Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 5. 1. 2021

Člani uprave SDH iz časa sklenitve pogodbe o prodaji manjšinskega deleža družbe Meta Ingenium sporazumno odstopajo s položajev, nadzorni svet SDH ugotavlja tudi opustitev dolžne skrbnosti na strani zasebnega solastnika

Ljubljana, 5. januar 2021 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je sestal na izredni seji in se seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske kapitalske naložbe RS v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ter preučil dejanske in pravne okoliščine prodaje. Ugotovitve kažejo, da pri vodenju postopka prodaje ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa RS. Z ugotovitvami je NS seznanil zdajšnjo upravo SDH. Člani, ki so sestavljali upravo SDH v času prodaje, na podlagi teh izsledkov, v skladu z etičnimi standardi, sporazumno odstopajo s položajev. NS SDH na podlagi preučitve okoliščin primera tudi ugotavlja, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje in vrednotenja družbe Meta Ingenium. V zvezi s tem je SDH za zaščito interesov RS še pred zaključkom izsledkov neodvisnega zunanjega pregleda uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva.  

 

NS SDH je z namenom zaščite interesa in premoženja RS preučil postopek dejanskih in pravnih okoliščin prodaje manjšinskega deleža RS v družbi Meta Ingenium. Na podlagi ugotovitev   poročila neodvisnih zunanjih ekspertov, ki sta ga pripravila mednarodna revizijska hiša Ernst & Young v sodelovanju z zunanjim pravnim strokovnjakom odvetniško pisarno Ulčar & partnerji, nadzorni svet SDH ugotavlja, da so bila v postopku prodaje določena odstopanja od standardov in postopkov SDH, ki se nanašajo na razpolaganje z naložbami. NS SDH je z ugotovitvami seznanil upravo SDH. Uprava, ki je vodila SDH v času podpisa prodajne pogodbe, zdajšnja člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica, ter zdajšnji član nadzornega sveta, Igor Kržan v skladu z etičnimi standardi, sporazumno odstopajo s položajev. Boštjan Koler in Boris Medica sporazumno odstopata kot člana uprave in zapuščata SDH z 31. 1. 2021, takratni začasni predsednik uprave, sicer član NS, Igor Kržan, je z mesta člana NS odstopil z današnjim dnem. NS SDH bo z namenom zagotavljanja stabilnosti poslovanja SDH pristopil k pripravi predloga za sodno imenovanje članice uprave, Vanesse Grmek, svetovalke uprave, do popolnitve uprave.

NS SDH tudi ugotavlja, da so v družbi SDH potrebni še dodatni ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje strokovnosti ter odpravljanja tveganj na področju razpolaganja s kapitalskimi naložbami. NS je upravo SDH seznanil, da pri vodenju postopka prodaje manjšinskega deleža RS ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa za RS. NS SDH ugotavlja, da bi pri vrednotenju SDH lahko izkazal višjo stopnjo skrbnosti in pridobil dodatne informacije o poslovanju Bia Separations, ki bi utemeljevale višjo pričakovano kupnino za delež RS v postopku prodaje. V zvezi s tem na SDH poteka interni postopek ugotavljanja morebitnih napak v delu strokovnih služb ter priprava načrta prenove sistema politike razpolaganja in vrednotenja naložb. Uprava SDH bo po preučitvi okoliščin primera sprejela ustrezne ukrepe, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti in odstopanj od ustaljenih standardov za izvedbo postopkov razpolaganja. Ti ukrepi bodo prispevali k boljšemu upravljanju tovrstnih tveganj in preprečevanju podobnih ravnanj v prihodnosti.

NS SDH je pri preučitvi vseh bistvenih okoliščin ugotovil tudi nepravilnosti na strani zasebnega večinskega solastnika podjetja Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, ki je povezan z opustitvijo dolžne seznanitve z vrednostjo družbe Bia Separations in s tem tudi družbe Meta Ingenium, kar je vodilo v manjši iztržek pri prodaji, kot bi ga za svoj delež lahko prejela RS. Pri ravnanju zasebne družbe Meta Ventures, ki je bila pred nakupom deleža RS večinska solastnica družbe Meta Ingenium v višini 51 % in je imela v postopku prodaje deleža v družbi Meta Ingenium predkupno pravico, so bile ugotovljene nepravilnosti in opustitev dolžnega in transparentnega ravnanja oziroma informiranja manjšinskega lastnika oziroma upravljalca 49 % deleža (SDH). SDH kot posredni lastnik podjetja Bia Separations ni bil vključen v postopek dokapitalizacije oziroma prodaje.

Na podlagi preučitve okoliščin, ki jo je izvedel NS SDH, se je izkazalo, da je šlo za asimetrijo informacij, ki je bila posledica tega, da družba Meta Ventures kot upravljavska družba Meta Ingenium ni ustrezno izpolnjevala dolžnosti seznanitve SDH z relevantnimi informacijami o naložbah Meta Ingenium. V okviru tega bi moralo poslovodstvo Meta Ingenium v skladu z računovodskimi standardi razkriti pošteno vrednost dolgoročnih finančnih naložb (predvsem naložbo v Bia Separations). Prav tako bi morali poslovodstvi družb Meta Ingenium in Meta Ventures (kot solastnik) SDH seznaniti z vsemi drugimi relevantnimi informacijami, ki so izhajale iz komunikacije z drugimi solastniki, vključenimi v prodajo deležev družbe Bia Separations. Omenjena prodaja in okoliščine njene izvedbe so bile namreč izjemno pomembne za SDH, predvsem zaradi izvedbe pravilnega vrednotenja in sprejema ustreznih upravljavskih odločitev. Z opustitvijo opisanih dolžnosti sta poslovodstvi družb Meta Ingenium in družba Meta Ventures imeli informacijsko prednost in sta v veliki meri lahko vplivali tako na postopek kot na izid oziroma višino kupnine od prodaje deleža RS v družbi Meta Ingenium.

NS SDH je po preučitvi okoliščin tudi ugotovil, da je ob zgoraj pojasnjenem pomanjkanju bistvenih informacij mogoče razumeti, da je SDH pri prodaji manjšinskega deleža RS v družbi Meta Ingenium sprejel ponudbo, ki je zagotavljala višjo kupnino in nižji odstotek pri tako imenovani earn-out klavzuli. V primeru, da bi imel SDH na voljo dodatne bistvene informacije, ki jih zaradi opustitve dolžne skrbnosti poslovodstva podjetja Meta Ingenium ni prejel, bi lahko kot upravljavec ravnal drugače in drugače presojal ekonomski vidik prodaje deleža.

Na podlagi ugotovitev NS SDH in z namenom zaščite interesa in premoženja RS je SDH sprožil več pravnih postopkov.

Nazaj na novice