Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Primorska so na dan 31.decembra 2020 sestavljali Elektro Primorska, d. d., kot obvladujoča družba, E 3, d. o. o., kot odvisna družba v 100-odstotni lasti matične družbe in družba Knešca, d. o. o., ki je bila v 47,27-odstotni lasti družbe E 3, d. o. o., kot pridružena družba. V začetku leta 2021 je prišlo do transakcije prodaje 100-odstotnega deleža družbe E 3, d. o. o. (vključno s 47,27-odstotnim deležem v družbi Knešca, d. o. o.), družbi Petrol, d. d. Posledično je družba E 3, d. o. o., v konsolidacijo v letu 2020 vključena kot ustavljeno poslovanje.

 

Družba Elektro Primorska, d. d., izvaja regulirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Število zaposlenih: 525
Lastniški delež RS: 79,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,68
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,98
Hotel Mrak, d. o. o. 2,75
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,28

 

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Primorska

Skupina Elektro Primorska je poslovno leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 6,2 mio EUR oziroma s čistim poslovnim izidom poslovnega leta v višini 5,5 mio EUR, kar je manj od načrtovanega in od doseženega v letu 2019, predvsem zaradi epidemije covida-19 v letu 2020 in ukrepov za njeno blažitev (Agencija za energijo je za blažitev posledic epidemije znižala priznani donos na sredstva s 5,26 na 4,13 %). V letu 2020 so skupni prihodki skupine iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja znašali 146,0 mio EUR (2019: 149,0 mio EUR), kar je za 3,0 mio EUR oziroma za 2,04 % manj kot v letu 2019. Največjo skupino prihodkov predstavljajo poslovni prihodki, in sicer v višini 145,8 mio EUR (2019: 148,8 mio EUR), kar predstavlja 99,83 % vseh prihodkov skupine. Največji porast je bil na strani čistih prihodkov od prodaje, zlasti iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja, in realiziranih investicij v lastni režiji.

 

Odhodki skupine iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja v letu 2020 so znašali 139,6 mio EUR (2019: 139,7 mio EUR) in so za 182 tisoč EUR nižji kot v letu 2019. Največjo skupino odhodkov predstavljajo poslovni odhodki, in sicer v višini 139,1 mio EUR (2019: 139,3 mio EUR). Med poslovnimi odhodki pa so najvišji stroški blaga in materiala, ki predstavljajo 68,24 % vseh poslovnih odhodkov skupine in so znašali 94,9 mio EUR, kar je za 940 tisoč EUR manj od lanskih stroškov blaga in materiala.

 

Vrednost sredstev iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja skupine Elektro Primorska se je v letu 2020 povečala in na dan 31. decembra 2020 znaša 253,4 mio EUR, največje povečanje je bilo na strani opredmetenih osnovnih sredstev, ki znašajo 198,8 mio EUR. Med kratkoročnimi sredstvi predstavljajo največjo vrednost, poleg sredstev za prodajo, kratkoročne poslovne terjatve, ki so na dan 31. decembra 2020 znašale 6,0 mio EUR.

 

Kapital skupine iz ohranjenega in ustavljenega poslovanja na dan 31. decembra 2020 znaša 170,7 mio EUR in se je povečal za 3,3 mio EUR glede na preteklo leto. Delež kapitala v virih sredstev skupine konec leta 2020 znaša 67,37 % in je nižji za 0,25 odstotne točke glede na preteklo leto. Dolgoročne obveznosti skupine so konec leta znašale 41,7 mio EUR in so za 3,7 mio EUR manjše kot preteklo leto, predvsem na račun zmanjšanja dolgoročnih finančnih obveznosti do bank.

 

V objekte, nabavo opreme in izdelavo projektne dokumentacije je bilo v letu 2020 investiranih 21,2 mio EUR oz. 106,2 % načrtovanih letnih sredstev (v letu 2019 je ta znesek znašal 19,5 mio EUR).

 

Pri ekonomskih in strateških merilih, določenih v LNU 2020, je razvidno negativno odstopanje poslovanja glede na plan na skoraj vseh primerjalnih segmentih. Glavni razlog za nedoseganje načrtovanega dobička je dejstvo, da je bila transakcija prodaje 100-odstotnega deleža hčerinske družbe E 3, d. o. o., družbi Petrol, d. d., zaključena v začetku leta 2021 in ne v letu 2020, kot je bilo predvideno z načrtom. Na realizacijo dobička pa je pomembno vplival tudi izpad prihodkov v višini približno 2 mio EUR, skladno z znižanjem priznanega donosa na sredstva.

 

Primerjalno z lanskim letom kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje izkazuje nekoliko večjo rast zaradi večjega obsega investicij (+8,8 %) in pa nižjih realiziranih čistih prihodkov od prodaje (–6,8 %). ROA odstopa zaradi nižjega čistega poslovnega izida (–26,4 %) ob hkratnemu povečanju obsega osnovnih sredstev (+2,3 %). EBITDA marža je nižja od planirane vrednosti predvsem zaradi nižje vrednosti EBITDA (–11,3 %). Rast kazalnika neto finančni dolg/EBITD je posledica znižanja vrednosti EBITDA in ne toliko vrednosti neto dolga, ki je skoraj enak kot v letu 2019 (+1,4 %). Dodana vrednost na zaposlenega je primerljiva glede na planirane vrednosti v LNU in na realizirane v letu 2019, je pa opazen vpliv spremenjenega načina knjiženja covidnih refundacij pri stroških dela (bruto princip).

 

Kazalnika SAIDI in SAIFI sta nekoliko slabša zaradi dogodkov v marcu in avgustu, ki so bili kot sekundarni izpadi posledica vremenskih pojavov, družbi pa ni uspelo uveljaviti kriterija povezave z višjo silo. Dosežene izgube električne energije: relativna vrednost izgub je višja kot predhodni dve leti, a še vedno nižja kot referenčne vrednosti relativnih izgub, ki jih predpisuje Agencija za energijo. Izgube so višje zaradi spremembe strukture odjema. Povečan je bil odjem na nizki napetosti (gospodinjstva) in zmanjšan odjem na srednji napetosti (poslovni odjem).Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 3,82 5,67 5,07
ROA PRED DAVKI 2,58 3,81 3,44
EBITDA MARŽA

14,47

15,84 16,05
EBIT MARŽA 4,55 6,43 6,36
NETO DOLG/EBITDA 1,49 1,44 1,25
FINANČNI VZVOD 1,49 1,48 1,49


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - 82.979 4.001.343
DENARNA SREDSTVA 1.837.633 2.965.633 3.724.692
SKUPAJ SREDSTVA 254.335.881 247.522.476 241.791.893
KAPITAL 170.699.728 167.372.061 161.853.771
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 41.706.256 45.438.193 26.841.667
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 41.929.896 34.712.222 36.422.050


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 36.754.101 39.599.431 122.815.658
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 49.477.414 50.319.169 133.109.739
ODPISI VREDNOSTI 13.371.996 12.867.841 12.899.783
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 6.236.188 8.185.293 7.028.020

Opomba: Podatki izkaza finančnega položaja in izkaza uspeha vključujejo ustavljeno poslovanje E 3, d. o. o., v letu 2020 in primerjalno v letu 2019.


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROA (v %) 2,70 3,02
EBITDA marža (v %) 39,30 42,73
Neto finančni dolg/EBITDA 1,61 1,20
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 57,05 51,09
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 83.551,26 80.700,00
ROE skupine (v %) 3,68 4,15

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 37,61 30,50
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 5,06 5,00
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 27,38 23,60
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,27 1,20
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 6,71

6,90

*Zaradi različnih uporabljenih formul pri izračunih nekaj kazalnikov malenkostno odstopa od kazalnikov v letnem poročilu. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Družba Elektro Primorska, d. d., načrtuje v letu 2021 čisti poslovni izid v višini 6,9 mio EUR. Potrjen načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2019 do leta 2028 za geografsko območje oskrbe Elektra Primorska, d. d., za leto 2021 po osnovni varianti predvideva 16,0 mio EUR investicijskih vlaganj v energetsko infrastrukturo. Elektro Primorska za leto 2021 načrtuje 20,0 mio EUR investicijskih vlaganj.

Strateške usmeritve

 • Razvoj omrežja, podpora inovacijam in tržne dejavnosti,
 • razvoj kadrov, družbena odgovornost in varovanje okolja,
 • krepitev sodelovanja z elektrodistributerji in drugimi deležniki v industriji,
 • stroškovna učinkovitost.

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital,
 • digitalizacija poslovnih procesov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

 

Vir: Elektro Primorska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS