Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Plinhold, d. o. o. (Plinhold), kot obvladujoča družba skupine Plinhold je bila ustanovljena leta 2017. Nanjo je družba Geoplin, d. o. o., z oddelitvijo premoženja v skladu z delitvenim načrtom prenesla lastniški delež v družbi Plinovodi, d. o. o. (Plinovodi).


Cilj družbe Plinhold je zagotoviti dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in gospodarno upravljanje družbe Plinovodi, neodvisnega operaterja prenosnega sistema (OPS) zemeljskega plina in lastnika celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina. Razvojne usmeritve in cilji skupine Plinhold izhajajo iz temeljne dejavnosti Plinovodov, in sicer iz razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa zemeljskega plina, širitve sistema z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

PLINHOLD, D. O. O.

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 145
Lastniški delež RS: 60,10 %
Lastniški delež SDH: 0,05 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
Republika Slovenija 60,10
Petrol, d. d. 29,70
TEB, d. o. o. 2,84
Količevo karton, d. o. o. 2,23
D.S.U., d. o. o. 1,02

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Skupina Plinhold je v letu 2020 nadaljevala stabilno in uspešno poslovanje. V primerjavi z letom 2019 je dosegla rast vseh pomembnejših finančnih kategorij izkaza poslovnega izida in izkaza finančnega položaja. Dosegla je rekorden čisti dobiček, ROE, EBITDA maržo ter najugodnejše razmerje neto finančnega dolga/EBITDA v zadnjih štirih letih. Poslovni odhodki so bili na enaki ravni kot v letu 2019. Količinski kazalniki prenosa zemeljskega plina so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 malenkost porasli. Likvidnost skupine je bila dobra. Skupina je v letu 2020 glede na LNU 2020 in v primerjavi z letom 2019 presegla večino ekonomskih meril.

 

Skupne zakupljene zmogljivosti za prenos zemeljskega plina na mejnih vstopnih točkah so v povprečju dosegale 53.685 MWh/dan, na izstopnih točkah v Sloveniji pa 52.062 MWh/dan. Prenesena količina zemeljskega plina je znašala 16.751 GWh in je v primerjavi z letom 2019 porasla za 5 %. Delež prenosa zemeljskega plina za domače uporabnike je znašal 57,4 % (9.614 GWh).

 

V letu 2020 so bile naložbe iz desetletnega razvojnega načrta realizirane v vrednosti 22,9 mio EUR, kar je bistveno več kot v letih 2019 (4,6 mio EUR) in 2018 (7,1 mio EUR). Investicijska dejavnost je v letu 2020 obsegala gradnjo prenosnih plinovodov in merilnih regulacijskih postaj (MRP) za priključitev novih uporabnikov ter pripravo dokumentacije za izvedbo projektov v naslednjih letih. V decembru 2020 je bil zgrajen prenosni plinovod Vodice–TE-TOL. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in opravljeno zaplinjenje MRP Dobruška vas in MRP Velika Polana. Priprava dokumentacije je potekala na projektih M6 Ajdovščina–Lucija, R42/1 Anže–Brestanica, R15/1 Pince–Lendava–Kidričevo oziroma na celotnem projektu skupnega interesa (PCI projekt) plinskega koridorja Madžarska–Slovenija–Italija.

 

Nadrejena družba Plinhold ni ustvarila čistih prihodkov od prodaje, stroški storitev so znašali slabih 50 tisoč EUR, finančni prihodki (izplačane dividende Plinovodov) 2 mio EUR in čisti poslovni izid 1,94 mio EUR.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 4,98 3,36 1,89
ROA PRED DAVKI 3,27 2,16 1,15
EBITDA MARŽA 60,98 56,34 52,32
EBIT MARŽA 27,87 21,46 15,78
NETO DOLG/EBITDA 1,34 1,56 2,34
FINANČNI VZVOD 1,51 1,53 1,57


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 6.015.940 9.512.888 800.026
DENARNA SREDSTVA 15.547.003 14.515.994 9.682.489
SKUPAJ SREDSTVA 322.608.066 316.469.029 318.565.039
KAPITAL 213.496.990 206.684.570 202.510.216
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 58.411.790 61.654.761 65.215.149
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 19.787.753 16.010.530 15.189.310


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 45.171.845 43.543.569 43.890.058
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 46.959.243 44.887.436 45.567.715
ODPISI VREDNOSTI 15.545.781 15.655.283 16.652.154
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.696.302 5.727.908 3.259.176


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 4,14 1,70
Bruto marža (v %) 88,39 80,42
EBITDA marža (v %) 60,98 61,70
Neto finančni dolg/EBITDA 1,34 2,90
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 260.969,60 216.500,00
Prenesene količine zemeljskega plina (v GWh) 16.751,30 14.052,00
Prenesene količine zemeljskega plina – indeks glede na preteklo leto 105,00 117,24

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške smernice skupine so:

  • povečanje uporabe in prenosa plinov,
  • trajnostna rast in razvoj,
  • vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav,
  • povezovanje znotraj verige vrednosti,
  • uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

Predstavitev 20 največjih družb v RS