Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Celotna skupina trguje z električno energijo na energetskem trgu RS in energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope ter Balkana. Trgovanje z električno energijo je koncentrirano v družbi GEN-I, d. o. o., ki je v 50-odstotni lasti družbe GEN energija, d. o. o. Družba ima tudi 100-odstotni delež v družbah Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB), 50-odstotni lastniški delež v družbi Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK), katere upravljanje je določeno z Meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 12,6-odstotni delež v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS) (skupaj s TEB in SEL pa 51,0-odstotnega), 10-odstotni delež v družbi Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (skupaj s SEL 40-odstotni delež), in 25-odstotni delež v družbi GEN-EL, d. o. o.

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Vrbina 17, 8270 Vrbina
Število zaposlenih: 1.418
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 1. 1. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina GEN je leto 2019 zaključila uspešno, z 48,5 mio EUR čistega dobička. To je kar za 19 % več kot v letu 2018. Dober rezultat je posledica sinergij med njenimi proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi. Z učinkovitim poslovanjem je optimalno izkoristila stanje in dogajanja na trgu z elektriko ter se prilagodila podpovprečnim hidrološkim razmeram, ki so trajale vse do novembra.

 

Skupina je ustvarila 2,2 mrd EUR prometa in je na drugem mestu lestvice največjih poslovnih skupin ter se uvršča med investicijsko najmočnejše poslovne skupine v Sloveniji. Proizvodne enote družb, vključenih v Skupino GEN, so skupaj proizvedle 3672 GWh električne energije. NEK je obratovala stabilno, varno in večino časa s polno močjo ter proizvedla 5533 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 2766 GWh. Pri mednarodnem pregledu WANO je dosegla NEK najvišjo oceno, ki jo pridobi le desetina najboljših elektrarn na svetu. Proizvodnja električne energije v velikih hidroelektrarnah je nižja predvsem zaradi slabe hidrologije. TEB ima z zanesljivostjo zagonov vlogo predvsem pri zagotavljanju stabilnosti sistema. V letu 2019 je za potrebe balansiranja sistema zagotovila osem zagonov, delovala pa je tudi za potrebe trga, kar so omogočale cene zemeljskega plina. Neto proizvodnja TEB je znašala 21,1 GWh. Leta 2019 je GEN od HESS prevzel 276 GWh električne energije, kar je za 8,3 % manj glede na predhodno leto. Manjša proizvodnja je posledica slabše hidrologije reke Save v primerjavi z letom prej. Realizacija proizvodnje HESS za leto 2019 znaša 93,9 % poslovnega načrta.

Kar 99,1 % vse električne energije, proizvedene v družbah, vključenih v Skupino GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.

 

V letu 2019 je bilo izvedenih za 91,97 mio EUR investicij, predvsem na področju razvoja in raziskav, investicij ter naložb, kar je ključno za dolgoročno stabilno poslovanje in nadaljnji razvoj. V NEK je bil izveden redni remont, v TEB se je nadaljeval projekt zamenjave starih plinskih blokov ter pričela izgradnja sedmega plinskega bloka, nadomestnega plinskega agregata PB 7. V HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE v verigi, to je HE Mokrice, vendar je upravno sodišče v marcu 2019 razveljavilo odločbo ARSO za okoljevarstveno soglasje.

Zaradi energetske uvozne odvisnosti Slovenije in pomanjkanja električne energije v širši regiji je vse več aktivnosti usmerjenih v gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2). V okviru projekta JEK 2 je bila posodobljena predinvesticijska zasnova in pripravljena vloga za pridobitev energetskega dovoljenja.

V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I uspešno prilagajali dinamičnim in tržnim razmeram ter ključno prispevali k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. S trgovanjem so učinkovito ščitili proizvodna in cenovna nihanja.

 

Poslovanje skupine v letu 2019 je bilo uspešno in stabilno, rezultati pa so v vseh ključnih merilih in kazalnikih dosegli oziroma presegli pričakovanja po LNU 2019.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 7,12 5,98 4,75
ROA PRED DAVKI 5,15 4,23 3,35
EBITDA MARŽA 4,83 3,67 2,99
EBIT MARŽA 2,84 2,12 1,62
NETO DOLG/EBITDA 0,09 -0,11 0,30
FINANČNI VZVOD 1,35 1,41 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 98.296.190 103.721.702 75.386.972
DENARNA SREDSTVA 74.537.115 72.774.668 64.278.326
SKUPAJ SREDSTVA 1.163.845.937 1.157.011.560 1.111.035.777
KAPITAL 859.934.217 818.694.892 784.880.060
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 125.328.057 129.830.395 117.805.714
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 152.680.375 184.670.405 181.161.979


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.216.039.093 2.370.055.399 2.394.837.179
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 2.251.052.129 2.375.306.269 2.409.705.072
ODPISI VREDNOSTI 44.838.581 36.626.168 33.115.624
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 47.395.965 40.660.712 29.423.627


Ekonomsko finančni kazalniki v letu 2019

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 5,65 5,50
EBITDA marža (v %) 4,83 3,90
Bruto marža (v %) 9,75 10,00
Neto finančni dolg/EBITDA 0,09 0,33
Kratkoročni koeficient 2,21 2,11
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 150.051,00 140.000,00

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK* 1,00 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 3.377,05 3.329,27
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 101,44 100,00
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 32,63 33,41
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 102,40 104,85

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

PROIZVODNI VIRI

– Začetek gradnje drugega bloka jedrske elektrarne z dokončanjem leta 2030;

– učinkovita izvedba vseh potrebnih nadgradenj v NEK, uspešno izveden desetletni varnostni pregled ter podaljšanje obratovalne dobe NEK vsaj do leta 2043;

– razvoj vodnih virov na Savi z dokončanjem HE Mokrice do leta 2025 ter izgradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi, HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje do leta 2035;

– nadaljevanje zamenjave plinskih blokov v TEB z izgradnjo sedmega plinskega bloka do leta 2021;

– razvoj poslovnih modelov mikroproizvodnje, shranjevanja energije in distribucije.

 

NARAVNI KAPITAL

– Blaženje podnebnih sprememb z usmeritvijo v nizkoogljične vire za današnjo in prihodnjo oskrbo z električno energijo;

– ohranjanje biotske raznovrstnosti s primernim obratovanjem energetskih objektov, da se doseže najmanjši možni okoljski odtis;

– ohranjanje naravnih površin z izborom optimalne mešanice trajnostnih virov za prihodnjo energetsko oskrbo, ki s čim manjšim posegom v prostor ne predstavljajo trajnega degradiranja okolja.

 

FINANČNI KAPITAL

– Ohranjanje donosnosti Skupine GEN na konkurenčni ravni, upoštevajoč sistemski pomen skupine za Slovenijo;

– zagotavljanje razvoja z lastnimi viri in skupaj s partnerji na finančno vzdržen način za stabilno, trajnostno in dolgoročno delovanje skupine.

 

ČLOVEŠKI VIRI

– Ohranjanje najvišjih standardov osebne integritete kot predpogoj varnosti;

– zagotavljanje jedrskih znanj v celotni hierarhiji in predvsem v vodstvu krovne družbe v Skupini GEN kot predpogoj za varno obratovanje;

– zagotavljanje najsodobnejših sistemov vodenja in nadzora energetskih objektov ter izobraževanja upravljavcev energetskih sistemov.

 

RAZVOJ IN OHRANJANJE ZNANJ

– Sistematično načrtovanje nasledstev za poslovodstva v Skupini GEN;

– zagotavljanje ustreznih oblik prenosa znanj, vključno z digitalizacijo dokumentacije, baz podatkov in postopkov;

– sistematično izvajanje notranjih in zunanjih programov usposabljanja skladno z najvišjimi standardi, vključno s treningi na simulatorjih;

 – nadaljnji razvoj funkcij trgovanja in prodaje znotraj Skupine GEN, s čimer bosta ti funkciji v celoti obvladovani na ravni skupine.

 

ODNOS DO DRUŽBENEGA OKOLJA

– Transparentno in odprto delovanje družb v skupini in zagotavljanje obveščenosti o delovanju Skupine GEN za vse deležnike;

– krepitev razumevanja in znanja različnih deležniških skupin o pomembnih vidikih električne energije;

– vzpostavitev tesnega sodelovanja z lokalnim okoljem na vseh proizvodnih lokacijah, z ohranjanjem in razvojem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s partnerskim sodelovanjem z lokalnimi ponudniki in izvajalci storitev.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila in je javno objavljena na spletni strani družbe www.gen.si.

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

Vir: Gen energija, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS