Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 12. 2017

Informacija s korespondenčne seje NS SDH z dne 22. 12. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), je dne 22. 12. 2017 izvedel korespondenčno sejo, na kateri je potrdil vsebino aneksov k pogodbi o zaposlitvi predsednice in članice uprave SDH, prav tako pa je podal soglasje h končni verziji Poslovno – finančnega načrta SDH za leto 2018, pri čemer je bila ustna obravnava obeh tem opravljena že na predhodnih rednih sejah.

S sklenitvijo in uveljavitvijo aneksa k pogodbi se predsednici uprave Lidiji Glavina določi fiksni del prejemkov (osnovna plača) v višini 15.496,20 EUR bruto, medtem ko se članici uprave mag. Nadi Drobne Popovič določi fiksni del prejemkov (osnovna plača) v višini 90% fiksnega dela prejemkov predsednice uprave, kar predstavlja 13.946,58 EUR bruto. Vsi dodatki so že vključeni v bruto znesek obeh osnovnih plač.

Odločitev o prejemkih predsednika in članov uprave SDH je v skladu s 7. odstavkom 46. člena ZSDH-1 v pristojnosti nadzornega sveta SDH. Skladno s 7. odstavkom 46. člena ZSDH-1 se pri določitvi prejemkov predsednika in člana uprave SDH ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja prejemke članov organa nadzora v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD oziroma t.i. Lahovnikov zakon). Ne glede na to je SDH ves čas sledil določbam ZPPOGD, celo več, prejemki so se v času gospodarske krize znižali zaradi dobrega zgleda in se vse do sedaj niso uskladili. Odločitev NS SDH o zvišanju osnovne plače predsednice in članice uprave je še vedno v mejah, ki so skladne z ZPPOGD.   

NS SDH je pri odločitvi o povišanju osnovne plače predsednice in članice uprave SDH upošteval več kriterijev, in sicer:

 

  • Dokončno oblikovanje celovitega sistema korporativnega upravljanja za državne družbe in stalno izboljševanje in nadgrajevanje standardov dobre prakse, kar pomeni priprava in nadgrajevanje vseh aktov upravljanja in pridobitev soglasij s strani NS SDH in Vlade RS.

 

  • Aktivno spremljanje in nadzor nad tekočimi rezultati in poslovanjem družb v portfelju RS in SDH in aktivnosti za stalno izboljševanje (zastavljanje ambicioznih ciljev v LNU, spremljanje, prestrukturiranje, …).

 

  • Standardizacija izbranih aktov ustanovitelja in statutov družb in ostalih ukrepov ter dejavnosti korporativnega upravljanja in aktivnega lastnika.

Z vsemi navedenimi dejavnostmi je uprava SDH ustvarila pogoje za učinkovitejše upravljanje. SDH je oktobra 2017 predstavil in objavil rezultate upravljanja v letu 2016, ki kažejo izjemno rast, tako z vidika rasti dobičkonosnosti lastniškega kapitala glede na preteklo leto, kot tudi z vidika višine izplačanih dividend. Dobičkonosnost nekaterih pomembnejših družb v portfelju je rasla hitreje tudi v primerjavi s primerljivimi podjetji (t. i. benchmarking). Tu se kaže vloga SDH kot aktivnega lastnika, ki družbam, s posluhom za njihove razvojne cilje in s poznavanjem specifik njihovega poslovanja, vztrajno zastavlja ambiciozne cilje in bdi nad njihovim uresničevanjem.

 

Nazaj na novice