Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Električno energijo proizvaja iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije, in sicer iz jedrske, vodne in sončne energije.

Celotna skupina trguje z električno energijo na energetskem trgu RS in energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope ter Balkana. Trgovanje z električno energijo je koncentrirano v družbi GEN-I, d. o. o. (GEN-I), ki je v 50-odstotni lasti družbe GEN energija, d. o. o. Družba ima tudi 100-odstotni delež v družbah Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB), 50-odstotni lastniški delež v družbi Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK), katere upravljanje je določeno z Meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 12,6-odstotni delež v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS) (skupaj s TEB in SEL pa 51,0-odstotnega), 10-odstotni delež v družbi Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (SRESA) (skupaj s SEL 40-odstotni delež, in 25-odstotni delež v družbi GEN-EL, d. o. o.

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Vrbina 17, Krško
Povprečno število zaposlenih: 1.195
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Informacija o poslovanju skupine Gen energija d.o.o. v letu 2021

Poslovanje skupine GEN sta v letu 2021 zaznamovali epidemija covida-19 in nestabilnost energetskega trga, a je kljub tem izzivom bilo uspešno. Oskrba z obnovljivimi, nizkoogljičnimi viri energije je bila zanesljiva, NEK je presegel pričakovano proizvodnjo in proizvedel 80,1 % vse proizvedene električne energije skupine, hidroelektrarne pa so kljub zahtevnim hidrološkim razmeram obratovale dobro. Skupina je 19. julija 2021 prejela energetsko dovoljenje za energetski objekt JEK2 (Jedrska elektrarna Krško, drugi blok), ki je postalo dokončno 20. avgusta 2021.

 

Skupina je poslovno leto 2021 zaključila zelo uspešno, in sicer s 104,36 mio EUR čistega dobička, kar je za 62,58 % več kot v predhodnem letu. Ustvarila je 3,37 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 55,87 % več kot v predhodnem letu. Večino čistih prihodkov skupine je ustvarila družba GEN-I, saj so njena premišljena pretekla vlaganja ter novi poslovni pristopi in storitve, povezani z zeleno preobrazbo, e-mobilnostjo in digitalizacijo, omogočili izkoriščanje nepričakovanih poslovnih priložnosti in stabilno upravljanje kriznih razmer. Portfelj odjemalcev GEN-I se je v letu 2021 povečal za več kot 24.000 novih odjemalcev, kar je posledica zaupanja, transparentne in stabilne cenovne politike ter izvrstne uporabniške izkušnje. Dober rezultat je tudi posledica varnega in zanesljivega obratovanja proizvodnih enot električne energije ter sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine. NEK je obratoval stabilno in večino časa s polno močjo. Proizvedel je 5419 GWh električne energije, navkljub remontu, ki je bil izveden v aprilu. Od celotne proizvedene električne energije, skladno z Meddržavno pogodbo o NEK, polovica (2709 GWh) pripada Republiki Sloveniji. Hidroelektrarne so v prvi polovici leta proizvedle nadpovprečno količino električne energije, v drugi polovici leta pa zaradi hidroloških razmer podpovprečno. Hidroelektrarne so skupaj proizvedle 619 GWh. TEB je zagotovil 12 zanesljivih pogonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, razmere na trgu električne energije pa so spodbudile tudi pogostejše komercialno obratovanje novega plinskega bloka PB6 v TEB. Proizvodne enote skupine so v letu 2021 obratovale brez izpadov. Skupina je v letu 2021 oblikovala Vizijo 3 + 1, ki z nizkoogljično mešanico jedrske, hidro- in sončne energije ter s plinom, ki predstavlja sistemsko rezervo, prinaša ključ do razogljičenja slovenske energetike in uspešnega energetskega prehoda. V družbah, vključenih v skupino, sta ključna vira nizkoogljična jedrska in vodna energija, ki skupaj predstavljata kar 99 % proizvedene energije. Skupno je v družbah, vključenih v skupino, 98,3 % vse električne energije iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov.

 

Družbe, ki sestavljajo skupino, so v letu 2021 investirale 79,35 mio EUR. Investicije so bile namenjene za remont NEK, zaključek izgradnje dodatnega plinskega bloka PB7, začetek gradnje HE Mokrice ter strokovno znanje in opremo. Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 10,88 7,24 5,78
ROA PRED DAVKI (v %) 7,96 5,39 4,19
EBITDA MARŽA (v %) 5,17 6,58 4,57
EBIT MARŽA (v %) 3,88 3,92 2,83
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA –0,84 –0,53 0,07
FINANČNI VZVOD 1,39 1,34 1,35


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 90.837.035 119.544.757 98.296.223
DENARNA SREDSTVA 206.315.212 119.683.230 74.537.115
SREDSTVA 1.397.958.813 1.223.555.380 1.158.885.843
KAPITAL 1.005.911.231 912.480.438 859.835.945
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 73.696.671 115.574.618 122.852.374
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 284.998.192 165.409.190 145.251.498


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.366.670.265 2.159.914.240 2.215.696.712
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 3.482.833.332 2.192.160.313 2.244.510.407
EBIT 135.301.097 85.981.512 63.549.945
EBITDA 180.027.175 144.315.516 102.519.874
ČISTI DOBIČEK 104.358.512 64.189.084 48.487.641


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 10,88 4,94
EBITDA marža (v %) 5,17 4,60
Bruto marža (v %) 7,50 10,91
Neto finančni dolg/EBITDA –0,84 0,33
Kratkoročni koeficient 2,07 2,24
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 216.994,00 151.184,00

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK 1,00 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 3.328,92 3.289,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 92,09 91,31
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 37,29 37,67
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 102,41 101,62

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

PROIZVODNI VIRI

 • Začetek gradnje JEK2.
 • Učinkovita izvedba vseh potrebnih nadgradenj v NEK, uspešno izveden desetletni varnostni pregled ter podaljšanje obratovalne dobe NEK vsaj do leta 2043.
 • Razvoj vodnih virov na Savi, z dokončanjem HE Mokrice do leta 2025 ter izgradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi, HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje, do leta 2035.
 • Razvoj poslovnih modelov mikroproizvodnje, shranjevanja energije in distribucije.

 

NARAVNI KAPITAL

 • Blaženje podnebnih sprememb z usmeritvijo v nizkoogljične vire za današnjo in prihodnjo oskrbo z električno energijo.
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti s primernim obratovanjem energetskih objektov, s čimer želi doseči najmanjši možen okoljski odtis.
 • Ohranjanje naravnih površin z izborom optimalne mešanice trajnostnih virov za prihodnjo energetsko oskrbo, ki s čim manjšim posegom v prostor ne degradirajo trajno okolja.

 

FINANČNI KAPITAL

 • Ohranjanje donosnosti skupine na konkurenčni ravni, upoštevajoč sistemski pomen skupine za Slovenijo.
 • Zagotavljanje razvoja z lastnimi viri ter skupaj s partnerji na finančno vzdržen način za stabilno, trajnostno in dolgoročno delovanje skupine.

 

ČLOVEŠKI VIRI

 • Ohranjanje najvišjih standardov osebne integritete kot predpogoj varnosti.
 • Zagotavljanje jedrskih znanj v celotni hierarhiji in predvsem v vodstvu krovne družbe v Skupini kot predpogoj za varno obratovanje.
 • Zagotavljanje najsodobnejših sistemov vodenja in nadzora energetskih objektov ter izobraževanja upravljalcev energetskih sistemov.

 

RAZVOJ IN OHRANJANJE ZNANJ

 • Sistematično načrtovanje nasledstev za poslovodstva v skupini.
 • Zagotavljanje ustreznih oblik prenosa znanj, vključno z digitalizacijo dokumentacije, baz podatkov in postopkov.
 • Sistematično izvajanje notranjih in zunanjih programov usposabljanja skladno z najvišjimi standardi, vključno s treningi na simulatorjih. 
 • Nadaljnji razvoj funkcij trgovanja in prodaje znotraj skupine, s čimer ju bo v celoti obvladovala skupina.

 

ODNOS DO DRUŽBENEGA OKOLJA

 • Transparentno in odprto delovanje družb v skupini ter zagotavljanje obveščenosti o delovanju skupine za vse deležnike.
 • Krepitev razumevanja in znanja različnih deležniških skupin o pomembnih vidikih električne energije.
 • Vzpostavitev tesnega sodelovanja z lokalnim okoljem na vseh proizvodnih lokacijah, z ohranjanjem in razvojem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s partnerskim sodelovanjem z lokalnimi ponudniki in izvajalci storitev.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Vir: Gen energija, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS