Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d., in dve odvisni družbi, ki sta v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe:

 • Energija plus, d. o. o., glavna dejavnost družbe je nakup in prodaja energentov (električna energija, toplotna energija, prodaja plina in peletov);
 • OVEN Elektro Maribor, d. o. o., glavna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah in fotonapetostnih elektrarnah.

Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 827
Lastniški delež RS: 79,50 %

Poslovodstvo

Boris Sovič
Predsednik uprave
Mandat od do: 13. 3. 2016 - 13. 3. 2020

Nadzorni svet

David Klarič
Član
Mandat od do: 1. 9. 2017-1.9.2021
Dušan Kovačič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 14. 7. 2014 - 14. 7. 2018
Darko Nemec
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 14. 7. 2014 - 14. 7. 2018
Ciril Pucko
Član
Mandat od do: 12. 12 . 2014 - 12. 12. 2018
Mateja Čuk
Namestnica predsednika
Mandat od do: 15. 12. 2014 - 12. 12. 2018
Tomaž Orešič
Predsednik
Mandat od do: 15. 12. 2014 - 12. 12. 2018

Opomba: Na skupščini družbe 28. 6. 2018 so bili za člane NS družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 13. 12. 2018, imenovani Jože Golobič, Tomaž Orešič in Alojz Kovše.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,74
AMPELUS HOLDING LIMITED     3,27
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,61
Collis plus, d. o. o.     0,90

 

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Elektro Maribor je uspešno zaključila poslovanje v letu 2017 in ustvarila čisti poslovni izid v višini 11,7 mio EUR. Glede na načrtovani čisti poslovni izid je dobiček nižji za 11 %, glede na preteklo leto pa je nižji za 23 %. K nižjemu čistemu poslovnemu izidu glede na načrtovanega so največ prispevali predvsem višji stroški nakupa električne energije.
Vsi prihodki skupine so v letu 2017 znašali 158,7 mio EUR in so za 3 % višji glede na načrtovane prihodke ter za 7 % nižji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane prihodke so višji predvsem poslovni prihodki, in sicer predvsem iz naslova višjih reguliranih prihodkov po pogodbi SODO, višjih prihodkov od prodaje električne energije in višjih prihodkov od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev.
Vsi stroški in odhodki skupine so v letu 2017 znašali 145,4 mio EUR in so za 5 % višji glede na načrtovane stroške in odhodke ter za 5 % nižji glede na preteklo leto.
Investicijska vlaganja Skupine Elektro Maribor so v letu 2017 znašala 29,5 mio EUR, kar je za 3 % več glede na preteklo leto. Največji delež (97-odstotni) v strukturi investicijskih vlaganj predstavljajo vlaganja obvladujoče družbe Elektro Maribor.
Bilančna vsota skupine na dan 31. 12. 2017 znaša 390,5 mio EUR in je za 3 % višja glede na načrtovano stanje ter za 2 % višja glede na stanje v preteklem letu. V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva. Struktura se z leti bistveno ne spreminja.
Na dan 31. 12. 2017 je kapital v višini 269,5 mio EUR in je za 2,7 % višji kot na isti datum predhodno leto.
Kratkoročne in dolgoročne finančne in poslovne obveznosti so na dan 31. 12. 2017 znašale 71,6 mio EUR.
Celotne finančne obveznosti skupine so ob koncu leta 2017 znašale 38,2 mio EUR in so na ravni načrtovanih ter za 1 % višje glede na preteklo leto. Neto finančni dolg je na dan 31. 12. 2017 znašal 24,5 mio EUR in je za 1 % nižji glede na načrtovanega ter za 14 % višji glede na preteklo leto.
Konec leta 2017 je bilo v skupini 827 zaposlenih, kar je za 1 zaposlenega manj kot konec leta 2016.

Pri poslovanju družbe Elektro Maribor v letu 2017 so bila upoštevana priporočila in pričakovanja SDH. Družba je v letu 2017 dosegla oziroma presegla večino pričakovanih strateških ciljev in kazalnikov SDH, razen kazalnikov MAIFI in SAIDI, predvsem zaradi njune odvisnosti od višje sile (vreme in drugi vplivi okolice). Nižji delež izgub glede na distribuirano električno energijo je posledica izvajanja ukrepov za obvladovanje tehničnih in komercialnih izgub, uvajanja naprednih merilnih sistemov, kakor tudi relativno visokih temperatur v jesenskem in zimskem času (izjema je januar 2017). Nižji neto finančni dolg na EBITDA je posledica manjšega zadolževanja za financiranje investicij. Višji CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je predvsem posledica večjih investicijskih vlaganj v elektroenergetske objekte.

Ključni poslovni dogodki

 • Reorganizacija družbe: z začetkom leta 2017 je začela veljati nova organiziranost družbe, ki pomeni tudi uskladitev z razmejitvijo regulirane in drugih dejavnosti, optimiranje organizacijskih ravni, vključno z ukinitvijo oddelkov in znižanjem števila vodstvenih delovnih mest za skoraj dve tretjini ter boljšo razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih vodstvenih delavcev.
 • Havarije v letu 2017: podatki kažejo, da se število in moč naravnih in drugih nesreč (pri tem so mišljene predvsem izredne vremenske razmere) v zadnjem času zelo povečujeta. V letu 2017 je bilo na oskrbnem območju Elektra Maribor, d. d., evidentiranih 27 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih. Za primerjavo je bilo leta 2014, ki ga je zaznamoval žledolom, 14 dni z izrednimi vremenskimi razmerami. Zaradi tega je bilo v letu 2017 evidentiranih kar 1147 škodnih primerov na elektrodistribucijskem omrežju v vrednosti 4 mio EUR. Posledično so bili v družbi primorani večkrat v letu prestrukturirati plan investicij z namenom celovite sanacije poškodovanega omrežja in dodatnega povečevanja stopnje robustnosti obstoječega omrežja.
 • Sistem za podporo poslovanja (ERP) in upravljanja sredstev (EAM): v juniju 2017 je družba podpisala pogodbo za posodobitev informacijske rešitve za podporo poslovanju (ERP). Projekt posodobitve ERP obsega implementacijo rešitve za poslovne procese. Operativne aktivnosti so se začele izvajati v avgustu 2017. Dokončanje projekta prenove ERP je predvideno do konca leta 2018. V letu 2017 je bil zaključen pilotni projekt izbire in delovanja sistema za upravljanje sredstev (EAM).
 • Kolektivna pogodba elektrogospodarstva in Podjetniška kolektivna pogodba: v juliju 2017 je bila podpisana Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije. Podjetniško kolektivno pogodbo, ki je bila veljavna do konca leta 2017, je družba v decembru 2017 s podpisom Aneksa št. 3 k Podjetniški kolektivni pogodbi podaljšala do 30. 9. 2018. Podjetniška kolektivna pogodba ne vključuje avtomatske indeksacije plač.
 • Slovensko-japonski projekt: v sodelovanju z družbo ELES, sistemskim operaterjem slovenskega prenosnega sistema, in japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO je družba začela izvajanje projekt.
 • Kohezijska sredstva: družba Elektro Maribor, d. d., je 16. 10. 2017 od Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 3,7 mio EUR za izvedbo operacije Projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci.
 • Certifikat zlate bonitetne odličnosti in certifikat finančne zanesljivosti: družba Bisnode je družbi Elektro Maribor, d. d., v juniju 2017 podelila certifikat zlate bonitetne odličnosti AAA.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 4,94 6,26 5,20
ROA PRED DAVKI 3,49 4,42 3,67
EBITDA MARŽA 22,35 22,37 20,49
EBIT MARŽA 8,93 9,92 8,15
NETO DOLG/EBITDA 0,69 0,57 0,55
FINANČNI VZVOD 1,41 1,42 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 13.726.387 16.506.197 19.462.055
SKUPAJ SREDSTVA 390.499.179 381.664.254 369.398.672
KAPITAL 276.873.788 269.533.189 260.841.874
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 31.088.096 29.435.579 30.274.589
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 40.518.134 41.716.669 30.274.589

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 136.344.167 147.986.222 149.246.239
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 158.677.462 169.895.716 170.520.908
ODPISI VREDNOSTI 21.305.286 21.165.515 21.048.046
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 11.672.058 15.092.354 11.673.330


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                           

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA (v %) 3,76 3,50
EBITDA marža (v %) 41,05 40,80
Neto finančni dolg/EBITDA 0,85 1,15
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 47,38 42,67
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 75,06 72,46
ROE (v %) 4,27 4,95

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
SAIDI 56,54 51,55
Delež izgub na distribuirano EE 4,71 5,25
OPEX na distribuirano EE 30,07 29,98
SAIFI 1,39 1,86
MAIFI 15,67 8,50

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Maribor izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.
Družba kot referenčni kodeks upravljanja uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je Slovenski državni holding, d. d., sprejel 17. 5. 2017. V letu 2017 je odstopala od naslednjih priporočil:

 • načelo 3.2: v letu 2017 je bil osnutek dokumenta Politika upravljanja sicer že pripravljen, zaradi uskladitve s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države bo sprejet v letu 2018;
 • načelo 6.7.2: družba ob nastopu mandata novih članov nadzornega sveta oziroma ob imenovanju posebnih komisij nadzornega sveta v okviru uvajanja zagotovi vso potrebno dokumentacijo ter omogoči vse relevantne komunikacije;
 • načelo 9.1.1: organ nadzora družbe Elektro Maribor, d. d., je skupščini predlagal imenovanje zunanjega revizorja za obdobje enega leta. Povabilo k oddaji ponudb za izvajanje revizijskih storitev je bilo izvedeno marca 2017 in se je nanašalo na dve poslovni leti (2017 in 2018) zaradi upoštevanja mandata članov nadzornega sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet pri upravljanju družbe upoštevata Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Dne 26. 5. 2017 so bila navedena priporočila spremenjena in dopolnjena, kar je družba upoštevala pri upravljanju družbe v letu 2017. V letu 2017 je odstopala od naslednjih priporočil:

 • priporočilo 4.5: zavezujoča kolektivna pogodba oziroma dogovori s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo, so objavljeni na intranetni strani družbe. Družba upošteva prevladujočo prakso družb v portfelju istega upravljavca.

Družba Elektro Maribor, d. d., si pri poslovanju nenehno prizadeva za izboljšanje prakse na področju korporativnega upravljanja, vključno s proaktivno korporativno komunikacijo z različnimi deležniki.

Vir: Elektro Maribor, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS