Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina GEN proizvaja električno energijo in z njo trguje na energetskem trgu RS ter energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope in Balkana. Trgovanje z električno energijo je koncentrirano v družbi GEN-I, d. o. o., ki je v 50-odstotni neposredni lasti družbe GEN energija, d. o. o. (GEN ali družba), ki je matična družba Skupine GEN.

 

Družba ima (i) 100-odstotni lastniški delež v družbah Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB), (ii) 50-odstotni lastniški delež v Nuklearni elektrarni Krško, d. o. o. (NEK), katere upravljanje je določeno z Meddržavno pogodbo med RS in Republiko Hrvaško, (iii) 12,6-odstotni lastniški delež v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS), skupaj s TEB in SEL pa 51-odstotnega, (iv) 10-odstotni delež v družbi Srednjesavske elektrarne, d. o. o., skupaj s SEL pa 40-odstotnega, in (v) 25-odstotni lastniški delež v družbi GEN-EL, d. o. o., ki ima v lasti 50-odstotni delež v družbi GEN-I, d. o. o.

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Vrbina 17, 8270 Vrbina
Število zaposlenih: 1.159
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Informacija o poslovanju skupine Gen energija d.o.o.

Skupina GEN je kljub epidemiološkim razmeram leto 2020 zaključila zelo uspešno, in sicer s 64,189 mio EUR čistega dobička, kar je za kar 33 % več kot v letu 2019. Dober rezultat je posledica pravočasnega in ustreznega odziva na epidemijo ter sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN. K uspešnem letu je pripomoglo neremontno leto v NEK, ki je zagotovilo višjo letno proizvodnjo energije in manj stroškov nabave nadomestne električne energije. Skupina je z učinkovitim poslovanjem optimalno izkoristila stanje in dogajanja na trgu z elektriko ter se prilagodila naravnim danostim, predvsem podpovprečni hidrologiji.

 

Proizvodne enote družb, vključenih v Skupino GEN, so skupaj proizvedle 3674 GWh električne energije, kar presega načrtovano proizvodnjo za 1 %. Hidroelektrarne so obratovale zanesljivo in kljub podpovprečni hidrologiji proizvedle 595 GWh električne energije.

 

NEK je v letu 2020 obratoval stabilno, varno in večino časa s polno močjo ter proizvedel 6041 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 3020 GWh. Dosežena proizvodnja je rezultat kakovostno opravljenega remonta leta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja ter hidrologije in dobrega termodinamičnega izkoristka elektrarne, povezanega z njo. Uspeh NEK je tudi odraz velike zavzetosti zaposlenih ter učinkovitega in proaktivnega odziva na epidemijo covida-19.

 

Skupina je svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema z zanesljivimi zagoni potrdila tudi TEB. V letu 2020 je za potrebe balansiranja sistema zagotovila 27 zagonov, cene zemeljskega plina pa so omogočale nadplansko obratovanje tudi za potrebe trga.

 

V tržno-prodajnem delu se je Skupina GEN-I uspešno odzvala na zahtevne tržne razmere in ključno prispevala k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. Takoj po razglasitvi epidemije je kot edini dobavitelj vsem gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem za tri mesece za 15 odstotkov znižala ceno električne energije.

 

V prvi polovici leta 2020 je Skupina GEN-I prvič presegla 25-odstotni tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu in ostaja največji dobavitelj elektrike v Sloveniji. V letu 2020 je Skupina GEN-I na trg prodrla z novo blagovno znamko Brezogljična energija, ki povezuje brezogljično proizvodnjo in predvideni investicijski projekt JEK2 s prodajo električne energije.

 

V družbah, vključenih v Skupino GEN, je kar 98,6 % vse električne energije proizvedene iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije. Cilji razogljičenja elektroenergetskega sistema in doseganja vedno višje stopnje energetske uvozne odvisnosti Slovenije ter pomanjkanje električne energije v širši regiji potrjujejo potrebo po gradnji drugega bloka jedrske elektrarne JEK 2.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ROE PRED DAVKI 9,06 7,11 5,98
ROA PRED DAVKI 6,72 5,15 4,23
EBITDA MARŽA 6,59 4,57 3,67
EBIT MARŽA 3,92 2,83 2,12
NETO DOLG/EBITDA –0,53 0,07 –0,11
FINANČNI VZVOD 1,35 1,35 1,41


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 119.544.757 98.296.223 103.721.702
DENARNA SREDSTVA 119.683.230 74.537.115 72.774.668
SKUPAJ SREDSTVA 1.223.555.380 1.158.885.843 1.157.011.560
KAPITAL 912.480.438 859.835.945 818.694.892
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 131.085.060 122.852.374 129.830.395
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 179.989.882 145.251.498 184.670.405


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2020 2019 2018
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.159.914.241 2.215.696.712 2.370.055.399
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 2.192.160.313 2.244.510.407 2.375.306.269
ODPISI VREDNOSTI 58.334.003 38.969.929 36.626.168
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 64.189.084 48.487.641 40.660.712


Ekonomsko finančni kazalniki v letu 2020

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 7,24* 6,00
EBITDA marža (v %) 6,59* 4,91
Bruto marža (v %) 12,50* 11,51
Neto finančni dolg/EBITDA –0,53* 0,22
Kratkoročni koeficient 2,46* 2,11
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 185.224,00* 156.000,00

*Bilančni podatek

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2020 LNU 2020
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK 1,00 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 3.615,00 3.592,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 107,04 107,88
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 36,41 37,32
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 111,58 112,48

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

PROIZVODNI VIRI

– Začetek gradnje drugega bloka jedrske elektrarne z dokončanjem leta 2030.

– Učinkovita izvedba vseh potrebnih nadgradenj v NEK, uspešno izveden desetletni varnostni pregled ter podaljšanje obratovalne dobe NEK vsaj do leta 2043.

– Razvoj vodnih virov na Savi, z dokončanjem HE Mokrice do leta 2025 ter izgradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi, HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje, do leta 2035.

– Nadaljevanje zamenjave plinskih blokov v TEB z izgradnjo sedmega plinskega bloka do leta 2021.

– Razvoj poslovnih modelov mikroproizvodnje, shranjevanja energije in distribucije.

 

NARAVNI KAPITAL

– Blaženje podnebnih sprememb z usmeritvijo v nizkoogljične vire za današnjo in prihodnjo oskrbo z električno energijo.

– Ohranjanje biotske raznovrstnosti s primernim obratovanjem energetskih objektov, s čimer dosegajo najmanjši možni okoljski odtis.

– Ohranjanje naravnih površin z izborom optimalne mešanice trajnostnih virov za prihodnjo energetsko oskrbo, ki s čim manjšim posegom v prostor ne predstavljajo trajnega degradiranja okolja.

 

FINANČNI KAPITAL

– Ohranjanje donosnosti Skupine GEN na konkurenčni ravni, upoštevajoč sistemski pomen skupine za Slovenijo.

– Zagotavljanje razvoja z lastnimi viri ter skupaj s partnerji na finančno vzdržen način za stabilno, trajnostno in dolgoročno delovanje skupine.

 

ČLOVEŠKI VIRI

– Ohranjanje najvišjih standardov osebne integritete kot predpogoj varnosti.

– Zagotavljanje jedrskih znanj v celotni hierarhiji in predvsem v vodstvu krovne družbe v Skupini GEN kot predpogoj za varno obratovanje.

– Zagotavljanje najsodobnejših sistemov vodenja in nadzora energetskih objektov ter izobraževanja upravljalcev energetskih sistemov.

 

RAZVOJ IN OHRANJANJE ZNANJ

– Sistematično načrtovanje nasledstev za poslovodstva v Skupini GEN.

– Zagotavljanje ustreznih oblik prenosa znanj, vključno z digitalizacijo dokumentacije, baz podatkov in postopkov.

– Sistematično izvajanje notranjih in zunanjih programov usposabljanja skladno z najvišjimi standardi, vključno s treningi na simulatorjih. – Nadaljnji razvoj funkcij trgovanja in prodaje znotraj Skupine GEN, s čimer bosta ti funkciji v celoti obvladovani na ravni skupine.

 

ODNOS DO DRUŽBENEGA OKOLJA

– Transparentno in odprto delovanje družb v skupini ter zagotavljanje obveščenosti o delovanju Skupine GEN za vse deležnike.

– Krepitev razumevanja in znanja različnih deležniških skupin o pomembnih vidikih električne energije.

– Vzpostavitev tesnega sodelovanja z lokalnim okoljem na vseh proizvodnih lokacijah z ohranjanjem in razvojem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s partnerskim sodelovanjem z lokalnimi ponudniki in izvajalci storitev.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

    DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    NE

Vir: Gen energija, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS