Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 7. 2023

Objava Letnega poročila Skupine SDH in družbe SDH, d. d., za leto 2022

Poslovanje SDH v letu 2022 je bilo uspešno. Ustvarjeni čisti poslovni izid SDH znaša 66 mio EUR, pri čemer so bili med prihodki najpomembnejši dividendni prihodki, ki so znašali 60 mio EUR.

 

SDH še vedno aktivno deluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. Lani je bilo izplačanih 889 tisoč EUR odškodnin iz denacionalizacije, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.

 

Upravljanje naložb

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) celotnega portfelja kapitalskih naložb se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 precej znižala zaradi slabih rezultatov energetskih družb in je znašala 2,8 odstotka. Ostali stebri upravljanja so izkazali boljše rezultate kot v prejšnjem letu, ROE družb brez stebra Energetika (torej družb iz stebrov Promet, Finance ter Gospodarstvo in turizem) je dosegel 7,4 odstotka.

 

V letu 2022 so dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH skupaj dosegla 190,7 mio EUR, od česar je RS (in ZPIZ) prejela 130,7 mio EUR, SDH pa 60,0 mio EUR dividend; dividendna izplačila so za 4,3 % presegla zastavljene načrte (182,8 mio EUR).

 

Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2022 znašala 11,2 mrd EUR, kar je več, kot je znašala konec leta 2021 (10,3 mrd EUR).[1]

 

S pripojitvijo DUTB je SDH pridobil dve novi dejavnosti, in sicer upravljanje terjatev in upravljanje stvarnega premoženja. Pri upravljanju tega premoženja je cilj povečati vrednost z ustreznimi upravljavskimi aktivnostmi in doseči načrtovane iztržke. Poštena vrednost finančnih terjatev, pridobljenih s pripojitvijo, je konec leta 2022 znašala 225,2 mio EUR, knjigovodska vrednost stvarnega premoženja, ki ga pretežno sestavljajo nepremičnine, pa 106,2 mio EUR, pri čemer je njihova ocenjena tržna vrednost znašala 161,4 mio EUR.

 

Izpostavljene aktivnosti SDH v letu 2022

 

SDH je konec februarja uveljavil predkupno pravico za nakup 43,226 odstotka lastniškega deleža v družbi Sava, d. d., od družbe York Global Finance Offshore BDH, Luxembourg. Predkupno pravico sta SDH in KAD uveljavila skupaj. SDH je za lastniški delež Yorka v Savi plačal 32,01 mio EUR in s tem postal 61,91-odstotni lastnik Save, d. d. Transakcija je bila zaključena v septembru 2022, tako je Sava, d. d., oziroma Poslovna skupina Sava od takrat vključena v konsolidirane izkaze Skupine SDH.

 

Sredi leta 2022 so se močno okrepile aktivnosti za pripojitev DUTB k SDH, ki so se uspešno zaključile konec decembra. Temeljno  vodilo SDH v procesu pripojitve je bilo ustvarjanje skupne organizacije, ki bo združevala najboljše iz obeh podjetij in omogočala integracijo ekip, procesov, kulture in vrednot.

 

Okrepljen razvoj korporativnega upravljanja

 

SDH je izboljšave izvajal tako na ravni lastnega poslovanja, predvsem s spremembo Politike upravljanja SDH in ostalih internih aktov zaradi pripojitve DUTB, kot tudi na ravni družb z dopolnitvijo Kodeksa upravljanja, Priporočil in pričakovanj SDH ter ciljev Letnega načrta upravljanja za leto 2022. Številna priporočila in pričakovanja segajo tudi na področje trajnostnega poslovanja družb, ki ga je SDH okrepil še z dodatnimi praksami v obsežnejših spremembah aktov v letu 2023.

 

[1] Podrobnejše rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb v 2022, bo SDH predstavil v Letnem poročilu o upravljanju.

 

Priponka: Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d., za leto 2022

Nazaj na novice