Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina SIJ je največji slovenski proizvajalec jekla in je v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Prihodnost skupine SIJ je metalurška dejavnost, skladno s poslovnimi načrti pa je bila v začetku leta 2019 odsvojena prehrambna dejavnost – skupina Perutnina Ptuj. Metalurška dejavnost skupine združuje 26 družb, od tega jih ima 22 sedež znotraj EU. Skupina SIJ ustvari 86,4 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med največje slovenske izvoznike. V izkazih za leto 2018 je Skupina Perutnina Ptuj (ki združuje 19 družb, od tega jih je 13 v EU, preostale so v državah nekdanje Jugoslavije) prikazana kot ustavljeno poslovanje, zaradi česar so tudi podatki za leto 2017 predstavljeni tako, da je mogoča primerjava. V izkazu finančnega položaja je finančni položaj Skupine Perutnina Ptuj prikazan med sredstvi in obveznostmi za odtujitev.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: skupno 7.431, v metalurškem delu pa 3.585
Lastniški delež RS: 25,00 %

Poslovodstvo

Andrey Zubitsky
Predsednik uprave
Mandat: 18. 7. 2017 - 18. 7. 2023

Nadzorni svet

Evgeny Zverev
Predsednik
Mandat: 19. 2. 2018 - 19. 2. 2022
Štefan Belingar
Namestnik predsednika
Mandat: 11. 4. 2019 - 11. 4. 2023
Dimitry Davydov
Član
Mandat: 19.2.2018 - 19.2.2022
Helena Ploj Lajovic
Članica
Mandat: 19. 2. 2018 - 19. 2. 2022
Mitja Križaj
Član
Mandat: 9. 6. 2017 - 9. 6. 2021
Boštjan Napast
Član
Mandat: 19. 2. 2018 - 19. 2. 2022
Richard Pochon
Član
Mandat: 11. 4. 2019 - 11. 4. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d. (lastne delnice) 2,77
UNIOR, d. d. (10 delnic) 0,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Po podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost Skupine SIJ in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v letu 2018 skupaj ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,072 mrd EUR, kar je za 6 % več kot leta 2017. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 78,98 mio EUR. EBITDA marža (brez poslovnih združitev) je dosegla 6,3 %. Skupni čisti dobiček skupine je znašal 14,6 mio EUR.

Skupina SIJ je iz metalurške dejavnosti ustvarila za 802 mio EUR prihodkov od prodaje (za 6,3 % več kot leta 2017), od tega več kot 84,6 % na tujih trgih. Ustvarjen je bil EBITDA v višini 50,2 mio EUR (za 24,5 mio EUR manj kot leta 2017). Razlog za odstopanja družba pripisuje izrednim dogodkom, ki so povzročili večje motnje v proizvodnem procesu, in višjim stroškom energentov.

Stroški so se v letu 2018 povišali, in sicer so stroški prodajanja v letu 2018 znašali 44,82 mio EUR (v letu 2017 42,24 mio EUR), stroški splošnih dejavnosti pa so v letu 2018 znašali 92,79 mio EUR (v letu 2017 88,33 mio EUR). Neto finančni dolg skupine SIJ je v letu 2018 znašal 320 mio EUR (za metalurško dejavnost 238 mio EUR). V skladu z dolgoročno strategijo Skupine SIJ se bo zadolženost postopno zniževala. V skupini SIJ so v letu 2018 ohranili delež jekel z visoko dodano vrednostjo. Skladno s strategijo razvoja skupine SIJ do leta 2020, ki po letu 2016 predvideva umirjanje naložbenega cikla, so se naložbe v posodobitev in nakup nove proizvodne opreme v preteklem letu znižale na 37 mio EUR. Skupina SIJ ni dosegla ciljev iz LNU 2018. V začetku leta 2019 je bila skladno s poslovnimi načrti končana prodaja Perutnine Ptuj.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 2,15 1,60 12,45
ROA PRED DAVKI 0,76 0,60 4,78
EBITDA MARŽA 6,04 9,61 14,77
EBIT MARŽA 0,16 3,17 7,48
NETO DOLG/EBITDA 5,88 4,42 2,59
FINANČNI VZVOD 2,83 2,83 2,71


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.088.000 2.931.000 18.969.000
DENARNA SREDSTVA 64.080.111 34.908.822 59.443.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.151.985.243 1.139.736.349 1.148.157.000
KAPITAL 407.410.027 402.936.693 423.472.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 252.013.246 285.766.045 305.813.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 492.561.970 451.003.611 390.429.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 802.766.551 754.870.095 842.645.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 802.765.551 754.870.095 917.822.000
AMORTIZACIJA 48.465.522 50.096.585 66.883.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 14.655.354 14.406.829 51.325.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 3,62 10,00
EBITDA marža 6,04 14,00
Neto finančni dolg/EBITDA 5,88 2,90
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 4,60 8,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Cilj skupine je, da v letu 2019 poveča proizvedene količine in dobičkonosnost. Ključni strateški cilji in usmeritve Skupine Sij v prihodnosti so:

  • izboljšanje stroškovne učinkovitosti, uvedba učinkovite organizacije in dobre povezave skupine ter dober izkoristek spodbudnih razmer na trgu;
  • optimizacija strukture proizvodnje ter povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo visokotehnoloških jekel z visoko dodano vrednostjo;
  • povečanje deleža prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami na ključnih trgih, vstop na nove trge in povečanje tržnih deležev v perspektivnih nišah;
  • utrditev položaja vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in uvrstitev med tri največje proizvajalce v vsakem od njih;
  • dolgoročno znižanje neto finančne zadolženosti in doseči optimalno razmerje NFD/EBITDA (nižje od 3).

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba SIJ, d. d., je pri upravljanju družbe SIJ, d. d., in Skupine SIJ v letu 2018 z izkazanimi ravnanji sledila predvsem določilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države pa smiselno in v delu, kjer se določbe obeh kodeksov vsebinsko prekrivajo.

Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upravljanja (ali v njenem okviru strategije komuniciranja) ali Politika raznolikosti. Politiko upravljanja vsebujejo že drugi dokumenti, ki prek pogodbe o obvladovanju, aktov o ustanovitvi ali drugih aktov družb Skupine SIJ sestavljajo mozaik za učinkovito implementacijo upravljavskih odločitev. S transparentnim obveščanjem družba sporoča vse relevantne strateške ali poslovne odločitve, ki so pomembne za njen položaj. Prav tako kot enotni dokument ni sprejeta politika raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora, pri čemer družba pri imenovanju organov vodenja ali nadzora deluje usmerjeno k raznolikosti – z iskanjem dopolnjevanja med člani glede na strokovnost, izkušnje, veščine in medsebojno spoštovanje.

Predstavitev 20 največjih družb v RS