Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 27. novembra 2019 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. Spremembe in dopolnitve pomenijo nadgradnjo priporočil glede dobrih praks korporativnega upravljanja, ki jih SDH naslavlja na družbe s kapitalsko naložbo države.
Informacije s sej NS SDH
17. 1. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 15. 1. 2020
Dne 15. januarja 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval devetmesečno poročilo o poslovanju SDH in devetmesečno poročilo o upravljanju in rezultatih portfelja v upravljanju SDH
Sporočila za javnost
24. 12. 2019
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 23. decembra 2019 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 800,00 EUR bruto na zaposlenega.
Slovenski državni holding, d. d. je že tretje leto zapored organiziral letno konferenco, ki je potekala 2. decembra 2019 v GH Union in katere osrednji del je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2018 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2019/20.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

10. 2. Casino Portorož d. d.
23. 1. Varnost sistemi d. o. o.
Celotni koledar