Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto, sestavljajo dve odvisni družbi v Sloveniji (Terme Krka, d. o. o., in Farma GRS, d. o. o.) in 29 odvisnih družb v tujini. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravil na recept in izdelkov brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliških turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. V navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka – Rus v Ruski federaciji, se poleg proizvodnje ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. Družba Terme Krka, d. o. o., se ukvarja z zdraviliško turistično dejavnostjo. V letu 2018 je na Kitajskem začelo delovati skupno podjetje Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical Co. Ltd., v katerem ima Krka 60-odstotni lastniški delež. Skupina Krka je ena vodilnih generičnih farmacevtskih skupin na svetu. Na domačem trgu ima vodilni položaj, močno pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in že vrsto let tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost skupina Krka povečuje tudi na čezmorskih trgih. Osredotočena je na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami. Ponuja številna zdravila za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih področij, in sicer za bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja, hkrati pa vstopa tudi na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila, antidiabetiki) in tudi na izbrana področja z izdelki brez recepta.

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
Število zaposlenih: 11.390
Lastniški delež RS: 7,21 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %

Poslovodstvo

David Bratož
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Jože Colarič
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Milena Kastelic
Članica uprave, delavska direktorica
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Aleš Rotar
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Vinko Zupančič
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021

Nadzorni svet

Jože Mermal
Predsednik nadzornega sveta
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Andrej Slapar
Namestnik predsednika
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Borut Jamnik
Član
Mandat od do: 7. 7. 2017 - 7. 7. 2022
Julijana Kristl
Članica
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Mojca Osolnik Videmšek
Članica
Mandat od do: 5. 7. 2019 - 5. 7. 2024
Boris Žnidarič
Član
Mandat od do: 7. 7. 2016 - 20. 8. 2020
Tomaž Sever
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2024
Franc Šašek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2024
Mateja Vrečer
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2024

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,21
OTP BANKA, D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,70
ADDIKO BANK, D. D. – PENSION FUND 1 - FIDUCIARNI RAČUN    3,65

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Krka je v letu 2018 ustvarila 1 mrd 331,9 mio EUR prodaje, kar je za 65,5 mio EUR oziroma za 5 % več kot v letu 2017. Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 232,7 mio EUR je bil zaradi relativno večje rasti prodaje glede na odhodke za 33,9 mio EUR oziroma za 17 % večji kot v letu 2017. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA) v višini 343,3 mio EUR, se je povečal za 36,6 mio EUR oziroma za 12 %. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 mio EUR in je bil glede na leto 2017 večji za 21,4 mio EUR oziroma za 14 %. Donosnost kapitala (ROE) se je povečala za 1,1 odstotne točke in je znašala 11,5 %.

Družba Krka je v letu 2018 ustvarila 1 mrd 231,8 mio EUR prodaje, kar je za 34 mio EUR oziroma za 3 % več kot v letu 2017. Dobiček iz poslovanja (EBIT) družbe Krka je znašal 199,3 mio EUR, dobiček iz poslovanja družbe Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa 282,5 mio EUR. Čisti dobiček družbe Krka je znašal 163,3 mio EUR.

Skupina Krka je v letu 2018 prodajo povečala na vseh trgih. Največjo prodajo v višini 412,9 mio EUR oziroma 31,1 % celotne prodaje je skupina Krka ustvarila v regiji vzhodna Evropa. Sledila ji je regija srednja Evropa s 318,3 mio EUR in 24-odstotnim deležem. Prodaja na domačem trgu je znašala 88,9 mio EUR, kar je 6,7 % celotne prodaje skupine Krka. Prodaja se je najmanj povečala v regiji zahodna Evropa (+1 %), najbolj pa v regijah jugovzhodna Evropa (+9 %) in vzhodna Evropa (+7 %).

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept, ki so v letu 2018 predstavljala 83 % celotne prodaje. Največje terapevtske skupine zdravil na recept so bila tudi v letu 2018 zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil, ki skupaj predstavljajo več kot tri četrtine zdravil na recept. Izdelki brez recepta so v letu 2018 predstavljali 9 % celotne prodaje, veterinarski izdelki pa 5 % skupne prodaje.     

Skupina Krka je v letu 2018 za naložbe porabila 96,3 mio EUR, od tega 78 mio EUR v obvladujoči družbi in 18,3 mio EUR v odvisnih družbah. Naložbe so bile namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnje in razvoja ter zagotavljanju kakovosti. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji so potekale številne naložbe v novo proizvodno opremo in posodobitve infrastrukture, s čimer so se povečale proizvodne zmogljivosti ter izboljšala kakovost. Delež naložb v ustvarjenih prihodkih od prodaje je v letu 2018 znašal 7,2 %. Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanja kakovosti v naslednjih letih je 54 mio EUR vreden Razvojno-kontrolni center 4 v Novem mestu. Objekt s skupno površino 18.000 m2 je bil zgrajen in v celoti zaprt konec leta 2016. Poleti 2017 je bilo končano opremljanje laboratorijskega dela, dodatno opremljanje prostorov, ki so namenjeni razvoju, pa je v zaključni fazi. Na isti lokaciji je bila oktobra 2017 začeta tudi gradnja večnamenskega skladišča za končne izdelke, surovine in embalažo v skupni ocenjeni vrednosti 36 mio EUR. Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka – Rus, ki proizvede 70 % izdelkov za ruski trg. Krka je v letu 2018 z lokalnim partnerjem Menovo ustanovila skupno podjetje Ningbo Krka Menovo, ki je konec leta 2018 že pričelo komercialno proizvodnjo prvega izdelka za trge zunaj Kitajske, ter hkrati zanj vložila vso potrebno dokumentacijo za prodajo na kitajskem trgu, v letu 2019 pa vlagajo še pet registracij za prodajo izdelkov na kitajskem trgu.       

Skupina Krka je v letu 2018 poslovala uspešno in izboljšala vse ključne kazalnike poslovanja ter presegla plan za leto 2018. Skupina Krka je dosegla tudi načrtovane kazalnike v LNU 2018.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 13,38 12,02 8,16
ROA PRED DAVKI 10,38 9,20 6,25
EBITDA MARŽA 25,77 24,21 19,43
EBIT MARŽA 17,47 15,69 10,43
NETO DOLG/EBITDA –0,39 –0,14 –0,20
FINANČNI VZVOD 1,29 1,29 1,32


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 26.211.000 1.426.000 9.518.000
DENARNA SREDSTVA 117.801.000 45.948.000 38.630.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.985.069.000 1.919.131.000 1.911.518.000
KAPITAL 1.540.270.000 1.487.699.000 1.444.444.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 123.058.000 121.182.000 115.313.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 321.741.000 310.250.000 351.761.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.331.858.000 1.266.392.000 1.174.424.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.370.892.000 1.276.852.000 1.192.729.000
ODPISI VREDNOSTI 138.610.000 125.379.000 120.596.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 174.008.000 152.576.000 108.456.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 11,49 11,50
EBITDA marža 25,77 25,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 7 10
Finančni vzvod 1,29 1,30
Dodana vrednost na zaposlenega 64.914,28 66.500,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina KRKA za leto 2019 načrtuje prodajo v višini 1 mrd 375 mio in dobiček v višini 172 mio EUR, pri čemer si bo uprava prizadevala, da bodo ti cilji preseženi. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, bodo predvidoma namenili 124 mio EUR. V letu 2019 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in v tujini, skupaj za 4 %, pri čemer bo predvidena rast deloma tudi posledica prehoda delavcev iz agencij v družbo Krka. Načrtovano je, da tudi v letu 2019 zdravila na recept z 81-odstotnim tržnim deležem ostajajo najpomembnejša skupina izdelkov.

Med ključnimi strateškimi cilji do leta 2022 so doseganje rasti povprečne letne količinske/vrednostne prodaje v višini najmanj 5 % ter ohranjanje usmerjenosti v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov. S ciljem pridobivanja novih izdelkov in/ali novih trgov načrtujejo, da bodo v primeru poslovno zanimivih in razpoložljivih prevzemnih tarč dodatno rast lahko zagotovili tudi s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami. 

Poleg ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bo skupina Krka v skupni prodaji ohranjala čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov. Na izbranih trgih bodo izdelke še naprej lansirali med prvimi generiki. Krepili bodo farmacevtskokemijsko dejavnost in povečali nabor zdravil na treh ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept (zdravila za bolezni srca in žilja, zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil in presnove) in na ostalih perspektivnih področjih (protibolečinska in onkološka zdravila, antidiabetiki, protivirusna zdravila in antibiotiki) ter hkrati vstopali tudi na nova področja. Na ključnih terapevtskih področjih bodo uvajali nove inovativne izdelke, kot so inovativne fiksne kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti, farmacevtske oblike, in nove dostavne sisteme.

Skupina Krka bo usmerjena predvsem na evropske trge, kitajski trg in trge Srednje Azije, vendar si bo prizadevala za čim boljši izkoristek prodajnega potenciala v vseh prodajnih regijah. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), v prodaji bo v obdobju do leta 2022 v povprečju znašal od 21 do 25 %, pričakovana donosnost kapitala (ROE) pa od 9 do 12 %.

Družba načrtuje stabilno politiko dividend, in sicer bodo dividende, ob upoštevanju naložbenih in finančnih potreb skupine, znašale najmanj polovico čistega dobička večinskih lastnikov.

Uprava in nadzorni svet vsaki dve leti revidirata petletno strategijo razvoja, naslednjič novembra 2019.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Krka sledi več kodeksom in zapisanim dobrim praksam. Kot referenčnega uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sprejela 27. 10. 2016. Določbe kodeksa izpolnjuje skoraj v celoti, odstopanja pa so pojasnjena v letnem poročilu. Izpolnjuje tudi večino določb kodeksa, ki se nanaša na družbe, ki kotirajo na Varšavski borzi, odstopanja od kodeksa pa objavlja preko veljavnega sistema obveščanja Varšavske borze.

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Krka izvaja redno poslovno načrtovanje: vsako leto pripravlja podrobne letne načrte poslovanja za prihodnje leto s poudarkom na konsolidirani ravni. Plani temeljijo na sprejeti dolgoročni strategiji razvoja. Strategijo in plan sprejme uprava, pri čemer mora v skladu s točko 6.18 statuta družbe na oba akta dati predhodno soglasje nadzorni svet. Družba strategijo sprejema za petletno obdobje, nazadnje za obdobje od leta 2018 do leta 2022, in jo posodobi vsaki dve leti. Družba skrbi za redno in pregledno periodično poročanje vlagateljem o poslovanju, in sicer četrtletno. Glede transparentnosti sklepanja poslov, donatorstva in sponzorstva je vzpostavila notranje kontrole. Za nabave so predpisani razpisi, pogajanja z dobavitelji, zagotovljeno je načelo vsaj štirih oči. V družbi obstaja sistem za obravnavo tako imenovanih žvižgačev oziroma prijav nepravilnosti, ki jih obravnava osebno član uprave. Optimizacija stroškov je stalen proces, od leta 2013 ima družba stroškovni program na ravni skupine z imenom Vaša učinkovitost šteje, ki vsako leto, letos tako že 7. zaporedno leto, skrbi za racionalizacijo stroškov, zlasti z razpisi in pogajanji s partnerji. Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja se izraža v certifikatih, uspešno opravljenih farmacevtskih inšpekcijah in nagradah za kakovost. Družba pozorno pripravlja tudi gradiva in skrbi za potek skupščin delničarjev.

Predstavitev 20 največjih družb v RS