Pogoji in merila za akreditacijo in nominacijo

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za nadzornike.

Prijava za članstvo v organ nadzora družbe s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. vodi evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Kandidat se lahko prijavi na veljavni javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d. 

Potencialni kandidat mora vlogo za akreditacijo oziroma prijavo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati elektronsko, in sicer preko Portala kadrovske komisije SDH.

 

Javni poziv za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. je objavil javni poziv vsem posameznikom, da se vpišejo v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak kandidat, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki.

Merila za akreditacijo

Zakonski pogoji

Zakonski pogoji, ki jih morajo za uspešno akreditacijo izpolnjevati vsi potencialni kandidati za člane organov nadzora, so določeni v ZGD-1, ZSDH-1 in ZIntPK, in sicer so naslednji:

 • v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • v času kandidature nima prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZFPPIPP oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
 • ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1),
 • ni mu odvzeta ali omejena poslovna sposobnost na podlagi pravnomočne sodne odločbe (255. člen ZGD-1);
 • ne opravlja niti ni v zadnjih šestih mesecih opravljal funkcije poklicnega funkcionarja (21. člen ZSDH-1);
 • nima niti v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1),
 • ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1), oziroma ni član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe, pri čemer se kot vodenje šteje tudi opravljanje prokure,
 • z ustreznim potrdilom izkazuje pridobitev znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov (21. člen ZSDH-1),
 • kandidatu ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije, s katero je bila ugotovljena kršitev integritete (21. člen ZSDH-1).

 

Dodatni pogoji

Dodatni pogoji za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora in smiselno tudi za organe vodenja se delijo v naslednje skupine:

 • dodatni pogoj formalne izobrazbe,
 • dodatni pogoj izkušenj korporativnega upravljanja,
 • dodatni pogoj strokovnih kompetenc in
 • dodatni pogoj osebne integritete.

Pri presoji pogoja formalne izobrazbe in izkušenj korporativnega upravljanja se velikost gospodarskih družb določa glede na določila ZGD-1.Izpolnjevanje vseh dodatnih pogojev kadrovska komisija presoja vsebinsko.

 

Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države

Seznam zahtevnih sistemov po 6. členu Pravilnika o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) in Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga  opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane organov nadzora, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije.

 

Akti za delo komisije

Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga in Poslovnikom o delu kadrovske komisije.

 

Poročilo o postopkih imenovanja članov kadrovske komisije (2023)

- Uprava SDH je dne 13. 2. 2023 na spletni strani SDH objavila razpis za člana kadrovske komisije SDH, strokovnjaka za področje delovanja nadzornih svetov. Razpis 13. 2. 2023

V roku je na razpis prispela le ena prijava. Komisija, ki je bila imenovana za odpiranje in pregled prijav, ter izvedbo predmetnega izbirnega postopka, je pregledala vso prejeto dokumentacijo, ki jo je svoji prijavi predložil kandidat, ter ugotovila, da so predložena vsa v razpisu zahtevana dokazila in dokumenti. Komisija je pred sprejetjem dokončne odločitve kandidata skladno z določbami ZSDH-1 pozvala še na predložitev ustrezne izjave o neobstoju nasprotja interesov. Kandidat je izjavo o neobstoju nasprotja interesov predložil dne 27. 2. 2023.

Ker je komisija ugotovila, da kandidat na podlagi vseh predloženih dokazil in dokumentov izpolnjuje vse pogoje za imenovanje za člana Kadrovske komisije SDH, je uprava SDH za člana Kadrovske komisije SDH – strokovnjaka za področje delovanja nadzornih svetov za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 1. 4. 2023 imenovala g. Sama Roša.

- Uprava SDH je dne 21. 3. 2023 za članico Kadrovske komisije SDH - strokovnjakinjo za področje korporativnega upravljanja, za obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 1. 4. 2023, imenovala go. Urško Podpečan, ki je zaposlena v SDH. Politika upravljanja SDH namreč v zadnjem odstavku 8. člena dovoljuje, da se lahko en član Kadrovske komisije imenuje izmed zaposlenih SDH.

Dosedanja članica kadrovske komisije SDH, ga. Urška Podpečan, ki ji mandat poteče 31. 3. 2023, se je odzvala povabilu uprave SDH k oddaji vloge za člana kadrovske komisije, strokovnjaka za korporativno upravljanje in svojo vlogo z dokazili oddala dne 15. 3. 2023. Iz pregleda vloge je bilo ugotovljeno, da je kandidatka predložila vsa zahtevana dokazila in dokumente, med katerimi sta tudi izjava o neobstoju nasprotja interesov in izjava o neodvisnosti (slednja je bila predložena dne 16. 3. 2023). Po pregledu vseh dokazil je bilo ugotovljeno, da kandidatka izpolnjuje vse pogoje za članstvo v Kadrovski komisiji SDH, ki jih v 9. členu določa Politika upravljanja SDH.

Kadrovsko komisijo SDH bodo od dne 1. 4. 2023 dalje sestavljali naslednji člani:

 • g. Samo Roš
 • ga. Vlasta Lenardič in
 • ga. Urška Podpečan.

 

Poročilo o postopku imenovanja članov kadrovske komisije (2020)

Kadrovska komisija SDH je posvetovalno telo uprave SDH, sestavljajo jo trije člani, ki pokrivajo  področja korporativnega upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov. Član kadrovske komisije je imenovan za mandatno obdobje štirih let. 

Dosedanji članici KK, pristojni za področje upravljanje človeških virov, je štiriletni mandat potekel dne 5. 4. 2020. Uprava SDH je zato že dne 14. 2. 2020 objavila javni razpis za člana Kadrovske komisije za področje upravljanja človeških virov, in sicer na spletni strani SDH in v časopisu Delo. Razpis 14. 2. 2020

Na razpis se je prijavilo osem (8) kandidatov. Na podlagi dopolnjenih vlog je komisija za odpiranje prijav in preverbo izpolnjevanja pogojev opravila prvi krog razgovorov s sedmimi (7) kandidati (en (1) kandidat je v vmesni fazi od kandidature odstopil), v katerem je preverjala strokovnost kandidatov na področju upravljanja s človeškimi viri, poznavanje delovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., poznavanje delovanja nadzornih svetov, časovno razpoložljivost ter razumevanje nasprotja interesov pri njih samih oziroma presoja pri kandidatih za člane nadzornih svetov. Z ožjim naborom kandidatov je razgovor v drugem krogu opravila uprava SDH in na podlagi izkazanih znanj in izkušenj ter časovne razpoložljivosti izbrala in z dnem 6. 4. 2020 za članico Kadrovske komisije imenovala kandidatko Vlasto Lenardič. Kandidatka je predložila izjavo o neobstoju nasprotja interesov po določbah ZSDH-1.

Poročilo o postopku imenovanja članov kadrovske komisije (2019)

Uprava SDH je dne 21. 2. 2019 na spletni strani SDH objavila razpis za člana kadrovske komisije SDH. Razpis 21. 2. 2019

notica o javnem razpisu pa je bila objavljena tudi v Delu, Dnevniku in Financah. S sklepom pa je odločila, da se za članico KK – strokovnjakinjo s področja delovanja nadzornih svetov imenuje Urško Podpečan, eno izmed zaposlenih v SDH.

V roku so na razpis prispele 3 prijave. Komisija, ki je bila imenovana za odpiranje in pregled prijav, ter izvedbo predmetnega izbirnega postopka, je odločila da se z vsemi kandidati opravijo razgovori. Na razgovorih se je pri kandidatih preverjala uspešnost in ugled kandidata na področju korporativnega upravljanja, način ugotavljanja primernosti kandidatov za člane nadzornih svetov, poznavanje problematike konflikta interesov in poznavanje nalog in pristojnosti nadzornih svetov.

Na podlagi vseh izvedenih razgovorov, vlog in vlogam priložene dokumentacije kandidatov, je bilo ugotovljeno, da je najprimernejši kandidat za imenovanje v KK – kot strokovnjak za  področje korporativnega upravljanja g. Samo Roš. Kandidat je bil pozvan k predložitvi izjave o neobstoju konflikta interesov po določbah ZSDH-1, ki jo je predložil dne 21. 3. 2019.  Uprava SDH je z dnem 1. 4. 2019 za člana Kadrovske komisije – strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja za mandatno obdobje štirih let imenovala g. Sama Roša.

 

 

Člani kadrovske komisije

Samo Roš, predsednik kadrovske komisije

Samo Roš je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete v Ljubljani s pravosodnim izpitom. Odlikujejo ga bogate vodilne in vodstvene izkušnje v več slovenskih podjetjih kot tudi izkušnje iz vodenja in članstva v nadzornih svetih.

 

Sedaj pri Gea College (Fakulteta za podjetništvo) poučuje Gospodarsko pravo za podjetnike, pri Zavodu RS za zaposlovanje opravlja funkcijo predsednika Strokovnega sveta in sodeluje z odvetniško pisarno Zupančič & Mauher na različnih projektih, predvsem pri prevzemih in prodajah podjetij. 

 

Do 1. 10. 2019 je bil devet let član uprave Lek d. d., odgovoren za kadrovsko področje, ki vključuje oblikovanje procesov, orodij in sistemov s področja kadrovanja, razvoja talentov in načrtovanja nasledstev, nagrajevanja dosežkov, ustreznega organizacijskega razvoja in izobraževanja. Pred prihodom v Lek je devet let vodil Kadrovsko-pravni sektor v podjetju Kemofarmacija. Delovne izkušnje je pridobival tudi na Temeljnem sodišču v Ljubljani, Ljubljanski banki, Skladu RS za razvoj in Slovenski razvojni družbi.

 

Ima bogate izkušnje iz članstev v nadzornih svetih slovenskih družb (Pokojninska družba A, Terme Čatež, Elan, TP Portorož, Delo prodaja, Iskra Telekom Holding in Goričane in Koto) kakor tudi kot član v Strokovnem svetu Zavoda RS za zaposlovanje, Komisiji za delovno pravo in socialno pravo pri Združenju delodajalcev Slovenije,  Svetu ZPIZ in Strateškem svetu za trg dela, socialno in zdravstveno politiko pri GZS.

Urška Podpečan, namestnica predsednika kadrovske komisije

Urška Podpečan je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete v Ljubljani.

 

Na Slovenskem državnem holdingu (prej SOD) je zaposlena že od leta 2005. Najprej je delala kot svetovalka v oddelku za denacionalizacijo, nato kot višja svetovalka v oddelku za pravne in kadrovske zadeve ter v kabinetu uprave, pozneje pa delo pomočnice uprave. Od leta 2020 dalje opravlja funkcijo korporativne sekretarke, ki med drugim obsega sekretarstvo uprave, sekretarstvo nadzornega sveta ter njegovih komisij, kot tudi članstvo in vodenje projektov, s poudarkom na projektih razpolaganja s kapitalskimi naložbami.

 

Do aprila 2019 je opravljala tudi funkcijo namestnice predsednika nadzornega sveta v družbi Cinkarna Celje, d. d. Opravljen ima izpit iz splošnega upravnega postopka ter razpolaga s potrdili o usposobljenosti za člana NS ali UO družb ter o usposabljanju za sekretarke NS in UO.

Vlasta Lenardič, članica kadrovske komisije

Vlasta Lenardič je specialna pedagoginja Pedagoške fakultete v Ljubljani in univ. dipl. organizatorka, smer organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Ima bogate izkušnje z vodenjem HR (kadrovskega) področja, ki vključuje načrtovanje in izvajanje kadrovske politike, vodenje celotnega procesa zaposlovanja, vodenje celotnega pravno-kadrovskega področja, razvoja kadrov, performance managementa, vodenje procesa štipendiranja, mentorstva ipd.

 

Dodatna strokovna znanja ter znanja s področja kadrov je pridobila na enoletnem programu za HR področje, ki ga je organizirala GZS in v petletnem mandatu sodnice porotnice na Delovnem in socialnem sodišču v Mariboru ter na področju mediatorstva in svetovanja.

 

Kot vodstveni delavec za področje kadrov je delovala v številnih slovenskih družbah (Adriatic/Generali, KD BPD, d. o. o./KD banka, d. d., CTJ d. o. o., Mladinska knjiga trgovina, d. d., Cankarjeva založba, d. d., in nekaterih drugih). Njena trenutna zaposlitev je na področju HR v Generali zavarovalnica, d. d.