Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 9. 2022

Poslovanje SDH in Skupine SDH ter rezultati upravljavskega portfelja v prvem polletju 2022

SDH je v prvem polletju 2022 posloval uspešno. Čisti poslovni izid Skupine SDH po obdavčitvi znaša 52,7 mio EUR, medtem ko je v enakem obdobju lani znašal 47,8 mio EUR. Ustvarjeni čisti poslovni izid družbe SDH v prvem polletju 2022 znaša 44,7 mio EUR, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 26 mio EUR, kar je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend v letošnjem letu. V prvem polletju 2022 je tako SDH iz naslova lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj 43,3 mio EUR prihodkov iz dividend, medtem ko so v enakem lanskem obdobju dividendni prihodki zaradi posledic Covid-a in zahtev regulatorjev znašali le 25 mio EUR.

Vrednost kapitalskih naložb se je zaradi padca tečajev na borzah v prvem polletju 2022 znižala za 93,52 mio EUR. Padci tečajev so posledica trenutno negotovih razmer na kapitalskih trgih.

 

Rezultati portfelja kapitalskih naložb RS in SDH v prvem polletju 2022 dosegajo 4,4 % ROE

V prvem polletju 2022 je bila dosežena nižja donosnost celotnega portfelja, kot v prvem polletju lanskega leta, ko je znašala 6,4 %.

Poslovanje družb s kapitalsko naložbo RS in SDH je bilo v prvem polletju 2022 pod precejšnjim vplivom razmer na trgu, predvsem visokih in volatilnih cen energentov in surovin, splošnega dviga cen in motenj v dobavnih verigah. Zaradi vojne v Ukrajini so se razmere še dodatno zaostrile, pojavila so se tudi nekatera nova tveganja.

Dodatno so na poslovanje energetskih družb v portfelju SDH vplivali ukrepi države za blažitev energetske draginje, ki so neposredno vplivali na prihodke in donosnost nekaterih družb. Poleg tega so bile družbe s področja proizvodnje električne energije precej prizadete zaradi zelo slabe hidrologije.

Razmere in ukrepi so se najbolj negativno odrazili v poslovanju nekaterih družb stebra energetika, predvsem elektrodistribucijskih družb ter skupin Petrol in HSE, zato so izkazani rezultati stebra energetika v prvem polletju letošnjega leta negativni. Drugi upravljavski stebri (promet, finance, gospodarstvo in turizem) v prvem polletju izkazujejo dobre rezultate, ki so nad cilji iz Letnega načrta upravljanja za letošnje leto.

SDH razmere v poslovnem okolju pozorno spremlja, ocenjuje njihov vpliv na družbe v portfelju ter pričakuje konkretne ukrepe družb za obvladovanje tveganj. To zahteva prilagojene prioritete in izzive tako na področju vodenja in nadzora podjetij kot tudi na področju upravljanja kapitalskih naložb, zato bomo v SDH v tem in prihodnjem letu posebno pozornost posvetili uporabi kriznih modelov vodenja, razvoju sistemov upravljanja tveganj, zagotavljanju ustreznih kompetenc na ravni organov nadzora in organov vodenja družb s področij, ki so pomembna za ustrezne odzive podjetij na nove spremenjene gospodarske okoliščine. Prioritetna naloga poslovodstev družb je ustrezno ukrepanje v teh spremenjenih razmerah; poslovodstva morajo razviti ustrezne strategije in načrte z jasnimi ukrepi, ki jim omogočijo hiter odziv na morebitne spremenjene okoliščine ter s tem zagotovijo čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah.

 

Nazaj na novice