Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina   GEN  je  vodilna  slovenska  elektroenergetska  skupina,  ki  združuje  podjetja  za  proizvodnjo  električne  energije,  trženje in    prodajo    ter    razvoj.    Letno    proizvede    med    5.600    in    6.300   gigavatnih   ur   (GWh)   električne   energije,   kar   je   več   kot   40 odstotkov   vse   električne   energije,   proizvedene   v   Sloveniji.   Po   oddaji  hrvaškega  dela  električne  energije  iz  NEK  znaša  delež proizvodnje    Skupine    GEN    približno    30    odstotkov    vse    električne    energije,   proizvedene   v   slovenskih   elektrarnah.   Kar   99 odstotka   vse   električne   energije,  proizvedene  v  elektrarnah  Skupine  GEN,  je  iz  nizkoogljičnih  virov.  Celotna  skupina  trguje  z električno    energijo    na    energetskem    trgu    RS    in   energetskih   trgih   EU,   Balkana,   Turčije   in   Gruzije.   Trgovanje   z   električno energijo   je   koncentrirano   v   družbi   GEN-I,   d.   o.   o.,   ki   je   v   50-odstotni   lasti   družbe   GEN   energija,   d.   o.   o. (GEN).  Družba  ima  tudi 100-  odstotni    delež    v    družbah    Savske    elektrarne    Ljubljana,    d.   o.   o.   (SEL),   in   Termoelektrarna   Brestanica,   d.   o.   o.   (TEB), 50-odstotni   lastniški   delež  v  družbi  Nuklearna  elektrarna  Krško,  d.  o.  o.  (NEK),  katere  upravljanje  je  določeno  z  Meddržavno pogodbo   med   Republiko   Slovenijo   in  Republiko  Hrvaško,  12,6-odstotni  delež  v  družbi  Hidroelektrarne  na  Spodnji  Savi,  d.  o. o.  (HESS)  (skupaj  s  TEB  in  SEL  pa  51,0-odstotnega),  10-odstotni  delež  v  družbi  Srednjesavske  elektrarne,  d.  o.  o.  (skupaj  s  SEL 40-odstotni delež), in po realizirani izvensodni poravnavi med GEN in Elektro Ljubljana, d. d., 50-odstotni delež v družbi GEN-EL, d. o. o.

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Vrbina 17, Krško
Povprečno število zaposlenih: 1.505
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Komentar poslovanja v 2022

Skupina GEN je leto 2022 zaključila relativno uspešno, in sicer s 23,6 mio EUR čistega dobička. To je sicer kar 78 % manj kot v rekordnem letu 2021 a rezultat leta 2022 je odraz energetske draginje, dolgotrajne suše in podaljšanega remonta v NEK, ko je bilo treba primanjkljaje električne energije dokupovati po rekordnih tržnih cenah. Skupina je bila v letu 2022 osredotočena na zanesljivo oskrbo odjemalcev, zagotavljanje ustrezne likvidnosti za nemoteno delovanje in zanesljivo obratovanje vseh proizvodnih objektov.

 

Proizvodne enote družb, vključenih v Skupino GEN v letu 2022, so skupaj proizvedle 3.147 GWh električne energije. Zaradi dolgotrajne suše in podaljšanega remonta v NEK je to manj od načrtovanega. Realizacija SEL in HESS je nižja od načrtovane zaradi izredno nizke hidrologije v celotnem letu 2022, ki je zgodovinsko gledano ena najnižjih nasploh. Tudi realizacija NEK je pod načrtovano predvsem zaradi šest dni podaljšanega remonta ter obratovanja s pomočjo hladilnih stolpov zaradi neugodne hidrologije, kar ima za posledico nekoliko nižji izkoristek in s tem posledično nižjo proizvodnjo. Realizacija TEB je višja od načrtovane zlasti zaradi obratovanja plinskih turbin za trg, kjer so se visoke cene s konca leta 2021 nadaljevale tudi v letu 2022. NEK je obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 5.311 GWh električne energije, od katerih skladno z Meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 2.655 GWh. V oktobru je bil uspešno izveden remont. Po 513 dneh neprekinjenega obratovanja so uspešno zaključili proizvodni ciklus ter opravili zadnjo menjavo goriva in remont v prvotno načrtovanem obratovalnem obdobju elektrarne.

V letu 2022 je bilo skupno izvedenih 212 zagonov TEB za zagotavljanje stabilnosti sistema. V letu 2022 je imela TEB posebno vlogo tudi pri pripravah na delovanje EES v kriznih razmerah. Zaradi predvidenega povečanega obsega obratovanja  v jesenskih in zimskih mesecih so bile ključne aktivnosti na projektu za razširitev AC pretakališča in povečana dobava dizelskega goriva.

Ob neugodni hidrologiji v letu 2022 so v hidroelektrarnah proizvedli 429 GWh električne energije.

V družbah, vključenih v Skupino GEN, je kar 98,5 % vse proizvedene električne energije iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije.

V letu 2022 so sprejeli novih 56.000 odjemalcev, ki so zaradi odpovedi pogodb dobaviteljev zaradi umika s trga, ostali brez dobavitelja.

Na področju vlaganj v obnovljive vire energije je poleg hidroenergije iz proizvodnega portfelja HESS in SEL pomemben vir tudi sončna energija. V letu 2022 so zagnali dve veliki sončni elektrarni, 17-MW elektrarno v Severni Makedoniji (investitor GEN-I) in 6- MW elektrarno v Brežicah (investitor HESS). Sončna energija omogoča, da se v proizvodnjo električne energije aktivno vključijo tudi gospodinjstva; pod okriljem Skupine GEN-I je bilo doslej postavljenih že več kot 5500 malih sončnih elektrarn. Projekt JEK2 je v fazi začetka umeščanja v prostor. Skupna vrednost vseh vlaganj v skupini v letu 2022 znaša 85,10 mio EUR.

Skupina GEN-I je v letu 2022 poslovala stabilno, prodali so za 129,2 TWh energentov, od tega 97,7 TWh električne energije. V letu 2022 so zaključili vzpostavitev infrastrukture za trgovanje z električno energijo na kosovskem trgu, izvedli prve posle z električno energijo na Poljskem, trgovanje z zemeljskim plinom pa razširili na bolgarski in grški trg.

 Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 2,27 10,88 7,24
ROA  (v %) 1,54 7,96 5,39
EBITDA MARŽA (v %) 2,16 5,17 6,58
EBIT MARŽA (v %) 0,86 3,88 3,92
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA –-2,02 –0,84 -0,53
FINANČNI VZVOD 1,55 1,39 1,34


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 255.224.440 90.837.035 119.544.757
DENARNA SREDSTVA 193.607.314 206.315.212 119.683.230
SREDSTVA 1.601.435.289 1.397.958.813 1.223.555.380
KAPITAL 1.031.482.235 1.005.911.231 912.480.438
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 62.003.024 73.696.671 115.574.618
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 434.361.433 284.998.192 165.409.190


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.008.034.735 3.366.670.265 2.159.914.240
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 4.156.398.977 3.482.833.332 2.192.160.313
EBIT 35.697.910 135.301.097 85.981.512
EBITDA 89.620.229 180.027.175 144.315.516
ČISTI DOBIČEK 23.081.033 104.358.512 64.189.084


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 2,27 6,75
EBITDA marža (v %) 2,16 5,70
Bruto marža (v %) 4,72 13,00
Neto finančni dolg/EBITDA -2,02 0,25
Kratkoročni koeficient 1,56 3,26
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 128.781 177.609

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2021
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK 0,89 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet (v GWh) 3.084 3.324
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 92,66 98
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 48,92 39,68
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 131 110

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

Zanesljiva proizvodnja:

Zagotavljanje najvišje stopnje jedrske varnosti

Postati eden od vodilnih ponudnikov celovitih sistemskih storitev

 

Prodaja energije in storitev:

Vodilni dobavitelj nizkoogljične energije

Najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med dobavitelji energije

Podpora odjemalcem na poti prehoda v aktivne odjemalce

 

Zagotavljanje investicijskega potenciala:

Usklajena in učinkovita prodaja domače proizvodnje na maloprodajni trg

Optimizacija prostega denarnega toka

 

Mednarodno trgovanje:

Vodilni trgovec z energijo v JV Evropi

Večanje obsega trgovanja ob ohranjanju želenega razmerja med donosom in tveganji

Vzpostavitev vodilne napredne trgovalne platforme za vključitev obnovljivih virov v regiji na mednarodne energetske trge (PPA)

 

Investicije v jedrske tehnologije

Promocija jedrskih tehnologij

Priprava kvalitetnih podlag za odločanje in izvedbo vseh postopkov za JEK2 do dokončne odločitve

Podpora pri izgradnji odlagališča NSRAO

Preučitev možnosti uporabe SMR tehnologij v Sloveniji

 

Investicije v OVE:

Investicije v izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za povečanje deleža obnovljivih virov energije (sonce, voda, veter)

 

Investicije v prožnost:

Investicije v izgradnjo novih zmogljivosti za upravljanje s prožnostjo (hranilniki, ČHE...)

Razvoj agregatorske platforme

Investicije v vodik: pilotni procesni sistem P2G ter vzpostavitev in upravljanje s procesnimi sistemi za proizvodnjo zelenega vodika

Prehod iz fosilnih na uporabo nizkoogljičnih goriv v TEB

 

Napredne storitve:

Vodilni ponudnik naprednih storitev Trajnostnega energetskega kroga (TEK)

Najbolj zaupanja vreden organizator energetskih skupnosti

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeči referenčni kodeks:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS