Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Pošta Slovenije izvaja univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne), druge poštne in kurirske storitve, storitev informatike, paketne, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnost Skupine Pošte Slovenije je zelo diverzificirana, vendar med sabo dopolnjujoča. Ker uporabniško okolje, v katerem deluje, postaja vse bolj elektronsko in virtualno naravnano, se temu prilagaja in v to smer razvija tudi Skupina Pošta Slovenije z usmeritvijo v logistične, IT in elektronske storitve. Z integracijo Intereurope postaja vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev.

Skupino Pošta Slovenije na dan 31. decembra 2021 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, sestavljajo odvisne družbe z naslednjimi  lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %, in odvisna družba), Intereuropa, d. d. (87,18 %, in odvisne družbe), APS PLUS, d. o. o. (100 %), Zetatrans A.D. Podgorica (10,52 %) in AD Intereuropa Beograd (26,38 %) ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Povprečno število zaposlenih: 7.362
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja v letu 2021

Skupina Pošta Slovenije se je na otežene razmere, ki jih je v letu 2020 povzročila epidemija covida-19, hitro odzvala in v letu 2021 nemoteno izvajala storitve ter uspešno zaključila poslovno leto 2021. Rezultate poslovanja leta 2020 je pomembno presegla, uspešnost poslovanja pa dokazuje preseganje ekonomskih meril, zastavljenih v LNU.

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2021 ustvarila 460,9 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, ki so bili za 12 % višji kot v letu 2020. Rasti prihodkov je sledila tudi rast poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), ki je znašal 19,5 mio EUR, in čistega dobička v višini 17,4 mio EUR, ki je presegel vrednost čistega dobička skupine v letu 2020 za 236 %. Rezultati kažejo na to, da so bili poleg rasti v večini dejavnosti, ki jo opravlja Skupina Pošta Slovenije, obvladovani tudi poslovni odhodki, ki so glede na predhodno leto zrasli le za 8 %. 

V začetku decembra 2021 je bila v okviru socialnega dialoga podpisana nova kolektivna pogodba Pošte Slovenije, na podlagi katere se bodo v prihodnjih letih povečali stroški dela, ki so v letu 2021 predstavljali že 46-odstotni delež vseh stroškov skupine.

Na bistveno izboljšanje rezultatov poslovanja v primerjavi s preteklim letom je prispevalo uspešno prilagajanje skupine obstoječim razmeram, predvsem pa spremenjene nakupovalne navade kupcev, ki so se v velikem delu preusmerili na spletno nakupovanje, kar je povečevalo promet v paketnem (22-odstotna rast prihodkov) in tudi logističnem segmentu poslovanja skupine (14-odstotna rast prihodkov). V strukturi prihodkov so še vedno prevladovali prihodki od pisemskih storitev (39,6 %), sledili so prihodki od logističnih storitev v skoraj enakem deležu (39,4 %), prihodki od paketnih storitev pa so predstavljali 13,5-odstotni delež. Storitve na mreži so predstavljale 4,3-odstotni delež prihodkov, prihodki od IT storitev pa le 0,9-odstotni delež.

Pozitivno so poslovale vse družbe, z izjemo manjše družbe Posita, d. o. o. (IT dejavnost), katere dejavnost je v skupini ocenjena za perspektivno; z izvajanjem dodatnih ukrepov bo družba že v letu 2022 poslovala pozitivno in v prihodnjih letih izkoristila potencial rasti.

Ekonomska merila iz LNU so bila v večji meri dosežena ali celo presežena, večje negativno odstopanje je bilo le pri realizaciji naložb. Zaradi tega je opazno tudi veliko odstopanje od pričakovanj po LNU pri kazalniku CAPEX v čistih prihodkih od prodaje. Glavni razlog za nedoseganje ciljev na tem področju je nižji obseg investicij (23,4 mio EUR) od planiranih (39,3 mio EUR), ki je posledica zamika dobav voznih sredstev in zamud pri projektu informatizacije paketnega poslovanja.

Poslovanje v letu 2021 so zaznamovale spremembe v nadzornem svetu in poslovodstvu. Velik del leta je poslovodstvo delovalo v okrnjeni sestavi, le z začasnim generalnim direktorjem. Poslovodstvo je bilo izpopolnjeno šele v drugem delu leta z imenovanjem dveh članov poslovodstva.

 Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 5,23 1,58 23,40
ROA PRED DAVKI (v %) 3,05 0,93 15,30
EBITDA MARŽA (v %) 10,09 8,98 9,14
EBIT MARŽA (v %) 4,13 1,86 1,83
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 0,93 1,23 2,35
FINANČNI VZVOD 1,67 1,76 1,66


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 8.640.803 9.603.406 1.010.000
DENARNA SREDSTVA 68.166.196 77.550.617 50.603.445
SKUPAJ SREDSTVA 569.483.926 572.111.352 545.870.476
KAPITAL 340.658.661 325.473.158 329.639.461
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 116.619.760 130.440.536 59.544.726
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 76.673.195 77.354.040 124.094.716

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 460.995.707 410.694.138 277.857.007
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 471.099.578 426.831.435 283.798.507
EBIT 19.459.283 7.924.981 5.190.982
EBITDA 47.552.315 38.319.140 25.944.668
ČISTI DOBIČEK 17.425.846 5.175.054 65.267.063


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 5,23 2,20
EBITDA marža (v %) 10,09 9,50
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,10 9,20
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 34.486,04 31.800,00
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 1,00 0,98
Neto finančni dolg/EBITDA 0,93 1,61

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
D + 1 (standard vsaj 95 %) 92,80 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,60 99,50
D + 3 (standard 100 %) 99,90 100,00
D + 1 (meritev kakovosti paketnih pošiljk v skladu z internimi standardi: > 95 %) 95,70 96,00
D + 2 (standard vsaj 80 %) 99,10 99,50
D + 3 (standard vsaj 95 %) 99,70 100,00
Višina izvedenih projektov na področju ekologije in varstva okolja (v EUR) 1.974.471,00 4.400.000,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 

V zadnjih letih se obseg poštnih in denarnih storitev zmanjšuje, spreminja se oblika pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, spremembe zakonodaje, spremenjenih navad uporabnikov in konkurence na trgu poštnih in denarnih storitev. Kljub upadu števila pisemskih pošiljk je matični družbi Pošta Slovenije, d. o. o, z ustreznim dvigom cen uspelo prihodke na tem segmentu celo povečati. Zaradi rasti spletne prodaje in prodajnih aktivnosti je treba pričakovati nadaljnjo rast paketnih pošiljk, ki jo mora skupina uspešno obvladati. Skupina ocenjuje, da je spodobna ohraniti svoj tržni položaj kljub močni konkurenci obstoječih in prihajajočih ponudnikov (avstrijska pošta). V logističnih storitvah se, tudi zaradi prevzema Intereurope, načrtujejo novi posli, ki bodo povečali obseg poslovanja družbe in njeno dobičkonosnost.

Z uspešno zaključeno integracijo Intereurope bo Skupina razvijala poslovanje v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve (širitev na regionalne trge, optimizacija logističnega omrežja), paketi (prenova produktnega portfelja, povečanje kapacitet, širitev na regionalne trge), pisma z direktno pošto (ohranjanje vodilne vloge na trgu, prilagoditev univerzalne poštne storitve, optimizacija poštne mreže), IT rešitve (konsolidacija, optimizacija in nadgradnja IT storitev za prodajo na ciljnih trgih, povečanje tržnega deleža na področju digitalizacije in brezpapirnega poslovanja) in prodaja na mreži (optimizacija prodajnih produktov in prilagoditev tržnim trendom). Pogoj za uspešno preoblikovanje Skupine je – ob integraciji Intereurope – nadaljevanje in zaključek velikega števila začetih projektov, ki morajo biti koordinirani na nivoju skupine in imeti usklajeno podporo poslovodstva.

Skladno z zastavljeno strategijo bo skupina ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev in status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Opomba: Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb je referenčni kodeks za hčerinsko družbo Intereuropo, d. d., ki ga Intereuropa spoštuje. Več v točki 2.1.4 Letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in Pošta Slovenije, d. o. o., za leto 2021  na straneh 46–49.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS