Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto, sestavljajo ena odvisna družba v Sloveniji in 30 odvisnih družb v tujini. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravil na recept in izdelkov brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliškoturističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem, v Nemčiji in na Kitajskem. V navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka – Rus v Ruski federaciji, se poleg proizvodnje ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. Družba Terme Krka, d. o. o., se ukvarja z zdraviliškoturistično dejavnostjo. Skupina Krka je ena vodilnih generičnih farmacevtskih skupin na svetu. Na domačem trgu ima vodilni položaj, močno pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in že vrsto let tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost skupina Krka povečuje tudi na čezmorskih trgih. Osredotočena je na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami. Ponuja številna zdravila za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih področij, in sicer za bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja, hkrati pa vstopa tudi na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila, antidiabetiki) in tudi na izbrana področja z izdelki brez recepta. Skupina Krka več kot 50 milijonom bolnikov v več kot 70 državah po vsem svetu zagotavlja nemoteno preskrbo s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili, kar ji omogoča vertikalno integrirani poslovni model.

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Število zaposlenih: 11.631
Lastniški delež RS: 7,21 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,21
KRKA, D. D., NOVO MESTO 4,92
OTP BANKA D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,91

 

Poslovanje skupine Krka v letu 2020

Epidemija covida-19 je tudi skupino Krka postavila pred velike izzive. V skupini Krka so se na epidemijo hitro odzvali s sprejetjem ukrepov za zaščito zaposlenih in z ostalimi ukrepi za zagotovitev neprekinjenega poslovanja. V letu 2020 je skupina Krka proizvedla rekordno količino izdelkov, 16,5 mrd tablet, obloženih tablet in kapsul, kar je za 9 % več kot v letu 2019. Skupina Krka je v letu 2020 dosegla prodajo v višini 1.534,9 mio EUR, kar je za 3 % več kot v letu 2019, in tako dosegla največjo prodajo v zgodovini podjetja. Količinska rast prodaje je bila sicer 7-odstotna. Rast prodaje je bila dosežena v regijah vzhodna Evropa, jugovzhodna Evropa, zahodna Evropa in srednja Evropa. Prodaja je upadla v Sloveniji (zaradi padca zdraviliškoturističnih storitev) in na čezmorskih tržiščih (–6 %). Čisti dobiček skupine Krka je znašal 288,9 mio EUR, kar je za 18 % oziroma 44,7 mio EUR več kot v letu 2019. Ustvarjena EBITDA v letu 2020 je znašala 502 mio EUR, kar je za 30 % več kot v letu 2019. Vrednost naložb je bila v letu 2020 zaradi vpliva epidemije covida-19 nižja kot običajno in je znašala 76,6 mio EUR. Zmanjšane investicije ne bodo vplivale na realizacijo strateških usmeritev. Skupina Krka je v letu 2020 registrirala 20 novih izdelkov, prvega tudi na Kitajskem. Za raziskave in razvoj je bilo namenjenih 153,4 mio EUR, kar predstavlja 10 % prodaje. Zaradi mednarodnega poslovanja je skupina Krka izpostavljena tveganju sprememb deviznih tečajev. Ob izbruhu epidemije covida-19 v letu 2020 je prišlo do velike nestabilnosti valut držav v razvoju, zato je bil rezultat valutnih tveganj negativen v višini 52,7 mio EUR. Konec leta 2020 je bilo v skupini Krka 11.677 zaposlenih. Skupina Krka posebno pozornost posveča tudi trajnostnemu razvoju, zato se na tem področju vsako leto izboljšuje in vlaga sredstva v varovanje okolja in narave, izobraževanje zaposlenih, spodbujanje talentov in gradnjo partnerskih odnosov z vsemi deležniki.

 

Skupina Krka je v letu 2020 poslovala izjemno uspešno in tako presegla načrtovane kazalnike v LNU 2020. Kazalnik capex v čistih prihodkih ni dosegel zastavljenega kazalnika v LNU 2020, saj so bile investicije nekoliko znižane zaradi vpliva epidemije covida-19. Presežen je bil tudi plan skupine Krka za leto 2020.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 19,83 17,73 13,38
ROA PRED DAVKI 15,34 13,64 10,38
EBITDA MARŽA* 31,70 24,91 25,04
EBIT MARŽA* 24,65 17,72 16,97
NETO DOLG/EBITDA –0,75 –0,66 –0,39
FINANČNI VZVOD 1,28 1,31 1,29

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 64.273.000 34.006.000 26.211.000
DENARNA SREDSTVA 313.568.000 218.667.000 117.801.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.235.542.000 2.184.618.000 1.985.069.000
KAPITAL 1.751.812.000 1.667.516.000 1.540.270.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 30.306.000 31.793.000 12.271.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 310.934.000 356.197.000 321.741.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.534.941.000 1.493.409.000 1.331.858.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.584.922.000 1.547.323.000 1.370.877.000
ODPISI VREDNOSTI 134.707.000 139.136.000 138.610.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 288.949.000 244.272.000 174.008.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 16,90 12,00
EBITDA marža (v %) 32,70 26,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,00 8,00
Finančni vzvod 1,28 1,30
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 80.891,07 68.000,00
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje (v %) 10,00 10,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

V letu 2021 skupina Krka načrtuje prodajo izdelkov in storitev v višini 1.535 mio EUR in dobiček v vrednosti 265 mio EUR. Poslovni rezultati v letu 2021 bodo odvisni tudi od razvoja epidemije, ukrepov, povezanih z njo, in globalnega okrevanja po epidemiji. V letu 2021 naj bi skupina Krka za naložbe namenila 73 mio EUR, kar je manj od načrta in primerljivo z letom 2019.

Skupina Krka posodablja strategijo razvoja vsaki dve leti. Uprava in nadzorni svet sta novembra 2019 posodobila strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024. Ob upoštevanju patentnih možnosti so bili v strategijo dodani izdelki za različne terapevtske skupine. Posodobljen je načrt naložb, ki predvideva tudi vlaganja na Kitajskem. Med strateškimi usmeritvami je tudi nadaljnja digitalizacija poslovanja. Izpostavljena je tudi zavezanost h kakovosti izdelkov, ki je ena od glavnih konkurenčnih prednosti družbe. Predvidena je količinska oziroma vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto. Cilj skupine Krka je, da ob organski rasti zagotovi tudi rast z dolgoročnimi poslovnimi povezavami. Eden izmed ključnih strateških ciljev je na izbranih trgih prvi med generiki lansirati izbrane izdelke. Za razvoj in raziskave je predvidenih 10 % od prodaje.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenega kodeksa so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu družbe za leto 2020 (strani 37 in 38).

Predstavitev 20 največjih družb v RS