo v letu 2017 in je posledica dobrih rezultatov v dejavnosti gradbeništva in upravljanja javne železniške infrastrukture ter pozitivnega vpliva prihodkov iz segmenta nepremičnin (med drugim vpliva prihodkov iz naslova vrnjene stavbne pravice na zemljiščih v projektu Emonika v višini 7,5 mio EUR). Kazalnik ROE je bil dosežen v planirani višini, je pa nekoliko nižji od predvidenega v LNU. V letu 2018 je bil pri kazalniku dodana vrednost na zaposlenega dosežen indeks 110 glede na pričakovanja v LNU. Večji odklon v pozitivni smeri pri realizaciji kazalnika neto finančni dolg/EBITDA glede na LNU pa pojasnjuje dejstvo, da ni bila realizirana predvidena zadolžitev za nakup sredstev potniškega prometa. Nakup je bil namreč financiran z odprodajo terjatev. Odklon med realiziranim kazalnikom finančni vzvod in kazalnikom, pričakovanem v LNU, pa je posledica dejstva, da je bila dokapitalizacija na dan 31. 12. 2018 računovodsko evidentirana med finančnimi obveznostmi in ne na postavki kapitala. Izvedba povečanja osnovnega kapitala je bila izvedena v letu 2019. Sredstva so bila namenjena za nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa.

Aprila 2018 je bila podpisana pogodba za nabavo 26 novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa, in sicer v skupni vrednosti 169 mio EUR brez DDV. V maju 2019 pa je bila podpisana pogodba za nabavo še dodatnih 26 voznih sredstev. Nova vozna sredstva bodo nadomestila najbolj zastareli del voznega parka, pripomogla k odpravljanju prezasedenosti vlakov ob prometnih konicah ter omogočila širjenje ponudbe v smislu kakovosti in pogostosti vlakovnih povezav. Poleg tega se v modernizaciji voznih sredstev in v razvoju dodatnih storitev ter ponudbe na sodobnih vlakih vidi priložnost za širjenje kroga uporabnikov javnega železniškega prevoza, saj se bosta s tem povečala atraktivnost prevoza in udobje potovanja z vlakom.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 9,15 9,37 8,27
ROA PRED DAVKI 4,27 5,28 4,39
EBITDA MARŽA 13,34 13,00 12,07
EBIT MARŽA 6,45 5,98 4,91
NETO DOLG/EBITDA 1,4 1,32 1,51
FINANČNI VZVOD 2,51 1,74 1,82


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 60.271.385 824.336 694.996
DENARNA SREDSTVA 181.522.305 34.509.699 46.641.584
SKUPAJ SREDSTVA 895.348.983 574.926.962 554.747.800
KAPITAL 356.023.566 330.332.962 305.586.451
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 175.161.108 113.076.265 125.553.218
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 331.053.767 99.713.312 94.268.486


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 422.888.080 397.100.113 390.809.392
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 561.945.256 517.380.299 501.922.502
ODPISI VREDNOSTI 38.689.848 36.306.517 35.937.114
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 29.736.481 30.644.356 25.055.578


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                     

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 8,54 9,60
EBITDA marža (v %) 13,34 13,60
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 45.176 41.180
Neto finančni dolg/EBITDA 1,4 3,30
Finančni vzvod 2,51 2,00

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Tovor (v tisoč tonah) 20.463 19.811
Tovor (v mio NTKM) 4.966 4.753
Potniki (v tisoč potnikih) 13.554 14.055
Potniki (v mio PKM) 656 668
Število izrednih dogodkov* 36 zmanjšanje

Dolžina izvedenih obnov in nadgradenj prog

(v km/leto)**
50 povečanje
Tovorni promet (v min/100km) 122 76
Potniški promet (v min/100km) 4,5 3,2

* V letu 2017 je bilo 21 izrednih dogodkov.

** V letu 2017 je bilo obnovljenih oziroma nadgrajenih 23 km prog.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji, ki jih zasleduje skupina:

  • rast obsega prevoza tovora na evropskih koridorjih: ta cilj se zasleduje tudi v postopku iskanja strateškega partnerja v železniškem tovornem prometu, ki bi z dokapitalizacijo družbe SŽ – Tovorni promet, d. o. o., omogočil tudi potrebno posodobitev voznih sredstev;
  • postati največji prevoznik v integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji in regiji, kar bo omogočila tudi planirana razširitev dejavnosti na avtobusni potniški promet, in tudi s tem prispevati k večji okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja;
  • vzpostavitev novega potniškega centra Ljubljana, ki bo združeval infrastrukturo vseh oblik in tako predstavljal multimodalni potniški terminal, skupaj z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in centralno poslovno stavbo;
  • zagotavljati učinkovito in zanesljivo vzdrževanje in upravljanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa na njej ter zanesljivo in učinkovito vzdrževanje železniških vozil in izvajanje vleke vlakov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem delu in poslovanju s posameznimi odstopanji, ki so razkrita v Letnem poročilu družbe Slovenske železnice, d. o. o., in Skupine Slovenske železnice za leto 2018, spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Vir: Letno poročilo Slovenske železnice, d. o. o., in Skupina Slovenske železnice za leto 2018.

Predstavitev 20 največjih družb v RS