Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 9. 2023

Pravila EU onemogočajo nadaljnjo finančno podporo družbi MLM

Ljubljana, 19. september 2023 – Kljub intenzivnim aktivnostim finančnega prestrukturiranja ter načrtnim prizadevanjem za ohranitev podjetja, MLM ni uspel v celoti izvesti poslovnega prestrukturiranja, saj od leta 2016 dalje posluje z izgubo. Družba je v izjemno zahtevni poslovni situaciji, SDH pa kot lastnik zaradi EU pravil nima več razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo družbi. Dodatni ukrepi SDH za zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi bi namreč šteli za državno pomoč, le-te pa družbi MLM po pravilih EU ni več mogoče dodeliti, saj jih je v roku zadnjih 10 let že prejela. Več poskusov iskanja strateškega partnerja za družbo MLM v preteklih letih je bilo neuspešnih, saj so bili večinoma prekinjeni zaradi omejenega interesa ali odstopa investitorjev po izvedenem skrbnem pregledu družbe. Dva zainteresirana investitorja sta bila pripravljena družbo prevzeti brezplačno ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi EU pravil prepovedana. 

Intenzivna finančna sanacija MLM s strani DUTB, SDH in države  

Terjatve do družbe MLM so bile zaradi dolgoletnih finančnih težav in dolgov do NKBM, Probanke in Abanke odplačno prenesene na DUTB takoj po njeni ustanovitvi leta 2013. DUTB si je skozi vsa leta njenega delovanja načrtno prizadevala za sanacijo MLM s številnimi ukrepi, ki so ji bili na voljo: dokapitalizacija družbe s konverzijo terjatev DUTB v višini 28,6 mio EUR v kapital, dokapitalizacija družbe z denarnim vložkom v višini 2,2 mio EUR, zagotovitev likvidnostnega in investicijskega financiranja v skupni višini 8,8 mio EUR, zagotovitev denarnega depozita v višini 3,5 mio EUR, danega kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem MLM za zagotovitev daljših plačilnih rokov. 

Enako si je po pripojitvi DUTB prizadeval SDH, ki je v začetku junija 2023 na skupščini MLM podprl predlog uprave in nadzornega sveta MLM za poenostavljeno znižanje osnovnega kapitala za pokrivanje izgub v letih 2020, 2021 in 2022, z namenom zagotavljanja kapitalske ustreznosti družbe.

Vlada RS je v letu 2015 na podlagi tedaj veljavnega Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS 5/17) in pozitivnega soglasja Evropske komisije družbi dodelila državno pomoč za prestrukturiranje v višini 5,1 mio EUR (4,3 mio EUR za dokapitalizacijo in 764 tisoč EUR za obročno plačilo regresne terjatve). V letih 2019 in 2020 sta sledili dodatni državni pomoči v obliki odloga, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa je družbi omogočilo reprogram plačila navedene regresne terjatve. Družba je v državnih paketih pomoči za odpravo posledic epidemije COVID-19 in energetske krize v obdobju 2020-2022 po različnih instrumentih prejela še cca. 1 mio EUR.

Kljub obsežni finančni podpori se družba v desetih letih ni uspela v celoti poslovno prestrukturirati 

Kljub intenzivnim aktivnostim poslovnega prestrukturiranja MLM od leta 2016 dalje posluje z izgubo. Družba je samo v zadnjih treh letih ustvarila za skoraj 8 mio EUR čiste izgube. Ob tem je treba upoštevati, da družba posluje v zahtevni panogi, kjer veljajo strogi mednarodni standardi. Že tako zahtevne pogoje poslovanja je leta 2020 ogrozila še nepredvidljiva pandemija COVID-19, tržne razmere pa so se izdatno zaostrile v lanskem letu, ko je zvišanju cen materialov, kot posledica rusko-ukrajinskega konflikta, sledil še dvig cen energentov, česar pa MLM ni uspel v zadostni meri prenesti v prodajne cene. 

Posledično se je družba znašla na točki, ko zaradi slabega poslovanja njene potrebe po dodatni likvidnosti neprestano rastejo. Družba je v zadnjem letu porabila tudi celoten denarni depozit v vrednosti 3,5 mio EUR, ki ji ga je DUTB zagotovila kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem MLM za zagotovitev daljših plačilnih rokov. Makroekonomske razmere in razmere v avtomobilski panogi so namreč izničile učinke vseh izvedenih aktivnosti poslovnega ter finančnega prestrukturiranja.

Družba ni zanimiva za strateške lastnike brez obsežne državne pomoči 

DUTB je sprožila več prodajnih postopkov s ciljem pridobitve strateškega, finančno trdnega lastnika, ki bi družbi zagotovil možnost dokončanja strateškega in poslovnega prestrukturiranja ter tako družbi zagotovila tudi finančno stabilno poslovanje. Prvi poskus prodaje MLM se je začel leta 2015, a je bil po prejemu nezavezujočih ponudb v letu 2016 ustavljen. Drugi prodajni postopek je bil začet leta 2017. Nezavezujočo ponudbo je oddalo 5 interesentov, zavezujočo pa le eden. Po poglobljenem pregledu dokumentacije in poslovanja MLM je ponudnik leta 2018 odstopil od nadaljnjih pogajanj. Zadnji prodajni postopek MLM, v katerem so sodelovali tudi njegovi zaposleni, se je začel septembra 2021 na podlagi javnega zbiranja nezavezujočih in zavezujočih ponudb, pri čemer je bil predmet prodaje tako lastniški delež kot terjatve do MLM. V prodajnem postopku je prispela ena zavezujoča ponudba. V juniju 2022 je bila ponudba zaradi prenizke ponujene kupnine za terjatve zavrnjena, postopek prodaje MLM pa junija lani zaključen brez izbire ponudnika. SDH je kljub temu v letošnjem letu nadaljeval z iskanjem strateškega partnerja za družbo, vendar sta oba zainteresirana investitorja bila pripravljena družbo prevzeti za 1 euro ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi EU pravil prepovedana. 

Nadaljnja državna pomoč v skladu z EU pravili ni več mogoča

SDH ne sme izvajati transakcij pod neekonomskimi pogoji oziroma transakcij, ki jih v enakih okoliščinah ne bi izvedel zasebni investitor, saj vse takšne transakcije štejejo za državno pomoč. 
SDH je glede potencialnih rešitev ves čas sodeloval z MGTŠ, kjer je bilo Slovenskemu državnemu holdingu posredovano stališče, da kakršna koli nadaljnja državna pomoč, bodisi s strani SDH ali države, ni več mogoča. MLM je namreč državno pomoč prejel že v letu 2015, pravni okvir EU (Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah in ZPRPGDZT) pa onemogoča dodelitev nove pomoči za prestrukturiranje družbe v težavah pred obdobjem 10 let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja. 

Nazaj na novice