Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina SIJ je s skupno več kot 3900 zaposlenimi eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber jeklarske panoge v Sloveniji. Skupina SIJ je vertikalno integrirana metalurška skupina, ki je od leta 2019 v celoti usmerjena v metalurško dejavnost.

V skupino SIJ je povezanih 36 družb. Skupina je aktivna na petih poslovnih področjih: (i) jeklarstvo (dve največji slovenski jeklarski podjetji SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne), (ii) predelava (družbe SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ), (iii) servisno-prodajna mreža (na trgih Slovenije, EU in ZDA), (iv) surovinska baza (Slovenija in države nekdanje Jugoslavije) ter (v) upravljanje in druge storitve.

Nerjavna pločevina, orodno paličasto jeklo, specialna debela pločevina in legirana orodna jekla so proizvodi z visoko dodano vrednostjo, s katerimi skupina SIJ zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Program jeklenih polizdelkov se nadgrajuje z dodelavo in proizvodnjo končnih kovinskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. To so industrijski noži (skupina SIJ se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu), strojegradnja, valji in varilni materiali. Skupina SIJ ustvari 84,46 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med največje slovenske izvoznike.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.843
Lastniški delež RS: 25,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d.  2,77
UNIOR, d. d.  10 delnic

 

 

Informacija o poslovanju skupine Sij v letu 2020

Poslovanje skupine SIJ je v letu 2020 močno zaznamovala epidemija covida-19. Družbe v skupini SIJ so v času razglasitve epidemije sicer nemoteno poslovale, sprejeti so bili številni ukrepi za zavarovanje zdravja zaposlenih. V skupini SIJ je bilo v letu 2020 proizvedenih 451,6 tone odlitega jekla in gotovih proizvodov, kar je za 5,5 % manj kot v letu 2019, ko je bila proizvodnja realizirana v višini 477 tisoč ton. Skupina SIJ je v letu 2020 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 696 mio EUR, kar je za 9,3 % manj kot v letu 2019. Skupina je na tujih trgih ustvarila 84,4 % prodaje. Okoliščine epidemije so zlasti v drugem četrtletju povzročile upad industrijskih aktivnosti (kriza avtomobilske industrije) na ključnih trgih skupine SIJ in manjše povpraševanje po proizvodih. Upad povpraševanja je vplival tudi na zniževanje prodajnih cen, kar je negativno vplivalo na doseganje EBITDA. EBITDA je bil ustvarjen v višini 37,8 mio EUR in je za 21 mio EUR oz. za 35,8 % nižji kot leta 2019. Skupina SIJ je leto 2020 zaključila z izgubo v višini 49,9 mio EUR. Del izgube je nastal zaradi slabitve sredstev (22 mio EUR oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev).

 

Proizvajalni stroški skupine SIJ so se sorazmerno padcu proizvodnje in prodaje znižali za 10 % in so v letu 2020 znašali 585,9 mio EUR (lani 640,1 mio EUR). Stroški prodaje so se zvišali za 18,5 % in so znašali 41,4 mio EUR. Skupina je realizirala negativen EBIT v višini 35,6 mio EUR.

 

Neto finančni dolg (NFD) se je v letu 2020 povečal s 180,5 na 208,4 mio EUR. Kazalnik NFD/EBITDA je konec leta 2020 znašal 5,5 (v istem obdobju lani 2,7).

 

Rezultati skupine SIJ močno odstopajo od pričakovanj SDH do družbe iz LNU 2020 ter tudi od plana družbe za leto 2020. Razlogi za slabše rezultate so posledica več dejavnikov: nižja prodaja, neenakomerna proizvodnja, oteženo upravljanje zalog surovin in spreminjajoče se poslovno okolje. Pričakovanja SDH so bila pripravljena v obdobju pred epidemijo, zato ne odražajo realnih pričakovanj glede na spremenjene razmere, saj skupina SIJ sodi v panogo, ki je bila v letu 2020 zaradi epidemije soočena z visokim padcem povpraševanja.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI –10,97 12,68 0,14
ROA PRED DAVKI –4,83 4,96 0,05
EBITDA MARŽA 5,37 7,59 7,70
EBIT MARŽA –5,07 –0,67 –0,49
NETO DOLG/EBITDA 5,52 2,75 4,74
FINANČNI VZVOD 2,27 2,27 2,86


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18.942.000 24.767.000
DENARNA SREDSTVA 41.208.000 120.250.000 64.080.000
SKUPAJ SREDSTVA 866.892.000 950.205.000 1.143.831.000
KAPITAL 381.281.000 418.928.000 399.256.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 178.848.000 182.668.000 232.231.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 306.763.000 348.609.000 487.156.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 696.037.000 767.351.000 793.277.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 703.000.000 774.687.000 800.857.000
ODPISI VREDNOSTI 73.376.000 63.972.000 65.572.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA –49.904.000 44.908.000 6.501.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) –12,47 4,10
EBITDA marža (v %) 5,37 8,90
Neto finančni dolg/EBITDA 5,52 2,60
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,10 5,90

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji skupine SIJ in usmeritve v prihodnje (strategija)

Cilj skupine SIJ v letu 2021 je izboljšati sodelovanje s kupci, od zaznavanja njihovih potreb do izvedbe učinkovitih rešitev. Stabilnost poslovanja namerava skupina SIJ doseči z razvojem novosti in rešitev po meri kupcev.

Ključni strateški cilji in usmeritve skupine SIJ v skladu s poslovno strategijo v prihodnosti so:

  • stroškovna in proizvodna optimizacija, prehod na vitko proizvodnjo;
  • optimizacija strukture proizvodnje ter povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo visokotehnoloških jekel z visoko dodano vrednostjo;
  • na ključnih trgih povečati delež prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami, vstop na nove trge in povečanje tržnih deležev v perspektivnih nišah;
  • utrditev položaja vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in uvrstitev med tri največje proizvajalce v vsakem od njih;
  • dolgoročno ohraniti nizko neto finančno zadolženost in doseči optimalno razmerje NFD/EBITDA (nižje od 3);
  • visokokvalificirani in motivirani zaposleni;
  • konsolidacija skupine in centralizacija osrednjih podpornih poslovnih procesov;
  • intenziven razvoj kompetenc na vseh ravneh.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

 DELNO

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

 DA

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS