Nadzorni svet

Nadzorni svet SDH skladno z ZSDH-1 sestavlja pet članov. 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejme Državni zbor.

Julija 2020 je nadzorni svet SDH sprejel prenovljen Kodeks etike nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Člani nadzornega sveta

mag. Ivan Simič, predsednik

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig in priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske (2006 do 2008) in srbske (2013) davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet Republike Slovenije (2009 – 2012), V letih 2009 in 2010 je bil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije in dvakrat (2008 in 2013) predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). Končal je Pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru.

V času, ko je bil direktor Davčne uprave Republike Slovenije (dve leti in pol) je bil uveden informativni izračun dohodnine, ukinjeno je bilo plačevanje upravnih taks v davčnih postopkih in uvedene so bile mnoge poenostavitve v poslovanju davčnega organa. Mnoge procesne poenostavitve in izboljšave kot tudi elektronsko poslovanje so bile uvedene tudi v Davčni upravi Republike Srbije v času njegovega vodenja (11 mesecev).

V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Leta 2013 pa je bil v organizaciji Evropskega združenja manager iz Sarajeva, izbran za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« in to za izjemni prispevek pri uvajanju pozitivnih sprememb v davčnih sistemih Republike Slovenije in Republike Srbije.

NALED – Nacionalna aliansa za lokalni ekonomski razvoj i RTS – Radiotelevizija Srbije sta ga leta 2013 izbrali za Reformatorja leta v Srbiji v kategoriji »Vodja upravnega organa« in to zaradi tega, ker je sprožil vitalne projekte in dal pobude, kako bi se poenostavili administrativni postopki davčnih prijav v Srbiji.

Je predsednik Davčno svetovalne zbornice Slovenije in večinski lastnik holdinga Skupina Simič & partnerji d. o. o., ki ima v lasti več družb, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem, računovodstvom, izobraževanjem davčnih zavezancev in izdajanjem revije o davkih – DENAR.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2020

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2025

 

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

mag. Božo Emeršič, MBA, namestnik predsednika

Mag. Božo Emeršič, MBA je ekonomist z znanstvenim  magisterijem na področju poslovodenja in organizacije, ki je med 1990  in 2017 deloval  na različnih ključnih poslovodnih nalogah v mednarodnih podjetjih v Sloveniji in regiji, nazadnje kot dolgoletni predsednik uprave večje hčerinske  družbe mednarodnega koncerna v reguliranem poslovnem okolju. V zadnjih letih se kot samostojni svetovalec  za finančno industrijo in korporativno upravljanje kompleksnih poslovnih sistemov ukvarja s poslovnim svetovanjem. Kot neodvisni strokovnjak za finančni sistem in upravljanje podjetij je v letih 2019 / 20 deloval tudi kot svetovalec v kabinetu ministra za finance Republike Slovenije. Meddrugim je član strateškega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, kjer svoja znanja in izkušnje prenaša študentom kot  gostujoči predavatelj na omenjeni fakulteti. V delovanje nadzornega sveta prinaša bogate izkušnje v poslovanju v mednarodnem poslovnem okolju in komunikacijske sposobnosti delovanja v nemško, angleško in srbo-hrvaško govorečem poslovnem okolju.

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2020

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2025

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Karmen Dietner, članica

Karmen Dietner je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje kot tudi izkušnje iz nadzora večjih gospodarskih družb.

Svojo poslovno pot je začela kot revizorka in se nato ukvarjala z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Leta 1998 je postala namestnica direktorja Slovenske odškodninske družbe. Sodelovala je v več nadzornih svetih: Mercator d. d., Luka Koper d. d., SKB banka d. d, Loterija Slovenije d. d.

Leta 2001 je sodelovala pri vzpostavljanju Pokojninske družbe A, kjer je kot članica uprave delovala do leta 2015, ko je postala predsednica uprave te družbe.

Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. NS SDH jo je 27. 3. 2019 imenoval za predsednico nadzornega sveta.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 19. 12. 2018

Konec funkcije/mandata: 19. 12. 2023

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Janez Vipotnik, član

Janez Vipotnik je diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dolgoletnimi izkusnjami na področju poslovnih financ, vodenja poslovnega sistema in upravljanja podjetij v Sloveniji ter v drugih državah (Švica, Velika Britanija).

Janez Vipotnik ima znanja na področju oblikovanja in udejanjanja strategij in prestrukturiranja podjetij kot tudi prodaj podjetij. Ima izkušnje tudi iz članstva večih upravnih odborov kot npr. Iskrinih podjetij v tujini in predhodnic NLB.

Dolga leta je bil zaposlen v Iskri Commerce na različnih vodilnih in vodstvenih funkcijah (vodja izvoznega sektorja, finančni direktor, glavni direktor), medtem ko je bil v času od 1990 do 1992 predsednik uprave Iskra Holding, d. d., od 1992 do 1996 pa izvršni direktor (Director and CEO) Cranex GmbH v Švici. Od 1996 do 2015 je vodil Mahle Letrika UK Ltd oziroma njene predhodnice Iskro UK Ltd in Letriko UK Ltd (Chairman and Managing Director). Od leta 2016 je v pokoju in se ukvarja s poslovnim svetovanjem.

Dodatno se je usposabljal na International Marketing Institute, Boston, IMD Lausanne in Iskrini Poslovodni šoli. Od leta 1997 je član IoD, Institute of Directors v Londonu.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 14. 12. 2017

Konec funkcije/mandata: 14. 12. 2022

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

dr. Leon Cizelj, član

Dr. Leon Cizelj je raziskovalec, univerzitetni profesor in svetovalec s področja jedrske tehnike in varnosti z dolgoletnimi izkušnjami pri strateškem in operativnem vodenju raziskav ter strokovni in znanstveni podpori upravnim organom in industriji. Posebno pozornost namenja izobraževanju in usposabljanju strokovnjakov za obvladovanje tveganj v kompleksnih industrijskih sistemih. Izkušen je tudi pri vodenju in delovanju v organih za strateško odločanje, še posebej v nadzornih svetih v industriji (ELES d. o. o. 2006-8, Gen energija d. o. o. 2012-13, ARAO j.g.z. 2012-15), upravnih odborih mednarodnih znanstvenih združenj (European Nuclear Education Network ENEN a.i.s.b.l., Sustainable Nuclear Energy Technology Platform SNETP a.i.s.b.l, European Technical Safety Organization Network ETSON), v odborih za oblikovanje in usmerjanje mednarodnih (programski svet EURATOM za jedrsko fisijo pri Evropski komisiji) in nacionalnih raziskovalnih strategij ter pri komuniciranju znanosti. So-avtor in urednik več kot 800 znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih publikacij z več kot 200 prispevki, pojasnili in mnenji o znanstvenih in strokovnih vprašanjih (širjenje epidemije COVID-19, energetika) v vodilnih slovenskih medijih.

Prvo imenovanje na funkcijo: 22. 9. 2021

Konec funkcije/mandata: 22. 9. 2026

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

(kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države)

Revizijska komisija nadzornega sveta

Na podlagi Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji seji dne 20. 1. 2022 imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi:

  • Karmen Dietner, predsednica komisije
  • mag. Ivan Simič, član komisije.

NS SDH je na 8. korespondenčni seji sprejel sklep, da za zunanjo članico Revizijske komisije, z dnem 16. 7. 2021 ponovno imenuje gospo Darinko Virant. 

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Komisija za tveganja nadzornega sveta

Na podlagi Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet  26. 8. 2020 imenoval g. Emeršiča za novega člana komisije za tveganja. Komisijo za tveganja je sestavljena:

  • Janez Vipotnik, predsednik komisije za tveganja,
  • mag. Božo Emeršič, MBA, član,
  • Darinka Virant, zunanja članica.

 

Izjava zunanje članice RK skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja 

Nominacijska komisija nadzornega sveta

Sestava nominacijske komisije nadzornega sveta SDH je od 21. 1. 2022 sledeča:

  • mag. Božo Emeršič, predsednik nominacijske komisije,
  • Karmen Dietner, članica,
  • Janez Vipotnik, član,
  • mag. Ivan Simič, član,
  • dr. Leon Cizelj, član.