Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 9. 2020

Sklepi skupščine SDH

Vlada RS je v vlogi skupščine SDH dne 27. 8. 2020 sprejela naslednje sklepe:

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Skupine SDH in SDH, d. d. za poslovno leto 2019, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d.d. za poslovno leto 2019 in z Informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organa vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.
  2. Bilančna izguba SDH, d. d. na dan 31. 12. 2019 znaša 130.663.056,39 EUR in kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.
  3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu SDH, d. d. za poslovno leto 2019.
Nazaj na novice