O družbi

Osnovni podatki o nas.

O družbi

Slovenski državni holding (SDH) je krovni upravljavec kapitalskih naložb države. Upravlja kapitalske naložbe v več kot 50 družbah, katerih skupna vrednost znaša 10,3 mrd EUR, merjeno po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2021. Obsežen in raznolik portfelj, ki ga sestavljajo naložbe v imetništvu RS in SDH, vključuje različne panoge, in sicer: energetiko, proizvodni sektor, zavarovalnice, banke, promet, transport in infrastrukturo, splošni gospodarski sektor, turizem in ostalo. Upravljanje kapitalskih naložb države je najpomembnejša dejavnost SDH.

SDH je nastal dne 26. 4. 2014, ko je začel veljati zakon, ki ureja njegovo ustanovitev, status, naloge, akte upravljanja naložb in nekatera druga vprašanja (ZSDH-1). S preoblikovanjem družbe SOD nadaljuje z uresničevanjem vseh pooblastil, pristojnosti, pravic in obveznosti družbe SOD. SDH kot zavezanec (stranka v postopku) sodeluje v postopkih o določitvi odškodnine za podržavljeno premoženje ter skrbi za tekoče poravnavanje obveznosti iz denacionaliziranega premoženja. Kot nosilec javnega pooblastila v imenu in za račun Republike Slovenije vodi postopke izdaje odločb o višini odškodnine in poravnava obveznosti po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO.

SDH je skladno z ZUKSB s koncem leta 2022 pripojil DUTB. Na dan prenehanja DUTB so premoženje ter pravice in obveznosti DUTB prešle na SDH, ki je kot univerzalni pravni naslednik vstopil v vsa pravna razmerja, ki so bila dotlej sklenjena med DUTB in tretjimi osebami.

Dejavnost SDH

Upravljanje kapitalskih naložb države

Razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb skladno z Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb ter uresničevanje pravic delničarja ali družbenika oziroma ustanovitelja.

Upravljanje terjatev 

Pridobivanje, razpolaganje in druge oblike upravljanja terjatev SDH ter sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij.

Denacionalizacija in poravnavanje obveznosti

Sodelovanje v postopkih po ZDen za določitev odškodnine za odvzeto premoženje in poravnavanje obveznosti v imenu in za račun SDH.

Poravnavanje obveznosti po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v imenu in za račun RS.

 

Upravljanje nepremičnin

Razpolaganje in druge oblike upravljanja nepremičnega in premičnega premoženja v lasti SDH.

 

Osnovni podatki

Naziv Slovenski državni holding, d.d. 
Sedež

Mala ulica 5, p.p. 139, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon 01 300 91 13
Telefaks 01 300 91 11
E-naslov info@sdh.si
Spletno mesto www.sdh.si
Registrski vložek 1/21883/00; Okrožno sodišče Ljubljana
Datum ustanovitve 19. februar 1993
ID za DDV SI46130373
Matična številka podjetja 5727847000
Osnovni kapital 301.765.982,30 EUR
Predsednik uprave Mag. Žiga Debeljak
Član uprave Janez Tomšič

Statut družbe

Statut med drugim določa:

  • dejavnost družbe
  • osnovni kapital družbe
  • sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine - delničarjev),
  • sredstva za kritje obveznosti družbe
  • sredstva za poslovanje družbe
  • letno poročilo, čisti dobiček in rezerve družbe
  • objave in obveščanje
  • poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved
  • akti družbe

Besedilo statuta