Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 9. 2022

Skupščina SDH

Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021. Na ravni družbe je bila izkazana bilančna izguba v višini 70.623.679,76 evra. V okviru sklepa je vlada podelila razrešnico za leto 2021 članu uprave družbe Janezu Tomšiču ter članici in članoma nadzornega sveta družbe Karmen Dietner, Ivanu Simiču in Janezu Vipotniku. Vlada se je obenem seznanila tudi z informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov uprave in nadzornega sveta družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb v letu 2021.

Sklep vlade, sprejet v vlogi skupščine družbe, bo v obliki formalnega skupščinskega sklepa Republike Slovenije, ki je ustanoviteljica in edina delničarka družbe, v skladu z zahtevo iz prvega odstavka 304. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjen s strani notarja v notarskem zapisniku.

Nazaj na novice