Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 12. 2020

Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021

Ljubljana, 23. december 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2021 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v 2021.

Leto 2020 je pomembno zaznamovala pandemija COVID-19, ki je svet presenetila v prvem četrtletju 2020 ter povsem spremenila pogoje poslovanja ter globalne makroekonomske razmere, kljub temu SDH na nivoju celotnega portfelja v letu 2020 pričakuje dobičkonosno poslovanje. Prve ocene[1] poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH kažejo, da bi čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 lahko dosegla 3,4 %, kar je 2,5 o.t. manj kot je bilo predvideno z LNU 2020.

Po zadnjih napovedih UMAR bo gospodarska rast v Sloveniji za leto 2020 negativna in naj bi znašala -6,7 % (po  podatkih Banke Slovenije -7,6 %), kar kaže na relativno uspešno poslovanje družb v upravljanju SDH v danih okoliščinah, kljub ocenjenemu upadu kazalnika ROE. Na znižanje ROE negativno vplivajo tudi nekatere regulatorne spremembe, kot npr. spremembe Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektro operaterje. Učinek krize COVID-19 se sicer različno odraža na poslovanje posameznih družb. V portfelju SDH so bile najbolj prizadete družbe iz turistične panoge, proizvodne družbe in družbe iz panoge prometa. Zaenkrat so bile nekoliko manj prizadete nekatere druge panoge, najmanj negativno pa je kriza COVID-19 vplivala na farmacijo in telekomunikacijsko dejavnost.  

RS in SDH bosta v letu 2020 skupaj prejeli dividende v višini 85,9 milijonov EUR. Nižji znesek od ciljne vrednosti, ki je bila z LNU 2020 postavljena na 142,4 mio EUR, je posledica pandemije COVID-19 in zaostrenih pogojev poslovanja, ki so se odrazili v slabših rezultatih poslovanja nekaterih družb v letu 2020 in poslabšanju njihovega finančnega položaja. Nižje izplačilo dividend je tudi posledica omejitev, ki so jih v zvezi z izplačili dividend bank in zavarovalnic v letu 2020 uvedle nadzorne institucije.

Knjigovodska vrednost deležev portfelja RS in SDH je na dan 30. 6. 2020 znašala 9,88 mrd EUR.

 

Glede na gospodarske napovedi SDH pričakuje zmerno okrevanje poslovanja družb portfelja in donosnosti v 2021

V letu 2021 je predvidena rast donosnosti portfelja v upravljanju SDH in je načrtovana v višini 4,2 %, kar je 0,8 o.t. več kot je ocenjena višina ROE za letošnje leto. V letu 2021 naj bi tako ob predpostavkah scenarija UMAR prišlo do okrevanja gospodarske aktivnosti v večini panog, kar pa ne bo moglo izničiti pričakovanega padca aktivnosti v letu 2020 (podrobneje po stebrih je opredeljeno v splošnem delu LNU).

Izvajanje ustrezne dividendne politike je ena izmed osrednjih aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, s katero SDH zasleduje cilje maksimiranja denarnih tokov za lastnika, ob hkratnem upoštevanju uspešnosti poslovanja posameznih družb v upravljavskem portfelju in njihovih razvojnih potreb. Obseg dividend v letu 2021 je za RS, SDH in ZPIZ skupaj načrtovan v višini 83,9 milijonov EUR. Ob predpostavki, da za zavarovalnice in banke ne bodo veljale posebne omejitve izplačil dividend, bi bilo izplačilo dividend lahko za 47,6 milijonov EUR višje in bi skupaj znašalo 131,5 milijonov EUR.

V letu 2021 SDH ne načrtuje intenzivnejših aktivnosti v zvezi s prodajami kapitalskih naložb. Odprodati bo skušal manjše deleže v družbah, ki so bile na seznamu že v letu 2020 in tiste, ki jih je ali jih še bo RS pridobila v last na podlagi zakona o dedovanju.

SDH bo nadaljeval z izvedbo vseh potrebnih postopkov in ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev iz strategije turizma, kot je bilo predvideno v Letnem načrtu upravljanja za leto 2020. V letu 2021 bodo ključne upravljavske aktivnosti na področju turizma usmerjene v upravljanje družbe Sava (tako z vidika upravljanja terjatev, kot tudi z lastniškega vidika) in v izvajanje aktivnosti, načrtovanih v LNU Turizem, pri čemer bo SDH pri tem upošteval spremenjene okoliščine v turistični panogi zaradi epidemije COVID-19 ter vpliv teh okoliščin na dolgoročno poslovanje in vrednost turističnih družb.

Priloga: Splošni del Letnega načrta upravljanja naložb 2020

 


[1] Pri tem velja poudariti, da so bile ocene, ki so vključene v LNU pripravljene, ko je bila epidemiološko situacija precej boljša. Dodatno zaostrovanje epidemiološke situacije, ki smo ji priča od sredine oktobra dalje, lahko pomembno vpliva na rezultate poslovanja ter negativno vpliva na verjetnost njihove uresničitve. Ocena tudi ne upošteva učinkov morebitnih slabitev naložb.

 

 

 

Nazaj na novice