Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Celotna skupina trguje z električno energijo na energetskem trgu RS in energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope ter Balkana. Trgovanje z električno energijo je koncentrirano v družbi GEN-I, d. o. o., ki je v 50-odstotni lasti družbe GEN energija, d. o. o. Družba ima tudi 100-odstotni delež v družbah Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB), 50-odstotni lastniški delež v družbi Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK), katere upravljanje je določeno z Meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 12,6-odstotni delež v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS) (skupaj s TEB in SEL pa 51,0-odstotnega), 10-odstotni delež v družbi Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (skupaj s SEL 40-odstotnega), in 25-odstotni delež v družbi GEN-EL, d. o. o.

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Vrbina 17, 8270 Vrbina
Število zaposlenih: 1.188
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Martin Novšak
Generalni direktor
Mandat: 7. 7. 2015 - 7. 7. 2020
Danijel Levičar
Poslovni direktor
Mandat: 1. 8. 2019 - 1. 8. 2023

Nadzorni svet

Mateja Čuk
Predsednica
Mandat: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2023
Miha Butara
Namestnik predsednice
Mandat: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2023
Lovro Lapanja
Član
Mandat: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2023
Miha Šebenik
Član
Mandat: 21. 6. 2019 - 21. 6. 2023
Samo Furst
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 2. 10. 2019 - 2. 10. 2023
Marjanca Molan Zalokar
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat: 2. 10. 2019 - 2. 10. 2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 1. 1. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Skupina GEN je leto 2018 zaključila uspešno, s 40,660 mio EUR čistega dobička. Skupina je ustvarila 2,37 mrd EUR čistih prihodkov, kar jo uvršča med tri največje slovenske skupine. Dober rezultat je predvsem posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine, pri tem pa je skupina v letu 2018 optimalno izkoristila stanje in dogajanje na trgu z elektriko ter naravne danosti (hidrologija).

Proizvodne enote družb, vključenih v skupino GEN, so skupaj proizvedle 3414 GWh električne energije. V remontnem letu v NEK je to za 2 % več, kot je bilo načrtovano. NEK je obratoval varno in stabilno ter dosegel proizvodnjo v višini 5489 GWh, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma RS polovica, torej 2745 GWh. Hidroelektrarne so ob razmeroma ugodni hidrologiji proizvedle 653 GWh električne energije. Proizvodnja je v letu 2018 ob kontinuiranih vlaganjih v znanje in opremo potekala varno, zanesljivo, stabilno in okolju prijazno. Stabilnost sistema zagotavlja tudi zanesljivost TEB. Večina električne energije (99,6 %), proizvedene v družbah skupine GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.

Skupina v letu 2018 je v področje razvoja in raziskav, investicij in naložb namenila 99,8 mio EUR. V NEK je bil v aprilu uspešno izveden zahteven redni remont, ki je bil najkrajši od uvedbe 18-mesečnega gorivnega ciklusa, v septembru je bilo izdano uporabno dovoljenje za PB 6 v TEB, v HESS se nadaljujejo priprave na izgradnjo zadnje HE v verigi, HE Mokrice, v SEL pa so povečali proizvodnjo iz obnovljivih virov z nakupom male hidroelektrarne Hrušica.

Zaradi energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2018 je RS uvozila 18 % električne energije) in pomanjkanja električne energije tudi v širši regiji je vse bolj potrebna gradnja drugega bloka jedrske elektrarne JEK 2. K utemeljenosti gradnje novih proizvodnih zmogljivosti prispeva tudi pospešena elektrifikacija, zlasti na področjih ogrevanja in prometa.

V letu 2018 se je intenzivno izvajal akcijski načrt za optimizacijo poslovanja družbe in skupine GEN. Z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo so tveganja obvladovana in tako po obsegu prihodkov kot tudi po ustvarjenem dobičku so načrti preseženi.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 5,98 4,75 4,72
ROA PRED DAVKI 4,23 3,35 3,63
EBITDA MARŽA 3,67 2,99 13,66
EBIT MARŽA 2,12 1,62 4,64
NETO DOLG/EBITDA -0,11 0,30 -0,29
FINANČNI VZVOD 1,41 1,42 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 103.721.702 75.386.972 60.612.197
DENARNA SREDSTVA 72.774.668 64.278.326 93.324.141
SKUPAJ SREDSTVA 1.157.011.560 1.111.035.777 1.070.784.643
KAPITAL 818.694.892 784.880.060 755.519.495
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 129.830.395 117.805.714 105.753.414
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 184.670.405 181.161.979 185.732.763


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.370.055.399 2.394.837.179 354.727.985
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 2.375.306.269 2.409.705.072 359.562.444
ODPISI VREDNOSTI 36.626.168 33.115.624 32.449.570
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 40.660.712 29.423.627 31.887.724


Ekonomsko finančni kazalniki v letu 2018  

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (v %) 5,07 3,55
EBITDA marža (v %) 3,67 3,20
Bruto marža (v %) 9,65 -
Neto finančni dolg/EBITDA -0,11 0,02
Kratkoročni koeficient 2,03 1,80
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 138.145,47 122.790,00

 

Strateški cilji v letu 2018

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK* 1,00 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 3.397,62 3.329,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 96,94 96,42
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 31,41 32,55
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 102,95 106,07

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

  • upravljanje, obratovanje in vzdrževanje obstoječih objektov ter investiranje v njih s ciljem zagotavljanja dolgoročnega varnega in zanesljivega ter okolju prijaznega in ekonomsko učinkovitega obratovanja obstoječih proizvodnih enot;
  • investiranje v nove proizvodne zmogljivosti na podlagi obnovljivih in trajnostnih virov in tehnologij s ciljem povečati zanesljivost dobave električne energije porabnikom ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju Slovenije;
  • razširitev prodajnega portfelja električne energije in storitev, povezanih z elektroenergetskim trgom, s ciljem povečanja konkurence na tem trgu.

Strateški načrti

  • vlaganje v povezavi s projektom razširitve proizvodnih zmogljivosti JEK,
  • vlaganje v informacijsko tehnologijo, varnostno nadgradnjo in ostala osnovna sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje družbe,
  • nadgradnjo simulatorja s proizvodnim objektom HE Brežice,
  • izvajanje vseh nujnih dejavnosti za izgradnjo HE na odseku med HE Medvode in HE Vrhovo oz. na odseku vodnega telesa na srednji Savi,
  • raziskave in razvoj, investicije in naložbe v hčerinskih družbah.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Gen energija izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.

»Na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) generalni direktor družbe GEN energija, d. o. o., Martin Novšak izjavljam, da je v letu 2018 upravljanje družbe potekalo v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., v skladu z dobro poslovno prakso, spoštovanjem Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in v skladu s smiselno uporabo Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. Družba GEN energija, d. o. o., uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.«

Vir: Gen energija, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS