Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Elektro Primorska, d. d., izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Povprečno število zaposlenih: 481
Lastniški delež RS: 79,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,68
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,98
Hotel Mrak, d. o. o. 2,74
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
KALANTIA LIMITED 1,27

 

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Primorska v letu 2021

Poslovanje družbe je v letu 2021 ponovno zaznamovala epidemija covida-19. Družba je nadaljevala vgrajevanje načel trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v procese poslovanja skladno s politiko kakovosti in priporočili SDH. Po prodaji hčerinske družbe E 3, d. o. o. (5. januarja 2022), je Elektro Primorska prenehala biti skupina in ostaja družba z osnovno dejavnostjo distribucije električne energije. Predstavljeni podatki se nanašajo na poslovanje družbe Elektro Primorska.

 

Družba Elektro Primorska je poslovno leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 14,31 mio EUR, kar presega rezultate predhodnega leta in pričakovanja po LNU. Boljši rezultat od načrtovanega je posledica prodaje odvisne družbe E 3, d. o. o., za kupnino v višini 14,95 mio EUR in višjega regulatornega donosa, ki se je glede na predhodno leto dvignil s 4,13 % na 5,26 %.

 

Družba je v letu 2021 ustvarila 40,97 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 10,06 % več kot v predhodnem letu. Primerjava prevzetih količin električne energije med letoma 2021 in 2020 beleži povečanje prevzema iz prenosnega omrežja za 5,75 % in porast prevzema od kvalificiranih proizvajalcev za 0,7 %. Indeks skupnega prevzema v distribucijsko omrežje znaša 1,0531, kar pomeni 5,31-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020. Indeks fakturirane električne energije glede na količine iz leta 2020 znaša 1,0598 kar pomeni povečanje za 5,98 %. Tovrstno povišanje je predvsem posledica višje gospodarske aktivnosti.

 

Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 14,06 mio EUR, za 18,7 % več kot v predhodnem letu. Višji stroški so deloma posledica večjega obsega dela in dviga stroškov materiala, deloma pa težav v dobavnih verigah zaradi epidemiološke krize. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala (7,67 mio EUR) so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 21,52 %.

 

Stroški dela so znašali 18,9 mio EUR, za 3,48 % več kot v predhodnem letu. Družba je imela na dan 31. decembra 2021 485 zaposlenih, kar je za devet več kot na dan 31. decembra 2020.  V povprečju (glede na število ur) je bilo v družbi 481 zaposlenih.

 

Družba je v letu 2021 za investicijska vlaganja namenila 23,48 mio EUR, s čimer je realizirala 97,81 % plana investicij. Realizacija investicij je za 2,19 % zaostala za povečanim načrtom investicij (rebalans +4 mio EUR), predvsem zaradi objektivno zakasnelih dobav računalniške opreme in zaradi transportnih sredstev. Investicije v lastni režiji so za 54 % presegle načrtovano vrednost zaradi učinka rebalansa investicij. Realizacija vzdrževalnih del je presegla načrtovano zaradi povečanega obsega posekov tras nadzemnih vodov in dodatno izvedenih demontaž odpisanih naprav.

 

Pri ekonomskih in strateških merilih, določenih v LNU 2021, je družba dosegla večino zastavljenih pričakovanj, izjema je EBITDA marža, ki je pričakovanja po LNU z 39,12 % zgrešila za 11,57 %. CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je znašal 57,30 % in je pričakovanja po LNU presegel za 13,76 %. Neto finančni dolg/EBITDA je znašal 1,11, kar presega pričakovanja po LNU za 2,63 %. Bruto dodana vrednost na zaposlenega je s 83.930 EUR za 1.040 EUR presegla pričakovanja po LNU. ROA je znašal 6,3 %, kar je za 103,23 % več od pričakovanj po LNU, ROE pa je z 8,51 % za 106,55 % presegel pričakovanja po LNU. Velika odstopanja pri kazalnikih ROE in ROA so posledica prodaje odvisne družbe E 3, d. o. o., ki je bila prvotno predvidena v letu 2020.

 

Družba ni dosegla večine zastavljenih strateških ciljev, ki se merijo s kazalniki kakovosti napajanja (SAIDI, SAIFI in MAIFI) ter kazalnikoma delež izgub na EE in OPEX na distribuirano EE. Kazalnik SAIDI je znašal 46,89, SAIFI 1,48, MAIFI 6,38. Vsi omenjeni kazalniki so dosegli slabše vrednosti od načrtovanih. Pričakovanj po LNU ni dosegel niti kazalnik OPEX na distribuirano EE, ki je s 26,47 pričakovanja po LNU zgrešil za 7,6 %. Delež izgub na distribuirano EE pa je bil ugodnejši od načrtovanih vrednosti za 11,11 % in je znašal 4,4. Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 8,52 3,68 5,13
ROA PRED DAVKI (v %) 6,30 2,71 3,76
EBITDA MARŽA (v %)

39,12

39,30 43,56
EBIT MARŽA (v %) 13,68 12,46 18,28
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,11 1,61 1,41
FINANČNI VZVOD 1,34 1,36 1,36


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 6.160.041 1.837.633 2.965.633
SREDSTVA 233.654.874 220.864.212 215.793.342
KAPITAL 174.206.406 162.008.442 158.969.707
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 25.701.209 25.605.235 29.786.910
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15.697.716 16.087.167 10.763.662


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 40.971.583 37.227.158 39.954.056
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 54.437.966 49.825.958 50.673.389
EBIT 7.449.108 6.208.516 9.264.208
EBITDA 21.296.245 19.579.949 22.075.450
ČISTI DOBIČEK 14.314.717 5.905.714 8.020.282

 


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROA (v %) 6,30 3,10
EBITDA marža (v %) 39,12 44,24
Neto finančni dolg/EBITDA 1,11 1,14
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 57,30 50,37
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 83,930,00 82.890,00

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 46,89 29,41
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,40 4,95
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 26,47 24,60
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,48 1,11
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 6,38

4,80

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilj družbe je trajnostno poslovanje s trajnostnim modelom razvoja, saj le to omogoča gospodarski razvoj, ki je hkrati socialno pravičen in vključujoč, odgovoren do naravnega okolja in upošteva planetarne omejitve.

S kakovostnim in zanesljivim omrežjem ter spodbujanjem učinkovite rabe energije iz obnovljivih virov se družba pozicionira kot pomemben partner trajnostnega energetskega prehoda, s katerim vzpostavlja ključne vzvode prehoda v nizkoogljično družbo.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so prepletene s cilji trajnostnega razvoja ter odgovornostjo do socialnega, naravnega in družbenega kapitala. Družba se želi približati odjemalcu in na svojem področju postati prepoznavna kot prijazno podjetje z odgovornim ravnanjem do okolja.

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • razogljičenje (zmanjšanje toplogrednih plinov za 36 % glede na leto 2005) do leta 2030,
  • doseči vsaj 27 % deleža obnovljivih virov do leta 2030,
  • izboljšanje energetske učinkovitosti za 35 % do leta 2030,
  • izboljšanje energetske varnosti in notranjega trga energije,
  • vlaganje v raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Vir: Elektro Primorska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS