Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 26. 8. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 26. 8. 2020

Dne 26. avgusta 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za drugi kvartal leta 2020. Seznanil se je tudi z informacijo o poslovanju največjih 20 družb upravljavskega portfelja SDH v prvi polovici leta 2020. Zaradi vpliva epidemije koronavirusa na gospodarstvo so se rezultati družb s kapitalsko naložbo RS in SDH v  drugem četrtletju leta 2020 glede na prvo četrtletje poslabšali. Najbolj prizadete so bile družbe v panogah prometa in turizma, negativni učinki pa so se odrazili tudi v rezultatih poslovanja bank.

Po rekordni čisti dobičkonosnosti (ROE) portfelja RS in SDH v letu 2019, ki je znašala 6,9 %, je že jasno, da bo v letu 2020 ta pomembno nižja, saj ob polletju prve ocene znašajo dobrih 4%, skupna knjigovodska vrednost kapitalskih deležev v upravljanju pa je znašala 9.843 mio EUR. Zaradi negotovih gospodarskih razmer in priporočil oziroma omejitev izplačil dividend s strani regulatorjev, so v letu 2020 nižja tudi dividendna izplačila za poslovno leto 2019. SDH bo podrobnejše rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH v letu 2019 predstavil v letnem poročilu Državnemu zboru v roku določenim z ZSDH-1.

NS SDH je podal soglasje k dodatku k Pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, d. d.

17. julija 2020 sta se NS SDH pridružila nova člana, in sicer mag. Ivan Simič in mag. Božo Emeršič, MBA. Glede na spremenjeno članstvo zaradi potekov mandatov g. Kosa in g. Beliča ter zamrznitve funkcije g. Kržana je nadzorni svet skladno s Poslovnikom o delu nadzornega sveta imenoval namestnika predsednice NS, mag. Ivana Simiča  in na novo popolnil tudi vse komisije nadzornega sveta.

Komisija za tveganja je sestavljena iz naslednjih članov:

  • Janez Vipotnik, predsednik komisije za tveganja,
  • mag. Božo Emeršič, član,
  • Darinka Virant, zunanja članica.

Člani revizijske komisije so:

  • mag. Ivan Simič, predsednik revizijske komisije,
  • Karmen Dietner, članica,
  • Darinka Virant, zunanja članica.

Člani nominacijske komisije so:

  • mag. Ivan Simič, predsednik nominacijske komisije,
  • Karmen Dietner, članica,
  • Janez Vipotnik, član,
  • Mag. Božo Emeršič, član.

 

 

Nazaj na novice