Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 11. 2020

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Cetis d. d.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja naslednje

V A B I L O

k oddaji zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., Celje

 

 1. Izdajatelj delnic, ki so predmet tega vabila, je družba Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d.,  Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: družba izdajateljica ali izdajatelj). Delnice so navadne, prosto prenosljive kosovne imenske delnice, ki imajo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev oznako CETG. Delnice so neobremenjene s pravicami tretjih oseb.

 2. Predmet nameravane prodaje so delnice v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH ali prodajalec) in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD). Prodajni postopek samostojno in po lastni presoji vodi SDH v svojem imenu in za svoj račun, ter, na podlagi pooblastila iz 53. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014), v imenu in za račun KAD. Vabilo se nanaša na celotno število delnic, ki so v imetništvu SDH in KAD (paket).

 3. Podatki o številu delnic v imetništvu SDH in KAD, oznaki delnic ter o skupnem številu delnic, ki so predmet tega vabila (paket) in o deležu paketa v osnovnem kapitalu družbe izdajateljice:

Izdajatelj delnic

(ime družbe)

Oznaka delnic

Število delnic v imetništvu SDH

Število delnic v imetništvu KAD

Število delnic v paketu, ki je predmet vabila

Delež paketa delnic v osnovnem kapitalu izdajatelja

Cetis, d. d.

CETG

14.948

15.609

30.557

           15,279 %

 1. Ponudba za nakup delnic mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
  1. predmet ponudbe: nakup 30.557 delnic z oznako CETG izdajatelja Cetis, d. d., Celje (ponudba mora veljati za nakup celotnega paketa);
  2. ponujeno ceno: izražena mora biti za celoten paket ali na delnico s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, se bo avtomatično upoštevala nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, se ne bodo štele za popolne;
  3. način in rok plačila: plačilo z denarnim nakazilom na račun SDH in KAD največ 30 dni po sklenitvi pisne pogodbe o prodaji;
  4. navedbo, da je ponudba zavezujoča in brezpogojna;
  5. rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do vključno 10. 12. 2020;
  6. navedbo, da se ponudnik zavezuje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, skleniti pogodbo o prodaji v pisni obliki;

  7.  
 2. Prenos lastništva delnic se izvede po plačilu celotne kupnine. Stroške prenosa krije v celoti kupec.

 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

 4. V primeru, da bo prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec prodajno pogodbo sklenil s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno, ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. Prodajalec se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.

 5. Na podlagi tega vabila prodajalec ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Odločitev prodajalca, da prodajne pogodbe ne bo sklenil, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.

 6. Prodajalec bo z izbranim ponudnikom sklenil pisno pogodbo o prodaji v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko bo ponudnika pisno obvestil o sprejemu njegove ponudbe. V primeru izvedbe javne dražbe bo pogodba sklenjena v skladu z vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja. Ker je SDH zavezanec za izvedbo ukrepov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), bo pred sklenitvijo pogodbe v skladu z določbami navedenega zakona opravil pregled stranke.

 7. Prodajalec vse zainteresirane osebe vabi, da ponudbo za nakup delnic pošljejo na sedež Slovenskega državnega holdinga, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana v zaprti pisemski ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Cetis«). Obravnavane bodo ponudbe, ki jih bo prodajalec prejel do vključno 13. 11. 2020 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.

 8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure pri gospe Mariji Šeme Irman, SDH, na telefonski številki 01/320 05 32 ali po elektronski pošti na naslovu marija.seme-irman@sdh.si.
Nazaj na novice