Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Dejavnost skupine HSE zajema predvsem področje upravljanja energije in okolja ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj. Širok spekter dejavnosti je moč združiti v naslednje glavne skupine: prodaja električne in toplotne energije, terminskih pogodb za EE, emisijskih kuponov, RECS-i in plina ter trgovanje z njimi; proizvodnja električne in toplotne energije; pridobivanje lignita; optimizacija proizvodnje skupine HSE; zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema; vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov.

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 2.965
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Stojan Nikolić
Predsednik uprave
Mandat: 5. 4. 2019 - 5. 4. 2023
Mirko Marinčič
Član uprave
Mandat: 15. 7. 2019 - 15. 7. 2023
Viktor Vračar
Član uprave
Mandat: 1. 5. 2019 - 1. 5. 2023

Nadzorni svet

Tomaž Besek
Predsednik
Mandat: 29. 3. 2019 - 29. 3. 2023
Goran Brankovič
Član
Mandat: 29. 3. 2019 - 29. 3. 2023
Vesna Cukrov
Članica
Mandat: 2. 9. 2017 - 2. 9. 2021
Barbara Gorjup
Članica
Mandat: 6. 4. 2020 - 6. 4. 2024
Boštjan Markoli
Član
Mandat: 22. 1. 2018 - 22. 1. 2022
Miloš Pantoš
Član
Mandat: 22. 1. 2018 - 22. 1. 2022
Boštjan Jančar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 2. 7. 2018 - 2. 7. 2022
Jernej Otič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 2. 7. 2018 - 2. 7. 2022
Petja Rijavec
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat: 2. 7. 2018 - 2. 7. 2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina HSE je v letu 2018 poslovala slabše od napovedi in pričakovanj v LNU. Negativni čisti poslovni izid na konsolidirani ravni je znašal 11,8 mio EUR, v letu 2017 je čisti poslovni izid znašal 8,2 mio EUR. Prihodki od prodaje na konsolidirani ravni so znašali 1,471 mrd EUR, v letu 2017 so znašali 1,587 mrd EUR.

V letu 2018 je skupina HSE uspešno nadaljevala dejavnosti na področju razdolževanja in na tem področju presega načrt. Skupina HSE je v letu 2018 izvedla pomembne dejavnosti v smeri poenotenja nabavnih procesov, poenotenja sistemske infrastrukture, programske opreme in poslovnih rešitev v skupini, sistemskih rešitev na področju vodenja investicij, izvaja pa tudi projekt združevanja podpornih procesov na nivoju matične družbe in postopno sploščenje hierarhičnih ravni skupine. V maju 2018 je bil uspešno izveden prvi redni remont bloka 6 TEŠ, ki je trajal slaba dva meseca. Blok 5 TEŠ je po zaključeni ekološki sanaciji avgusta 2018 znova začel pošiljati električno energijo v slovensko omrežje. HSE je v letu 2018 vložil veliko napora v usklajevanje Koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (srednja Sava).

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI -1,11 2,24 3,41
ROA PRED DAVKI -0,04 1,07 1,56
EBITDA MARŽA 8,51 8,59 12,98
EBIT MARŽA 2,02 3,51 6,29
NETO DOLG/EBITDA 5,37 5,62 5,20
FINANČNI VZVOD 1,96 2,06 2,12


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 91.000 77.967.000 119.670.000
DENARNA SREDSTVA 10.684.000 29.245.000 42.554.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.232.719.000 1.351.994.000 1.367.419.000
KAPITAL 619.628.000 680.865.000 705.862.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 326.721.000 287.724.000 112.869.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 198.632.000 255.366.000 449.714.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.471.965.221,00 1.587.759.985,00 1.179.841.222,00
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.506.208.339,00 1.610.051.565,00 1.205.423.664,00
ODPISI VREDNOSTI 97.686.938,00 81.798.796,00 80.662.921,00
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA –11.802.603,00 8.213.664,00 21.660.852,00


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) –1,11 2,08
EBITDA marža 8,51 8,45
Neto finančni dolg/EBITDA 5,37 5,07
Kratkoročni koeficient 1,14 0,82
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 85.210 86.850

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks glede na preteklo leto 104,05 104,98
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 41,12 39,73
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks glede na preteklo leto 97,55 92,78
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE 112.921.987 86.135.954

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Obstoječe proizvodne kapacitete

Cilj skupine je dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije. V skupini SHE si bodo prizadevali znižati lastno proizvodno ceno za izboljšanje konkurenčnosti z nižanjem fiksnih stroškov, nižanjem variabilnih stroškov in z optimizacijo vzdrževanja. Povečati želijo fleksibilnost portfelja z namenom postati vodilni prodajalec vseh oblik sistemskih storitev (tudi v tujini). Pripravili bodo potrebne ukrepe in podlage za izvedbo pravične tranzicije premogovnih regij.

Razvoj in investicije

Cilj skupine je povečanje obsega proizvodnje in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja.

Trgovanje in prodaja električne energije

Strateška usmeritev skupine je zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga in dvig dodane vrednosti portfelja celotne skupine HSE z novimi energetskimi produkti.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba HSE kot svoj referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d. (Kodeks), ki ga je maja 2017 nadomestil enakoimenski Kodeks, ki je javno dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga. Kodeks je družba pri poslovanju, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, v večji meri smiselno upoštevala. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil Kodeksa (maj 2017), ki se nanašajo na družbe v 100 % lasti države, odstopanja pa pojasnila na spletni strani.

Priporočila Slovenskega državnega holdinga je družba v letu 2017 pri poslovanju upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe v večji meri smiselno upoštevala. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (februarja 2016) so maja 2017 nadomestila nova istoimenska Priporočila SDH. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil (maj 2017). Odstopanja pojasnjena na spletni strani družbe.

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS