Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende za leto 2016

Leto 2017 je bilo z vidika prejetih dividend (dividende za poslovno leto 2016) najboljše doslej. Od leta 2011, ko je RS pričela uporabljati centraliziran sistem upravljanja kapitalskih naložb države (z ustanovitvijo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS), je znesek prejetih dividend, ki jih izplačujejo družbe z lastništvom države, vztrajno naraščal in se je do 2017 skoraj podvojil. Poleg prizadevanj za vpeljavo dobrega korporativnega upravljanja v družbe z državnim lastništvom in skrbnega nadzora nad njihovim poslovanjem so temu botrovali tudi izboljšane gospodarske razmere in učinki državne pomoči bankam v letu 2013 in 2014. Leta 2017 so dividendni prilivi v državni proračun (iz udeležbe v dobičku poslovnega leta 2016) znašali že 211,1 mio EUR, kar je za 69 mio EUR ali za 49 % več kot leto prej. Poleg tega je SDH iz kapitalskih deležev, ki jih ima sam v družbah, prejel 45,9 mio EUR, kar je za 2,1 mio EUR ali za 4,8 % več kot v letu 2016 (za poslovno leto 2015).

 

Prejete dividende RS in SDH v letih od 2013 do 2016 (za poslovna leta 2012 – 2016) ter dividendnost kapitala

v 000 EUR RS SDH RS+SDH
  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev na 31. 12. 10.896.904 10.810.410 9.629.203 706.001 780.845 818.974 11.602.905 11.591.255 10.448.177
Znesek dividend za poslovno leto 130.767 142.162 211.125 42.417 43.821 45.924 173.184 185.983 257.050
Dividendnost kapitala 1,2 % 1,3 % 2,1 % 6,0 % 5,9 % 5,7 % 1,5 % 1,6 % 2,5 %

 

Zneski prejetih dividend SDH in RS, za poslovna leta 2014–2016 (v EUR)