Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina HSE je ena od dveh največjih elektroenergetskih skupin v Sloveniji, največji proizvajalec in prodajalec električne energije iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji ter največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Med druge dejavnosti skupine sodijo pridobivanje lignita, zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema v Sloveniji, ter vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov.

 

Skupino HSE v Sloveniji sestavljajo poleg matične družbe HSE, d. o. o., še Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (SENG), Srednjesavske elektrarne, d. o. o., Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS), ki se zaradi 49-odstotnega deleža ne konsolidirajo, Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (TEŠ), HSE – Energetska družba Trbovlje, d. o. o., skupina Premogovnik Velenje (PV), HSE Invest, d. o. o., in RGP, d. o. o. Mednarodno mrežo skupine HSE sestavljajo še tri družbe (HSE Balkan Energy, d. o. o., HSE Mak Energy DOOEL, HSE BH, d. o. o.) in ena podružnica (HSE Praga) v tujini.

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.151
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Osnovno poslovanje skupine je bilo v letu 2020 zelo uspešno. Skupina je dosegla rekordne čiste prihodke od prodaje in EBITDA ter tretjo največjo proizvodnjo električne energije v zgodovini (7627 GWh), od tega kar 52 % iz obnovljivih virov energije (OVE). Skupina je ohranila status največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji. Proizvedla je 66 % vse električne energije in več kot 70 % »zelene« električne energije v Sloveniji.

 

Skupna vrednost investicij skupine je znašala 42,8 mio EUR, kar je za 4,5 % več kot leto poprej. Število zaposlenih v skupini se je glede na leto poprej za malenkost povečalo. Skupna zadolženost se je znižala za cca. 66 mio EUR, na 671 mio EUR.

 

Kljub dobremu poslovanju matične družbe je skupina konec leta zaradi slabega poslovanja nekaterih podrejenih družb morala napraviti za 245 mio EUR oslabitev. Glavnina se je nanašala na slabitev dolgoročnih sredstev TEŠ (243,5 mio EUR). Slabitev je zlasti posledica neugodnih napovedi prihodnjega gibanja cen CO2 kuponov oziroma pričakovanega zmanjševanja razlike med ceno električne energije in ceno CO2 kuponov. Brez izvedenih slabitev sredstev bi skupina HSE realizirala čisti dobiček v višini 61 mio EUR.

 

Znotraj skupine je najbolje poslovala odvisna družba DEM (69 mio EUR prihodkov in 10 mio EUR dobička), najslabše pa družbi TEŠ (ob 239 mio EUR prihodkov kar 280 mio EUR izgube) in PV (ob 109 mio EUR prihodkov skoraj 10 mio EUR izgube). Tudi matična družba HSE je zaradi slabitev prej omenjenih naložb ob 1,87 mrd EUR poslovnih prihodkih in 107 mio EUR dobička iz poslovanja ustvarila kar 227 mio EUR čiste izgube.

 

Družba je v letu 2020, glede na LNU 2020 in v primerjavi z letom 2019, dosegla postavljena strateška merila. Pri ekonomskih merilih je zaradi slabitev sredstev dosegla visoko negativen ROE, prav tako je bila nižja od ciljne vrednosti iz LNU tudi bruto marža. Pri ostalih ekonomskih merilih je družba presegla tako rezultate iz leta 2019 kot tudi LNU 2020.

 

Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2020

  • V februarju je Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN).
  • V oktobru je bila z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) podpisana koncesijska pogodba za rabo vode za proizvodnjo električne energije na srednji Savi (od Ježice do Suhadola).
  • V oktobru je SDH podal družbi soglasje k dokapitalizaciji PV (46,2 mio EUR) in TEŠ (149,6 mio EUR) v obliki finančnih terjatev HSE do obeh družb iz sklenjenih kreditnih pogodb.
  • Zaradi odstopa in odpoklica je bilo v oktobru imenovanih pet novih članov nadzornega sveta družbe.
  • V začetku novembra so družbe Plinovodi, Eles, HSE in HESS na evropski Sklad za inovacije oddale prijavo infrastrukturnega projekta zelenega plina ter združevanja sektorjev elektrike in plina SLOP2G.
  • V novembru je prišlo do odpoklica dotedanjega in imenovanja novega poslovodstva družbe.
  • V decembru je bila sklenjena pogodba za nakup 51 % poslovnega deleža v družbi ECE, d. o. o., in opcijskih sporazumov za nakup preostanka poslovnih deležev od Elektra Celje, d. d., in Elektra Primorska, d. d. Transakcija bo zaključena po pridobitvi soglasja Javne agencije za varstvo konkurence (AVK). S to transakcijo izvaja skupina HSE projekt vertikalne integracije in vstopa tudi na področje maloprodaje energentov in storitev za končne kupce.


Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI –16,37 4,01 –0,08
ROA PRED DAVKI –8,16 2,05 –0,04
EBITDA MARŽA 10,03 9,21 8,51
EBIT MARŽA –7,35 4,25 2,02
NETO DOLG/EBITDA 3,09 4,25 5,37
FINANČNI VZVOD 2,07 1,95 1,96


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 12.310.346 12.602.021 13.013.546
DENARNA SREDSTVA 78.473.024 42.517.599 83.510.529
SKUPAJ SREDSTVA 1.865.305.533 2.073.747.513 2.134.733.707
KAPITAL 900.395.852 1.064.640.823 1.091.245.475
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 599.997.351 670.146.495 701.239.239
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 264.231.209 254.702.015 269.332.736


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.837.247.832 1.710.574.972 1.471.965.221
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.873.849.258 1.743.654.723 1.506.208.339
ODPISI VREDNOSTI 325.551.463 86.517.293 97.686.938
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA –184.179.380 29.727.980 –11.802.603


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) –18,75 4,52
EBITDA marža (v %) 10,03 9,58
Bruto marža (v %) 25,67 27,09
Neto finančni dolg/EBITDA 3,09 3,39
Kratkoročni koeficient 1,29 1,05
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 108.092,04 98.085,00
STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – realizacija (v GWh) 7.627,00 7.492,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 106,60 104,63
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 44,92 50,84
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks glede na preteklo leto 104,31 108,52
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE 124.369.395,00 125.310.283,00

* Pri določenih ekonomskih merilih prihaja do manjše razlike v vrednosti, ki je prikazana v letnem poročilu družbe, in vrednostjo, izračunano po enotni metodologiji, ki jo za družbe v upravljanju uporablja SDH.  

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve skupine HSE iz veljavnega razvojnega načrta skupine za obdobje 2019–2023 so:

  • dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije premogovnih regij (s pripravo podlag in izvedbo potrebnih ukrepov ter prizadevanji za zagotovitev ustreznih javnih virov za financiranje pravičnega izhoda iz premoga);
  • povečanje proizvodnih kapacitet OVE in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja;
  • zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga z izvajanjem projekta vertikalne integracije ter dvig dodane vrednosti portfelja in celotne skupine HSE z novimi energetskimi produkti.

 

Zaradi ekstremne rasti cen CO2 emisijskih kuponov ter ambicioznejših strateških usmeritev Evropske umije na področju zniževanja emisij toplogrednih plinov je HSE aktivno pristopil k pripravi različnih scenarijev bodočega poslovanja skupine (posebej termodivizije) ter s tem povezanih sistemskih ukrepov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS