Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor, ki je nastala leta 2011 z izčlenitvijo dela družbe Elektro Maribor, d. d., sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d., in dve odvisni družbi Energija plus, d. o. o., in OVEN Elektro Maribor, d. o. o., ki sta v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe. Glavna dejavnost družbe Energija plus, d. o. o., je nakup in prodaja energentov (električne in toplotne energije ter prodaja plina in peletov). V zaključni fazi je postopek povezovanja HSE, d. o. o., in Energije plus, d. o. o. Glavna dejavnost družbe OVEN Elektro Maribor, d. o. o., je proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah in fotonapetostnih elektrarnah. Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 834
Lastniški delež RS: 79,86 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,86
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,76
AMPELUS HOLDING LIMITED     3,29
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,62
Collis plus, d. o. o.     0,90

 

 

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Maribor

V letu 2020 so poslovanje družbe Elektro Maribor zaznamovali izjemni izzivi. Med največje sodijo intenzivne vremenske ujme v prvem in tretjem četrtletju, sprememba regulacije dejavnosti, naraščanje potreb uporabnikov, še posebej pa epidemija covida-19.

Če v letu 2020 ne bi prišlo do spremembe v regulaciji dejavnosti distribucije (znižanje priznanega donosa s 5,26 na 4,13 %), bi družba iz naslova priznanega donosa na sredstva realizirala za 3,5 mio EUR višji poslovni izid iz poslovanja. Nižji so bili tudi finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini zaradi zagotovitve višje stopnje likvidnosti odvisne družbe v zahtevnih epidemijskih razmerah in povečanja kapitalske ustreznosti za predvidene zahtevnejše investicije. Zaradi bistvenih zunanjih vplivov na poslovanje je družba pripravila rebalans Letnega poslovnega načrta za leto 2020 (v nadaljevanju rebalans), v katerem je upoštevala do tedaj znane zunanje vplive na poslovanje družbe in načrtovala ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na poslovanje družbe. Po sprejetju rebalansa je v drugi polovici leta 2020 prišlo do novega vala epidemije.

 

Skupina Elektro Maribor je v letu 2020 ustvarila čisti poslovni izid v višini 10,7 mio EUR, kar je skladno z rebalansom poslovnega načrta, glede na preteklo leto pa je čisti poslovni izid skupine nižji za 23,7 %.

 

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2020 znašali 173,5 mio EUR in so skoraj enaki glede na preteklo leto (višji za 156 tisoč EUR).

Vsi stroški in odhodki skupine so v letu 2020 znašali 187,6 mio EUR in so za 3,4 % višji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane stroške in odhodke so višji predvsem poslovni stroški (stroški materiala in storitev) in odhodki.

 

Investicijska vlaganja skupine Elektro Maribor so v letu 2020 znašala 33,5 mio EUR, kar je za 2,7 % več glede na preteklo leto. Največji delež (94-odstotni) v strukturi investicijskih vlaganj predstavljajo vlaganja obvladujoče družbe Elektro Maribor. Bilančna vsota skupine na dan 31. decembra 2020 znaša 429,0 mio EUR in je za 2,3 % višja glede na stanje v preteklem letu. V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva. Struktura se z leti bistveno ne spreminja. 

Skupina Elektro Maribor je imela na dan 31. decembra 2020 zaposlenih 834 delavcev, kar je za dva več kot 31. decembra 2019.

 

Zlasti zaradi spremenjene regulacije dejavnosti v letu 2020 in drugih navedenih zunanjih vplivov niso bila izpolnjena pričakovanja SDH iz LNU 2020, razen kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, pri katerem je družba presegla pričakovanja za 2,2 odstotne točke. Nedoseganje navedenih pričakovanj, razen kazalnika CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, je bilo predvideno tudi v rebalansu.

Kazalniki LNU 2020 so bili namreč sprejeti še pred epidemijo koronavirusne bolezni ter ukrepi in spremembami, povezanimi z njo.

V letu 2020 so se izgube električne energije nekoliko povečale v primerjavi z letom pred tem, na kar je pomembno vplivalo spremenjeno razmerje med odjemom na srednji in odjemom na nizki napetosti v času epidemije. Dosežen delež izgub v višini 4,83 % je bil nižji tistega, ki ga je priznala agencija, in je za leto 2020 znašal 4,99 %. Na obseg izgub vplivajo tudi specifičnosti oskrbnega območja, za katero je značilna večja razpršenost poseljenosti. Posledično je na območju družbe povprečna dolžina omrežja na uporabnika kar za 16 % večja kot drugje v Sloveniji.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 4,06 5,43 6,31
ROA PRED DAVKI 2,86 3,84 4,48
EBITDA MARŽA 17,87 19,54 22,65
EBIT MARŽA 6,22 8,12 10,24
NETO DOLG/EBITDA 1,02 0,88 0,76
FINANČNI VZVOD 1,42 1,42 1,41


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 13.927.196 11.524.296 11.129.065
SKUPAJ SREDSTVA 429.040.154 419.418.011 404.016.449
KAPITAL 301.873.974 296.215.772 287.170.547
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 44.067.285 39.450.002 33.896.445
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 40.212.152 41.918.486 40.797.919

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 173.464.076 173.307.896 153.363.632
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 199.403.632 196.888.513 177.757.849
ODPISI VREDNOSTI 23.220.839 22.497.251 22.067.493
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 10.693.866 14.021.539 15.218.892


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                           

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROA (v %) 2,65 3,50
EBITDA marža (v %) 39,33 41,70
Neto finančni dolg/EBITDA 1,20 1,18
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 54,29 52,10
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 73.599,95 76.700,00
ROE skupine (v %) 3,58 4,55

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 56,22 45,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,83 4,75
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 21,45 19,20
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,68 1,10
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 10,99

8,20

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Družba Elektro Maribor za leto 2021 načrtuje čisti dobiček v višini 12,3 mio EUR, kar je za 1,9 mio EUR oziroma za 18 % več glede na doseženega v letu 2020. V družbi z investicijskimi vlaganji načrtno povečujejo jakost, naprednost, robustnost in spoznavnost omrežij z novimi in rekonstruiranimi vodi in napravami in s tem zasledujejo cilj, da so investicijska vlaganja skladna s potrebami uporabnikov ter zahtevami standardov kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo. V letu 2021 bodo realizirali investicijska vlaganja v višini 32 mio EUR.  Intenzivno dinamiko investicijskih vlaganj bodo nadaljevali tudi v letih 2022 in 2023.          

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • Učinkovitost delovanja in krepitev položaja družbe,
 • odgovorno upravljanje sredstev družbe,
 • zagotavljanje najboljšega možnega servisa za dobavitelje električne energije in uporabnike sistema ter odgovornost do  zaposlenih in delničarjev,
 • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje ter razvoj distribucijskega sistema,
 • intenzivno posodabljanje omrežja in povečevanje njegove robustnosti – odpornosti proti naravnim ujmam,
 • vzdrževanje, usmerjeno v doseganje primerljive zanesljivosti in kakovosti oskrbe na celotnem oskrbnem območju družbe Elektro Maribor, d. d.,
 • zagotavljati dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema in razvijati infrastrukturo za podporo naprednim  storitvam,              
 • zagotavljati pogoje za razvoj obnovljivih virov in proizvodnjo z visokim izkoristkom,
 • zaposlenim omogočiti kreativna delovna mesta,
 • pridobitev visoke stopnje znanja in izobrazbe za zaposlene zaradi učinkovitega izvajanja distribucijske dejavnosti in
 • doseganja strateških ciljev podjetja.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

 

Vir: Elektro Maribor, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS