Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 26. 10. 2022

Informacija s seje NS SDH z dne 26. oktober 2022

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 in se seznanil z ustno informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje.

Seznanil se je tudi z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021, ki bo do konca meseca skladno z določbami ZSDH-1 posredovano Državnemu zboru RS in objavljeno na spletni strani SDH.

NS SDH se je seznanil tudi s poročilom uprave SDH o upravljavskih aktivnostih, ki jih je SDH izvedel v letu 2022 zaradi geopolitičnega dogajanja, povezanega z vojno v Ukrajini in posledično zaostrenega gospodarskega okolja, s katerimi je naslovil povišana poslovno-finančna in druga tveganja ter pomembnost ustreznega upravljanja z njimi, tako v samem SDH kot v družbah s kapitalsko naložbo države, katerih upravljavec je SDH.

NS SDH je obravnaval tudi prvi osnutek Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2023. Končen dokument bo sprejet konec meseca novembra in bo zatem posredovan Vladi RS v soglasje.

 

 

Nazaj na novice