Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 4. 2021

Informacije s seje NS SDH z dne 21. aprila 2021

Dne 21. aprila 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je seznanil s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za prvi kvartal 2021 in o ustni informaciji predsednika revizijske komisije o poteku dveh rednih sej.

NS SDH se je seznanil z rezultati portfelja družb v upravljanju SDH v letu 2020. Prav tako je obravnaval Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2020 in v zvezi s tem sprejel naslednje sklepe:

  • NS potrjuje revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2020.
  • NS daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2020, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija, d. o. o.
  • NS predlaga skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2020 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2020.

Letno poročilo bo v prihodnjih dneh objavljeno na SEOnetu in na spletni strani SDH.

 

NS SDH se je na seji seznanil tudi s poročilom uprave SDH, v katerem so podrobneje pregledali nastanek lastniške strukture in poslovne rezultate družb, vključenih v transakcije s ciljem konsolidacije v energetiki v obdobju 2016 do 2020.

Iz poročila izhaja, da po podrobnem pregledu niso bile zaznane nepravilnosti v transakcijah družbe Gen-i in Elektra Ljubljane, ugotovljeni so bili pozitivni ekonomski učinki na poslovanje obeh družb.

Ugotovitve uprave in strokovnih služb SDH temeljijo na pregledu razpoložljive interne dokumentacije ter pridobljenih posebnih poročil, ki so jih na poziv SDH pripravile družbe GEN, GEN-I in Elektro Ljubljana. Poleg tega so bili postopki transakcij vodeni v sodelovanju z uveljavljenimi mednarodnimi svetovalci in ocenjevalci vrednosti - Strategija integracije GEN-I je bila pripravljena s strani AT Kearney, cenitev in Poročilo o menjalnem razmerju pa izdelano s strani KPMG. Prav tako so bili vsi posli izvedeni ob soglasjih vseh pristojnih organov vodenja in nadzora, izdana je bila tudi Odločba AVK o skladnosti koncentracije. Obenem smotrnost pristopa potrjujejo tudi doseženi zastavljeni poslovni rezultati vključenih družb, ki so s tem povečale donosnost. Tako z vidika zakonodaje ter upoštevajoč skrbnost dobrega gospodarstvenika ni temeljev za upravičeno izvedbo posebne revizije.  

Iz poročila je torej razvidno, da:

  • Poslovni rezultati skupine GEN in družbe GEN-I kot tudi Elektro Ljubljana v zadnjih letih potrjujejo, da so bili s poslovnim modelom in opravljenimi transakcijami doseženi zastavljeni cilji in ekonomski učinki vseh treh družb (vrednost naložbe v GEN-EL za Elektro Ljubljana se je v petih letih skoraj podvojila, dodatno pa vsako leto prinašala cca. 10 % donos). S poslovnim modelom so bili doseženi tudi zastavljeni cilji in ekonomski učinki Skupine GEN. V obdobju 2016-2020 se je EBITDA Skupine GEN povišal z 49 mio EUR na 144 mio EUR, ROE se je povišal s 4,43 % na 7,13 %.

 

  • Da so bila soglasja na transakcije s strani SDH v letu 2016 podana na podlagi strategije upravljanja in letnega načrta upravljanja ob ustrezni informacijski podlagi in z dokumenti uveljavljenih mednarodnih svetovalcev in ocenjevalcev vrednosti (SDH je v letu 2016 odločitev o podelitvi soglasja k transakcijam sprejel, med drugim, na podlagi Strategije integracije GEN-I d. o. o. (A.T. Kearney); Poročila o menjalnem razmerju (KPMG) ter Oceno vrednosti 100 % lastniškega kapitala GEN-I na 31. 12. 2015 (KPMG), z oceno 50 % neobvladujočega in netržljivega deleža. Strategija upravljanja kapitalskih naložb, Letni načrt upravljanja SDH za leto 2016 in vsa predložena dokumentacija so takrat predstavljali vso potrebno osnovo za sprejem ustreznih soglasij).

 

  • Da so na ključne posle v zvezi z odkupom deleža GEN-I od IGES, ustanovitev GEN-EL, menjalno pogodbo za Elektro Energijo, soglasje podali pristojni organi vodenja in nadzora, in sicer nadzorni svet in ustanovitelj Gen energija, nadzorni svet in skupščina Elektro Ljubljana ter nadzorni svet Petrola. Izdana je bila tudi Odločba AVK o skladnosti koncentracije.

 

  • Da ima SDH tudi za prihodnjo lastniško prestrukturiranje in določanje upravljavske strukture zaradi uveljavljanja opcijskih upravičenj Elektra Ljubljane in morebitnega lastniškega preoblikovanja Gen-EL v letu 2021 potrebne vzvode, ki omogočajo zasledovanje interesov družb s kapitalsko naložbo RS (cilj je najti in realizirati najboljše možne dolgoročne rešitve za dosego optimalnega korporativnega in poslovnega modela upravljanja GEN-I, ki bo zagotavljal nadaljnjo rast in razvoj skupine GEN).

 

Nazaj na novice