Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 3. 2021

Pojasnilo SDH glede medijskih objav glede začasne odredbe v zadevi Meta Ingenium in prikaz nasprotnih dejstev

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na objavljen članek »Sodišče: SDH namerno zamolčal informacije o prodaji Bie Separations« in je od odgovornega urednika tudi že zahteval objavo pojasnila/odgovora oziroma prikaza nasprotnih dejstev.

V navedenem članku so bila namreč navedena neresnična in zavajajoča dejstva, ki javnost vodijo do napačnih sklepov, hkrati pa se z njimi posega v pravice in interese Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), posredno pa tudi Republike Slovenije. Napačno in zavajajoče so bila predstavljena dejstva o tem, da naj bi sodišče ugotovilo, da je SDH namerno zamolčal sodišču informacije o prodaji BIE Separations, da ni izkazal prevare ali čezmernega prikrajšanja, kot tudi da v Meti Ventures niso imeli konkretnih informacij o prodaji BIE Separations. Celotno besedilo odgovora je navedeno spodaj.

Navedeni članek in napačna dejstva so povzemali tudi drugi mediji. V medijih se je pojavil tudi zapis, da po »neformalnih poteh trenutno kroži odrezano besedilo sklepa sodišča«.

Dodatno še pojasnjujemo, da se je SDH na sklep sodišča o razveljavitvi začasne odredbe pritožil, ker ocenjuje, da še vedno obstojijo pogoji za zavarovanje njegove terjatve z začasno odredbo in da argumentacija dolžnikov, s katero skušata sodišče prepričati o nasprotnem, ne vzdrži.

Cilj naštetih postopkov je, da SDH zaščiti interese RS pri prodaji deleža v Meti Ingenium. Ti interesi zaradi določenih ravnanj in opustitev dolžne skrbnosti na strani drugega solastnika pri sklepanju pogodbe o prodaji deleža niso bili zastopani in uveljavljeni optimalno in zato želimo povrniti upravičene koristi za Republiko Slovenijo preko sodne poti. 

 

Vsebina zahtevka, posredovana mediju: Sodišče je odločalo zgolj o začasni odredbi in ne o tožbenem zahtevku SDH

V članku »Sodišče: SDH namerno zamolčal informacije o prodaji Bie Separations«, ki je bil objavljen  dne 16. 3. 2021 na strani 9 tiskane izdaje Dela in na spletu delo.si, je novinar predstavil, da je sodišče ugotovilo, da SDH ni izkazal prevare ali čezmernega prikrajšanja v prodajnem postopku deleža Republike Slovenije v Meti Ingenium, ter da naj bi sodišče med drugim ugotovilo, »da je SDH namerno zamolčal sodišču informacije o prodaji Bie Separations«.

Navedeno ne drži – sodišče namreč v sklepu o razveljavitvi začasne odredbe ni ugotovilo, da naj bi SDH namerno zamolčal sodišču informacije o prodaji Bie Separations. Te ugotovitve sodišča sklep ne vsebuje.

Dodatno pojasnjujemo, da je do sedaj sodišče odločalo samo v postopku odločanja o začasni odredbi, medtem, ko o tožbenem zahtevku SDH, sodišče še ni odločalo. Sodišče zato večine dokazov o tem, ali je prišlo do prevare ali čezmernega prikrajšanja sploh še ni izvajalo, saj bo to storilo šele v postopku odločanja o tožbenem zahtevku. To je sodišče navedlo tudi v sklepu o razveljavitvi začasne odredbe, saj je v njem izrecno zapisalo, da se bo o pravilnosti svojega zaključka, sprejetega v postopku zavarovanja lahko prepričalo  šele po izvedbi dokaznega postopka v pravdi (sedaj pa je odločalo le s stopnjo verjetnosti). 

Ker je postopek z začasno odredbo hiter, vseh predlaganih dokazov sodišče niti še ni izvajalo, sporočilo zgoraj navedenega članka, tj. da je sodišče v celoti sledilo stališčem Mete Ventures in Mete Ingenium, ter da »sodišče zavrača navedbe SDH«, ni pravilno.

Končna odločitev v pravdi med SDH in Meto Ventures ter Meto Ingenium glede veljavnosti pogodbe o prodaji poslovnega deleža Republike Slovenije v Meti Ingenium tako še ni bila sprejeta, temveč bo sprejeta šele po tem, ko bo sodišče v glavnem postopku izvedlo predlagane dokaze in po tem presodilo, ali je prišlo do prevare oziroma čezmernega prikrajšanja, in ali je posledično podan razlog za neveljavnost pravnega posla.

Nazaj na novice