Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Ključno področje delovanja družbe in osnovna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne). Poleg tega Pošta Slovenije izvaja druge poštne in kurirske storitve, storitev informatike, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnost Pošte Slovenije je zelo diverzificirana, saj poleg navedenih storitev opravlja še vrsto drugih dejavnosti.
Skupino Pošta Slovenije je poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., na dan 31. 12. 2018 sestavljalo sedem odvisnih družb z naslednjimi lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Zavarovanja, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %), Feniksšped, d. o. o. (95 %), APS PLUS, d. o. o. (55 %), ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 6.323
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Boris Novak
Generalni direktor
Mandat: 16. 5. 2017 - 16. 5. 2022
Vinko Filipič
Član poslovodstva
Mandat: 29. 3. 2017 - 29. 3. 2022
Andrej Rihter
Član poslovodstva
Mandat: 12. 8. 2015 - 12. 8. 2020

Nadzorni svet

Matjaž Šifkovič
Predsednik
Mandat: 8. 11. 2018 - 8. 11. 2022
Dejan Kastelic
Namestnik predsednika
Mandat: 8. 11. 2018 - 8. 11. 2022
Matjaž Fortič
Član
Mandat: 8. 11. 2018 - 8. 11. 2022
Zdravko Selič
Član
Mandat: 8. 11. 2018 - 8. 11. 2022
Dijana Kos
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat: 13. 1. 2020 - 13. 1. 2024
Saša Gržinič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 13. 1. 2020 - 13 1. 2024

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Pošta Slovenije je lansko poslovno leto zaključila z 250,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 5-odstotno rast glede na leto 2017. Kosmati donos iz poslovanja je v letu 2018 znašal 257,9 mio EUR, kar je za 6 % več kot v letu 2017. Poslovni odhodki Skupine Pošta Slovenije so v letu 2018 znašali 247,9 mio EUR, od tega največjo postavko predstavljajo stroški dela in stroški storitev. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine je znašal 10,1 mio EUR, kar je za 23 % več kot v letu 2017. Izid iz financiranja Skupine se je v zadevnem letu poslabšal in je znašal slabih pol mio EUR. Ob tem je čisti poslovni izid dosegel 10,4 mio EUR, kar predstavlja 19-odstotno rast glede na leto 2019.  

Prihodki od pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2017 kljub manjšemu številu opravljenih storitev porasli. Porast prihodkov je posledica dviga cen v notranjem in mednarodnem prometu, referenduma o drugem tiru, volitev itd.

Porasli so prihodki od paketov, kar je posledica pridobivanja novih strank ter povečanega prometa nekaterih strank iz naslova dviga potrošnje in porasta spletne prodaje. Povečal se je tudi delež teh storitev v čistih prihodkih od prodaje. 

V okviru prihodkov od direktne pošte in publikacij družba beleži porast v segmentu nenaslovljenih publikacij in prilog, kar je posledica večje oddaje nekaterih strank, referenduma in volitev.

Zaradi novopridobljenih poslov družba beleži visoko rast prihodkov od logističnih storitev, kar kaže na uspešen vstop v segment obvladovanja celovitih oskrbnih verig.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga so nekoliko nižji kot v letu prej zaradi upada prodaje določenega blaga, preoblikovanja poštnih enot v pogodbene pošte, krajšega in deljenega delovnika ter upada števila obiskov.     

Večina od opredeljenih ekonomskih kazalnikov zaostaja za pričakovanji v LNU, z izjemo dodane vrednosti na zaposlenega.  

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 4,66 3,36 4,77
ROA PRED DAVKI 3,55 2,68 3,90
EBITDA MARŽA 9,83 9,19 11,84
EBIT MARŽA 3,65 3,46 5,29
NETO DOLG/EBITDA -1,42 -1,75 -1,32
FINANČNI VZVOD 1,35 1,28 1,23


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - 600.000 -
DENARNA SREDSTVA 46.820.474 35.620.526 34.435.250
SKUPAJ SREDSTVA 292.721.413 270.456.035 291.974.231
KAPITAL 217.582.308 212.053.955 237.575.555
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 14.047.383 1.321.910 843.745
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 33.025.330 29.950.688 27.110.299

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 230.154.411 221.204.631 215.586.708
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 233.352.865 222.536.854 219.490.757
ODPISI VREDNOSTI 13.576.812 12.757.317 14.383.350
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 9.989.892 7.596.438 8.242.377


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE

4,62

5,00
EBITDA marža 9,83 11,20
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 10,90 18,30
Dodana vrednost na zaposlenega 29.668 28.300
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 0,97 0,95

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Odstotek dosežene kvalitete prenosa korespondence v notranjem prometu v roku D + 1, D + 2, D + 3    
D + 1 (standard vsaj 95 %) 95,70 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,70 99,50
D + 3 (standard 100 %) 100,00 100,00
Odstotek dosežene kvalitete prenosa paketov v notranjem prometu v roku D + 1, D + 2, D + 3    
D + 2 (standard vsaj 80 %) 99,40 99,50
D + 3 (standard vsaj 95 %) 99,80 100,00
Ocena poročila o izvedenih načrtovanih projektih na področju ekologije in varstva okolja 528.013 750.000

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

V zadnjih letih se obseg poštnih in denarnih storitev zmanjšuje, spreminja se oblika pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, spremembe zakonodaje, spremenjenih navad uporabnikov ter konkurence na trgu poštnih in denarnih storitev. Zaradi rasti spletne prodaje in prodajnih dejavnosti se načrtuje porast paketnih pošiljk. Kar se tiče logističnih storitev se, tudi zaradi prevzema Intereurope, načrtujejo novi posli, ki bodo povečali obseg poslovanja družbe in njeno dobičkonosnost.

Celotna Skupina Pošta Slovenija tako vse bolj postaja paketno in logistično podjetje, ki nastopa na domačem in tujem trgu. Zato je njena vizija postati najboljši ponudnik paketnih storitev, saj v družbi razpolagajo s potrebnim znanjem, izkušnjami in kompetencami.

Skladno z zastavljeno strategijo bo Skupina ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev in status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije.  

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Skupina Pošta Slovenije in družba Pošta Slovenije, d. o. o., dosledno upoštevata določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, razen točk: 6.8.1 (Pošta Slovenije ni javna družba, izbiro kandidatov za člane NS izpelje skupščina oz. SDH), 6.9.2 (skupščini se ne pošilja predlog nadzornega sveta ali poslovodstva za plačilo članov nadzornega sveta), delno 6.10 (plačilo zunanjih članov komisij je sestavljeno iz sejnine, ki je primerna, in povračila stroškov, ne pa tudi iz plačila za opravljanje funkcije), delno 8.3 (pri variabilnih prejemkih ne poročajo ločeno na podlagi kvantitativnih meril in na podlagi kvalitativnih meril, saj je variabilni del plače izračunan na podlagi sprejetih meril, ki prejemka ne ločuje na dva dela), delno 9.2.7 (priporočila notranjih revizorjev se v določenem odstotku ne uresničujejo v postavljenih rokih), delno 10.2 (Pošta Slovenije nima v celoti vzpostavljenega sistema korporativne integritete, kot ga predvidevajo Slovenske smernice korporativne integritete, ima pa vzpostavljen sistem anonimnih prijav nepravilnosti in nezakonitosti, mehanizem internih preiskav, sistem izvajanja testov integritete in sistem notranje kontrole).

Skupina Pošta Slovenije in družba Pošta Slovenije, d. o. o., pri poslovanju upoštevata Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, razen v točkah: 4.4 in 4.5 (družba na spletni strani ne objavlja podatkov o realizaciji plačil, povezanih z zaposlenimi, o kolektivni pogodbi in dogovorih s sindikati, ampak zaposlene seznani z okrožnicami na intranetu), 5 (»Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin«, saj družba ne uporablja modela odličnosti EFQM ampak model BSC (Balanced Scorecard), 6 (»Skupščine družb« – SDH v imenu edinega družbenika izpelje skupščino na dan, ki ga praviloma ne sporoči vnaprej).

Vir: Pošta Slovenije, d. o. o. – Letno poročilo 2018.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS