Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Pošta Slovenije izvaja univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne), druge poštne in kurirske storitve, storitev informatike, paketne, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnost Skupine Pošte Slovenije je zelo diverzificirana, a med sabo dopolnjujoča. Ker uporabniško okolje, v katerem deluje, postaja vse bolj elektronsko in virtualno naravnano, se temu prilagaja in v to smer razvija tudi Skupina Pošta Slovenije z usmeritvijo v logistične, IT in elektronske storitve. Z integracijo Intereurope postaja vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev.

Skupino Pošta Slovenije na dan 31. decembra 2020 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., sestavljajo odvisne družbe z naslednjimi lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %), Intereuropa, d. d. (80,89 %), in odvisne družbe, APS PLUS, d. o. o. (100 %), Zetatrans A.D. Podgorica (20 %) in AD Intereuropa Beograd (10,52 %) ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 7.917
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Na poslovanje in rezultat Skupine Pošte Slovenije so v letu 2020 pomembno vplivali integracija Intereurope, d. d, izvajanje ostalih večjih projektov Strateškega razvojnega programa 2020–2025 in epidemija covida-19. V podatkih o poslovanju skupine so v letu 2020 vključeni podatki o celoletnem poslovanju Intereurope, d. d., zato ni primerljivosti s predhodnim letom. Na poslovni izid leta 2019 in tudi na kazalnike, izhajajoč iz njega, je imela poseben vpliv razlika med nakupno in knjigovodsko vrednostjo delnic Intereurope (60 mio EUR).

 

V drugem valu epidemije covida-19 so še bolj spremenjene navade potrošnikov pomembno vplivale na poslovanje skupine, predvsem na strukturo prihodkov. Nadaljeval se je trend upada pisemskih pošiljk, medtem ko je paketna distribucija v zadnjih mesecih leta enormno porastla. Fizična rast paketnih storitev je bila v oktobru 40-odstotna, v novembru in decembru pa je bila skoraj podvojena glede na enako obdobje leta 2019. Prihodki od paketnih storitev so se v celotnem letu 2020 zvišali za 46 %. Hitra rast paketnega poslovanja je povzročila logistične težave, ki jih je Pošta Slovenije rešila z najemom zunanjih izvajalcev. Ocenjeni vpliv covida-19 na prihodke na področju pisemskih pošiljk je znižanje za 6,1 mio EUR, na prihodke od paketnih storitev pa zvišanje za 7,4 mio EUR. V strukturi prihodkov so prihodki od pisem predstavljali 40,4-odstotni delež, s priključitvijo Intereurope se je delež logističnih storitev povišal na 37,3 % (covid-19 je sicer vplival na 6-odstotno znižanje prihodkov Intereurope v primerjavi s preteklim letom), delež paketnih storitev pa je predstavljal 12,3 %. 

 

Poslovno leto je skupina zaključila s čistim dobičkom v višini 4,8 mio EUR. Dosegla je ROE v višini 1,47 %, ki je bistveno nižji od v LNU postavljenega cilja (4,60 %). Posledično večina v LNU postavljenih ekonomskih ciljev ni bila dosežena. Prvič tudi niso doseženi cilji pri strateških merilih, in sicer zato, ker je Pošta Slovenije v času epidemije kakovost dostave univerzalnih poštnih pošiljk prilagodila epidemiološkim razmeram, za kar je imela osnovo v objavi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je 16. marca 2020 obvestila javnost, da je epidemija nalezljive koronavirusne bolezni (covid-19) na območju RS višja sila. Za takšne primere 5. člen Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2) dovoljuje, da se izvajanje univerzalne storitve začasno prekine oziroma ustavi.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 2,13 23,46 4,69
ROA PRED DAVKI 1,25 15,34 3,58
EBITDA MARŽA 9,01 9,14 9,83
EBIT MARŽA 1,92 1,83 3,83
NETO DOLG/EBITDA 1,22 2,35 –1,39
FINANČNI VZVOD 1,76 1,66 1,35


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 9.598.166 1.010.000
DENARNA SREDSTVA 77.555.857 50.603.445 51.391.016
SKUPAJ SREDSTVA 572.154.035 545.870.476 307.155.031
KAPITAL 325.382.900 329.639.461 228.128.880
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 130.534.271 59.544.726 13.751.735
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 77.508.003 124.094.716 34.863.199

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 410.694.138 277.857.007 250.655.880
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 426.872.048 283.798.507 257.186.877
ODPISI VREDNOSTI 30.292.257 20.753.686 15.408.602
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 4.829.524 65.532.990 10.400.466


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 1,47

 

4,60
EBITDA marža (v %) 9,01 10,40
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,37 9,60
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 32.324,93 31.000,00
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 0,98 0,96
Neto finančni dolg/EBITDA 1,22 1,80

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ODSTOTEK DOSEŽENE KVALITETE PRENOSA KORESPONDENCE V NOTRANJEM PROMETU    
D + 1 (standard vsaj 95 %) 95,40 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,60 99,50
D + 3 (standard 100 %) 99,85 100,00
ODSTOTEK DOSEŽENE KVALITETE PRENOSA PAKETOV V NOTRANJEM PROMETU    
D + 1 (meritev kakovosti paketnih pošiljk v skladu z internimi standardi: > 95 %) 87,60 95,00
D + 2 (standard vsaj 80 %) 95,20 99,50
D + 3 (standard vsaj 95 %) 96,90 100,00
Višina izvedenih projektov na področju ekologije in varstva okolja (v EUR) 1.154.442,00 1.600.000,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

V zadnjih letih se obseg poštnih in denarnih storitev zmanjšuje, spreminjajo se oblika pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, zakonodaja, navade uporabnikov in konkurenca na trgu poštnih in denarnih storitev. Posledica rasti spletne prodaje in prodajnih aktivnosti je izjemna rast paketnih pošiljk, ki jo mora skupina uspešno obvladati. Kar se tiče logističnih storitev se, tudi zaradi prevzema Intereurope, načrtujejo novi posli, ki bodo povečali obseg poslovanja družbe in njeno dobičkonosnost.

Z uspešno zaključeno integracijo Intereurope bo skupina razvijala poslovanje v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve (širitev na regionalne trge, optimizacija logističnega omrežja), paketi (prenova produktnega portfelja, povečanje kapacitet, širitev na regionalne trge), pisma z direktno pošto (ohranjanje vodilne vloge na trgu, prilagoditev univerzalne poštne storitve, optimizacija poštne mreže), IT rešitve (konsolidacija, optimizacija in nadgradnja IT storitev za prodajo na ciljnih trgih, povečanje tržnega deleža na področju digitalizacije in brezpapirnega poslovanja) in prodaja na mreži (optimizacija prodajnih produktov in prilagoditev tržnim trendom). Pogoj za uspešno preoblikovanje skupine je – ob integraciji Intereurope – nadaljevanje in zaključek velikega števila začetih projektov, ki morajo biti koordinirani na nivoju skupine in imeti usklajeno podporo poslovodstva.

Skladno z zastavljeno strategijo bo skupina ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev in status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

 

Opomba: Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb je referenčni kodeks za hčerinsko družbo Intereuropo, d. d., ki ga Intereuropa spoštuje. Več v točki 2.1.4 Letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije, d. o. o., za leto 2020 na strani 38.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS