Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina HSE je ena od dveh največjih elektroenergetskih skupin v Sloveniji, največji proizvajalec in trgovec z električno energijo (EE) iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Širok spekter dejavnosti je moč združiti v naslednje glavne skupine: prodaja električne in toplotne energije, terminskih pogodb za EE, emisijskih kuponov, RECS in plina ter trgovanje z njimi; proizvodnja električne in toplotne energije; pridobivanje lignita; optimizacija proizvodnje skupine HSE; zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema; vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov.

 

Skupino HSE v Sloveniji sestavljajo poleg matične družbe HSE, d. o. o. (HSE), še Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (SENG), Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (SRESA), Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS), ki se zaradi 49-odstotnega deleža ne konsolidirajo, Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (TEŠ), HSE – Energetska družba Trbovlje, d. o. o., skupina Premogovnik Velenje (PV), HSE Invest, d. o. o., RGP, d. o. o., ter trgovski družbi ECE, d. o. o., in Energija plus, d. o. o., ki je del skupine HSE postala v letu 2022. Mednarodno mrežo skupine HSE sestavljajo še tri družbe (HSE Balkan Energy, d. o. o., HSE Mak Energy DOOEL, HSE BH, d. o. o.) in ena podružnica (HSE Praga) v tujini.

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.024
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Informacije o poslovanju družbe HSE d.o.o. v letu 2021

Skupina HSE je v letu 2021 beležila visoko (38-odstotno) rast čistih prihodkov iz poslovanja glede na leto 2020. Kosmati donos je znašal 2,9 mrd EUR in je bil za več kot 1 mrd EUR višji kot v letu 2020. Tudi vse ostale pomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida (EBITDA, EBIT, ČPI) bistveno presegajo plan za leto 2021 in rezultate iz leta 2020.

 

Razlog za nadplansko poslovanje je denarna odškodnina, ki jo je družba TEŠ prejela od skupine General Electric (GE). Stroški materiala, storitev in dela so znašali 241 mio EUR in presegali plan za pribl. 11 %, od tega največje odstopanje od plana predstavljajo višji stroški v PV. Skupina je tudi v letu 2021 morala slabiti sredstva TEŠ in PV. Vrednost slabitev znaša 161 mio EUR za sredstva TEŠ in 3,4 mio EUR za sredstva PV. Čisti poslovni izid skupine je bil kljub slabitvam pozitiven v višini 47 mio EUR.

 

EBITDA je znašal 330,5 mio EUR in je bil za 142,6 mio EUR višji kot v letu 2020. Skupina je v letu 2021 proizvedla 6877 GWh EE (v letu 2020 7627 GWh), kar je za pribl. 600 GWh manj od planirane vrednosti. Razlog je v za pribl. 735 GWh nižji proizvodnji TEŠ od planirane in za 16 % nižji proizvodnji premoga od planirane. Skupina je ohranila status največjega proizvajalca EE v Sloveniji. Proizvedla je 65 % vse EE. Delež obnovljivih virov energije (OVE) v skupini se je dvignil na 54 % celotne proizvedene EE v skupini.

 

Skupna vrednost investicij skupine je znašala 70 mio EUR, kar je bistveno več kot v letu 2020 (42,8 mio EUR). Od tega so investicije v nove proizvodne kapacitete znašale 5,8 mio EUR, preostalih 64,2 mio EUR pa se nanaša na investicijsko vzdrževanje ipd. Celotna zadolženost se je znižala za pribl. 29 mio EUR, na 642 mio EUR. Kazalnik neto finančnega dolga/EBITDA se je, tudi zaradi visokega EBITDA, znižal s 3,09 na 1,64.

 

Znotraj skupine so vse pomembnejše družbe razen PV in RGP poslovale s čistim dobičkom. Pri tem je najbolj skrb vzbujajoče poslovanje družbe PV, ki je ustvarila 36,3 mio EUR čiste izgube (v letu 2020 9,7 mio EUR). Vzroki za nadplansko izgubo v PV so tako v višjih stroških kot tudi v nižji prodaji premoga na račun nižje proizvodnje zaradi zahtevnih geomehanskih pogojev v jami. 

 

Družba je v letu 2021 glede na LNU 2021 in v primerjavi z letom 2020 dosegla ugodnejše vrednosti ekonomskih meril, medtem ko strateška merila, povezana s količino in stroški proizvedene EE, niso bila dosežena.

 

Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2021

 • V marcu sta družbi HSE in TEŠ s skupino General Electric (pravnim naslednikom Alstoma) podpisali izvensodno poravnavo v skupni vrednosti 261 mio EUR.
 • Bonitetna agencija Moody's je marca družbi HSE izboljšala dolgoročno bonitetno oceno z Ba1 »stabilno« na Ba1 »pozitivno«, septembra pa še dodatno z Ba1 »pozitivno« na Ba3 »stabilnoe«.
 • V juniju je HSE z družbo Elektro Maribor sklenil pogodbo za nakup 51 % deleža družbe Energija plus. Transakcija je bila zaključena v letu 2022.
 • V juliju je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu, ki omogoča poenostavljeno podaljšanje koncesije PV za 18 mesecev. PV je skladno z navedenim zakonom vložil vlogo za podaljšanje koncesije do julija 2023.
 • V oktobru je bil zaključen nakup 51 % lastniškega deleža družbe ECE, s čimer je skupina HSE uradno vstopila na maloprodajni trg EE.
 • Potekale so številne aktivnosti na področju investicij v OVE, med drugim (i) je bilo v aprilu pridobljeno gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno (SE) Prapretno, katere izgradnja je bila zaključena v letu 2022; (ii) potekal je postopek umeščanja zadnjih treh hidroelektrarn (HE) na srednji Savi v prostor (Suhadol, Trbovlje in Renke); (iii) podpisana je bila pogodba za izdelavo investicijske in vse projektne dokumentacije za rekonstrukcijo HE Formin za podaljšanje življenjske dobe in povečanje moči; (iv) pričela se je gradnja SE Zlatoličje – segment pet z načrtovano letno proizvodnjo 3 GWh EE.
 • Pripravljena je bila Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki za izstop iz premoga določa letnico 2033 in jo je Vlada RS potrdila v začetku leta 2022.


Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 5,47 –18,75 2,76
ROA PRED DAVKI (v %) 2,40 –9,35 1,41
EBITDA MARŽA (v %) 11,26 10,03 9,21
EBIT MARŽA (v %) 3,01 –7,35 4,25
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,64 3,09 4,25
FINANČNI VZVOD 2,50 2,07 1,95


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 5.847.462 12.310.346 12.602.021
DENARNA SREDSTVA 96.589.748 78.473.024 42.517.599
SREDSTVA 2.044.297.833 1.865.305.533 2.073.747.513
KAPITAL 817.033.848 900.395.852 1.064.640.823
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 501.392.927 599.997.351 670.146.495
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 588.720.853 264.231.209 254.702.015


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                            

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.538.204.221 1.837.247.832 1.710.574.972
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 2.931.879.629 1.873.849.258 1.743.654.723
EBIT 88.313.624 –137.675.154 74.100.308
EBITDA 330.198.858 187.876.309 160.617.601
ČISTI DOBIČEK 46.969.876 –184.179.380 29.727.980


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 5,47 1,14
EBITDA marža (SDH) 11,26 7,56
Bruto marža (v %) 19,18 26,06
Neto finančni dolg/EBITDA 1,64 4,80
Kratkoročni koeficient 0,98 1,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 155.258,24 86.681,00
STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – realizacija (v GWh) 6.877,00 7.473,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 90,00 103,05
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 56,00 50,87
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks glede na preteklo leto 124,00 103,11
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE 66.959.322,00 25.115.159,00

Opomba: Pri določenih finančnih podatkih prihaja do manjše razlike med vrednostjo, ki je prikazana v letnem poročilu družbe, in vrednostjo, izračunano po enotni metodologiji, ki jo za družbe v upravljanju uporablja SDH.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Energija skupine HSE bo usmerjena v tri strateška področja:

 • dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije;
 • povečanje proizvodnih kapacitet OVE in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja in energetske odvisnosti proizvodnega portfelja z vlaganjem v raziskave in razvoj;
 • zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga z vstopom na maloprodajni trg ter dvig dodane vrednosti skupine HSE z novimi energetskimi produkti in storitvami.

 

Ključni cilji, ki jim bo skupina sledila, so:

 • letna proizvodnja EE bo višja od 6,4 tisoč GWh z ohranjanjem tržnega deleža v slovenski proizvodnji nad 60 %, z vlaganji, da bo tržni delež skupine v slovenski proizvodnji trajnostne EE nad 70 %, ter povečanjem razmerja med OVE in ne OVE proizvodnjo v lastnem proizvodnem portfelju skupine HSE nad 50 %;
 • trgovalne aktivnosti s fizično dobavo EE bodo višje od 30 tisoč GWh letno, skupaj z izvedenimi finančnimi instrumenti pa višje od 70 tisoč GWh, s čimer bo skupina zagotavljala prihodke od prodaje EE, višje od 3 mrd EUR letno;
 • EBITDA bo višji od 300 mio EUR, kazalnik neto finančne obveznosti/EBITDA pa pod nivojem 2;
 • ROE bo višji od 7 % in dodana vrednost na zaposlenega višja od 130 tisoč EUR.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS