Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 14. 4. 2022

Informacija s seje ESSO z dne 14. april 2022

Na redni seji so se dne 14. aprila 2022 sestali člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO). ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev.

Na seji so obravnavali Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020, prav tako so se člani ESSO seznanili z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb za leto 2021.

Uprava je članom ESSO dala tudi pojasnilo glede realizacije sklepa zadnje seje, ki se nanaša na nadgradnjo Priporočil in pričakovanj SDH o spoštovanju delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb. Uprava SDH je članom ESSO predstavila vsebine, ki zadevajo predmetno področje, torej zaposlene ter njihovo organiziranost v okviru sveta delavcev ali sindikata, in so v precejšnji  meri že vključene v obstoječi okvir korporativnega upravljanja oziroma priporočil dobrih praks, ki jih oblikuje SDH in sicer v Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks). Načrtuje se, da bo presoja sprememb, skladno z ostalo dinamiko uveljavljanja smotrnih nadgradenj priporočil v Kodeksu, kot enem od štirih aktov upravljanja skladno z ZSDH-1, izvedena v prvem polletju 2022. Uprava SDH je članom ESSO podala tudi svoj pogled možnih sprememb glede predmetnega področja. Cilj SDH je stalno nadgrajevati dobro prakso korporativnega upravljanja, kar seveda vključuje vse deležnike, tudi zaposlene, v letu 2022 še posebej z vidika nadgradnje pričakovanj do družb, ki so del LNU 2022, v smeri  izvajanja trajnostnega načina poslovanja.

Nazaj na novice