Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor, ki je nastala leta 2011 z izčlenitvijo dela družbe Elektro Maribor, d. d., so v letu 2021 sestavljali obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d., in dve odvisni družbi:

 

 • OVEN Elektro Maribor, d. o. o., glavna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah in fotonapetostnih elektrarnah (100-odstotni delež);
 • Elektro Maribor Energija plus, d. o. o., glavna dejavnost družbe je nakup in prodaja energentov (100-odstotni delež).

 

Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja.

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Povprečno število zaposlenih: 915
Lastniški delež RS: 79,85 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,85
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,76
KALANTIA LIMITED    3,28
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,61
Collis plus, d. o. o.     0,89

 

 

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Maribor v letu 2021

V letu 2021 je bilo poslovanje družbe Elektro Maribor zaznamovano z epidemijo covida-19 in povečanim obsegom vlog za izdajo soglasij za priključitev naprav za samooskrbo. Pomembnejši dogodek za družbo je bil podpis pogodbe o prodaji večinskega 51-odstotnega deleža družbe Energija plus, d. o. o. (dne 9. septembra 2021), ki pa se je dokončno izvedla v letu 2022. V letu 2021 je družba zaključila izgradnjo naprednega merilnega sistema (NMS) in vse klasične elektromehanske števce zamenjala z novimi naprednimi.

 

Skupina Elektro Maribor je v letu 2021 ustvarila čisti poslovni izid v višini 9,16 mio EUR, kar je za 14,34 % manj kot v predhodnem letu. Slabši rezultat je posledica sklenitve prodajne pogodbe za večinski delež Energije plus, d. o. o. (ustavljeno poslovanje). Ob izločitvi efekta Energije Plus je skupina Elektro Maribor, d. d., za 2,05 % presegla čisti poslovni izid v primerjavi s predhodnim letom. Količina distribuirane električne energije v letu 2021 je bila za 5,3 % večja glede na preteklo leto.

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 63,94 mio EUR, 109,53 mio EUR manj kot v predhodnem letu zaradi učinka prodaje večinskega deleža v družbi Energija plus. Ob preračunanih podatkih, zaradi ustavljenega poslovanja odvisne družbe Energija, plus d. o. o., je skupina Elektro Maribor, d. d., dosegla v letu 2021 za 9,45 % višje čiste prihodke od prodaje kot v predhodnem letu, na kar je deloma vplival tudi nižji regulatorni donos v letu 2020, ki je znašal 4,13 % v primerjavi s 5,26 % v letu 2021.

 

Stroški blaga, materiala in storitev skupine Elektro Maribor, d. d., brez vpliva družbe Energija Plus, d. o. o., so znašli 21,25 mio EUR, kar je za 0,7 % več kot v predhodnem letu. Višji stroški dela, ki so od predhodnega leta višji za 9,23 %, so predvsem posledica večjega števila zaposlenih. Na dan 31. decembra 2021 je bilo v skupini Elektro Maribor, d. d., zaposlenih 851 delavcev, 17 več kot na dan 31. decembra 2020. V letu 2021 je bilo v skupini v povprečju (glede na število ur) 915 zaposlenih.

Investicijska vlaganja družbe Elektro Maribor, d. d., v letu 2021 so znašala 33,1 mio evrov, kar je za 5 % več glede na preteklo leto in za 3,44 % več, kot je bilo predvideno. 

Med ekonomsko-finančnimi kazalniki v letu 2021 je družba Elektro Maribor, d. d., dosegla pričakovanja po LNU pri neto finančnem dolgu/EBITDA, ki znaša 1,39 in je od rezultata predhodnega leta ugodnejši za 6,71 %, od pričakovanj po LNU pa za 13,13 %, in pri bruto dodani vrednosti na zaposlenega, ki je znašala 79.299 EUR in je od lanskega leta višja za 449 EUR, od pričakovanj po LNU pa za 269 EUR. Družba ni dosegla pričakovanj po LNU pri kazalnikih EBITDA marža, ki je z 39,11 % slabši od rezultatov predhodnega leta za 7,61 %, od pričakovanj po LNU pa za 8,56 %, pri kazalniku CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, ki je z 51,90 % slabši od rezultatov predhodnega leta za 4,4 %, od pričakovanj po LNU pa za 2,2 %, pri kazalniku ROA, ki je z 2,87 pričakovanja po LNU zgrešil za 4,97, a je presegel rezultate predhodnega leta za 8,3 %, in pri kazalniku ROE (skupine), ki znaša 3 % in je slabši od pričakovanja po LNU za 34,5 % in je dosegel za 16,2 % slabši rezultat kot v predhodnem letu.

Pri strateških ciljih, ki se merijo s kazalniki zanesljivosti napajanja (SAIDI, SAIFI, MAIFI OPEX na distribuirano električno energijo in delež izgub na distribuirano električno energijo), je družba presegla vsa pričakovanja po LNU, razen pri kazalniku OPEX na distribuirano EE, ki je z 21,26 EUR/MWh/leto od pričakovanj po LNU negativno odstopal za 2,61 %, a dosegel za slab odstotek boljši rezultat kot v predhodnem letu.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 3,00 3,58 4,81
ROA PRED DAVKI (v %) 2,09 2,52 3,41
EBITDA MARŽA (v %) 38,88 17,87 19,54
EBIT MARŽA (v %) 13,08 6,22 8,12
NETO DOLG/EBITDA 1,40 1,02 0,88
FINANČNI VZVOD 1,46 1,42 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 7.906.390 13.927.196 11.524.296
SREDSTVA 448.660.677 429.040.154 419.418.011
KAPITAL 308.111.741 301.873.974 296.215.772
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 48.917.748 44.067.285 39.450.002
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 50.192.599 40.212.152 41.918.486

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 63.937.719 173.464.076 173.307.896
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 88.236.181 199.403.632 196.888.513
EBIT 11.539.490 12.410.545 15.979.388
EBITDA 34.301.998 35.631.384 38.476.639
ČISTI DOBIČEK 9.160.632 10.693.866 14.021.539


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                                          

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROA (v %) 2,87 3,02
EBITDA marža (v %) 39,11 42,77
Neto finančni dolg/EBITDA 1,39 1,39
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 51,90 53,07
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 79.337,11 79.030,22
ROE skupine Elektro Maribor (v %) 3,00 4,58

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 33,92 45,29
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,55 4,70
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 21,26 20,72
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,02 1,17
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 8,11

8,40

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Pričakovani razvoj družbe je opredeljen v naslednjih dokumentih: Strategija družbe Elektro Maribor, d. d., Strategija tehnično tehnološkega razvoja distribucijskega elektroenergetskega sistema družbe Elektro Maribor, d. d., za obdobje 2015–2030, Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor, d. d., in skupine Elektro Maribor za leto 2022 s projekcijo poslovanja za leti 2023 in 2024 ter Razvojni načrt distribucijskega omrežja Elektro Maribor, d. d., za obdobje od leta 2021 do leta 2030.

Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja.

V letu 2022 bo na poslovanje družbe močno vplival Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki določa, da se v obdobju od 1. februarja do 30. aprila 2022 tarifne postavke za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.  Družba ocenjuje, da se bodo zaradi interventnega ukrepa prihodki družbe znižali za približno 15,7 mio EUR.

     

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

 • trajnostno in konkurenčno obratovanje elektrodistribucijskega sistema,
 • razvoj in vzdrževanje elektrodistribucijskega sistema,
 • zagotavljanje kakovostnih storitev,
 • transparentnost,
 • poslovna odličnost.

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

 • zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe,
 • skrb za okolje in naravo,
 • trajnostno obratovanje,
 • razvoj in vzdrževanje učinkovitega distribucijskega sistema,
 • zagotavljanje tehnološkega napredka v distribucijskem sistemu,
 • sledenje socialnim in okoljskim vidikom poslovanja,
 • večanje vrednosti družbe in izpolnjevanje pričakovanj delničarjev in drugih deležnikov,
 • ustvarjanje delovnega okolja, usmerjenega v osebno rast zaposlenih.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Vir: Elektro Maribor, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS