Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Plinhold, d. o. o., kot obvladujoča družba skupine Plinhold je bila ustanovljena 28. 6. 2017 kot nova družba. Vanjo je družba Geoplin, d. o. o., z oddelitvijo premoženja, predvsem deleža v družbi Plinovodi, d. o. o., v skladu z oddelitvenim načrtom po stanju na dan 1. 1. 2017 prenesla lastniški delež v družbi Plinovodi, d. o. o. Glede na to, da je premoženje na obvladujočo družbo ne glede na njeno kasnejšo ustanovitev preneseno z dnem 1. 1. 2017, velja, da skupina Plinhold obstaja že vse od 1. 1. 2017.


Cilj družbe Plinhold, d. o. o., je zagotoviti dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in gospodarno upravljanje neodvisnih operaterjev prenosnega sistema zemeljskega plina in lastnikov celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina. Razvojne usmeritve in cilji Skupine izhajajo iz temeljne dejavnosti Plinovodov, d. o. o., in sicer iz razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa zemeljskega plina, širitve z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

PLINHOLD, D. O. O.

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih:
Lastniški delež RS:

Poslovodstvo

Žiga Škerjanec
Direktor
Mandat: 25.5.2017 - 25.5.2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
Lastniški delež RS 52,21

 

 

Poslovanje v letu 2018

Poslovanje skupine Plinhold in s tem predvsem družbe Plinovodi, d. o. o., kot edine družbe v lasti Plinhold, d. o. o., je bilo v letu 2018 uspešno.

Skupne zakupljene zmogljivosti za prenos zemeljskega plina na mejnih vstopnih točkah so v povprečju dosegle 46.524 MWh/dan, na izstopnih točkah v Sloveniji pa 53.222 MWh/dan. Za slovenske uporabnike je bilo v letu 2018 prenesenih 9447,9 GWh zemeljskega plina, kar je primerljivo z letom 2017. Pri čezmejnem prenosu se nadaljuje trend zadnjega četrtletja leta 2017, ko je bilo opazno pričakovano znižanje prenesenih količin na mejnih izstopnih točkah. V letu 2018 je bila realizacija čezmejnega prenosa za 71 % nižja kot leta 2017, kar je posledica sprememb prenosnih poti za dobavo plina na Hrvaško.

Rezultat uspešnega poslovanja v letu 2018 je izkazan čisti poslovni izid Skupine v višini 3,2 mio EUR. Čisti prihodki od prodaje so s 43,7 mio EUR dosegli 103,3 % načrtovanih za leto 2018. Poslovni odhodki so za 7,7 % nižji kot v letu 2017.

Zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb in znižanje v finančnih obveznosti sta v pretežni meri posledica predčasnega odplačila dolgoročnih kreditov. S podpisom ugodnejše garancijske pogodbe v aprilu in izdajo nove garancije za zavarovanje kredita Evropske investicijske banke je skupina zaključila dolg proces zagotovitve novega zavarovanja z bistveno izboljšanimi pogoji.

V prvem polletju je Agencija za energijo sprejela nova omrežninska akta in potrdila tarifne postavke za regulativno leto 2019. V drugem polletju je skupina z Agencijo za energijo izvedla vrsto dejavnosti, potrebnih za izvajanje Uredbe Komisije EU 2017/460 z dne 16. 3. 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin.

Naložbe se izvajajo skladno s predvideno dinamiko in sklenjenimi pogodbami o priključitvi. Dela na projektih R38 Kalce–Godovič in MRP Godovič za priključitev operaterja distribucijskega sistema (ODS) v občini Idrija in R13c Miklavž Hoče za priključitev ODS v občini Hoče so se zaključila septembra. Gradnja MRP Šobec ter gradnja prenosnega plinovoda in merilne postaje MP SZP Celje sta se zaključili.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017
ROE PRED DAVKI 1,89 4,64
ROA PRED DAVKI 1,15 2,73
EBITDA MARŽA 52,35 60,19
EBIT MARŽA 15,80 26,73
NETO DOLG/EBITDA 2,33 1,82
FINANČNI VZVOD 1,57 1,70


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 800.000 17.202.427
DENARNA SREDSTVA 9.682.488 9.888.615
SKUPAJ SREDSTVA 318.937.450 345.233.500
KAPITAL 202.509.867 202.956.430
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 63.453.704 81.239.150
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15.220.021 22.008.464


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 43.743.756 52.421.092
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 45.565.665 53.872.006
ODPISI VREDNOSTI 16.652.154 18.025.145
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 3.259.183 7.842.547


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 1,61 1,20
Bruto marža (v %) 82,58 -
EBITDA marža (v %) 52,35 61,80
Neto finančni dolg/EBITDA 2,33 3,10
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 221.566,00 206.000,00
Prenesene količine zemeljskega plina 13.246,00 12.964,40
Prenesene količine zemeljskega plina – indeks glede na preteklo leto 58,20 57,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške smernice skupine so:

 • povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina,
 • trajnostna rast in razvoj,
 • vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav,
 • povezovanje znotraj verige vrednosti
 • uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Ključni poslovni cilji v letu 2019:

 • povprečni obseg zakupljenih vstopnih zmogljivosti na meji 46,9 GWh/dan,
 • povprečni obseg zakupljenih izstopnih zmogljivosti v Sloveniji 57,4 GWh/dan,
 • čisti prihodki od prodaje v višini 42,9 mio EUR,
 • naložbe v razvoj in izpopolnitev prenosnega sistema ter druga opredmetena/neopredmetena stalna sredstva 15,7 mio EUR,
 • čisti poslovni izid 1,5 mio EUR,
 • EBITDA 20,4 mio EUR,
 • dodana vrednost na zaposlenega 195.600 EUR,
 • izpolnjevanje finančnih zavez,
 • število zaposlenih 146 z ohranjanjem visoke izobrazbene strukture.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Plinhold, d. o. o., izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Vir: Plinhold, d. o. o.

Predstavitev 20 največjih družb v RS