Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 12. 2019

Slovenski državni holding prenovil Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in uvedel več novih dobrih praks

Ljubljana, 6. december 2019 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 27. novembra 2019 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. Spremembe in dopolnitve pomenijo nadgradnjo priporočil glede dobrih praks korporativnega upravljanja, ki jih SDH naslavlja na družbe s kapitalsko naložbo države. Novosti so na področju politike raznolikosti, politike nasledstva, sprejem letnega načrta dela, kakovosti zunanjega poročanja, dopolnitev poglavja o korporativni integriteti ter urejanje nekaterih razmerij med delničarji oziroma družbeniki.

Namen Kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države ter oblikovati transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v navedenih družbah. Cilj Kodeksa je z dvigom kakovosti korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države dolgoročno izboljšati poslovanje teh družb v interesu vseh njihovih deležnikov.

V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše vsebinske spremembe in dopolnitve kodeksa:

Spremembe pri politiki raznolikosti

Politiko raznolikosti oblikuje in sprejme nadzorni svet družbe (prej poslovodstvo skupaj z NS), pri čemer je vselej obvezno vključiti raznolikost z vidika spola, nato pa še druga merila, ki pa jih družba določi sama. V izjavo o upravljanju se vključi tudi poročilo o izvajanju in doseženih rezultatih izvajanja politike raznolikosti, opredelitev vidikov raznolikosti, cilje in način izvajanja.

Razmerje med delničarji oziroma družbeniki, SDH, državo in družbo s kapitalsko naložbo države

Posamezna vodila so se spremenila predvsem redakcijsko. Poglavje skuša omogočiti družbam, da poiščejo pravo ravnotežje med načelom enakopravne obravnave delničarjev oziroma družbenikov ter zaščito interesov družbe, kadar je to potrebno. Javnim delniškim družbam se priporoča sprejem posebnega akta, s katerim naj transparentno in celovito uredijo način komuniciranja z delničarji. Večjo vlogo pri podajanju odgovorov na vprašanja delničarjev na sami skupščini se po novem namenja predsedniku nadzornega sveta.

Uvedba politike notranjega nasledstva

Kodeks na novo ureja politiko notranjega nasledstva, ki je metodičen proces prepoznave, priprave in izbora najprimernejših notranjih kandidatov družbe za poslovodne funkcije v družbi. Prva faza, prepoznava možnih notranjih kandidatov je vezana na potrebe družbe, ki so posledica načrtovanja prevzema poslovodnih funkcij v primeru poteka mandata ali predčasnega poteka mandata članov poslovodstva. Potrebno je izdelati primeren profil kandidata glede na strategijo razvoja družbe in glede na njene potrebe, upoštevajoč tudi kompatibilnost in raznolikost članov poslovodstva. V fazi usposabljanja je odgovornost nadzornega sveta, kadrovske službe in ustrezne komisije, da spremljajo napredek prepoznanih notranjih kandidatov in jih usmerjajo glede na pričakovan končni profil. Ključna razloga za uvedbo politike nasledstva v določeni družbi sta dva: primerna politika notranjega nasledstva družbi omogoča pripraviti in vzgojiti svoj notranji kader tako, kot najbolj ustreza potrebam družbe in drugo - v primeru nepredvidenih dogodkov je družba bolje pripravljena na tranzicijo v poslovodstvu. Politika notranjega nasledstva družbi omogoča dolgoročno kadrovsko planiranje in prepoznavanje perspektivnih kadrov tudi za ostale funkcije, ki niso nujno poslovodne.

Sprejem letnega načrta dela NS in RK

Povsem na novo se priporoča, da NS in RK sprejmeta na začetku leta letni načrt svojega dela za poslovno leto, ki vsebuje časovni razpored sej in predvideno vsebino sej. Letna načrta NS in RK morata biti usklajena s ključnimi datumi v finančnem koledarju.

Dopolnitev priporočil o preglednosti poslovanja in poročanju

Dodano je priporočilo o odgovornem poročanju in postopnem razvoju kakovosti zunanjega poročanja. Natančneje so bila opredeljena tudi načela kakovostnega poročanja. S tem se, med drugim, spodbuja preglednost in odgovornost, celovitost pregleda položaja družbe in uspešnosti poslovanja ter drugo.

Spremembe poglavij o etičnem kodeksu in korporativni integriteti

SDH pričakuje, da bodo vse družbe sprejele Kodeks etike. Na področju korporativne integritete so bile dodane naslednje usmeritve oz. priporočila, ki bistveno zvišujejo standarde ureditve korporativne integritete v družbah, in sicer: imenovanje pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto z opredelitvijo njegovih nalog, identifikacija tveganj na področju korupcije, protipravnega ali neetičnega delovanja, priprava načrta integritete ali protikorupcijskega programa, opredelitev področij, na katera naj se načrt integritete nanaša in sprejem ukrepov za obvladovanje tveganj, vzpostavitev sistema zaznave in obravnave nepravilnosti ter zaščite prijavitelja, izobraževanje na področju skladnosti poslovanja in integritete.

SDH pričakuje, da družbe s kapitalsko naložbo države kodeks uporabljajo kot referenčni kodeks, spoštujejo njegova priporočila in vsa odstopanja pojasnijo v letnih poročilih. Družbe naj bi spremembe kodeksa upoštevale pri poročanju za poslovno leto 2020. Tudi v prihodnje se bo kodeks nadgrajeval in dopolnjeval skladno z razvojem dobrih praks, katerim sledi SDH.

 

Priloga: dopolnjen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Nazaj na novice