Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina SIJ je s skupno več kot 3800 zaposlenimi eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber jeklarske panoge v Sloveniji, ki je od leta 2019 v celoti usmerjena v metalurško dejavnost.

V Skupino SIJ je povezanih 36 družb. Vse družbe v skupini so povezane v vertikalno integriran poslovni model. Skupina je aktivna na petih poslovnih področjih: (i) jeklarstvo (dve največji slovenski jeklarski podjetji SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne), (ii) predelava (družbe SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ), (iii) servisno-prodajna mreža (na trgih Slovenije, EU in ZDA), (iv) surovinska baza (Slovenija in države nekdanje Jugoslavije) ter (v) upravljanje in druge storitve.

Nerjavna pločevina, orodno paličasto jeklo, specialna debela pločevina in legirana orodna jekla so proizvodi z visoko dodano vrednostjo, s katerimi Skupina SIJ zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Program jeklenih polizdelkov se nadgrajuje z dodelavo in proizvodnjo končnih kovinskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. To so industrijski noži (Skupina SIJ se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu), strojegradnja, valji in varilni materiali. Skupina SIJ ustvari 85,2 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med največje slovenske izvoznike.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.814
Lastniški delež RS: 25,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d.  2,78
UNIOR, d. d.  0,00

 

 

Informacija o poslovanju skupine Sij v letu 2021

Poslovanje Skupine SIJ se je v letu 2021 vrnilo na predkrizno raven, rezultati poslovanja so presegli pričakovanja. Skupina SIJ je uspešno izkoristila ugodne tržne razmere in se usmerila v proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter uspešno obvladala izzive, povezane z višanjem cen energentov in nekaterih surovin. V Skupini SIJ je bilo v letu 2021 proizvedenih 495,4 tisoč ton odlitega jekla, kar je za 9,7 % več kot v letu 2020, ko je bila proizvodnja realizirana v višini 451,6 tisoč ton. S povečano prodajo je Skupina SIJ okrepila vodilne tržne deleže na trgih nerjavne debele pločevine, orodnih jekel in industrijskih nožev. Skupina SIJ je v letu 2021 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 962,7 mio EUR, kar je za 36,8 % več kot v letu 2020. Proizvajalni stroški Skupine SIJ so se zaradi sorazmerno višje proizvodnje in prodaje zvišali za 27,5 % in so v letu 2021 znašali 759,2 mio EUR. EBITDA je bil dosežen v višini 100,8 mio EUR in je za 63,1 mio EUR višji kot leta 2020. Stroški prodajanja so se zvišali za 38,2 % in so znašali 57,7 mio EUR.

Neto finančni dolg (NFD) se je v letu 2021 znižal za 5,2 mio EUR, na 203,3 mio EUR. Kazalnik NFD/EBITDA je konec leta 2021 znašal 2,0 (v istem obdobju lani 5,5). Skupina SIJ je izvedla investicije v višini 56 mio EUR in je leto 2021 zaključila z dobičkom v višini 29,2 mio EUR.

Rezultati skupine SIJ presegajo pričakovanja SDH do družbe iz LNU 2021 in tudi plan družbe za leto 2021.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 7,48 –12,47 10,98
ROA PRED DAVKI (v %) 3,16 –5,49 4,29
EBITDA MARŽA (v %) 10,47 5,35 7,67
EBIT MARŽA (v %) 4,63 –5,09 –0,67
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 2,02 5,53 3,07
FINANČNI VZVOD 2,46 2,27 2,27


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 5.380.000 4.012.000 18.942.000
DENARNA SREDSTVA 49.171.000 41.208.000 120.250.000
SKUPAJ SREDSTVA 985.760.000 866.892.000 950.205.000
KAPITAL 399.998.000 381.281.000 418.928.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 186.973.000 178.848.000 182.668.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 398.789.000 306.763.000 348.609.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 962.698.000 703.577.000 767.351.000
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.017.126.000 691.583.000 774.498.000
EBIT 44.553.000 –35.823.000 –5.154.000
EBITDA 100.801.000 37.674.000 58.818.000
ČISTI DOBIČEK 29.231.000 -49.904.000 44.908.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 7,48 0,30
EBITDA marža (v %) 10,47 7,10
Neto finančni dolg/EBITDA 2,02 4,10
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,82 7,40

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji skupine SIJ in usmeritve v prihodnje (strategija)

Ključni strateški cilji in usmeritve Skupine SIJ do leta 2025 v skladu s poslovno strategijo v prihodnosti so:

  • stroškovna in proizvodna optimizacija, prehod na vitko proizvodnjo;
  • optimizacija strukture proizvodnje in povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo visokotehnoloških jekel z visoko dodano vrednostjo;
  • povečanje deleža prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami na ključnih trgih, vstop na nove trge in povečanje tržnih deležev v perspektivnih nišah;
  • utrditev položaja vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in uvrstitev med tri največje proizvajalce v vsakem od teh segmentov;
  • dolgoročno ohraniti nizko neto finančno zadolženost in doseči optimalno razmerje NFD/EBITDA (nižje od 3);
  • razvoj zaposlenih in ustrezna organizacijska struktura;
  • konsolidacija skupine in centralizacija osrednjih podpornih poslovnih procesov;
  • intenziven razvoj kompetenc na vseh ravneh.

Cilji Agende 2030, h katerim prispeva družba

Od septembra 2021 je Skupina SIJ članica mednarodne organizacije ResponsibleSteel. Do leta 2030 družba načrtuje občutno znižanje emisije toplogrednih plinov. Cilje je skupina podrobneje opredelila v strategiji razogljičenja. Zmanjševanje ogljičnega odtisa bo skupina dosegala s tehnološkimi izboljšavami in prilagajanjem delovanja obeh velikih jeklarskih družb. Zastavljene spremembe bo družba uresničevala s projekti, prijavljenimi na razpise, povezane s podnebno politiko Evropske unije, in z inovacijskim fondom za sofinanciranje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DELNO    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS