Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Primorska sestavljajo Elektro Primorska, d. d., kot obvladujoča družba, E 3, d. o. o., kot odvisna družba, ki je v

100-odstotni lasti matične družbe, in družba Knešca, d. o. o., ki je v 47,27-odstotni lasti družbe E 3, d. o. o., kot pridružena družba. V konsolidacijo so vključene matična družba Elektro Primorska, d. d., in odvisna družba E 3, d. o. o., ki sta polno konsolidirani, ter pridružena družba Knešca, d. o. o., ki je konsolidirana po kapitalski metodi.
Družba Elektro Primorska, d. o. o., izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Število zaposlenih: 526
Lastniški delež RS: 79,50 %

Poslovodstvo

Uroš Blažica
Predsednik uprave
Mandat: 1. 7. 2016 - 1. 7. 2020

Nadzorni svet

Stanislav Rijavec
Predsednik
Mandat: 29. 8. 2017 - 29. 8. 2021
Nikolaj Abrahamsberg
Namestnik predsednika
Mandat: 29. 8. 2017 - 29. 8. 2021
Darko Ličen
Član
Mandat: 29. 8. 2017 - 29. 8. 2021
Rudolf Pečovnik
Član
Mandat: 29. 8. 2017 - 29. 8. 2021
Valdi Morat
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 20. 10. 2019 - 20. 10. 2023
Marko Fičur
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 20. 10 .2019 - 20. 10. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,97
Hotel Mrak, d. o. o. 2,74
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,27

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Elektro Primorska je poslovno leto 2018 zaključila s čistim dobičkom v višini 7,0 mio EUR, kar je manj od načrtovanega in od doseženega v letu 2017, predvsem na račun nedoseganja načrtov poslovanja hčerinske družbe. V letu 2018 so prihodki skupine znašali 133,3 mio EUR, kar je za 14,8 mio EUR oziroma za 12,53 % več kot v letu 2017. Največjo skupino prihodkov predstavljajo poslovni prihodki, in sicer v višini 133,1 mio EUR, kar predstavlja 99,87 % vseh prihodkov skupine. Največji porast je bil na strani čistih prihodkov od prodaje, zlasti iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja. Odhodki skupine v letu 2018 so znašali 125,5 mio EUR in so za 15,0 mio EUR višji kot v letu 2017. Največjo skupino odhodkov predstavljajo poslovni odhodki, in sicer v višini 125,2 mio EUR. Med poslovnimi odhodki pa so najvišji stroški blaga in materiala, ki predstavljajo 64,9 % vseh poslovnih odhodkov skupine in so znašali 81,3 mio EUR, kar je za 12,9 mio EUR več od lanskih stroškov blaga in materiala.

          Vrednost sredstev skupine Elektro Primorska se je v letu 2018 povečala in na dan 31. 12. 2018 znaša 241,8 mio EUR, največje povečanje pa je bilo na strani opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer za 4,3 mio EUR, tako da so konec leta znašala 190,2 mio EUR. Največje povečanje je bilo iz naslova investicij, ki jih je v letu 2018 skupina realizirala za 17,3 mio EUR. Med kratkoročnimi sredstvi predstavljajo največjo vrednost kratkoročne poslovne terjatve, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 31,2 mio EUR in so za 4,4 mio EUR višje kot preteklo leto, predvsem na račun povečanih terjatev iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja. Kapital skupine na dan 31. 12. 2018 znaša 161,8 mio EUR in se je povečal za 3,2 mio EUR glede na preteklo leto. Delež kapitala v virih sredstev skupine konec leta 2018 znaša 66,94 % in je nižji za 1,65 odstotne točke glede na preteklo leto. Skupina Elektro Primorska je imela na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 526 oseb.

         V primerjavi s cilji, določenimi v LNU 2018, so pomembnejša odstopanja v negativni smeri pri EBIT družbe in ROE skupine. EBIT družbe je nižji zaradi nižjega poračuna oziroma zaradi nižanja upravičenih stroškov za višino odprave rezervacij v višini prihodkov iz naslova odprave rezervacij. Za doseganje planiranega donosa na kapital skupine bi morali doseči bistveno boljši poslovni izid hčerinske družbe E3, d. o. o., kar pa bi bilo v danih razmerah na trgu (rast cen in povečana dejavnost konkurenčnih ponudnikov) možno le ob zaustavitvi vseh prodajnih in poprodajnih dejavnosti, to pa bi pomenilo izgubo tržnega deleža in dolgoročne vzdržnosti poslovanja. 

 • Negativno odstopanje SAIDI in SAIFI: v letu 2018 beležijo nekaj večjih dogodkov z velikim vplivom na celotni SAIDI in SAIFI kazalnik (izpadi TR 110/20 kV).
 • Negativno odstopanje MAIFI: največji vplivni dejavnik so vremenski pojavi kot neposredni vzrok dogodka (nevihte, strele), ki povzročijo kratkotrajno prekinitev.

Ključni poslovni dogodki

 • Agencija za energijo je na osnovi novega omrežninskega akta decembra 2018 izdala Odločbo o novem regulativnem okvirju za obdobje 2019–2021. S tem je določila vrednostni okvir upravičenih stroškov regulirane dejavnosti družbe. Eden izmed največjih negativnih vplivov novega omrežninskega akta je poleg (ne)priznavanja upravičenih stroškov znižanje priznanega donosa na sredstva zaradi spornosti izračuna WACC.
 • V letu 2018 so v skladu s prizadevanji za trajnostno odličnost pripravili dokument Strategija družbe Elektro Primorska, d. d., v obdobju 2018–2022.
 • Izvajanje investicij za povečanje neprekinjenosti napajanja: delovanje je bilo tudi v letu 2018 v prvi vrsti namenjeno uporabnikom omrežja in skrbi za vzdrževanje in razvoj elektroenergetske infrastrukture. S ciljem izboljšanja kazalnikov SAIFI in SAIDI je družba tudi v letu 2018 posebno pozornost namenila investicijam za povečanje deleža kabliranega in zazankanega omrežja.
 • Najpomembnejša infrastrukturna projekta, ki so ju začeli že predhodno leto in sta trenutno še v izvajanju, sta obnova 20-kilovoltnega stikališča v razdelilni transformatorski postaji (RTP) Pivka ter izgradnja novega 110-kilovoltnega plinsko izoliranega stikališča v RTP Plave skupaj z družbami ELES, SENG in SODO. Pričela se je tudi gradnja dvojnega srednjenapetostnega kablovoda od RTP Kobarid do RTP Bovec.
 • Leto 2018 je bilo v družbi močno zaznamovano s prehodom na nove informacijske sisteme AX in MX, ki so bili izvedeni uspešno brez pomembnejšega vpliva na poslovanje.
 • Potekala je tudi vzpostavitev tehnološke platforme za celovito in napredno upravljanje distribucijskega sistema (ADMS).
 • Vpeljava funkcij DMS za večjo učinkovitost vodenja DEES, hitrejše lociranje in odpravo okvar na omrežju ter boljši izkoristek omrežja.
 • V letu 2018 se je nadaljevalo tudi sodelovanje pri projektu 3Smart, katerega cilj je zagotoviti tehnološke in zakonodajne osnove oziroma pogoje za navzkrižno energetsko upravljanje stavb, energetskih omrežij in večjih občinskih infrastruktur v Podonavju.
 • Nadaljujejo projekt slovensko-japonskega partnerstva (NEDO), katerega osnovni cilj je testiranje DMS funkcij in tehnologij. Kot ključni funkciji sta prepoznavni regulacija napetosti ter avtomatsko lociranje in restavriranje omrežja po okvarah z možnostjo otočnega obratovanja.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 5,07 5,04 5,97
ROA PRED DAVKI 3,44 3,48 4,12
EBITDA MARŽA 16,05 17,63 20,02
EBIT MARŽA 6,36 6,91 8,34
NETO DOLG/EBITDA 1,25 1,22 1,23
FINANČNI VZVOD 1,49 1,46 1,44


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 4.001.343 1.343 1.343
DENARNA SREDSTVA 3.724.692 6.167.489 3.162.992
SKUPAJ SREDSTVA 241.791.893 231.337.408 220.621.236
KAPITAL 161.853.771 158.674.326 153.303.634
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 26.841.667 24.791.334 22.670.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 36.422.050 31.918.511 28.518.484


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 122.815.658 109.913.672 102.017.001
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 133.109.739 118.260.944 110.171.190
ODPISI VREDNOSTI 12.899.783 12.676.320 12.864.926
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.028.020 7.346.342 7.822.141


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROA (v %) 3,17 3,35
EBITDA marža (v %) 41,61 42,54
Neto finančni dolg/EBITDA 1,38 1,67
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 43,44 40,61
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 82.524,42 76.090,00
ROE skupine (v %) 4,3 5,31

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
SAIDI 47,18 24,63
Delež izgub na distribuirano EE 4,77 5,40
OPEX na distribuirano EE 24,07 23,51
SAIFI 1,29 1,02
MAIFI 10,72

7,33

*Zaradi različnih uporabljenih formul pri izračunih nekaj kazalnikov malenkostno odstopa od kazalnikov v letnem poročilu. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba   Elektro Primorska izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Elektro Primorska spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Primorska, d. d., je v letu 2018 spoštovala določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je v skladu z določili ZSDH-1 Slovenski državni holding, d. d., sprejel 19. 12. 2014, s spremembami in  dopolnitvami, sprejetimi 2. 3. 2016 in 17. 5. 2017. Kodeks je javno dostopen na spletni strani: www.sdh.si.

Družba Elektro Primorska, d. d., izpolnjuje priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki so bila  sprejeta v februarju 2016. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki so bila sprejeta v marcu 2018, si bo družba prizadevala implementirati v tekočem letu.

Vir: Elektro Primorska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS