Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

SID banka, d. d., Ljubljana (SID banka) je specializirana spodbujevalna, izvozna in razvojna banka s pooblastilom za izvajanje trgu dopolnilnih dolgoročnih finančnih storitev na različnih področjih, pomembnih za trajnostni razvoj RS. Med dejavnostmi, ki jih SID banka izvaja, je temeljna dejavnost financiranje na področju tržnih vrzeli, kamor spadajo predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP), razvojni, okoljevarstveni, infrastrukturni in energetski projekti ter internacionalizacija podjetij.


Pri izvajanju storitev lahko SID banka uporablja v EU in slovenski zakonodaji razpoložljive finančne instrumente, kot so krediti, garancije in druge oblike jamstev in prevzemanja tveganj, odkupi terjatev, finančni zakup, finančni inženiring, koncesijski krediti in drugi instrumenti mednarodnega razvojnega sodelovanja, kapitalske naložbe in druge oblike financiranja, ter jih vključuje v razvojno-spodbujevalne programe financiranja.


SID banka po pooblastilu RS izvaja naslednje dejavnosti: (i) zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki (v imenu in za račun RS zavaruje tiste komercialne in nekomercialne rizike izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti), (ii) upravljanje sklada skladov za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020, (iii) izvajanje jamstvene sheme in poroštev za investicije ter (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.

SID BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 201
Lastniški delež RS: 99,41 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,41
SID banka, d. d., Ljubljana 0,59

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Uspešno zaključena prodaja SID - PKZ in Intereurope, doseženo delno predčasno poplačilo terjatev do Mercatorja, uspešna izdaja nove sedemletne 200-milijonske obveznice ter širjenje nabora produktov in storitev se kažejo v dobrih poslovnih rezultatih.

Banka je dosegla 23,9 mio EUR obrestnih prihodkov in presegla tako plan kot tudi realizacijo v predhodnem letu. Neobrestni prihodki so znašali 41,3 mio EUR in so prav tako bistveno presegli neobrestne prihodke iz predhodnega leta in planirane prihodke.

Izjemno visoki neobrestni prihodki so v veliki meri posledica enkratnih dogodkov (prodaje SID - PKZ in predčasnega poplačila kreditov Skupine Mercator s pomočjo monetizacije nepremičnin v Sloveniji) in prihodkov iz naslova negativnega rezultata posojilnih skladov. Posledično je banka dosegla izjemno visok čisti dobiček in ROE. Poleg tega je banka presegla vse ostale bistvene finančne kategorije (kot npr. obseg kreditiranja bank in nebančnih subjektov, ekonomska merila, ki jih je v LNU za leto 2019 določil SDH).

Bilančna vsota banke je znašala 2,4 mrd EUR in se je v letu 2019 povečala za cca. 87 mio EUR. Na aktivni strani izkaza finančnega položaja so se povišali tako krediti bankam kot tudi krediti strankam, ki niso banke. Pomembno se je spremenila tudi pasiva banke. Banki je uspelo izdati večji obseg obveznice, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu za leto 2019, obseg financiranja s pomočjo kreditov bank se je zmanjšal, povečal pa se je obseg financiranja s pomočjo strank, ki niso banke.

Pomembnejši poslovni dogodki

  • Aprila je bila zaključena prodaja 100-odstotnega lastniškega deleža v SID - PKZ, d. d., kupcu Coface. Za čas po zaključku transakcije je banka s SID - PKZ sklenila pozavarovalno pogodbo, ki slovenskim izvoznikom na bolj rizične (nemarketabilne) trge zagotavlja vsaj enak obseg in kvaliteto storitev.
  • Novembra je bila zaključena prodaja 72,13 % delnic družbe Intereuropa, d. d., kupcu Pošti Slovenije, d. o. o.
  • Banka je sodelovala in še sodeluje v pogajanjih za izdajo soglasja banke k prenosu Mercatorja na Fortenovo na Nizozemskem.
  • Junija 2019 je banka izdala obveznico z ročnostjo sedem let v nominalnem znesku 200 mio EUR, ki kotira na dunajski borzi.
  • Junija je bonitetna agencija Standard & Poor's zaradi zvišanja bonitetne ocene RS posledično zvišala tudi bonitetno oceno SID banke na AA–/A–1+.
  • Banka je v letu 2019 nadaljevala razvoj novih produktov in storitev (v okviru Sklada skladov, lastniškega financiranja v okviru Naložbenega načrta za Evropo ter vzpostavitve novih posojilnih skladov).

 Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PO OBDAVČITVI 7,20 3,40 3,47
ROA PO OBDAVČITVI 1,40 0,60 0,57
CIR 25,20 45,70

57,80

LTD 16,50 - -
FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) - 16,30 15,49


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KREDITI BANKAM 835.770.000 809.350.000 1.032.179.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 816.550.000 706.787.000 597.740.000
SREDSTVA 2.406.164.000 2.318.834.000 2.451.641.000
KAPITAL 463.860.000 422.052.000 409.893.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE - 39.210.000 -
KREDITI BANK 597.767.000 991.048.000 1.032.938.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTE OBRESTI 23.932.000 22.986.000 20.294.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 200.000 291.000 –227.000
STROŠKI –16.476.000 –14.151.000 –13.246.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 48.980.000 16.803.000 9.689.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE –11.742.000 716.000 6.535.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 32.040.000 14.314.000 13.956.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA (v %) REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE 7,20 4,30
CIR 25,20 43,70
Delež NPL v vseh posojilih 4,00 5,10
Obrestna marža 1,02 0,90
Kapitalska ustreznost 34,04 30,00
STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
Ustrezen obseg aktivnosti – obseg novih posojil (v mio EUR)

394,75

250,00
Spodbujevalna naravnanost posojil – doseganje ugodnih pogojev financiranja (v %) izpolnjeno

nižja (tveganju prilagojena) obrestna mera od povprečja bančnega sistema

Proticiklična naravnanost  (%) neizpolnjeno zaostajanje rasti obsega danih posojil SID banke podjetjem za rastjo danih posojil komercialnih bank podjetjem

Banka je pri vseh ekonomskih merilih presegla rezultate leta 2018 in cilje, ki jih je v LNU za leto 2019 določil SDH. ROE je zaradi enkratnih dogodkov dosegel rekordnih 7,2 %, CIR se je znižal na rekordnih 25,2 %, delež nedonosnih posojil še naprej pada. Banka je dosegla strateški merili ustreznega obsega novih posojil in spodbujevalne naravnanosti posojil (ugodnih pogojev financiranja), medtem ko kazalnik proticiklične naravnanosti ni bil realiziran, saj je bila rast obsega danih posojil SID banke višja od rasti obsega posojil komercialnih bank.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Sprejeta razvojna strategija za obdobje 2019–2023 zasleduje dva temeljna cilja:

  • visoke multiplikativne in trajnostne učinke v gospodarstvu in družbi ter
  • poslovno uspešnost oziroma dolgoročno finančno vzdržnost banke.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo delovanje SID banke usmerjeno v povečanje prepoznavnosti njene vloge in obsega aktivnosti v tržnih vrzelih.

V letu 2020 bo banka glede na trenutne izglede močno povečala obseg sredstev, plasiranih v gospodarstvo. V primeru nadaljnjega zaostrovanja razmer je pripravljena vzpostaviti tudi dodatne sklade finančnega inženiringa, po potrebi pa tudi jamstvene sheme za podjetja, banke in fizične osebe, da zagotovi ustrezen obseg svojega proticikličnega delovanja.

Vzporedno z interventno vlogo bo banka tudi v letu 2020 nadaljevala aktivnosti, povezane z razvojno vlogo banke.

Delovanje SID banke bo tudi v letu 2020 temeljilo predvsem na proaktivnem upravljanju tveganj, katerih pokazatelji so kapitalska trdnost, robustna likvidnost in primerna stroškovna učinkovitost banke. Zaradi sprememb v smeri vse večje kompleksnosti poslovnega modela bo SID banka v letu 2020 ob postopnem prehodu v digitalizacijo poslovanja zaključila v letu 2019 začeto celovito optimizacijo poslovnih procesov. Zaradi zagotavljanja ustrezne informacijske podpore avtomatizaciji procesov bo začela vzpostavljati nov razširjen jedrni informacijski sistem banke.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Izjava o izpolnjevanju kodeksa korporativnega upravljanja

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: SID banka, Letno poročilo 2019.

Predstavitev 20 največjih družb v RS