Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 10. 2022

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI FINANČNI ANALITIK (m/ž) v organizacijski enoti Kontroling in tveganja

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »samostojni finančni analitik« v organizacijski enoti Kontroling in tveganja, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj VII. oziroma 2. bolonjska stopnja izobrazbe družboslovne ali naravoslovne smeri;
 • 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju finančnih analiz; 
 • znanje angleškega jezika - višji nivo (govorna in pisna komunikacija);
 • izpit B-kategorije.

 Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • izdelave kompleksnih finančnih modelov,
 • finančno analitična znanja,
 • osnovna znanja s področja korporativnega in gospodarskega prava,
 • napredni nivo znanj analitičnih orodij ter MS Office programov,
 • poznavanje orodij poslovne inteligence.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil strokovnega direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 • samostojno izdelavo finančnih poročil in primerjalnih analiz z orodji poslovne inteligence (posamezne družbe in skupine),
 • upravljanje podatkov družb v upravljanju SDH (matični podatki, finančni podatki, kazalniki uspešnosti, kazalniki tveganja),
 • analitična zmožnost presoje situacij v družbah in skupinah (podaja realne situacije in prediktivnega stanja poslovanja),
 • upravljanje kazalnikov in kazalcev uspešnosti delovanja družb,
 • vrednotenje družb,
 • priprava poslovne dokumentacije in poročil za zunanjo javnost za družbe v upravljanju SDH,
 • aktivno spremljanje poslovanja družb in priprava predlogov za izboljšanje poslovanja družb,
 • priprava makroekonomskih poročil na ravni posameznih gospodarskih panog, izdelava poročil/analiz o uspešnosti in učinkovitosti upravljanja na ravni portfelja kot celote,
 • svetovanje direktorjem OE ter upravi,
 • po navodilih strokovnega direktorja OE in/ali uprave družbe opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu. 

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika (višji nivo),
 • dokazila o znanjih/poznavanju finančno analitičnih orodij, orodij poslovne inteligence in MS Office programov,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazilo o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do petka, 11. novembra 2022 do 10. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »samostojni finančni analitik«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice