Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto, sestavljajo ena odvisna družba v Sloveniji in 31 odvisnih družb v tujini. Obvladujoča družba ima 100-odstotni lastniški delež v vseh odvisnih družbah, razen v Ningbo Krka Menovo, v kateri ima 60-odstotni lastniški delež, 40-odstotnega pa ima kitajsko podjetje Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravil na recept in izdelkov brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliškoturističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem, v Nemčiji in v najetih proizvodnih zmogljivostih na Kitajskem. V navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka – Rus v Ruski federaciji, se poleg proizvodnje ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. Družba Terme Krka, d. o. o., se ukvarja z zdraviliškoturistično dejavnostjo. Skupina Krka je ena vodilnih generičnih farmacevtskih skupin na svetu. Na domačem trgu ima vodilni položaj, močno pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in že vrsto let tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost skupina Krka povečuje tudi na čezmorskih trgih. Osredotočena je na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami. Ponuja številna zdravila za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih področij, in sicer za bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja, hkrati pa vstopa tudi na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila, antidiabetiki) in tudi na izbrana področja z izdelki brez recepta. Skupina Krka več kot 50 milijonom bolnikov v 70 državah po vsem svetu dnevno zagotavlja nemoteno preskrbo s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili, kar ji omogoča vertikalno integrirani poslovni model.

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Povprečno število zaposlenih: 11.581
Lastniški delež RS: 7,22 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,22
KRKA, D. D., NOVO MESTO 5,20
OTP BANKA D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,72

 

Poslovanje skupine Krka v letu 2021

Skupina Krka je v letu 2021 poslovala zelo uspešno, ustvarila je rekordno prodajo v višini 1.565,8 mio EUR, kar je za 2 % oz. za 30,9 mio EUR več v primerjavi z letom 2020. Proizvedla je 16,2 mrd tablet, obloženih tablet in kapsul, kar je za 1 mrd več od proizvodnje v letu 2019. Skupina Krka je v letu 2021 s povečanjem prodaje in učinkovitimi poslovnimi procesi izboljšala EBITDA maržo in ustvarila rekorden dobiček v višini 308,2 mio EUR. Prodaja skupine Krka se je povečala na vseh trgih, izjema je trg zahodne Evrope, kjer je upadla za 11 %. Z vidika prodaje ostaja v letu 2021 največje tržišče s 35,1-odstotnim deležem in prodajo v višini 547,8 mio EUR vzhodnoevropski trg, zahodnoevropski trg pa je tretje največje Krkino tržišče. Prodaja v zahodni Evropi se je znižala zaradi lansiranja manjšega števila novih izdelkov, večjih cenovnih pritiskov in manjše uporabe zdravil na račun zmanjšane dosegljivosti zdravstvenih sistemov zaradi covida-19. Prodaja se je najbolj povečala na čezmorskih tržiščih (za 18 %), sledita trga v Sloveniji (za 9 %) in v vzhodni Evropi (za 6 %). Znotraj vzhodnega trga je prodaja največja v Rusiji (332,9 mio EUR), sledita Ukrajina (96,4 mio EUR) in Uzbekistan (31,2 mio EUR). Naložbe so v letu 2021 znašale 66 mio EUR, od tega 49 mio EUR v obvladujoči družbi. Namen naložb je povečati in tehnološko posodobiti proizvodne zmogljivosti in zmogljivosti za potrebe razvoja in zagotavljanja kakovosti. Naložbe v letu 2021 so bile nekolike nižje kot v preteklih letih, kar je posledica epidemije covida-19, vendar pa obseg investicij še vedno zagotavlja uresničitev zastavljenih strateških ciljev. V letu 2021 je skupina Krka registrirala 16 novih izdelkov, od tega 14 zdravil na recept ter dva veterinarska izdelka, uspešno pa je zaključila tudi 200 registracijskih postopkov.

Skupina Krka je presegla planirane prihodke in planirani čisti dobiček za leto 2021. Doseženi ekonomski kazalniki presegajo zastavljene ekonomske cilje v LNU 2021, so pa tudi višji od kazalnikov, ki jih dosega konkurenca.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 16,79 16,90 15,23
ROA PRED DAVKI (v %) 12,91 13,07 11,72
EBITDA MARŽA*(v %) 29,23 31,70 24,91
EBIT MARŽA (v %) 22,37 24,65 17,72
NETO DOLG/EBITDA –1,09 –0,75 –0,66
FINANČNI VZVOD 1,33 1,28 1,31

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 347.808.000 64.273.000 34.006.000
DENARNA SREDSTVA 159.838.000 313.568.000 218.667.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.537.683.000 2.235.542.000 2.184.618.000
KAPITAL 1.919.085.000 1.751.812.000 1.667.516.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 29.646.000 30.306.000 31.793.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 455.924.000 310.934.000 356.197.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.565.802.000 1.534.941.000 1.493.409.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.586.163.000 1.584.922.000 1.547.323.000
EBIT 354.788.000 390.744.000 274.195.000
EBITDA 463.625.000 502.432.000 385.437.000
ČISTI DOBIČEK 308.150.000 288.949.000 244.272.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 16,79 12,00
EBITDA marža (v %) 29,23 26,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 4,00 8,00
Finančni vzvod 1,33 1,30
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 78.153,96 72.000,00
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje (v %) 9,90 10,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

V letu 2022 skupina Krka načrtuje prodajo izdelkov in storitev v višini 1.610 mio EUR in čisti dobiček v višini 300 mio EUR. Za naložbe bo namenjenih 130 mio EUR, usmerjene bodo predvsem v povečanje in tehnološko posodabljanje proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Načrt poslovanja skupine Krka v letu 2022 je usklajen s posodobljeno Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2022–2026. Predvideno je doseganje povprečne EBITDA marže v višini vsaj 25 % in doseganje količinske/vrednostne rasti prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto. Zdravila na recept bodo še naprej najpomembnejša skupina izdelkov. V prihodnjem letu skupina Krka načrtuje povečanje števila zaposlenih v tujini in Sloveniji za 2 %. Ključni strateški cilji do leta 2026 so integracija digitalizacije, povečanje obstoječe ponudbe izdelkov, stabilna dividendna politika (za dividende izplačati najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov), letno namenjati 10 % prihodkov od prodaje za R&D in povprečno 110 mio EUR za naložbe, krepiti in optimizirati vertikalno integrirani poslovni model, nadgrajevati trajnostno kulturo skupine Krka, ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost , vključevati trajnostni vidik v korporativno upravljanje in povečati prodajo z dodatnimi trgi in izdelki. Skupina Krka ima cilj v letu 2022 zagotoviti razkrivanje trajnostih tem po standardih GRI in v letu 2023 pridobiti rating ESG.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS