Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

SID banka, d. d., Ljubljana (SID banka) je specializirana spodbujevalna, izvozna in razvojna banka s pooblastilom za izvajanje trgu dopolnilnih dolgoročnih finančnih storitev na različnih področjih, pomembnih za trajnostni razvoj RS. Med dejavnostmi, ki jih SID banka izvaja, je temeljna financiranje na področju tržnih vrzeli, med katere spadajo predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP), razvojni, okoljevarstveni, infrastrukturni in energetski projekti ter internacionalizacija podjetij.

Pri izvajanju storitev lahko SID banka uporablja finančne instrumente, razpoložljive v zakonodaji EU in slovenski zakonodaji, kot so krediti, garancije in druge oblike jamstev in prevzemanja tveganj, odkupi terjatev, finančni zakup, finančni inženiring, koncesijski krediti in drugi instrumenti mednarodnega razvojnega sodelovanja, kapitalske naložbe in druge oblike financiranja, ter jih vključuje v razvojno-spodbujevalne programe financiranja.

Po pooblastilu RS izvaja naslednje dejavnosti: (i) zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki (v imenu in za račun RS zavaruje tiste komercialne in nekomercialne rizike izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti), (ii) upravljanje sklada skladov in sklada skladov covid-19 za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020, (iii) izvajanje jamstvenih shem ter (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.

Na dan 31. decembra 2021 Skupino SID banka, poleg matične družbe SID banka, d. d., sestavljata še Skupina Prvi faktor, ki jo na podlagi skupnega dogovora obvladuje SID banka (skupni podvig) in Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, ki ga je SID banka soustanovila in ki nima finančne naložbe, ima pa 33 % glasovalnih pravic (pridružena družba). Zaradi nematerialnosti SID banka nobene od teh družb v računovodskih izkazih ne konsolidira.

Po sistemski pomembnosti v slovenskem bančnem sistemu je SID banka opredeljena kot druga sistemsko pomembna banka.

SID BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 223
Lastniški delež RS: 99,40 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,41
SID banka, d. d., Ljubljana 0,59

 

 

Komentar poslovanja v letu 2021

SID Banka je ustvarila čisti dobiček v višini 24,0 mio EUR oziroma za 15,5 mio EUR več kot v predhodnem letu, kar se je odrazilo tudi v 4,96-odstotni čisti dobičkonosnosti kapitala. Dobra polovica čistega dobička je posledica sproščanj oslabitev in rezervacij, glede na predhodno leto pa so k visokemu pozitivnemu rezultatu pomembno prispevali tudi višji realizirani obrestni prihodki od danih kreditov in pozitivno vrednotenje lastniških instrumentov v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP). 

V letu 2021 so se stroški SID banke zvišali za 12 % in dosegli vrednost 20,6 mio EUR. Rast izhaja iz rasti stroškov dela in stroškov storitev zaradi sprememb v poslovnem modelu banke.

SID banka je v letu 2021 ohranjala visoko raven financiranja: ob 314 mio EUR novih sklenjenih kreditov neposredno in v sofinanciranju s poslovnimi bankami ter prek bank posrednic je vzdrževala povišano raven bilančne vsote nad 2,8 mrd EUR, od tega je znesek kreditov nebančnemu sektorju dosegel skoraj 1,2 mrd EUR. Skupno število komitentov v kreditnem portfelju banke se je povečalo za 7 %, v stanju vseh komitentov ob koncu leta 2021 je kar 15 % novih. SID banka je tako v letu 2021 nadaljevala izvajanje interventne vloge in delovanja na področju protikriznega financiranja, in sicer zlasti v okviru programov neposrednega financiranja, posrednega financiranja in zavarovanja, ki so bili uvedeni v letu 2020. V tem okviru je bil kot posojilni sklad uveden tudi program neposrednega financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov. Obenem je SID banka okrevanje gospodarstva spodbudila z vnovično okrepitvijo razvojnega delovanja. V ta namen so bili uvedeni novi programi neposrednega financiranja: za financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo, obratnih sredstev in naložb z možnostjo jamstva Evropskega garancijskega sklada (EGF). Prednost tovrstnega kreditiranja se je odrazila v novih kreditih v skupni višini 17,7 mio EUR. Znaten del delovanja SID banke je bil usmerjen v neposredno financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva. Financiranje gospodarstva pa SID banka izvaja tudi preko Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti, preko katerega so slovenska podjetja prejela že 68,5 mio EUR dodatnih sredstev. Visoka dinamika neposrednega financiranja gospodarstva je povzročila, da so krediti strankam, ki niso banke, dosegli 71 % vseh kreditov (leta 2020 je ta delež znašal 62 %). To je sovpadalo z zmanjševanjem izpostavljenosti SID banke do poslovnih bank, kar je odraz visoke likvidnosti bančnega sistema v Sloveniji. Navedeno pomembno vpliva na poslovni model SID banke in narekuje prilagajanje notranjega ustroja banke.

Celotni kapital SID banke se je v letu 2021 zvišal, kapitalska ustreznost SID banke pa ostaja ugodna in presega regulatorne zahteve. Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PO OBDAVČITVI (v %) 4,96 1,82 7,15
ROA PO OBDAVČITVI (v %) 0,83 0,32 1,36
CIR (v %) 60,97 31,09

25,17


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KREDITI BANKAM 568.769.000 783.725.000 835.770.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 1.199.698.000 1.091.560.000 816.550.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.834.032.000 2.907.358.000 2.406.164.000
KAPITAL 491.766.000 476.107.000 463.860.000
DEPOZITI STRANK, KI NISO BANKE 0 0 0
KREDITI BANK 303.003.000 565.865.000 597.767.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTE OBRESTI 28.006.000 23.193.000 23.932.000
ČISTE OPRAVNINE  1.544.000 293.000 200.000
STROŠKI –20.563.000 –18.312.000 –16.476.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 13.161.000 40.583.000 48.980.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 16.325.000 –30.121.000 –11.742.000
ČISTI DOBIČEK 24.030.000 8.490.000 32.040.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA, KI PRIPADA VEČINSKEMU LASTNIKU 24.030.000 8.490.000 32.040.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA (v %) REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 4,96 0,60
CIR (v %) 60,97 33,00
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 2,32 3,30
Obrestna marža (v %) 0,96 0,90
Kapitalska ustreznost (v %) 28,80 23,70
STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Ustrezen obseg aktivnosti – stanje poslov financiranja (v mrd EUR)

2,08

2,00
Spodbujevalni učinek obrestnih mer skladov finančnega inženiringa in neposrednega financiranja sklada skladov (v %) 100,00

90,00

Proticiklična naravnanost rasti posojil glede na proizvodno vrzel (v mio EUR) 216,00 400,00

SID banka je v letu 2021 dosegla bistveno boljši poslovni izid kot leta 2020 in dosegla oziroma presegla vse ciljne vrednosti ekonomsko-finančnih kazalnikov iz LNU 2021, razen kazalnika CIR. Realizirala je tudi vsa strateška merila iz LNU 2021.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strategija razvoja SID banke 2022–2024 sledi dvema temeljnima ciljema:

–     multiplikativnim in trajnostnim učinkom v gospodarstvu in družbi ter

–     poslovni uspešnosti, ki zagotavlja dolgoročno finančno vzdržnost poslovanja banke.

S ciljem uresničevanja vizije strateškega uspeha SID banke je za prihodnje srednjeročno obdobje predvideno izvajanje naslednjih ključnih strateških aktivnosti:

  • vzpostavitev celovite informacijske podpore,
  • nadgradnja sodelovanja s finančnimi posredniki na osnovi soprevzemanja tveganj in digitalizacije,
  • učinkovita kadrovska politika,
  • vključitev v naslednji večletni finančni okvir EU,
  • izvajanje Zelene strategije SID banke ter
  • aplikativna podpora procesu financiranja.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države          

DA            

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS