Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 6. 2022

Spremembe Kodeksa upravljanja in Priporočil in pričakovanj SDH

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavlja spremembe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks upravljanja), h kateremu je NS SDH pred dnevi podal soglasje in ki se začnejo uporabljati s 1. julijem 2022. Prav tako objavlja tudi spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH, ki imajo naravo bolj operativnih priporočil in jih sprejme uprava SDH.

SDH je pri zadnji novelaciji Kodeksa upravljanja med drugim upošteval prenovljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, delno pa je novelacija posledica ugotovitev SDH, da je treba nekatere vsebine spremeniti ali nadgraditi v smeri nadaljnjega razvoja dobrih praks korporativnega upravljanja.

Med pomembnejše vsebinske spremembe in dopolnitve Kodeksa upravljanja spadajo nadgradnje priporočil na področju kadrovskih postopkov za imenovanja članov uprav, ki so bile s strani SDH najavljene konec preteklega leta. Priporočila se nanašajo na pravočasno oblikovanje kompetenčnega profila za člane poslovodstva pred začetkom postopka njihovega izbora, s čimer se vnaprej opredelijo kadrovske potrebe družbe in se kandidate pregledno meri glede na vnaprej opredeljene pričakovane kompetence in znanja.

Kot že velja za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države skladno z ZSDH-1, se novo priporočilo glede nezdružljivosti političnih funkcij dodaja tudi za poslovodstva družb. In sicer se kot negativni pogoj za članstvo v poslovodstvu družbe upoštevajo funkcije kandidata v zadnjih 6 mesecih v politični stranki, na katero so bili voljeni in imenovani ter da v preteklih šestih mesecih niso imeli funkcije, ki je po ZIntPK nezdružljiva s članstvom v poslovodstvu gospodarske družbe.

SDH s priporočilom ureja tudi situacijo, ki v zakonu ni eksplicitno sankcionirana, in sicer da naj naknadno nastalo neizpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta vodi v prenehanje mandata. Poudarek v tem priporočilu je na sankcioniranju situacije, ko član nadzornega sveta naknadno preneha izpolnjevati pogoje iz 3. odstavka 21. člena ZSDH-1. Z navedenimi priporočili na področju kadrovanj SDH ureja področja, pri katerih so se v preteklosti zasledila določena tveganja upravljanja.

Dodatne vsebine na področju odgovornega odnosa do zaposlenih in socialnih partnerjev, njihovih pravic ter spoštovanja sprejetih zavez na tem področju so bile dodane v dialogu z ESSO, ki je pomemben deležnik SDH.

Vsebine dosedanjih prilog 1 in prilog 2 Kodeksa upravljanja ter deli priporočil, ki se nanašajo na plačila članom organov nadzora, se premeščajo v Priporočila in pričakovanja SDH, ki skupaj z ustreznimi priporočili iz kodeksa tvorijo okvir za oblikovanje politik prejemkov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države in okvir za določanje višine prejemkov članov organov nadzora. Naj spomnimo, da je SDH v letošnjem letu objavil tudi priporočila za sprejem pravil o drugih pravicah članov organov vodenja in z navedeno spremembo v istem dokumentu sistemsko ureja področje plačil za oba organa upravljanja brez vsebinskih sprememb politik prejemkov organov nadzora.

 

Kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Priporočila in pričakovanja SDH

Nazaj na novice