Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

SID banka, d. d., Ljubljana (SID banka), je specializirana spodbujevalna, izvozna in razvojna banka, s pooblastilom za izvajanje trgu dopolnilnih dolgoročnih finančnih storitev na različnih področjih, pomembnih za trajnostni razvoj RS. Med dejavnostmi, ki jih SID banka izvaja, je temeljna financiranje na področju tržnih vrzeli, kamor spadajo predvsem mala in srednje velika podjetja (MSP), razvojni, okoljevarstveni, infrastrukturni in energetski projekti ter internacionalizacija podjetij.

 

Pri izvajanju storitev lahko SID banka uporablja finančne instrumente, razpoložljive v EU in slovenski zakonodaji, kot so krediti, garancije in druge oblike jamstev, prevzemanja tveganj, odkupi terjatev, finančni zakup, finančni inženiring, koncesijski krediti in drugi instrumenti mednarodnega razvojnega sodelovanja, kapitalske naložbe in druge oblike financiranja, ter jih vključuje v razvojno-spodbujevalne programe financiranja.

 

Po pooblastilu RS izvaja naslednje dejavnosti: (i) zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki (v imenu in za račun RS zavaruje tiste komercialne in nekomercialne rizike izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti), (ii) upravljanje sklada skladov za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020, (iii) izvajanje jamstvene sheme in poroštev za investicije ter (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.

 

Skupino SID banka poleg matične družbe SID banka, d. d., sestavljata še Skupina Prvi faktor, ki jo na podlagi pogodbenega dogovora skupno obvladuje SID banka, ter Center za mednarodno sodelovanje in razvoj. SID banka od leta 2020 ne izdeluje konsolidiranih računovodskih izkazov.


SID banka je po sistemski pomembnosti na tretjem mestu v slovenskem bančnem sistemu.

SID BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 233
Lastniški delež RS: 99,41 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,41
SID banka, d. d., Ljubljana 0,59

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

SID banka je v letu 2020 z intenzivno interventno in proticiklično vlogo delovala na področju protikriznega financiranja in zavarovanja ter s tem slovenskemu gospodarstvu in drugim pomagala pri blažitvi posledic koronakrize, tudi s financiranjem nabave nujne medicinske in zaščitne opreme. S spremembo iz razvojnega delovanja v interventno in proticiklično na tržnih in cikličnih vrzelih je banka bistveno povečala obseg poslovanja. Kreditni portfelj je dosegel 1,8 mrd EUR. Število komitentov se je povečalo za 21 %, med njimi je bilo 30 % novih. Za zavarovanje terjatev, kreditov in investicij je banka odobrila skoraj 4000 pozavarovalnih limitov v skupni vrednosti 1,8 mrd EUR. Dodatno sta bili vzpostavljeni dve jamstveni shemi v imenu in za račun RS, s potencialnim obsegom 2,2 mrd EUR.

 

Poslovni rezultati SID banke so bili zaradi epidemije v letu 2020 slabši kot leta 2019, ki je bilo za banko zaradi enkratnih poslovnih dogodkov (prodaja 100 % lastniškega deleža v SID – PKZ) rekordno. Na rezultat leta 2020 so negativno vplivali višji odhodki za oslabitve, ki pa so precej zaostajali za vrednostmi iz rebalansa plana, pripravljenega po začetku epidemije. Medtem ko so čiste obresti zaostale za planom, so čisti neobrestni prihodki plan presegli predvsem zaradi večjih čistih dobičkov iz kreditov, merjenih po pošteni vrednosti. Stroški, ki so višji kot v letu 2019 predvsem zaradi višjih stroškov dela, so za planom zaostali, vrednost stroškovnega količnika pa se je zvišala, a precej manj, kot je bilo predvideno z LNU 2020.

 

Bilančna vsota je konec leta 2020 znašala 2.907,4 mio EUR in se je v letu 2020 zvišala za 20,8 %, predvsem kot posledica izdane obveznice v višini 350 mio EUR in dodatne dolgoročne zadolžitve iz primarne emisije pri centralni banki. Kreditni portfelj se je povečal za 14,5 %, pri čemer se je povečal predvsem obseg kreditiranja strank, ki niso banke, kot posledica intenziviranja kreditne dejavnosti v povezavi z izbuhom koronakrize. Med novimi krediti je bilo največ kreditov iz posojilnih skladov, predvsem za financiranje naložb v gospodarstvu in turizmu ter za neposredno financiranje MSP. Kapital banke se je v primerjavi s koncem predhodnega leta zvišal.

 

Pomembnejši poslovni dogodki

  • V letu 2020 je bil v okviru Sklada skladov FI 2014–2020 zaključen razvoj in pričeto je bilo izvajanje finančnega instrumenta Evropske kohezijske politike Portfeljske garancije za MSP, v sodelovanju z MGRT pa je bil ustanovljen še Sklad skladov COVID-19 v višini 65 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike, namenjen podjetjem za omilitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo, s ciljem izboljšati likvidnost in spodbujati naložbe podjetij v času po epidemiji.
  • SID banka je v letu 2020 prek Ministrstva za finance Evropski komisiji priglasila tudi novo shemo državnih pomoči po začasnem okviru državnih pomoči za podporo gospodarstvu, ki ga je prizadela kriza zaradi covida-19. Shema SID banki omogoča dodeljevanje državne pomoči podjetjem vseh velikosti za financiranje investicij in obratnega kapitala po višjih pragovih državne pomoči ter posledično ugodnejših obrestnih merah.
  • RS je za omilitev posledic epidemije covida-19 v dveh zakonih (ZIUOPOK/ZIUZEOP in ZDLGPE) pooblastila SID banko, naj v njenem imenu in za njen račun opravlja posamezne aktivnosti pri obeh poroštvenih shemah.
  • Julija 2020 je banka na mednarodnih kapitalskih trgih izdala prvo covid-19 obveznico z ročnostjo 5 let, v nominalnem znesku 350 mio EUR in kuponsko obrestno mero 0,125 %, ki kotira na Luksemburški borzi.
  • Bonitetna agencija Standard & Poor's je 26. junija 2020 potrdila obstoječo visoko bonitetno oceno SID Banke (AA–/A–1+).
  • Konec leta 2020 so bili revidirani srednjeročni strateški načrti SID banke (triletna drseča strategija) in sprejeta je bila Strategija razvoja SID banke za obdobje 2021–2023, ki odraža interventno in proticiklično vlogo banke.

 Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PO OBDAVČITVI 1,82 7,15 3,39
ROA PO OBDAVČITVI 0,32 1,36 0,59
CIR 31,09 25,17

45,72

FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) 14,74 16,54 16,25


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KREDITI BANKAM 783.725.000 835.770.000 809.350.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 1.091.560.000 816.550.000 706.787.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.907.358.000 2.406.164.000 2.318.834.000
KAPITAL 476.107.000 463.860.000 422.052.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE - - 39.210.000
KREDITI BANK 565.865.000 597.767.000 991.048.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTE OBRESTI 23.193.000 23.932.000 22.986.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 293.000 200.000 291.000
STROŠKI –18.312.000 –16.476.000 –14.151.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 40.583.000 48.980.000 16.804.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE –30.121.000 –11.742.000 715.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.490.000 32.040.000 14.314.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA (v %) REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 1,82 3,00
CIR (v %) 31,09 45,00
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 3,58 4,50
Obrestna marža (v %) 0,87 1,00
Kapitalska ustreznost (v %) 29,12 30,00
STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Ustrezen obseg aktivnosti – stanje poslov financiranja (v mrd EUR)

2,07

1,85
Spodbujevalni učinek obrestnih mer skladov finančnega inženiringa in neposrednega financiranja sklada skladov (v %) 99,00

90,00

Proticiklična naravnanost rasti posojil glede na proizvodno vrzel (v mio EUR) 493,00 400,00

SID banka je zaradi koronakrize v letu 2020 prilagodila svoje interventno delovanje, zato ni mogla uresničiti vseh ekonomsko-finančnih ciljev iz LNU 2020, dosegla pa je vse zgoraj navedene strateške cilje, zastavljene z LNU za leto 2020. Vrednost kazalnika ROE je zaostala za ciljno vrednostjo iz LNU 2020, dosežena vrednost pa je bistveno ugodnejša, kot je bila predvidena z rebalansom plana, pripravljenim po začetku koronakrize, ki je za leto 2020 predvidel poslovanje banke z izgubo. Za ciljno vrednostjo iz LNU je nekoliko zaostala tudi obrestna marža, medtem ko sta bili vrednosti stroškovnega količnika CIR in deleža nedonosnih posojil v vseh posojilih ugodnejši, kot je bilo predvideno z LNU 2020. Kapitalska ustreznost je le rahlo zaostala za ciljno vrednostjo iz LNU 2020 zaradi precejšnjega povečanja kreditnega portfelja banke.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strategija razvoja SID banke 2021–2023 sledi dvema temeljnima ciljema:

  • multiplikativnim in trajnostnim učinkom v gospodarstvu in družbi ter
  • poslovni uspešnosti, ki zagotavlja dolgoročno finančno vzdržnost poslovanja banke.

 

V ospredje je postavljena interventna in proticiklična vloga banke, po drugi pa si SID banka pri vseh programih financiranja prizadeva za doseganje velikih razvojnih učinkov in prispevanje k trajnostni transformaciji gospodarstva.

 

SID banka bo v letu 2021, v povezavi z novim evropskim svežnjem za okrevanje in odpornost Next Generation EU (NGEU) ter prenovljenim predlogom večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, okrepila aktivnosti za vključitev v okvir naslednje finančne perspektive kot enega od ključnih stebrov svojega delovanja v naslednjem strateškem obdobju. V tem okviru bo med drugim razvila produkte in zagotovila financiranje naložb z garancijo Panevropskega garancijskega sklada (EGF) ter krepila prenos tehnologij med raziskovalno sfero in gospodarstvom z novo regionalno platformo za prenos tehnologij. Okrepila bo delovanje na področju spremljanja in obvladovanja okoljskih tveganj. Še naprej bo delovala proaktivno in skladno z regulatornimi trendi ter se sistematično pripravljala na novosti, povezane z integracijo podnebnih, okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov v poslovne procese in produkte. SID banka bo vlagala v tehnologijo, podatke in kadre, ki povečujejo kapital znanja na področju trajnostnega financiranja, in s tem potrdila svojo vlogo vodilne banke pri spodbujanju in financiranju prehoda v trajnostno gospodarstvo.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Vir: SID banka, Letno poročilo 2019.

Predstavitev 20 največjih družb v RS