Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor, ki je nastala leta 2011 z izčlenitvijo dela družbe Elektro Maribor, d. d., sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d., in dve odvisni družbi, ki sta v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe:

 • Energija plus, d. o. o., glavna dejavnost družbe je nakup in prodaja energentov (električna energija, toplotna energija, prodaja plina in peletov);
 • OVEN Elektro Maribor, d. o. o., glavna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah in fotonapetostnih elektrarnah.

Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 834
Lastniški delež RS: 79,86 %

Poslovodstvo

Boris Sovič
Predsednik uprave
Mandat: 14. 3. 2020 - 14. 3. 2024

Nadzorni svet

Tomaž Orešič
Predsednik
Mandat: 13. 12. 2018 - 13. 12. 2022
David Klarič
Namestnik predsednika
Mandat: 1. 9. 2017 - 1. 9. 2021
Jože Golobič
Član
Mandat: 13. 12. 2018 - 13. 12. 2022
Alojz Kovše
Član
Mandat: 13. 12. 2018 - 13. 12. 2022
Dušan Kovačič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 14. 7. 2018 - 14. 7. 2022
Nenad Kajtezovič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 14. 7. 2018 - 14. 7. 2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,86
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,76
AMPELUS HOLDING LIMITED     3,29
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,62
Collis plus, d. o. o.     0,90

 

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina Elektro Maribor je uspešno zaključila poslovanje v letu 2018 in ustvarila čisti poslovni izid v višini 15,2 mio EUR. Glede na načrtovani čisti poslovni izid je dobiček višji za 17 %, glede na preteklo leto pa je višji za 30 %. K višjemu čistemu poslovnemu izidu glede na načrtovanega so največ prispevali predvsem višji poslovni prihodki. Vsi prihodki skupine so v letu 2018 znašali 178,0 mio EUR in so za 10 % višji glede na načrtovane prihodke ter za 12 % višji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane prihodke so višji predvsem poslovni prihodki, in sicer predvsem iz naslova višjih reguliranih prihodkov po pogodbi SODO in višjih prihodkov od prodaje električne energije.

Vsi stroški in odhodki skupine so v letu 2018 znašali 160,2 mio EUR in so za 9 % višji glede na načrtovane stroške in odhodke ter za 10 % nižji glede na preteklo leto. Investicijska vlaganja skupine Elektro Maribor so v letu 2018 znašala 32,5 mio EUR, kar je za 9,9 % več glede na preteklo leto. Največji delež (98-odstotni) v strukturi investicijskih vlaganj predstavljajo vlaganja obvladujoče družbe Elektro Maribor.

Bilančna vsota skupine na dan 31. 12. 2018 znaša 404,0 mio EUR in je za 3 % višja glede na načrtovano stanje ter za 3 % višja glede na stanje v preteklem letu. V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva. Struktura se z leti bistveno ne spreminja. Neto finančni dolg skupine je na dan 31. 12. 2018 znašal 30,7 mio EUR in je za 25,4 % višji glede na preteklo leto in za 17 % nižji od načrtovanega.

Vsi ekonomski kazalniki družbe so boljši od predvidenih v LNU zaradi višjega čistega poslovnega izida in nižjega zadolževanja od planiranega. Tudi vrednosti strateških meril v večini presegajo pričakovanja v LNU, na slabši kazalnik MAIFI pa so vplivale izredne vremenske razmere v letu 2018.

Konec leta 2018 je bilo v skupini 834 zaposlenih, kar je za 7 zaposlenih več kot konec leta 2017.

Ključni poslovni dogodki

 • Agencija za energijo je na osnovi novega omrežninskega akta decembra 2018 izdala Odločbo o novem regulativnem okvirju za obdobje 2019–2021. S tem je določila vrednostni okvir upravičenih stroškov regulirane dejavnosti družbe. Eden izmed največjih negativnih vplivov novega omrežninskega akta je poleg (ne)priznavanja upravičenih stroškov znižanje priznanega donosa na sredstva zaradi spornosti izračuna WACC.
 • Ob poteku mandata trem članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, so bili za naslednje štiriletno mandatno obdobje za člane nadzornega sveta imenovani Jože Golobič, Tomaž Orešič in mag. Alojz Kovše s pričetkom mandata 13. 12. 2018.
 • V letu 2018 je družba zaključila odkup lastnih delnic. V obdobju 2016–2018 je bilo skupaj odkupljenih 150.022 delnic v skupni vrednosti 363.300,93 EUR, kar predstavlja 0,45 % vseh delnic družbe (EMAG).
 • Družba Elektro Maribor, d. d., je v obdobju od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 izvajala projekt PREMAKNI PORABO. Cilj projekta je bil časovni premik rabe električne energije iz časa konične obremenitve v drugo časovno obdobje.
 • Uvajanje sistema naprednega merjenja (AMI): v Elektro Maribor je bilo na dan 31. 12. 2018 v sistem naprednega merjenja vključenih že 76 % vseh merilnih mest (166.736). V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta.
 • Bisnode Slovenija je družbi Elektro Maribor, d. d., podelil Zlati certifikat bonitetne odličnosti AAA 2018. Družba Elektro Maribor dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 6,31 4,94 6,26
ROA PRED DAVKI 4,48 3,49 4,42
EBITDA MARŽA 22,65 22,35 22,37
EBIT MARŽA 10,24 8,93 9,92
NETO DOLG/EBITDA 0,76 0,69 0,57
FINANČNI VZVOD 1,41 1,41 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 11.129.065 13.726.387 16.506.197
SKUPAJ SREDSTVA 404.016.449 390.499.179 381.664.254
KAPITAL 287.170.547 276.873.788 269.533.189
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 33.896.445 31.088.096 29.435.579
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 40.797.919 42.046.948 41.716.669

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 153.363.632 136.344.167 147.986.222
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 177.757.849 158.677.462 169.895.716
ODPISI VREDNOSTI 22.067.493 21.305.286 21.165.515
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 15.218.892 11.672.058 15.092.354


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                           

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROA (v %) 4,03 3,80
EBITDA marža (v %) 41,93 41,12
Neto finančni dolg/EBITDA 0,93 1,24
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 50,85 51,36
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 79.344,73 73.150,00
ROE skupine (v %) 5,44 4,80

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
SAIDI 38,08 44,50
Delež izgub na distribuirano EE 4,75 5,05
OPEX na distribuirano EE 19,78 20,91
SAIFI 1,16 1,10
MAIFI 9,70 8,40

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

 • vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Strateške usmeritve

 • v vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Maribor izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Družba kot referenčni kodeks upravljanja uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je Slovenski državni holding, d. d., sprejel 17. 5. 2017. V letu 2018 je odstopala od naslednjih priporočil:

 • načelo 6.6.1: Izjava o neodvisnosti ni bila objavljena na obrazcu, ki je priloga Kodeksa. Navedena zahteva se bo vnesla v novi poslovnik nadzornega sveta.
 • načelo 9.1.1: Organ nadzora družbe Elektro Maribor, d. d., je skupščini predlagal imenovanje zunanjega revizorja za obdobje enega leta. Povabilo k oddaji ponudb za izvajanje revizijskih storitev je bilo zaradi odstopa zunanjega revizorja, ki je bil izbran v letu 2017, izvedeno maja 2018 in se je nanašalo na poslovno leto 2018. V letu 2019 je bilo izvedeno javno naročilo za triletno obdobje 2019–2021.

 

Uprava družbe in nadzorni svet pri upravljanju družbe upoštevata Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Dne 26. 5. 2017 so bila navedena priporočila spremenjena in dopolnjena, kar je družba upoštevala pri upravljanju družbe v letu 2018. V letu 2018 je odstopala od:

 • priporočila 4.5: zavezujoča kolektivna pogodba oziroma dogovori s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo, so objavljeni na intranetni strani družbe. Družba upošteva prevladujočo prakso družb v portfelju istega upravljavca.

Družba Elektro Maribor, d. d., si pri poslovanju nenehno prizadeva za izboljšanje prakse na področju korporativnega upravljanja, vključno s proaktivno korporativno komunikacijo z različnimi deležniki.

Vir: Elektro Maribor, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS