Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljajo matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. Družba Elektro energija, d. o. o., je bila 6. decembra 2016 vertikalno integrirana v skupino GEN-I.

Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 858
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GENERALI, D. D. 3,92
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Informacija o posluvanju skupine Elektro Ljubljana

Na poslovanje družbe v letu 2020 so bistveno vplivale spremembe omrežninskega akta, na osnovi katerega je družba realizirala nižje regulirane prihodke zaradi nižjega priznanega donosa na sredstva. Agencija za energijo je namreč zaradi blažitve posledic epidemije priznani donos na regulativno bazo sredstev za leto 2020 znižala s 5,26 na 4,13 %. Elektro Ljubljana je posledično realiziral za 4,5 mio EUR manj prihodkov, kot bi jih sicer.

 

Čisti dobiček Elektra Ljubljana je bil v letu 2020 nižji za 2,6 mio EUR glede na predhodno leto in za 1,6 mio EUR glede na planiranega. Nižji dobiček je predvsem posledica znižanja reguliranega donosa. Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 82,2 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2019 nižji za 4,6 mio EUR oz. za 5,3 %. Vsi poslovni odhodki v letu 2020 so znašali 86,1 mio EUR in so bili za 0,1 % nižji kot predhodno leto. Stroški materiala so znašali 9,9 mio EUR. V primerjavi z letom 2019 so bili nižji za 1,1 mio EUR oz. za 9,8 %., od načrtovanih pa so bili višji za 6,1 %. Odstopanje je v največji meri posledica odstopanja stroškov materiala za lastne investicije in za elektromontažne storitve za trg. Stroški storitev v višini 12,5 mio EUR so bili od realiziranih v predhodnem letu nižji za 549 tisoč EUR oz. za 4,2 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so bili višji za 4,9 %. Odmik je v največjem delu posledica odstopanja stroškov tujih storitev pri opravljanju storitev za trg.

 

Stroški dela, ki so v letu 2020 znašali 34,2 mio EUR, so bili v največji meri zaradi novega načina izkazovanja refundiranih stroškov dela po bruto načelu, izplačila kriznega dodatka in spremenjenih osnov za izplačilo določenih prejemkov iz zaposlitve za 4,1 % višji kot v predhodnem letu in za 1,5 % višji, kot so bili načrtovani.

 

Investicije so bile realizirane v višini 35,8 mio EUR in so plan dosegle 97,9-odstotno. V primerjavi z realizacijo predhodnega leta so bila vlaganja v letu 2020 nižja za 9,9 %. Nižja realizacija na investicijskem delu je namenska, saj družba v letu 2021 zaradi nižje omrežnine iz znižanega donosa pričakuje manj razpoložljivih likvidnih sredstev, kot pa jih je načrtovala ob planiranju investicij.

Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2020 zaposlenih 858 oseb, 12 več kot 31. decembra 2019.

 

Donos na kapital (ROE) je dosegel 3,47 % in je bil za 0,9 odstotne točke manjši kot leta 2019. V primerjavi z letom 2019 se je donosnost sredstev (ROA) znižala za 0,6 odstotne točke. ROA je v letu 2020 znašal 2,2 % in je bil primarno zaradi znižanja reguliranega donosa zaradi epidemije covida-19 manjši, kot je bil načrtovan (v višini 2,6 %) in kot je pričakoval upravljavec kapitalskih naložb države SDH (v višini 2,7 %). OPEX na distribuirano električno energijo se je v letu 2020 nekoliko povečal, kar je predvsem posledica zmanjšanja distribuirane količine električne energije zaradi covida-19 in povečanja stroškov dela. V letu 2020 so se stroški dela glede na predhodno leto povečali tudi zaradi spremembe v računovodskem izkazovanju refundiranih nadomestil, ki se po novem ne izkazujejo več le na terjatvah in obveznostih, ampak tudi med stroški dela in v enaki višini med prihodki.

 

Kazalniki kakovosti oskrbe SAIDI, SAIFI in MAIFI so bili v letu 2020 nižji kot predhodno leto, delež izgub na distribuirano električno energijo pa se je malenkost povečal, a je bil še vedno nižji od priznanega. Boljša učinkovitost poslovanja na področju kakovosti oskrbe in na področju izgub glede na priznano je tako tudi v letu 2020 pozitivno vplivala na realizirane prihodke.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 3,67 5,03 6,32
ROA PRED DAVKI 2,41 3,30 4,09
EBITDA MARŽA 41,88 44,38 45,91
EBIT MARŽA 12,51 16,39 19,51
NETO DOLG/EBITDA 2,22 1,94 1,87
FINANČNI VZVOD 1,52 1,52 1,53


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - 96 6.325
DENARNA SREDSTVA 2.229.221 2.508.600 3.117.065
SKUPAJ SREDSTVA 509.556.928 499.978.445 489.601.491
KAPITAL 335.015.072 328.198.761 319.939.892
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 74.758.909 74.118.153 71.406.092
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 34.828.306 37.358.236 38.961.567

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 82.203.014 86.815.271 84.388.121
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 98.366.745 103.032.607 103.811.899
ODPISI VREDNOSTI 28.891.116 28.838.895 27.411.392
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 11.304.430 13.912.351 16.965.742


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                             

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROA (v %) 2,24 2,70
EBITDA marža (v %) 41,88 44,30
Neto finančni dolg/EBITDA 2,22 1,94
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 43,61 43,20
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 87.336,39 90.801,00
ROE (v %) 3,47 4,10

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 38,83 39,80
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,09 4,30
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 16,48 15,20
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,03 0,92
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 3,58 5,10

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Družba Elektro Ljubljana, d. d., načrtuje, da bo leto 2021 zaključila s celotnim čistim poslovnim izidom v višini 12,5 mio EUR.

Osnova za pripravo plana investicij za naslednja tri leta sta veljavni Naložbeni načrt distribucijskega operaterja električne energije v Republiki Sloveniji za triletno obdobje od leta 2019 do 2021 in Razvojni načrt za desetletno obdobje na območju podjetja Elektro Ljubljana za obdobje od 2019 do 2028. Investicijska vlaganja so za obdobje 2021–2023 načrtovana v višini 37,3 mio EUR leta 2021, 39 mio EUR leta 2022 in 41 mio EUR leta 2023.

 

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilj

 • Učinkovitost delovanja in krepitev položaja družbe;
 • odgovorno upravljanje sredstev družbe;
 • zagotavljanje najboljšega možnega servisa za dobavitelje električne energije in uporabnike sistema ter odgovornost do  zaposlenih in delničarjev;
 • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje ter razvoj distribucijskega sistema;
 • intenzivno posodabljanje omrežja in povečevanje njegove robustnosti – odpornosti proti naravnim ujmam;
 • vzdrževanje, usmerjeno v doseganje primerljive zanesljivosti in kakovosti oskrbe na celotnem oskrbnem območju družbe Elektro Ljubljana, d. d.;
 • zagotavljati dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema in razvijati infrastrukturo za podporo naprednim   storitvam;
 • zagotavljati pogoje za razvoj obnovljivih virov in proizvodnjo z visokim izkoristkom;
 • zaposlenim omogočiti kreativna delovna mesta;
 • pridobitev visoke stopnje znanja in izobrazbe za zaposlene zaradi učinkovitega izvajanja distribucijske dejavnosti in doseganja strateških ciljev podjetja.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države    

    DA   

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

 DA

Vir: Elektro Ljubljana, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS