UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

Ključni podatki o upravljanju kapitalskih naložb v lasti RS in SDH za leto 2022

Ciljni ROE portfelja RS in SDH v letu 2022 iz Letnega načrta upravljanja
5,0 %
Doseženi ROE portfelja RS in SDH v letu 2022 (brez stebra Energetika bi bil ROE 7,4 %, steber Energetika je dosegel negativen ROE -7,8 %)
2,8 %
Ciljni znesek dividend portfelja RS in SDH v letu 2023 (za poslovno leto 2022) iz Letnega načrta upravljanja
162,6 mio EUR
Skupni znesek prejetih dividend RS (in ZPIZ) in SDH v letu 2023 (za poslovno leto 2022)
175,5 mio EUR
Knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. decembra 2022 (na dan 31. decembra 2021 je znašala 10,3 mrd EUR)
11,2 mrd EUR
Število kapitalskih naložb RS in SDH (naložbe, ki niso v likvidaciji ali stečaju)
88
Število zaposlenih v družbah s kapitalsko naložbo RS in SDH
79.300

Upravljanje portfelja terjatev

Prilivi iz naslova upravljanja terjatev v letu 2022 od dneva obračuna pripojitve DUTB (1. julij 2022)
55,8 mio EUR
Poštena vrednost terjatev (prenesenih iz DUTB) na dan 31. decembra 2022
225,2 mio EUR

Upravljanje portfelja stvarnega premoženja

Prilivi iz naslova upravljanja stvarnega premoženja v letu 2022 od dneva obračuna pripojitve DUTB (1. julij 2022)
6,5 mio EUR
Knjigovodska vrednost stvarnega premoženja (prenesenega iz DUTB) na dan 31. decembra 2022 (ocenjena tržna vrednost je 161,4 mio EUR)
103,0 mio EUR

Strateški pogled

Naša strategija, cilji in načela upravljanja stremijo k dvigovanju nivoja korporativnega upravljanja. Skrbimo za dolgoročno uresničevanje ekonomskih, nacionalno strateških ter trajnostnih interesov družb v lasti SDH in države. Vsem pomembnejšim družbam letno zastavljamo strateške in ekonomsko-finančne ciljne kazalnike uspešnosti. Splošni cilj podjetij z lastništvom države je uspešno, dobičkonosno, gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih učinkovito opravljanje nalog posebnega javnega interesa.

Strategija, cilji, načela  upravljanja

Naloge in način upravljanja

Ključni dokumenti upravljanja

Pregled naložb

Skrbno in odgovorno upravljamo strateške, pomembne in portfeljske naložbe v svoji lasti in v lasti RS. Oglejte si trenutno sestavo našega portfelja in portfelja RS s pregledom deležev posameznih panog in sektorjev ter seznamom vseh neposrednih kapitalskih naložb. Dvajset največjih družb v upravljanju po vrednosti kapitalskih deležev vam podrobneje predstavimo z osebnimi izkaznicami in podatki o poslovanju v preteklem letu.

Sestava portfelja

Seznam naložb

Prodaje kapitalskih naložb

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH načrtujemo za naložbe za katere letni načrt upravljanja, ki ga potrdi Vlada RS, predvideva prodajne aktivnosti.


Prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu RS so nakazani v proračun RS, prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH pa so namenjeni SDH, ki jih uporabi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.


V nadaljevanje je prikazan seznam kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, predvidenih za prodajo v posameznem letu, ki se posodablja.


Če bi želeli izraziti interes za nakup katere izmed kapitalskih naložb oziroma pridobiti dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje kapitalske naložbe, vas naprošamo, da zanimanje izrazite po pošti ali telefaksu ali preko kontaktnega elektronskega naslova: prodajanalozb@sdh.si 

Ključne dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države

  • Imenovanje strokovnih, kompetentnih in odgovornih članov NS, ki so etično in poslovno neoporečni.
  • Implementacija Kodeksa upravljanja in  Priporočil in pričakovanj na ravni družb za dvig korporativne kulture v posameznih podjetjih.
  • Spremljanje uspešnosti poslovanja po posameznih družbah (Q poročila, periodični sestanki z NS in/ali upravami družb, sestanki glede načrtovanja poslovanja).
  • Priprava in udeležba na letnih skupščinah družb.
  • Vrednostno usmerjeno upravljanje podjetja povezuje zunanje cilje z operativnim vodenjem (finančni in strateški cilji, določeni v strategiji upravljanja in letnem načrtu upravljanja, jasno postavljeni cilji poslovodstva in NS).
  • Izvajanje ostalih pravic delničarja / družbenika.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Skrb za uspešnost

Naše upravljanje je ciljno naravnano. Rezultati dejavnega in odgovornega upravljanja, ki obsegajo tako izbor nadzornikov, spremljanje in nadzor uspešnosti poslovanja družb, zastavljanje strateških in ekonomsko-finančnih ciljnih kazalnikov uspešnosti, razvoj in implementacija dobre prakse korporativnega upravljanja ter skrbna priprava na letne skupščine družb se kažejo na koncu v poslovanju družb in donosnosti lastniškega kapitala (ROE). Oglejte si podrobna poročila o upravljanju v preteklih letih ter natančne preglede vseh ključnih podatkov o poslovanju družb in posameznih sektorjev portfelja. Primerjate lahko tudi zneske prejetih dividend SDH in RS v preteklih letih.

Rezultati upravljanja

Dividende