Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Sava (prej Skupina Sava Re) je ena večjih zavarovalnih skupin v jugovzhodni Evropi in je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta.

Sava Re, d. d. (Sava Re), matična/obvladujoča družba skupine, nudi pozavarovalne storitve več kot 200 partnerjem po vsem svetu in je največja pozavarovalnica s sedežem v srednji in vzhodni Evropi.

Na dan 31. 12. 2018 je zavarovalniški del skupine sestavljala pozavarovalnica in sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah regije Adria (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Kosovo in Makedonija). Poleg (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb. Največja družba znotraj skupine je Zavarovalnica Sava, d. d. (Zavarovalnica Sava), ki je nastala z združitvijo štirih zavarovalnic (Zavarovalnice Maribor, d. d., Zavarovalnice Tilia, d. d., Velebit osiguranje, d. d., in Velebit životno osiguranje, d. d.).

SAVA Re

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 2.621
Lastniški delež RS: 13,89 %
Lastniški delež SDH: 17,68 %

Poslovodstvo

Marko Jazbec
Predsednik uprave
Mandat: 12. 5. 2017 - 12. 5. 2022
Polona Pirš Zupančič
Članica uprave
Mandat: 1. 1. 2018 - 14. 1. 2023
Srečko Čebron
Član uprave
1. 6. 2018 - 1. 6. 2023
Jošt Dolničar
Član uprave
1. 6. 2018 - 1. 6. 2023

Nadzorni svet

Mateja Lovšin Herič
Predsednica
Mandat: 16. 7. 2017 - 16. 7. 2021
Keith William Morris
Namestnik predsednice
Mandat: 16. 7. 2017 - 16. 7. 2021
Davor Ivan Gjivoje
Član
Mandat: 7. 3. 2017 - 7. 3. 2021
Andrej Kren
Član
Mandat: 16. 7. 2017 -16. 7. 2021
Andrej Gorazd Kunstek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 12. 6. 2019 - 12. 6. 2023
Mateja Živec
Članica, predstavnica zaposlenih
Mandat: 12. 6.2019 - 12. 6.2023

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
SDH, D. D. 17,68
ZAGREBAČKA BANKA, D. D. – FIDUCIARNI RAČUN 14,17
REPUBLIKA SLOVENIJA 13,89
SAVA RE, D. D. 10,00
EBRD  

 

 

Poslovanje v letu 2018

Za Zavarovalno skupino Sava je bilo leto 2018 poslovno izjemno uspešno. Zaključila je več prevzemov družb, po več letih prizadevanj sta ji obe bonitetni agenciji dvignili bonitetno oceno, dosegla pa je tudi izjemne poslovne rezultate – rekordne poslovne prihodke, konsolidirane kosmate premije, čisti poslovni izid, donosnost lastniškega kapitala in rekordno nizek kombinirani količnik.

Poslovni prihodki skupine so se v letu 2018 povečali za 9,8 % in so znašali 540 mio EUR, na kar je poleg rasti kosmate premije obstoječih družb vplivalo tudi poslovanje novih družb, ki so se vključile v skupino v letu 2018. Njihova uspešna umestitev pa je že prispevala tudi k boljši dobičkonosnosti skupine ter širjenju ponudbe in izboljšanju kakovosti ponujenih storitev, s čimer se skupina spreminja v celovitega ponudnika storitev in produktov strankam v vseh življenjskih obdobjih.

V skupini so v letu 2018 dosegli 5,6-odstotno rast kosmate premije, ki je znašala 546 mio EUR in je presegla načrtovano vrednost. Na to je največ vplivala rast kosmate premije premoženjskega dela Zavarovalnice Sava v Sloveniji, kar je med drugim posledica uspešne združitve Zavarovalnice Maribor, d. d., in Zavarovalnice Tilia, d. d., v enovito zavarovalnico pod enotno in vseslovensko prepoznavno blagovno znamko. Na večjo dobičkonosnost poslovanja Zavarovalnice Sava v Sloveniji so vplivale tudi uresničene sinergije združenih zavarovalnic. Na rast kosmate premije je vplivala tudi rast premoženjskih in življenjskih zavarovanj v tujini. Trgi zunaj Slovenije, na katerih posluje skupina, v zadnjih letih namreč rastejo hitreje kakor razviti trgi, kar Zavarovalni skupini Sava omogoča ugodno prihodkovno rast.

Kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšale zaradi velikega obsega doživetij, kosmate premije pozavarovalnega odseka pa zaradi načrtnega omejevanja rasti in odklonitev manj dobičkonosnih poslov. Strategija razpršenega pozavarovalnega portfelja s tekočim omejevanjem rasti nedobičkonosnih pozavarovalnih pogodb se je tudi v letu 2018 potrdila za ustrezno, saj je tudi ta segment izkazal lepo rast dobička.

Gibanje premije po glavnih odsekih:

 • premoženjska zavarovanja skupaj: 367,9 mio EUR, indeks 111,
  • premoženjska zavarovanja Slovenija: 299,8 mio EUR, indeks 111,
  • premoženjska zavarovanja tujina: 68,1 mio EUR, indeks 112;
 • življenjska zavarovanja skupaj: 86,9 mio EUR, indeks 99,
  • življenjska zavarovanja Slovenija: 78,5 mio EUR, indeks 97,
  • življenjska zavarovanja tujina: 8,3 mio EUR, indeks 118;
 • pozavarovanje 89,3 mio EUR, indeks 93;
 • pokojninska zavarovanja (rentni del) 2,2 mio EUR, indeks 105.

 

V sestavi konsolidirane zavarovalne premije sta se povečala delež premoženjskih in pokojninskih zavarovanj, zmanjšal pa se je delež življenjskih zavarovanj in pozavarovanj. Kot do sedaj daleč največji delež zbranih premij predstavljajo premoženjska zavarovanja (67,3 %). Ostali glavni odseki so dosegli naslednje deleže: pozavarovanje 16,3 %, življenjska zavarovanja 15,9 % in pokojninska zavarovanja 0,4 %.

 

Ustvarjeni konsolidirani čisti dobiček v letu 2018 je znašal 43 mio EUR, kar je za 38,3 % več od ustvarjenega v preteklem letu in skoraj za 10 % več od načrtovanega.

Pomembnejši poslovni dogodki:

 • v letu 2018 je Zavarovalna skupina Sava uspešno nadaljevala strategijo rasti s prevzemi naslednjih družb: 75-odstotni delež družbe TBS Team 24 iz Slovenije, 100-odstotni delež družbe NLB Nov penziski fond AD iz Republike Severne Makedonije (kasneje preimenovane v Sava penzisko društvo), 100-odstotni delež družbe Energoprojekt Garant iz Srbije (kasneje pripojen k srbski premoženjski zavarovalnici Sava neživotno osiguranje), 100-odstotni delež družb ERGO osiguranje, d. d., in ERGO životno osiguranje, d. d., iz Hrvaške, 77-odstotni delež družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d. o. o., iz Slovenije, ter še nekaj manjših naložb (Sava Terra, ZTSR, G2I);
 • obe bonitetni agenciji (Standard & Poor's in A.M. Best) sta Zavarovalni skupini Sava v letu 2018 po rednem letnem pregledu izboljšali bonitetno oceno finančne moči na »A« (odlično). Družba ocenjuje, da bo z izboljšano bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih;
 • junija 2018 je jugovzhodni del Slovenije prizadelo neurje s točo. Največ škode je toča povzročila v Črnomlju in njegovi okolici, kjer ima odvisna družba Zavarovalnica Sava relativno visok tržni delež. Škode iz tega naslova vplivajo na rezultat v letu 2018 v višini 5 mio EUR. Septembra 2018 pa je Japonsko prizadel tajfun, ki je na neto rezultat pozavarovalnega odseka vplival v višini 5 mio EUR.

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 13,10 10,10 11,30
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 57,00 60,50 59,74
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,10 95,80 94,64
ODHODKOVNI KOLIČNIK 36,10 35,30 34,91

Opomba: Odhodkovni, kombinirani in čisti škodni količnik so izračunani skladno z metodologijo SDH in se vrednostno razlikujejo od količnikov, prikazanih v letnem poročilu družbe.


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
FINANČNE NALOŽBE 1.008.097.470 1.038.125.019 1.030.235.239
SREDSTVA 1.705.947.263 1.708.348.067 1.671.189.179
KAPITAL 340.175.455 316.116.895 297.038.327
PODREJENE OBVEZNOSTI - - 23.570.771
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 920.491.487 931.398.362 911.221.323
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJ 210.032.637 226.527.893 226.994.200


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                         

  2018 2017 2016
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 546.299.539 517.233.431 490.205.154
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE –320.760.586 –296.103.320 –268.393.776
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 43.011.849 31.094.908 32.918.213
OBRATOVALNI STROŠKI –178.131.437 –156.962.328 –159.563.486
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 43.669.485 44.296.299 51.094.920
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ 13.207.584 –2.179.849 –5.254.856


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 13,10 11,60
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,10 94,00
DONOSNOST NALOŽB 1,70 1,80
KAPITALSKA USTREZNOST 218,00 200,00
ODHODKOVNI KOLIČNIK 36,10  

Družba je presegla vse v LNU določene kazalnike, z izjemo (i) odhodkovnega količnika, ki je bil nekoliko višji od načrtovanega, ter kazalnika v LNU 2018 zaradi višjega količnika pri pozavarovanju in vključitve novih družb v skupino ter donosnosti naložbenega portfelja, ki je bila malenkost pod vrednostjo kazalnika v LNU 2018. Razlog za to je ohranjanje stanja nizkih obrestnih mer na trgu, dospetje nekaterih obveznic iz naložbenega portfelja in delni strukturni premik v denarna sredstva. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Ključne strateške usmeritve Zavarovalne skupine Sava v letu 2019 so:

 • digitalizacija in tehnološka modernizacija poslovanja s ciljem postaviti stranke v središče,
 • rast z akvizicijami,
 • iskanje priložnosti na okoljskih/trajnostnih naložbenih projektih,
 • zapiranje vrzeli med notranjo in tržno vrednostjo delnice.

Ključni vrednostni cilji skupine so:

 • donosnost kapitala (ROE) 10,4 % (+/–0,5 odstotne točke),
 • solventnostni količnik med 170 in 230 % (med spodnjo mejo optimalne in zgornjo mejo ustrezne višine kapitala),
 • kombinirani količnik, ki ne presega 95 % pri premoženjskih zavarovanjih in 93 % pri pozavarovanjih,
 • dobičkovnost novosklenjenih življenjskih zavarovanj, večja od 5 % na slovenskem trgu in večja od 2,5 % na ostalih trgih.

Predvidoma do konca leta 2019 bo Sava Re sprejela strategijo poslovanja za Zavarovalno skupino Sava za obdobje po letu 2019.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Sava Re je kot javna delniška družba v letu 2018 pri svojem delu in poslovanju v največji možni meri vsebinsko sledila slovenskemu kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Družba vsa odstopanja od tega kodeksa vsebinsko utemelji, kar je razkrito v njenem letnem poročilu.

Sava Re je pri korporativnem upravljanju v letu 2018 sledila Politiki upravljanja Sava Re, d. d., in Politiki upravljanja skupine Sava Re. Oba dokumenta sta objavljena na spletnih straneh družbe in v informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d. d. (SEOnet).  

Sistem korporativnega upravljanja je pojasnjen na spletni strani družbe, kjer je javno objavljena tudi veljavna Politika upravljanja Save Re, d. d.

Vir: Sava Re, Letno poročilo 2018.

Predstavitev 20 največjih družb v RS