Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 4. 2024

10 let Slovenskega državnega holdinga

Ljubljana, 26. april 2024 - Slovenski državni holding (SDH) je formalno nastal 26. aprila 2014, ko je v veljavo stopil zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki je določil ustanovitev, status, vlogo in akte upravljanja SDH. Deset let po ustanovitvi SDH lahko ocenjujemo vpliv in učinke, ki jih je ta institucija imela na upravljanje državnega premoženja v Sloveniji. V tem obdobju so izplačila dividend družb v upravljanju SDH znašala 2,1 milijarde EUR, od tega je Republika Slovenija prejela 1,7 milijarde EUR, SDH pa 0,4 milijarde EUR. V času svojega delovanja je SDH prodal za 1,5 milijarde EUR kapitalskih naložb. Najvišja donosnost je lani znašala 10,2 odstotka.

10 let v številkah

Izplačila dividend družb v upravljanju SDH so od ustanovitve do konca leta 2023 znašala 2,1 milijarde EUR, od tega je Republika Slovenija prejela 1,7 milijarde EUR, SDH pa 0,4 milijarde EUR. V času svojega delovanja je SDH prodal za 1,5 milijarde EUR kapitalskih naložb, od tega se 1,3 milijarde EUR nanaša na prodajo bank. Donosnost portfelja je bila skozi leta različna. Najnižja je bila v letu ustanovitve, in sicer 1,8 odstotka, najvišja pa lani, ko je po trenutnih ocenah znašala 10,2 odstotka.

Knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju je konec leta 2014 znašala 11,6 milijarde EUR, trenutno pa znaša 12,2 milijarde EUR. Po vrednosti prevladujejo strateške naložbe, katerih delež se je z začetnih 67odstotkov povečal na skoraj 80 odstotkov konec leta 2023. Delež pomembnih naložb je bil konec leta 2023 okoli 15 odstoten, preostalo pa so portfeljske naložbe. Po pripojitvi DUTB konec leta 2022 je SDH v upravljanje pridobil tudi terjatve in stvarno premoženj. Knjigovodska vrednost terjatev je konec leta 2023 znašala 206 milijonov EUR, knjigovodska vrednost stvarnega premoženja pa 94 milijonov EUR.

Prenos naložb iz AUKN na SOD, pripojitev PDP ter kapitalskih naložb DSU

SDH je bil ustanovljen z namenom ločitve funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države, centralizacije upravljanja državnih naložb, izboljšanja korporativnega upravljanja in povečanja učinkovitosti ter transparentnosti pri upravljanju teh naložb. Ključna dogodka pred ustanovitvijo SDH je bila še ustanovitev Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) jeseni leta 2010, ki je pomenila prvo vzpostavitev centraliziranega sistema upravljanja državnih naložb. Po njeni ukinitvi konec leta 2012 so se naložbe in zaposleni prenesli na Slovensko odškodninsko družbo (SOD), ki je pravna predhodnica SDH. Ta prenos je, poleg pripojitve PDP, d. d. in odkupa kapitalskih naložb v imetništvu DSU, d. o. o., pomenil nadaljnji korak k združitvi in centralizaciji upravljanja državnih naložb pod eno streho.

Leta 2015 sprejeta prva Strategija upravljanja kapitalskih naložb države

Sprejetje Strategije upravljanja kapitalskih naložb države je pomenila pomemben korak v sistematizaciji in profesionalizaciji upravljanja državnega premoženja v Sloveniji, ki je med drugim določila tudi klasifikacijo državnega premoženja na strateške, pomembne in portfeljske naložbe.

Dokument, ki velja še danes in je v fazi prenove, določa dolgoročne cilje in smernice za upravljanje državnih naložb. Ključne naloge in razvojne prioritete SDH bodo opredeljene tudi v novi Strategiji upravljanja, katere sprejem lahko pričakujemo v letošnjem letu.

Pripojitev DUTB

Zagotovo je za SDH izjemnega pomena tudi pripojitev DUTB. Ne le, da je s tem dejanjem SDH konec leta 2022 dobil dodatno premoženje, tudi število zaposlenih se je več kot podvojilo. Po pripojitvi DUTB je SDH celovito prilagodil politiko upravljanja zaradi novih vrst premoženja, torej terjatev in nepremičnin, kar je pomenilo prenovitev in prilagoditev razvojnih prioritet, organiziranosti, poslovnih procesov in tudi načinov vodenja.

Krepitev korporativnega upravljanja na ravni SDH in družb

Eden izmed osrednjih ciljev SDH je krepitev kulture dobrega korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Institucionalni okvir upravljanja je bil izgrajen v dobrih 14-ih letih z velikimi napori in vmesnimi preoblikovanji ter pripojitvami.

Akti, s katerimi SDH ureja področje korporativnega upravljanja, so bili v letu 2023 pomembneje spremenjeni in dopolnjeni, med njimi tudi Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države, ki podrobneje določa pogoje, merila in postopek za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države.

Tudi v prihodnje ostajajo ključni cilji, naloge in prioritete SDH na področju krepitve funkcij upravljanja tveganj in notranjih kontrol v družbah s kapitalsko naložbo države, skrb za uveljavljanje visokih standardov preglednosti poslovanja in razkritij s strani družb. SDH bo zagovarjal dolgoročne strateške cilje z osredotočenostjo na implementacijo ESG dejavnikov in sprejemanju trajnostnih poslovnih modelov ter strategij, ki bodo zmanjševali vpliv na podnebne spremembe in razvijali politike, ki zmanjšujejo strateška, operativna in finančna tveganja za omogočanje oblikovanje portfelja, ki bo odporen na dolgi rok.

Ob deseti obletnici ustanovitve SDH lahko pritrdimo, da je ta institucija igrala ključno vlogo pri preoblikovanju načina, kako država upravlja svoja podjetja. V prihodnjih letih bo še naprej pomembno nadaljevanje teh prizadevanj s ciljem postati še aktivnejši, odgovornejši in dolgoročno usmerjen upravljalec državnega premoženja, ki bo na trajnosten način povečeval vrednost naložb države in bo proračunu redno zagotavljal stabilne dividendne prihodke.

 

Nazaj na novice