Kandidacijski postopek

Koraki nabornega postopka, postopka akreditacije in postopka nominacije.

Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek ima tri korake. Je skupni pojem za vsa dejanja, ki jih opravi kadrovska komisija z namenom upravi SDH podati ustrezen predlog (nominacijo) kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Pri izvedbi posameznih dejanj kandidacijskega postopka kadrovski komisiji pomagajo s strani uprave SDH pooblaščeni strokovni delavci, ki so zaposleni v SDH.

Katja Zagoričnik
Sekretarka kadrovske komisije SDH
1.
Naborni postopek
Temelji na predpisanih nabornih poteh in enotni prijavi.

Uprava SDH lahko potencialne kandidate za člane organa nadzora povabi v akreditacijski postopek na več načinov, med drugim s splošnim povabilom, javnim razpisom, osebnim povabilom in podobno:

  • odprti javni poziv za prijavo v Portal KK SDH, objavljen na spletni strani SDH (gre za splošni javni poziv brez časovne omejitve),
  • splošni javni poziv za prijavo v Portal KK SDH preko tiskanih ali internetnih medijev na nacionalni ali mednarodni ravni,
  • nabor kandidatov, ki jih v sklicu skupščine predlaga nadzorni svet posamezne družbe oziroma jih predlaga drug delničar oziroma družbenik,
  • direktno povabilo uprave oziroma članov uprave SDH.

Prijava potencialnega kandidata je mogoča le v elektronski obliki. Potencialni kandidat mora vlogo za akreditacijo oziroma prijavo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati elektronsko, in sicer preko Portala Kadrovske komisije SDH.

2.
Akreditacijski postopek
Namenjen je ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za člane organov nadzora in vodenja družb in izpolnjevanje dodatnih pogojev za akreditacijo.

Akreditacijski postopek je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati, vpisani v Portal Kadrovske komisije SDH (v nadaljevanju: Portal KK):

• izpolnjujejo zakonske pogoje za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države, kot je to za akreditacijo opredeljeno v Pravilniku,

• izpolnjujejo dodatne pogoje za akreditacijo, ki so opredeljena v Pravilniku.

 

Akreditacija se opravi skladno z 83. členom Politike upravljanja SDH. Kadrovska komisija posameznika akreditira, če ta glede na podatke in dokumentacijo, ki jo predloži preko svojega uporabniškega profila v Portalu KK SDH, dokaže, da izpolnjuje zakonske pogoje ter merila, določena s Pravilnikom o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države.

 

Za uspešno akreditacijo mora kandidat v svojem profilu, ki ga je ustvaril z registracijo in prijavo v Portal KK SDH, oddati vlogo za akreditacijo. Pogoj za uspešno akreditacijo kandidata za člana organa nadzora družbe v upravljanju je sodelovanje v celotnem postopku in predhodna predložitev zahtevane dokumentacije. Akreditacija je veljavna tri leta, nato jo mora kandidat obnoviti. Ne glede na veljavnost akreditacije, mora kandidat v primeru nastalih sprememb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za akreditacijo, le - te čim prej vnesti v svoj profil v Portal KK SDH. 

 

Posameznik, ki je veljavno akreditiran, je potencialni kandidat za nominacijo člana organa nadzora družbe v upravljanju.

3.
Nominacijski postopek
Namenjen je iskanju primernih kandidatov za opravljanje funkcije člana organa nadzora konkretne družbe, glede na posebne lastnosti in potrebe družbe.

Namen nominacijskega postopka je iskanje kandidatov, ki so zaradi izpolnjevanja zakonskih pogojev in meril ter pogojev in meril, kot jih določa Pravilnik, primerni za opravljanje funkcije člana organa nadzora konkretne družbe, glede na posebne lastnosti in potrebe družbe.

 

Na podlagi 85. člena Politike upravljanja SDH nominacija kandidatov poteka po več možnih poteh. Primerni kandidati so tisti, ki bistveno ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člana organa nadzora.

 

Skladno z 88. členom Politike upravljanja SDH so kandidati, ki so bili s strani kadrovske komisije ocenjeni kot primerni za članstvo v organu nadzora družbe v upravljanju, ker ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane organa nadzora, primerni kandidati. Število nominiranih kandidatov mora biti praviloma večje od števila iskanih kandidatov za posamezno mesto člana organa nadzora.

 

SDH obvesti kandidata o tem, ali je bil nominiran. Člani uprave SDH morajo pri odločitvi o izboru nominiranih kandidatov upoštevati zakonske določbe ter priporočila Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države glede razkrivanja, izogibanja ter razreševanja potencialnega nasprotja interesov.

Vpis v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju SDH opravite preko portala kadrovske komisije.

Vpis v evidenco

Cilji kandidacijskega postopka 

Zagotavljanje skladnosti kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države s predpisanimi pogoji in merili ter izbor najprimernejših kandidatov.

 

 

Posredno izboljšanje upravljanja in poslovanja ter zagotovitev odgovornega ravnanja družb s kapitalsko naložbo države

 

 

Zagotavljanje enotno urejenega, objektivnega in preglednega kandidacijskega postopka, ki zagotavlja sledljivost ravnanj in odločitev v posamezni fazi kandidacijskega postopka.

Izboljšanje učinkovitosti organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. 

 

 

Oblikovanje in izvajanje sistemskih rešitev korporativnega upravljanja po načelih OECD

Dokumenti, ki se uporabljajo v Portalu kadrovske komisije SDH