Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljata matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. Družba Elektro energija, d. o. o., je bila do 6. 12. 2016 vertikalno integrirana v skupino GEN-I.
Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 850
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %

Poslovodstvo

Andrej Ribič
Predsednik uprave
Mandat: 23. 3. 2018 - 22. 3. 2022

Nadzorni svet

Andrej Šušteršič
Predsednik
Mandat od do: 31. 8. 2017 - 31. 8. 2021
David Valentinčič
Namestnik predsednika
Mandat od do: 31. 8. 2017 - 31. 8. 2021
Davorin Dimič
Član
Mandat od do: 31. 8. 2017 - 31. 8. 2021
David Skorenšek
Član
Mandat od do: 29. 8. 2019 - 29. 8. 2023
Igor Adlešič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 2. 3. 2018 - 1. 3. 2022
Egon Hoda
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 2. 3. 2018 - 1. 3. 2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
ADRIATIC SLOVENICA, D. D. 3,92
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Poslovanje družbe v letu 2018

Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 84,4 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2017 višji za 3,6 mio EUR oz. za 4,5 %. Čisti poslovni izid Elektra Ljubljana je v letu 2018 znašal 17,0 mio EUR in je presegel rezultat predhodnega leta za 3 mio EUR in planiranega za 4,3 mio EUR, kar je v največji meri posledica višjih prihodkov iz poslovanja s SODO in višjih prejetih zavarovalnin iz naslova škodnih dogodkov. Na povečanje prihodkov od najema infrastrukture in storitev za SODO so poleg preteklih poračunov vplivali predvsem večji priznani donos zaradi povečanja regulativne baze sredstev, realizirane spodbude za kakovost oskrbe in večja učinkovitost poslovanja na področju izgub električne energije v omrežju.

 

Vsi odhodki v letu 2018 so znašali 85,0 mio EUR in so bili za 3,9 % višji kot predhodno leto. Stroški materiala in prodanega blaga so znašali 12,0 mio EUR in so bili od realiziranih v predhodnem letu višji za 1,9 mio EUR oz. za 18,9 %, od načrtovanih pa za 33,1 %. Povečanje je v največji meri posledica višjih stroškov porabljenega materiala za lastne investicije in za elektromontažne storitve za trg. Stroški storitev v višini 12,1 mio EUR so bili v primerjavi z letom 2017 nižji za 0,7 mio EUR oz. za 5,4 %, kar je v največji meri posledica nižjih stroškov zavarovalnih premij, nižjih stroškov tujih storitev pri opravljanju storitev za trg in nižjih stroškov informatike. V primerjavi z načrtovanimi so bili višji za 9,5 %.

 

Leto 2018 so zaznamovala največja investicijska vlaganja v zadnjem obdobju. Investicije so bile realizirane v višini 37,5 mio EUR in so tako plan kot realizacijo predhodnega leta presegle za 14 %. K povečanju investicij je največ prispevala graditev novih 110-kilovoltnihobjektov, vlaganja v SN in NN objekte ter v sistem merjenja in merilnih naprav. Za izgradnjo naprednega merilnega sistema je družba v letu 2017 na razpisu uspešno kandidirala za 5,4 mio EUR nepovratnih evropskih sredstev, od katerih jih je v letu 2018 uspešno počrpala 15 %. Konec leta 2018 je vrednost sredstev družbe Elektro Ljubljana znašala 489,6 mio EUR in se je glede na konec predhodnega leta povečala za 9,2 mio EUR oz. za 1,9 %, kar je v večji meri posledica povečanja osnovnih sredstev in denarnih sredstev družbe. Kapital družbe se je povečal za 12,1 mio EUR oz. za 3,9 %. Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2018 zaposlenih 850 oseb, 9 več kot na 31. 12. 2017.

 

Vse vrednosti ekonomskih meril so zaradi dobrega poslovanja nad pričakovanji iz LNU 2018.

 

Na odstopanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja so vplivale poškodbe omrežja zaradi vetroloma v decembru 2017, ker je trajna odprava okvar potekala tudi v letu 2018. Hkrati je Agencija za energijo po izvedenih presojah spremljanja neprekinjenosti napajanja za leti 2014 in 2017 podala navodila, s katerimi je zaostrila merila za razvrščanje dogodkov in s tem posledično vplivala na povišanje parametrov neprekinjenosti napajanja v letu 2018.

 

Ključni poslovni dogodki

 • Agencija za energijo je na osnovi novega omrežninskega akta decembra 2018 izdala Odločbo o novem regulativnem okvirju za obdobje 2019–2021. S tem je določila vrednostni okvir upravičenih stroškov regulirane dejavnosti družbe. Eden izmed največjih negativnih vplivov novega omrežninskega akta je poleg (ne)priznavanja upravičenih stroškov znižanje priznanega donosa na sredstva zaradi spornosti izračuna WACC.
 • Izvedba 4. Strateške konference elektrodistribucije Slovenije v Ljubljani.
 • Zaključek sanacije daljnovoda DV 20 kV Logatec–Žiri.
 • Začetek prve etape izgradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV Grosuplje–Trebnje na odseku Ivančna Gorica–Trebnje.
 • Podpis pogodbe za izgradnjo novega sistema SCADA ADMS (ang. Advanced Distribution Management System).
 • Javni izbor za izvajalca aplikacije v okviru projekta EDI (ang. European Data Incubator).
 • Dobava in vgradnja 20-kilovoltnihcelic za manjkajoče sektorje 20-kilovoltnega stikališča na RTP 110/20 kV Potniški center Ljubljana.
 • Prejem certifikata Zlata bonitetna odličnost AAA bonitetne hiše Bisnode že tretje leto zapored.
 • Izvedba prve faze del na objektu RTP 110/35(10) kV Hrastnik (prehod 10- in 35-kilovoltnega omrežja na 20-kilovoltno).
 • Izgradnja povezave sistema DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) med Ljubljano in Črnomljem za potrebe podatkovnega centra.
 • Uspešen zagovor pred Evropsko komisijo o opravljenem enoinpolletnem delu na projektu Integrid.
 • Gradbeno dovoljenje za kabelsko povezavo na odseku med RTP Potniški center Ljubljana in Center.
 • Zaključek pokablitve 2 x 110 kV DV za RTP Bežigrad.
 • Postavitev prve električne polnilnice Elektra Ljubljana na Hrvaškem.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 6,32 5,51 6,56
ROA PRED DAVKI 4,09 3,53 4,16
EBITDA MARŽA 45,91 44,26 45,47
EBIT MARŽA 19,51 17,33 17,86
NETO DOLG/EBITDA 1,87 1,83 2,12
FINANČNI VZVOD 1,53 1,56 1,56


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 6.325 9.422 9.804
DENARNA SREDSTVA 3.117.065 5.872.814 2.083.731
SKUPAJ SREDSTVA 489.601.491 480.432.984 466.710.427
KAPITAL 319.939.892 307.862.366 299.144.067
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 71.406.092 80.198.835 71.020.342
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 38.961.567 35.540.476 42.122.508

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 84.388.121 80.753.112 80.118.851
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 103.811.899 97.169.184 95.470.352
ODPISI VREDNOSTI 27.411.392 26.165.351 26.360.469
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 16.965.742 13.978.169 16.893.325


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                             

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROA (v %) 3,50 3,00
EBITDA marža (v %) 45,91 46,18
Neto finančni dolg/EBITDA 1,87 2,04
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 44,45 41,03
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 95.093,37 88.200,67
ROE (v %) 5,55 4,57

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
SAIDI 56,27 40,30
Delež izgub na distribuirano EE 4,00 4,85
OPEX na distribuirano EE 14,81 14,86
SAIFI 1,13 0,97
MAIFI 6,42 5,40

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

 

Strateški cilj

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba   Elektro Ljubljana izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

Elektro Ljubljana spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Družba Elektro Ljubljana ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka po določilih ZGD-1.

Od 1. 1. do 31. 12. 2018 je družba pri svojem poslovanju sledila naslednjim priporočenim standardom in kodeksom: skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks) Slovenskega državnega holdinga je družba Elektro Ljubljana sklenila Kodeks prostovoljno uporabljati, razen naslednjih priporočil:

 • priporočilo št. 6.9.3: v okviru kolektivnega D&O zavarovanja Elektra Ljubljana imajo člani nadzornega sveta pravico, da se vključijo v D&O zavarovanje. Skladno z zakonodajo se jim obračuna davčna boniteta;
 • priporočilo 6.12.7 ni celovito realizirano. Revizijska komisija deluje v skladu s pooblastili nadzornega sveta (sklepi nadzornega sveta) in zakonodajo;
 • priporočilo 7.3 se izvaja v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD);
 • priporočilo 8.3 družba kot zavezanec izvaja tudi skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ);
 • priporočila 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10 in 9.3 niso v celoti izvedena. Družba dejavnosti notranjega revidiranja v skladu s sklepom nadzornega sveta namreč izvaja z zunanjimi izvajalci in v okviru dejavnosti na področju upravljanja tveganj.

Družba je pri svojem poslovanju upoštevala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga za leto 2018, razen naslednjih priporočil:

 • priporočilo št. 4: družba podatke o izplačilih objavlja skladno z Zakonom o informacijah javnega značaja. Družba zaradi smiselne uporabe Podjetniške kolektivne pogodbe izplačila božičnice ne izvaja in posledično ni zavezana k objavi;
 • priporočilo št. 5: smiselnost implementacije EFQM bomo v prihodnje preučili ob upoštevanju ostalih standardov, ki jih Elektro Ljubljana že izpolnjuje.

 

Vir: Elektro Ljubljana, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS